İBDA Külliyatı, Kelimeler ve Ebced’e Dair – 3

-İBDA NİSBETİ VE ZAMAN-

 • MİRZABEYOĞLU: 332, en küçük ebcedi 68, büyük ebcedi 633, en büyük ebcedi 5396= 1400.

KAPTAN KUST: 332, en küçük ebcedi 44, büyük ebcedi 833 ve en büyük ebcedi 3081.

“HULEFA-İ Mehdiyyin – “Her asrın yenileyici vasfını haiz olan zâtların topluluğu”: 832: ABDÜLHAKÎM koltuğu.” [1]

“HULEFA-i Mehdiyyin”: Büyük ebcedi 1234.

MUNTAZAR MİRZABEYOĞLU: Beklenen Mirzabeyoğlu: 1922+92+2332+7888= 12234, 12+234= 246.

Muntazar: Ümid ile gözlenen. Beklenen. Gözetilen: Büyük ebcedi 1699: “Ölüm Odası” (büyük ebcedle.)

NEFS: 190+10+307+1931= 2438= 1439-(2018)= 440… “Mate: Öldü: 1440”.

Sadidel: Yaprağı katmerli olan gül: Büyük ebcedi 247, en büyük ebcedi 2811= 813… Kelah: Kıtlık olan yıl, kıtlık yılı. “2018?”: En büyük ebcedi 2245= 1246= 247.

Berzah: Büyük ebcedi 813… Hiza: Bir şeyin karşısı, mukabili. Bir doğru çizginin devamı ile hâsıl olan cihet, düzlük, sıra. Devenin ve atın ayakları altında yere bastığı yerler. Nalin. Taraf. “Diyalektik?”: En büyük ebcedi 811, büyük ebcedi 932 ve tüm toplam 2473= 475. Bakınız, “Furkan-475” vahitine.

Mühlet: Vakit. Bir işi bir zaman için geri bırakmak. Rıfk ve teenni ile meydan vererek tutmak: 475, büyük ebcedi 568, en büyük ebcedi 2448= 1449… Tenkis: Evmek, acele etmek, sür’at: En büyük ebcedi 2449… (TG-4, 569’da; TG-5, 259; TG-6, 19’da), Medd: Mühlet vermek. (TG-5, 443’de), Temettu’: Mühlet vermek. (TG-6, 459’da), Nazire: Mühlet vermek, tehir etmek: 1155, en küçük ebcedi 21… (Bkz. “Furkan-155” vahitine.)

ARVASÎ: Büyük ebcedi 567… (TG-6, 459’da), Ebu-l Fadl (Ebu-l Fazl): Altın: 950, (elif eksik) büyük ebcedi 1155…  Musas: Ot, nebat. Her nesnenin aslı: Bütün değerleri toplamı 2155.

Hayâl: Zihnen tasarlanan şey. Hakikati bilinmeyip akılla tasarlanan veya gölgeli görünen şey. Asıl olmayan ve akıldan geçen fikir: 641, en büyük ebcedi 2190, tüm ebcedlerin toplamı da 3642… NEFS… MART: 641…

 • (TG-6, 459’da), Nazîr: Tâze. Altın… Sâbîr: Altın ismi: 293… Tenkis: Noksanlaştırmak. Azaltmak. İndirmek: En büyük ebcedi 2292= 1293= 294… Güneş; altun… Kimyada altının sembolü-simgesi: “AU”, elif+vav; En büyük ebcedi 478 ve tüm toplamı 616.

Büyük ebcedle: İDRİS: 478… “Kendinden Zuhur”: 1616…

“Kendinden Zuhur”: 1269= 270, en büyük ebcedi 6160… (TG-5, 265’de), İbda’-İbzâ’: Parça Parça etmek. Sorulan şeye güzel cevab vermek. KANDIRMAK. Birisine kâr tamamen kendine âit olmak üzere sermaye vermek: 874, büyük ebcedi 1160, en büyük ebcedi 1482= 483… (TG-6, 15’de), Engar: Tasavvur, sanma, zan. Tamamlanmayan, eksik kalan iş: 272.

