Aryan-Med Mitolojisi-Afganistan-Mücavir Alanlar

Aryan-Med Mitolojisi’nin temel kaynaklarından biri Avesta kitabıdır. Burada İyi-İlâh Ahura-Mazda’nın yarattığı 16 ülkeden bahseder. Şimdi bu ülkelere, kısa özellikleriyle birlikte bir göz atalım.

Ahura-Mazda’nın yaratmış olduğu iyi toprakların ve ülkelerin ilki; Daitya Nehri’nin kıyısındaki «Airyana Vaeco» idi. Bunun üzerine Kötü-İlâh (Büyük Büyücü) Angra-Mainyu geldi ve karşıt-varlıklar olarak, Nehir’de Yılan’ı, karada ise Kış’ı yarattı. Angra-Mainyu’nun diğer ismi «Pouru-Mahrkô»dur (Tam Ölüm).

Airyana Vaeco’da kışlar 10 ay, yazlar 12 ay’dı (Yani toplam 22 ay).

Airyana Vaeco’nun neresi olabileceği;

1-Bugünkü Azerbaycan

2-Bugünkü Ermenistan

Daitya Nehri’nin hangi nehir olabileceği üzerine değişik tezler vardır:

1-Dicle (Tigris-Kaplan) Nehri

2-Fırat (Euphrates) Nehri

3-Amu Derya

4-Aras nehri

Aji: Kürtçe, büyük yılan, ejderha

Aji Dahaka: İki omuzunda iki yılan bulunan Babil’li bir istilâcı. Dahaka ile Zâlim Dehak arasında yakın ilişki var.

Airyana kelimesinin bu Aji kelimesi ile ilgisi olduğu düşünülüyor. Bu bağlamda, Airyana Vaeco, “Yılanlı Ülke” ya da “Ejderli Ülke” olarak ele alınabilir. Bu Aji kelimesinin Eski İran dilindeki karşılığı “Hrafstra”dır.

Dacia: Romanya’da büyük bir bölgenin ismi.

Dai: Kürtçe Anne anlamında

Tia: Yunanca teyze anlamında.

«Airyana Vaeco» ülkesinin Pehlevîce karşılığı Hvairizmiş, Yunanca metinlerde ise Horasmii olarak geçiyor.

Angra-Mainyu’nun ürettiği karşıt-varlıklar, Yılan ve Kış.

Mâr: Kürtçe Yılan

Mer: Kürtçe Erkek

Mare: Latince, Deniz

Mare: Fr; Bataklık

Mer: Fr; Deniz

Karşıt-varlık: Yılan-Erkek, Bataklık yılanı, Deniz yılanı…

Hayy: Arapça; Dirilik, canlılık

Hayye: Ar; Yılan

Diri Yılan, Canlı Yılan…

Himonas: Yun. Kış

Himerienarhi: Yun. Kış uykusu

Hibernation: Fr ve İng; Kış uykusu

Kış uykusuna yatmış olan erkek-yılan, Uyuyan Yılan, Uykudaki Yılan, Bekleyen Yılan, Soğuk Yılan…

Yaratılan iyi toprakların ikincisi “Suğda” (Soğd) ülkesidir. Angra Mainyu’nun ürettiği karşıt-varlık “Ölüm getiren uçan Skaityalar”dır.

Soğd ülkesi: Bugünkü Uzbekhstan-Tacikistan veya Asûrîler’in yaşadığı Gava ülkesi. Eski İran dilinde Sughda, Pehlevîce Sugda ve Yunanca Sogdi olarak geçiyor.

Karşıt-varlık: Ölüm getiren Skaityalar

Skaitya: 1-Çekirge, 2-Kör Sinek (Kürtçe ve Pehlevîce; Kûra Maga, Yun; Tiflos Miga).

Magia: Yun, Büyü

Magie (Maji): Fr; Büyü

Magic; İng, büyülü, sihirli

Miga: Yun; sinek

Mouche (Muş): Fr; Sinek

Skathi: Yun; İskete kuşu, ötücü bir kuş

Spathi: Yun; Kılıç, İskâmbil’de bir kâğıt, sinek,İspati (Türkçe’ye buradan girdi).

