(FARSI) دولت اعلی – تقدیم (BAŞYÜCELİK DEVLETİ – TAKDİM)

تقدیم

نویسنده: صالح میرزابگ اوغلو

مترجم: عبدالباری فیضی

مؤمن بین پنج نوع شدت قرار دارد: مؤمنی که به او حسد می ورزد. منافقی که به او بغض می کند و او را دوست ندارد. کافری که با او در ستیز است. نفسی که با او در کشمکش است. شیطانی که او را گمراه می کند.

***

زندگی من به عنوان سهامدار هر یک از پنج شدتی که در حدیث بالا قید شده، با سه مورد اول آن در من حقیقت مخصوصی را برای دلاوران “شرق کبیر-ابداع” تجلی می کند که باید به نشانه اظهار تصریح کنم:

 –”وقتی شیر به مجلس می آید؛ خرگوش، شغال و سگ در اشتراک جنبش یکی می شود!”

هرکس به طور جداگانه از زاویه دید خود می بیند که، ما با این موضوع نه به عنوان یک فکر و نه به عنوان یک فعل شوخی نداریم… ما از آن تیپ “آماده خور” نیستیم که “چشم پوچی” را تحت عنوان “چشم پوشی” عرضه کنیم. برخلاف تیپ “خاله زنک” که دایما جبهه “فکر” و “عمل” آرمان اسلام را با پسوندهای نسبی مانند “جک” و “جاک” به آینده دور سفارش می کند و همواره از “چله” و “ریسک” اجتناب می کند؛ به چه معنا بودن ایده آلیسم را مثل یک واقعه ی پابرجا در میدان به اهتزاز در آوردگانیم.  چشم ما به انقلاب کبیر اسلامیست… دولت اعلی؟..

***

همه علت و آثار کشمکش های سیاسی و اجتماعی دنیای امروز را سنجیده، شناخته، فهمیده و در تمام طول تاریخ محاسبه نفس خود را تا انتها کرده؛ سپس تمام نقاط ضعف و قوت خویش را تثبیت نموده، باید در قالب یک روحی کاملا جدید، با مفکوره و یکپارچگی نظامی نو دوباره متولد شویم… دنیا چگونه می شود و ما چه خواهیم شد؟ ما به کدام جهان بینی معتبر، حق اشغال مکان خالی خود را برای اسناد قرار خواهیم کرد و کدام هستی خودمان را خواهیم توانست به سمت “بازار مشترک” معنوی سوق داد؟ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظم قدیمی لیبرالیسم و ​​دموکراسی که تحت عنوان “نظام نوین جهانی” بی رقیب به بازار عرضه شد، زمانیکه می کوشید حکم خود را نخست با ثبت ماهیت ریاست آمریکا و در دامان او اروپا را حاکم کند؛ شناعت داوطلبانه کافران درکنار، آیا خوشک و خالی “آن را بابام هم می داند!” را سنجیدن و “اسلام”  گفتن کافیست؟ مسلماً اسلام؛ اما به شرط نشان دادن “چگونه” و “چرا”!..

***

ایده آل؛ حسرت، اشتیاق، تخیل و طرحی است که با تصریح فکر می خواهد نقش خود را روی اشیاء و رویدادها ببیند؛ و اگر که ایدئولوژی یک عقل، ایده آل نیز یک قلب است… هوس، آرزو، کنجکاوی یا رفتار مبتنی بر ایده های کوچک و مسکین؛ نمی تواند ایده آل باشد. برای ایده آل بودن چیزی، باید در پیکر جمعیت به سوی  یک هستی علوی و رسیدن اوج گرفت. هر ایده آل یک هدف است؛ فقط هر اهدافی ایده آل نیست. اهداف می توانند سقوط کنند، ایده آل ها نمی توانند… در مجموع حکمت های یاد شد، به اتفاق عقل و دل، کار نقش امر اسلامی بر اشیاء و حوادث را در نظام یکپارچه با “چگونگی” و”چرایی” نشان داده گانیم… ما تنها الگو در جهان هستیم… ما: شرق کبیر-ابداع… اثرم را در این چارچوب تقدیم می‌ کنم: دولت اعلی… و نظام نوین جهانی!..

***

در واقع بحث “دولت اعلی”، غایت بافته ایدئولوژی شرق کبیر و اساس ستون اوست که همه موضوعات آن را گردآورده؛ یعنی همانا خود بافته ایدئولوژی… با این وجود، مانند اشیای گمشده در پیش رو، غیب شد و در میان موضوعاتی که در اطرافش اجرا می گشت به خواب رفت… این موضوع را گرفته معلوم را از بند مجهول می رهانم و البته آن را مانند انفجار کردن بمبی برای استفاده در پیرامون میدان اجتماع، نقش می کنم… امید است که، در خصوص عبور مسائل و هدف مشخص مجادله اسلامی و تثبیت مقاصد؛ نگاهی کاملاً جدید بیاورد!..

***

از دموکراسی و لیبرالیسم گرفته تا سازمان ملل متحد و بازار مشترک اروپا، “نظام نوین جهانی” که به صورت درهم تنیده ای از ایده ها و سازمان ها شکل گرفته؛ یک سیستم هژمونی است، که آمریکا و اروپا -حتی اگر در رقابت با یکدیگر باشند- هم با تعیین جایگاه پاریایی همانند ما کشورها مشترکند… البته “نه خیر!” میگوییم: تکلیف “نظام نوین جهانی” خود را از کشورمان آغار کرده!..

 

منبع: دولت اعلی

نویسنده: صالح میرزابگ اوغلو

نشریات: ابداع، استانبول، ۲۰۱۸

صفحه: ۷،۸،۹

 

ترتيب: نور زيندبون

 

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!