(TG-3, 297’de), Tilka’: Taraf, yön, cihet. HİZA. Mülâkat. Görüşmek ve buluşmak: 532, büyük ebcedi 875, en büyük ebcedi 1483, (bütün ebcedler toplamı 2912)… TİLKİ?..

“YÜRÜYEN EL”: Büyük ebcedi 532.

 • Hezî: Ahmak. Vakit, saat: Büyük ebcedi 155… Bu kelimenin iştikakına az ilerde devam edilecek, “Hız” komşuluğuna nisbetle.

Hezîc: Ahmak kimse. Süratle yürüyen kimse: Büyük ebcedi 78… (TG-5, 265’de), İBDA: Allah’ın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı. Misli gelmemiş bir eser ortaya koymak, icâd. Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek: 78.

(TG-6, 398’de) İnşâd: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme. Arayıp soruşturma. Birisini hicvetme. Kayıp olan bir şeyi haber verme: En büyük ebcedi 2141= 1142… Mehdî: Büyük ebcedi 142.

 • Başlığımıza “İBDA ve zaman” dedik ama “zaman ve hız” da olabilirdi. Bir önceki sayıdaki yazımıza devam mahiyetinde. “Hız”ı burada anlayış zemini-idrak mânâsına kullanıyoruz veya diyalektik ve feraset, basiret, dil vesaire gibi. Tabiî “izafiyet formülü”nü bu mânâlara geçiş için âlet olarak, fizikî bir gerçekliğin ifâdecisi ve aynası olmaktan başka mücerred keyfiyetlerin tâbircisi olarak ele alıyoruz; metafizik buuda da sarkar bir tarafı da olduğundan. Ve ebced değerini kullanıyoruz. “Zann” ve belki “muhatap anlayış” mânâları da mevzu üzerinde derinleşen bir şuurda açıkça görünenler arasında. 300 bin’lik değerini ebcedle de örtüştüreceğiz. Üç yüz?.. Üç Işık?.. Üç kişi: Malûm!.. “Bin: Elf: Elif: Hemze” vesaire diye gidebilir.

E= M x C2: En büyük ebcedi 4633= 1636… Hız: Sür’at, çabukluk. Gayret, şevk. Alınan yolun zamana oranı, nisbeti: Büyük ebcedi 620, en büyük ebcedi 1224. Bütün ebcedleri toplamı 2478… (478?)… Aynı yazılışla, Hîz: Atılan, kalkan, sıçrayan… Hîz (ha’lı): Yükselme. Hislenerek çoşma. Dalga: En büyük ebcedi 1318… Hizy: Horluk, hakirlik. Züll. Sırrı fâş olmuş, rüsvay olmuş kimse. “İBDA?”: Hız ile aynı harflere sahip, yâni ebcedleri aynı… Rüsva (Rüsvay): Hataları -(çizgileri)- meydana çıkarılmış: En küçük ebcedi 15, büyük ebcedi 445 ve en büyük ebcedi 1500… İns ü cann: İnsan ve cin taifesi, “memur varlıklar?”: Büyük ebcedi 620.

(Meymum: Denize atılmış olan: 136… Mü’min: 136, en büyük ebcedi 1891… 1891?.. “Furkan”da, Kızıl: Kırmızı, al renk. Aşırı, müfrit: 137= 1136, en küçük ebcedi 23, en büyük ebcedi 1274… Kırmızı: En küçük ebcedi 59… 23 ve 59?.. (TG-4, 389 ve TG-5, 570’de), Mesele: Gölgelik: 575… İBDA’nın 1987 tarihli “Yürüyen El” resminin gölgesine atıf olarak.)