İskit: Eski bir topluluk

Sükût: Ar; Sessizlik

Sekte; Ar; Durma, ara verme

Sâkıt: Ar; Düşük, düşmüş olan

Skoti: Yun; Sakatat (Türkçe’ye buradan girmiştir). Büyülü Sinek, Kör Sinek, Kör büyü, kara büyü, Kör İskete, İskit büyüsü, Büyüyü durdurma, İç organlara (Skoti) işleyen büyü, leşleri kısa sürede bitiren bir sinek türü; Kör sinek, insanı tüketen kör sinekler, insanı tüketen büyü, Sessiz büyü, sâkin sinek, Kılıç büyüsü, Kılıç-büyü-kör sinekler…

Yaratılan iyi ülkelerin üçüncüsü kutsal “Môuru” ülkesi. Karşıt-varlık: “Günah dolu arzular”.

“Môuru ülkesi”: Eski İran dilinde Margiana, Pehlevîce Marguş, Yunanca Margiler ülkesi. Bugünkü karşılığı, “MERV-MARV” ve Türkmenistan.

Karşıt-varlık: Günah dolu arzular. Bu arzular Baş İblis “Az” tarafından empoze edilen arzulardır ve 3 formu vardır:

1-Çihrik: Gözüdoymazlık

2-Bê Çihrik: Cinsî arzular

3-Bêron haç Çıhr: Gördüğü herşeye sahib olma isteği.

“Az”ın, Azâzil’le ilgisi var.

Mavro Angelos: Yun; Azâzil’in muadili, Kara Melek.

Mavro: Yun; Siyah

Moro; Yun; Bebek

Mira: Yun; Talih, Baht

Mavri Mira: Yun; Kara Talih, Bedbaht

Kara Merv, Kara talihli Merv, Mervân, Mervânî Devleti (Tarihteki tek Kürt devleti), Kara bebek, Talihli bebek, Kara Melek, Merv’in bebeği…

Yartılan iyi ülkelerin dördüncüsü “Bahdi”. Kontr-varlık: Bravaralar.

“Bahdi ülkesi”: Eski İran dilinde Bahdhi, Pehlevîce Bahtriş, Yunanca Vaktiriler ülkesi. BELH.

Vaktiria: Yunanca “Çubuk” anlamında ve “Bakteri” kelimesi de oradan mülhem.

Bakteriler (Çubuklar) ülkesi.

Bravaralar: Tahıllara zarar veren bir karınca türü

Bravaremca Usadhasca: The Ants and the Ant-hills (Karıncalar ve Karınca tepecikleri, tümsekleri, yuvaları). Antiller; Bir ada grubu.

Brave: İng ve Fr; Cesur

Bravo: Yun; Koruyucu, badigard, bekçi, fedai

Şakik-i Belhi, Zararlı karınca, koruyucu karınca, fedai ve cesur…

Yaratılan iyi ülkelerin beşincisi “Nisâya”.

Karşıt-varlık: İmânsızlık, Kendi özüne yabancılaşma. Bu negatif-ilkeyi “Aeşma” isimli iblis temsil eder.

“Nisâya ülkesi”: Eski İran dilinde Nisâya, Pehlevîce Parthava, Yunanca Parthiler’in ülkesi.

Nisos: Yun; Ada

İndo-Nisia: Yun; Hint Adaları. (Endonezya ismi buradan mülhem).

Poli-Nisia: Yun; Çok-Adalar (Polinezya)

Mikro-Nisia: Yun; Küçük-Adalar (Mikronezya)

Mela-Nisia: Yun; Kara-Adalar (Melanezya)

Nisa: Ar; Kadın

Parthena: Yun; Bâkire

Parthlar; Elam ülkesinde yaşamış bir topluluk

Parthenogenez: Döllenme olmadan (münâsebet olmadan) çocuk doğurma, Bâkire’nin çocuk doğurması, Bâkire’den olma / oluş.

Adalı kadınlar, Bâkir adalar, Bâkire ülke Elam…

Karşıt-varlık: İmânsızlık, kendi özüne yabancılaşma.

Alienation, Alien (Yabancı-Ucûbe), Adalı yabancı, yabancılaşmış ada, yabancı bâkire, yabancı ülke, yabancılaşmış döllenme, döllenmemiş ve yabancı olan…

Yartılan iyi ülkelerin altıncısı, “Harôyum” (Gölü ile birlikte). Kontr-varlık: Gözyaşı, ağlama.

“Harôyum ülkesi”: Areiya, Aria. Pehlevîcesi Haravia, Yunanca Ariiler ülkesi. Bugünkü muhtemel karşılığı HERAT.

Hera (İra): Yunan mitolojisinde Zeus’un eşi, Olimpos’un büyük ilâhelerinden biri.

Heraklis (İraklis): Yunan mitolojisindeki kahramanlardan birinin ismi. İra-klis: İra’nın adıyla nâmlanan, İra’yla birlikte anılan, İra’yla meşhur olan anlamında. Fr’ya “Hercule” (Erkül) oradan da Türkçe’ye “Herkül” olarak geçti.

Ari: İbrânîce Aslan. Ha-Ari: Aslanlar.

Ârî: Saf, temiz, arınmış, Aryen, Aryan

Air: Yun; Hava

Air (Er): Fr; Hava

Air (Eyr): İng; Hava

İroas: Yun; Kahraman, yiğit (Fr’ya “Heros” (Ero), İng’ye “Hero” (Hiro) olarak geçmiştir). Kökünde “Eros” (Câzibe ilkesi, cazibe ilâhı) kelimesi var. “Eroin” (İroini) kelimesi de buradan geliyor, kahraman kılan, kahramanlaştırıcı.

Haram: Ar; İslâm’da yasak.

Ar: Utanç, Yüzmetrekare tutarındaki yüzey ölçüsü birimi, Temiz

Har: Farsça; diken, Ar; Isı, ateş

Hararet: Ar; Isı, sıcaklık Herkül’ün ülkesi, Kahramanlar ülkesi, Ateş ülkesi (Tierro del Fuego: İsp; Ateş toprakları, Arjantin’de bir bölgenin ismi), Ateşperest: Ateşe tapan, Iceland (İzlanda; İng. “Buz Ülkesi” anlamında. Bir ada ülke. Gariptir ki, bu ülke “Ateşler ve Buzlar ülkesi” olarak tanımlanıyor. Ateş denmesinin sebebi ülkedeki sayısız “Geiser” (Yerden kaynayan-fışkıran sıcak sular). Ateş-Buz birarada, Aslanlar diyarı, Air-Ari-Aria-Hero (Temiz-saf, arı, aslan, hava, kahraman). Ateş-Hava-Aslan…

Karşıt-varlık: Ağlama, gözyaşı

Dakrio: Yun; gözyaşı

Lakrima: Latince; gözyaşı, “Larme” (Larm) Fr; gözyaşı, Tear: İng; gözyaşı

D(z)ikr: Ar; Söyleme, deme, Allah’ı tesbih etme

D(Z)âkir: Ar; Zikreden

Liquor: Lat; sıvı (Fr; Liqueur-Likör / Liquıde (Likid) , İng; Liquıd (Likwid)

Ateş-Su, Ateş-Sıvı, Gözyaşı-Zikr, Ağlayan Zâkir, Ağlayan Aslan, Ağlamayan Aslan, Ateş-Su ülkesi, Paradokslar ülkesi, Zıddiyet, Diyalektik, Eytişim, Zıdların birliği, Ateş ve gözyaşı…

Yaratılan iyi ülkelerin yedincisi “Vaekereta”. Karşıt-Varlık: Pairika Knâthaiti. “Vaekereta ülkesi”: Pehlevîcesi “Kâwûl” (Kâbul, Kâbil). Kahraman Keresâspa’nın burada yaşadığına inanılır. “Samenidler”den Trita’nın oğlu. Bu, Sam’ın sülâlesi olarak kabul edilir.