“15. Asır”a doğru yürüyüşe işaret terkibler, hız ve çabukluk kimi yardımcı kelimelerle beraber İBDA ve fikri etrafında öbekleşmesini aşağıdan devam edelim:

Rüsve: Muhkem ve sağlam olmak. SÂBİT olmak: 271 ve tüm toplam 2822… Engar: Sanma, zan, tasavvur. Şüphelenme. Tamamlanmayan, eksik kalan iş: 272… (İBDA?)… Kurtubî: Kılıç. Halid bin Velid Hazretleri’nin kılıcı. “İBDA’nın kökleri”: En büyük ebcedi 2270= 272… Kureng: Al at: En büyük ebcedi 2987… “YÜRÜYEN EL”: En büyük ebcedi 4445… (Nakşî silsilesi?)… Hizye: Uzun kesilmiş et parçası: En küçük ebcedi 33, büyük ebcedi 727 ve tüm toplam 3548= 1550… Musab: Aygır at. Her nesnenin erkeği: En büyük ebcedi 1726= 727, büyük ebcedi 318… Mirha(t): Yürüyücü at: Büyük ebcedi 809: BERZAH (tüm toplamı 3401= 404)… Mirha(t): Salıverilmiş, bırakılmış perde: Büyük ebcedi 1404… Tebellüh: Ahmak olmak. Suretâ ahmaklık göstermek, (“Veli hâli, manevî sarhoşluk?”). Kaybolmuş bir şeyi araştırmak, (“şiir?”). Yolunu bilmeyen kimse, erbâbından sorup araştırmayarak gitmek, (“ümmet?”): 437, 17, 481 ve 2726; toplam 3661.

“Kişi, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir!” (*)

Hıbık: Uzun, tavil. Hızlı yürüyüşlü at: 702, en büyük ebcedi 170. Tüm toplamı 2669.

Hisan: Aygır, damızlık erkek at: 149, 17, 321, 1969… Aynı yazılışla, Hasan: Nâmahremden korunur üzere olmak, korunmak… İslâm: En büyük ebcedi 1969… Mirzabeyoğlu: 322.(*)

Engar: Şüphelenme… Mirye: Şek, şüphe. Münazara. Cedel. (“İBDA?.. Mehdî?.. Diyalektik?..”): Büyük ebcedi 308, tüm ebcedleri toplamı 2705= 707… HE ve Vâris’in ebcedleri… MİR?.. Da’vâ Cetveli’nde “Yâ” harfinin değeri 130 ve İsm-i şerifi “Yâsin”… Casus: 130: Ayn (büyük ebcedi): Ayna…

 • Sürat: Her nesnenin üstü ve ortası: 661, büyük ebcedi 833… Sür’at: Çabukluk. Hız: En büyük ebcedi 1534… Dilas: Hızlı, seri: 535, büyük ebcedi 718, en büyük ebcedi 2128… TI harfi: En büyük ebcedi 535; bu harf Da’vâ Cetveli’nde 1106 değerine ve Ez-Zâhir ism-i şerifiyle kayıtlı iken, Muhiddin-i Arabî Hazretleri’nin cetvelinde bu ism-i şerifin harfi “Gayn” ve mertebesi “Küllî cisim” ile belli… Bakılabilir “Furkan”-718 vahitine.

Tenkis: Evmek, acele etmek, sür’at: 1060 ve tüm toplam 4737= 1740… (“Gayn” harfi: Büyük ebcedi 1060)… Tenkis: Noksanlaştırmak. Azaltmak. İndirmek: Büyük ebcedi 1200… Tenkis: Başaşağı etme. Sernigun etme. Boşaltma: Büyük ebcedi 739… (E= m x c2: Ebcedi 1061)… Mesiha: Gümüş parçası. İyi ve yeni yay: En büyük ebcedi 2739= 1740… MÜTEFEKKİR: 740, en büyük ebcedi 2436… Yay deyince, “gerginlik”; hız vasfını germekten gerilmesinden alan bir âlet… “1400 Gergini.”(*)… Bu isimdeki tefrikadan üç kısım, “399” no’lu:

“ •Hicri 1400, hem bâtın, hem zâhir mânâsıyla, galibine tâbi olarak anlaşılıyor; gerçekleştiği ânda ki, açılan o gerginliğin içindeyiz!