Bir iddiaya göre Sam, Nariman’ın babası, Zal’ın dedesi ve Rüstem’in büyük dedesidir.

Keresâspa, Aji Dahaka’nın (Büyük Yılan Dahaka) kardeşi Srubara ile boğuşurken, Knâthaiti onu uykuya yatırır. (Knâthaiti, Yunan mitolojisindeki uyku ilâhı İpnos-Hipnos ve / veya onun yakını Morfeus’un muadilidir). Pairika (Parik): Peri (Kelime buradan Türkçe’ye geçmiştir). “Peri” Aryan mitolojisinde “Büyücü” anlamına gelir.

Kâbul-Sam-Hipnos-Morfeus-Zaloğlu Rüstem-Peri-Büyücü-Salem büyücüsü-Dafni-Kâhin-Apollon-Pithonas (Apollon’un Delfi yakınlarında öldürdüğü Büyük Yılan)-Trita-Tritonos (Yunanca; Üç kudret anlamında, Triton kelimesi buradan. Bir mitolojik varlık)…

Ve… “Tilki Günlüğü”… Cild 4, sayfa 521

Sâm: Ölüm. Yer altındaki altın damarı. Gökkuşağı. Ateş. Sersemlik hastalığı. Hz. Nuh’un oğullarından birinin ismi… Sa’m: Soymak… Sam’â: Küçük kulaklı kadın. Kuvvetlenip olgunlaşan ot… Samâm: Belâ. Zahmet, meşakkat… Samem: Sağırlık… Samîm: İç, asıl, öz… Sâmân: Servet. Zenginlik. Rahat. Dinçlik. Düzen, tertib. Bir kimsenin varı-yoğu, serveti… Sâmin: Sekizinci… Sâmin: Semiz, yağlı, besili… Samiîn: Dinleyiciler. İcraatla alâkadar olmayıp dinleyici olanlar… Samha: Kolaylık. Asânlık. Suhûlet.

Sâmm (e): Zehirleyen. Ağulu. Sam yeli denen öldürücü rüzgâr… Samm: Sağır olmak. Şişenin ağzını tıkamak… Samm: Katı, sağlam ve sert madde. Vurmak… Sammâ: Sesi çıkmayan, sessiz. Sağır ve dilsiz. Katı ve som kaya… Sammâ: Katı taş. Sağlam ve sert yer. Belâ. Zahmet, meşakkat… Sâmme: Zehirli hayvan… Samsam: Keskin olmak, Keskin kılıç… Samsame: Cemaat, topluluk, bölük… Semsem: Tilki. Bir yerin adı.

Yaratılan iyi ülkelerin sekizincisi “Urva” (Zengin otlaklar ülkesi). Kontr-varlık: Gurur, kibir.

“Urva ülkesi”: 1-Tus şehri, 2-İsfehan, 3-Gazni-Gazne.

Ur: Sümer devletinin başkenti

Ur: Tümör

Ursus: Latince; Ayı (Fr; Ourse (Urs). Latince kelimenin kökeni Yunanca Arkuda (Ayı). Ursus Arktus: Kutub ayısı.

Ursula: Bir kadın ismi (Ursula Andress: Bir film yıldızı)

Ursus Major: Büyük Ayı yıldızı (Yun. Megalo Arkuda)

Ursus Minor: Küçük Ayı yıldızı (Yun. Mikro Arkuda)

Megalo Alepu: Yun. Büyük Tilki yıldızı (Fr; Grand Renard)

Mikro Alepu: Yun. Küçük Tilki yıldızı (Fr; Petit Renard)

“Le Roman de Renard” (Lö Roman dö Rönar (Tilki’nin Romanı: Ünlü bir Fransız hikâyesi-kitabı)

Ural: Bir dağ ismi

Sam-Ateş-zehir-çöl-ölüm. Kuvvetlenip olgunlaşan ot-yeşeren ot-zengin otlaklar ülkesi. Sekizinci ülke-Sâmin (Sekizinci)-Okto-Oktav. Büyük Ayı-Küçük Ayı-Büyük Tilki-Küçük Tilki yıldız kümeleri. Semsem (Tilki)-Tilki Günlüğü-Tilki’nin Romanı-Bir yerin adı…

Yaratılan dokuzuncu iyi ülke “Vehrkâna”daki “Hnenta”. Kontr-varlık: Sapık ilişki.

“Hnenta Vehrkâna ülkesi”:

1-Kurram-Qumal nehirleri arasındaki Urgun bölgesi.

2-Varkanas yani Hazar Denizi’nin güneyinde Hyrkania ülkesi (Yun. İrkanii).

3-Hindikuş dağlarındaki Baglan ve İşkaşim arasındaki bölge; Kandahar.

4-Fergâne

5-Gürcistan

Yaratılan onuncu iyi ülke, “Harahvaiti”. Karşıt-varlık: Ölü gömme günahı.

“Harahvaiti ülkesi”:

1-Harut. Sanskritçe; Sarasvati. Bir nehir ismi. Yun. Thamanei ülkesi.

2-Araqutta: Hindikuş dağlarının güneyinde Hilmand Nehri’nin geniş havzası. Modern ismi: Arachiosa. Bu bölgenin yerlilerine “Samanalar” adı veriliyor.

Ölü Gömme günahı: Anâperetha Şyaothna: Kefâreti mümkün olmayan günah. Çünkü bu kültürde ölüler yakılıyordu ya da yaklaşık 1 yıl beklettikten sonra kemikleri gömülüyordu.

Yaratılan onbirinci iyi ülke: “Haêtumant”. Karşıt-varlık: Yatular’ın Büyücülüğü. “Haêtumant ülkesi”: Hilmand. Yun. “Etimavdiros” veya “Saraye”. 19. Yaşt’a göre burası, Hvareneô’nun muhafaza edildiği yerdir. Hvaraneô, insanlığın en önemli ruhî bölgelerinden biridir.

Yatu: Cin. Rig Veda’ya (Hinduizm’in kutsal kitabı) göre Yatular’ın ürettiği felâketin aracıları “Çekirgeler”dir. Yatu’nun bir diğer anlamı da “Sihirbaz” veya “Kem Göz”dür.

Yaratılan onikinci iyi ülke, “Ragha”dır ve üç kabileden oluşur. Karşıt-varlık: Zındıklık. “Ragha ülkesi”; REY şehrine tekâbül eder.

Yaratılan onüçüncü iyi ülke, “Çahra”dır. Karşıt-varlık: Ceset yakma.

“Çahra ülkesi”:

1-Çin

2-Horasan bölgesi

3-Lugar vâdisi

Yaratılan ondördüncü iyi ülke, “Dört köşeli Varena”dır. Burada Thraetaona, Aji Dahaka’yı cezalandırır. Karşıt-varlık: Kadınların aybaşı hâli ve yabancı (emperyalist) hükümdarların zulmü.

“Varena ülkesi”: “Çat Hruposa”: Dört köşe Varena. Rig Veda’daki en büyük ilâh olan “Varuna”nın bir sıfatı.

1-Elbruz dağlarının güney bölümü

2-Kirmanşah

3-Nahcevan-Marand arası

4-Dailam (Deylem). Gilan-Tabaristan arası.

Yaratılan onbeşinci iyi ülke, “Hapt Hindukân” (Yedi Nehirler). Kontr-varlık: Aşırı sıcaklık. “Hapt Hindukân ülkesi”: Pencab bölgesi. “Penç”: Farsça-Kürtçe “Beş”, “Ab” veya “Av”: Farsça-Kürtçe: “Su”. Beş-Su bölgesi.

Hindu: Bir din-öğreti bağlısı, Hinduizm bağlısı

Hindu: Pehlevîce, Nehir

Hindikuş: Afganistan’da bir dağ silsilesi

Hindi: Bir kuş türü

Hindistan: Bir ülke

İndia: Hindistan’ın Batı dillerindeki ismi

İndian: Amerika’nın yerli halkı, kızılderili

İndiana: ABD’nin eyâleti

Dinde (Dend) veya Dindon (Dendon): Fr; Hindi.

Turkey (Törki): İng; Hindi.

Galopula: Yun. Hindi.

Galos: Yun. Fransız

Pulia: Yun. Kuş.

Galo-pulia: Fransız kuşu.

Hindistan kuşu-Türk kuşu-Fransız kuşu… Neden böyle tuhaf bir niteleme biçimi?.. Yedi Nehir, Yedi Türkiye, Türkiye’nin yedi bölgesi, Beş Su, “Yedi” isimli film, Yedi Gün (Hafta), İndiana Jones, İndianapolis, İndigo Jeans, İndigo mavisi, Nehir mavisi, Yedigöller bölgesi, Dinde (Dend), D’İnde (D’End; Yani Hindistan’dan?), Afrika hindisi, hin, Deylemî…

“Tilki Günlüğü”, Cild 4, sayfa 246

“Hab: Uyku, Rüyâ… Hâb’: Hafi. Gizli saklı. Gizlemek, örtmek, setretmek… Habî: ürünüp emekleyen küçük çocuk… Habie: Görülmemiş, daha henüz keşfedilmemiş. Göze görünmeyen şey… Habie: Kesilmiş, parçalanmış et… Hebre: Et parçası. Hafî: Gizli. Açıkta olmayan. Saklı. Sigasından dolayı değil de bir ârızadan dolayı mânâsı kapalı kalan lâfız… Hafî: Yalın ayak yürüyen veya koşan. Çok ikram eden insan. İnsanı güler yüzle karşılayan… Hafe: Sahil, kıyı, deniz kenarı.Hafir: Çukur. Kazılmış yer. Mezar… Hebr: Çukur yer”.

Yaratılan onaltıncı iyi ülke, “Ranga” nehri akıntılarının yanında “Başsız insanlar”ın yaşadığı yer. Karşıt-varlık: Kış.

“Ranga Nehri ülkesi”: Burada “Yut Sartak Martomak” (Anormal İnsanlar) yaşarlar. Bu adamların “Gözleri göğüslerindedir” (Çaşm pa var ast).

1-Tien-Şan dağları (Amu Derya buradan kaynak alır)

2-Dicle

3-Volga

4-Beyaz Nil

Rang (Ran): Fransızca; Sıra

Rank: İng; Sıra, düzey

Rangun: Birmanya’nın başşehri

Rakun: Kemirgen bir hayvan

Ringa: Kuzey denizlerinde yaşayan bir balık türü

Ran: Nazım Hikmet’in soyadı (bunu koymasının sebebi aslen Polonya yahudisi olan anasının Rozansky soyadını almak istemesidir)

Ran: Akira Kurosawa’nın bir filmi

Run (Ran): İng; Koşmak

Rock (Rak): İng; Kaya

Rak: Almanca ve Rusça Yengeç (Kanser)

Ra: Mısır’ın baş ilâhı

Reng: Renk

Rocky: Çaylak

“Gözleri göğüslerinde” ve “Başsız” insanlar?!

Mati: Yun. Göz…

Thorakas: Yun. Göğüs kafesi, göğüs bölgesi

Stithos: Göğüs, meme, sine

Sadr: Ar; Göğüs

Mahitis: Yun. Savaşçı, çatışan kimse…

Matitis: Yun. Talebe, ilk ve ortaokul öğrencisi…

Mastos: Yun. Meme.

Gala: Yun. Süt

Gala: Bir gösterinin başlangıcı, ilk gösteri. Başlangıç

“Tilki Günlüğü”, Cild 4, sayfa 249, Tefe’ül: Mukaddeme

“Mehdi… Döşeme, yayma, düzeltme… Nesir… Kartal… Rahmet.. Vavî… Tilki… Ufuk… Bir maddede özür, bahâne eylemek… Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek… Serd etme, izâh etme, arz etme… Hazırlama… Takdim… Önsöz… Cür’etli, çeri kimse… Öncü… Gözün pınarı… Evvel gelen… Herşeyin evveli… Alın… Nâsiye… Alındaki perçem… Askerin ön tarafına sevkedilen karakol… Değerli, üstün… Küçükten büyüğe sunulan… Başlangıç… İki kaziyeden ibâret olan sözün evvelki kaziyesi… Çehrenin gösterişi… Yüz… Yaş ot… Adres… Nâm… Ünvân… Nass oluş… Kat’ilik, şübhesizlik, kesinlik… İnsanlar… Uykusu gelmek… Uyku bastırmak… Kaldırmak… Engel olmak, menetmek… Kur’an’ı Kerîm’de 114. Sûre… Alaca Yılan… Nakşetme, süsleme… Nakşîbend… Nimet… Bereket… Hayır… Saadet… Çoğalmak ve uzamak… İçinden sütün aktığı meme içindeki damar… Sıçrayarak oynamak, dansetmek… Yol gösteren, kılavuz… Yumuşaklık… Ânsızın ölüm… Harman yerinde harmanı döğerken öküzün dönmesi… Devr… Casus, hafiye… Harita… Süslü kadın… Devamlı aşağı inip yukarı çıkma…”

Yankee, Masum İndianlar’ı, Missisipi ve Missouri ırmaklarına döktü, ırmaklar kızıl akar oldu… Anaların memelerinden kan akarken, göğüsleri parça parça kesilirken, Somali’de, Kürdistan’da, Filistin’de, Yemen’de, Ethiyopya’da, Erithre’de, Filipniler’de, Endonezya’da, Çeçenya’da, Afganistan’da, Yankee deli danalar gibi sağa sola seğirtip, sıçrayıp oynuyor, dans ediyordu… Kenya’da, Tanzanya’da, Arabistan’da, Yemen’de, Somali’de ve nihâyet New York’ta ölüm ânsızın geliverdi!.. Yankee, harman yerinde dönen öküz gibi şaşırdı… Haritalar değişmeye başladı… Süslü-püslü kadınlar, Müslüman anaların çektiği ısdırabın binde birini görünce, aşağı yukarı inip çıkmaya başladılar!.. Yankee’nin subaşıları Türkiye ve İsrail’i uyku basmaya başladı…

Kıyımı büyük nehir kenarlarında gerçekleştirmekle işe başlamıştı Yankee. Şimdi bütün nehirler kıyamda!!! Nil, Dicle, Fırat, Amu Derya, Sri Derya, Quadalajara, Quadalaquir, Volga, Aras, İndus, Ganj, Yang-Çe (Sarı Irmak), Yenisey ve diğerleri, hepsi galeyana gelmeye başladı… Nehirler şahlanıyor, girişi Times yaptı sıra diğerlerinde, Nehirler masumların ve mazlumların intikamını almaya başladı, katil akıttığı kanda boğulacak, herşey herşeyle bağlantılı demiştik, Nehir, Deniz’le, Deniz Göl’le, Göl, Dağ’la, Dağ Mağara’yla, Mağara İnsan’la, İnsan Hira’yla, Hira Tur’la, Tur Kayalık Dağlar’la, Kayalık Dağlar Hindikuş dağlarıyla, o Urallar’la, Ural SAKARYA’yla, Kızılırmakla, Meriç’le, Dicle’yle, Aras’la, MURAD’la… Nehirlerle başladı, artık geri dönüş olmaz…

Kaynak: H.A. “Akademya’ya Doğru Sitesi”, 2001-2005 (2010 öncesi arşiv makalelerimizde yazarlarımızın adları, açık isimleriyle yayınlandıklarında makalelerini yeniden tashih ihtiyacı duyabilecekleri ihtimaline nazaran, yazarlarımızın talebi olmadıkça sadece isimlerinin baş harfleriyle paylaşılmakta, böylece bu önemli ve değerli arşivimizden kamuoyunun istifadesi amaçlanmaktadır.)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!