 • Üstadım: “Allah’tan lütfedeceği mucizeyi bekleyiniz!”
 • 520: Derviş-Zamanüstü yaşayan, zamanı aşan, zamanın babası; bu hakikat, nefsin nuranileşmesi gibi, zamanın hakikatinin kronolojik zaman üstü ve saat zamanıyla ölçülemez oluşunu da gösterir; “kişi, üzerinde bulunduğu zamanın içindedir!” hikmeti, günlük hayatımızın içinde de “uzun zamanın pek kısa” görünmesi, yahut kısa zamanın “pek uzun” gelmesi gibi, onun ruhî buudunu delillendirir… Zamanın maksatlılığı, neticesi, yâni ölüm; o akla “yokluk” şeklinde hitab eder… Kronolojik 1400’de, bâtın kahramanlarının işaretlediği bir tarih olmak bakımından sabit alınandır!”

Bu tefrikadan bir kelime: “Süryanice, Thum Zabno-Zaman sınırı: 520”, en küçük ebcedi 40, 754, 3710, ve tüm değerler toplamı 5024= 29… Erdiş: En küçük ebcedi 29… O hâlde, buradan mülhem diyebiliriz ki: 1400+40= 1440.

Ve başka iki kelime: Derviş: En büyük ebcedi 2897… Mümedded: Gerilmiş olan. Temdid edilmiş, müddeti uzatılmış: 88, bütün ebcedleri toplamı 1576… Arvasî: En büyük ebcedi 2088… (TG-5, 326’da), “En Üstün El”: 575.

3710= 1712… Sütu’: Zâhir olmak, görünmek. Yükselmek, yüksek olmak: En büyük ebcedi 1712. Bütün değerleri toplamı 2155. Yukarıda bu ebced geçti.

(Hazret-i Mehdî’nin, Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın kademi altında olacağını veya olduğunu Ehl-i sünnet kaynaklardan biliyoruz. İkisi de hayat dolu: Biri gizli, diğeri aşikâr; bildirilmiş-Nass’lı; ve aslında her ikisi de sırr’lı… SIRR: Gizli hakikat. Gizli iş. Herkese söylenmeyen şey. İnsanın aklının ermediği şey. Allah’ın hikmeti. (Tasavvufta), Kalbteki lâtife: Büyük ebcedi 321. En büyük ebcedi 1022= 23 ve tüm ebcedleri toplamı 1611= 612: “Tilki Günlüğü”… Günlüğün bu ebcedli yazılışında en büyük ebcedi 7805= 1811 ve tabiî ki 809 değeri mündemiç. En küçük ebcedi 1011’den 12, belirtelim… Berzah: 809.)

(Derviş) “M……D”: (Mim+ha+mim+dal) En büyük ebcedi 1550… “İBDA”: En büyük ebcedi 1107…

(TG-5, 502-503’de), İktinâh: Bir işin esâsını, künhünü, kökünü ve gerçeğini anlama. İçyüzüne, derinliğine varma: 477, en küçük ebcedi 21 ve en büyük ebcedi 2441… İktinâ’: Yığma, biriktirme. Çalışarak kazanma. Meslek edinme. Tuzak kurup avlanma. İmsak etme. Sermaye verme. “İbda?”: En büyük ebcedi 1166… “İBDA: KUSTO: CEM.”(*)

“İzzet: 477… Cousteau: 478= 1477… İbadet: 477”; bkz. “FURKAN”-477 vahitine: Mütefekkir’in bir eseri “Furkan”, bir ebced kataloğu…

(TG-5, 430 ve 502’de), “İktina’: Anlaşılmayacak şekilde söyleme. Gizlenme, saklanma. Künyeleme… Kusto?”: 473… İktiman: Gizlenme, saklanma: 512… “HI” harfi: En büyük ebcedi 512… Muhiddin-i Arabî Hazretleri’nin cetvelinde “Şekil-Suret” mertebesi, kalıplar… “El-Hakîm” ismi ile belli. HAKÎM: 78: İBDA… “Da’vâ Cetveli”nde ise, 731 değeriyle belli, yâni “Hâlık” ism-i şerifiyle kayıtlı.

ALLAH: En büyük ebcedi 2898… (ÖO-3, 199’da), Zerr: Zerre. Karınca yumurtası. Bit. Nokta. İşi sıkı tutan: 900… Zekve: Tamamlanmak. Kesmek: 731, en küçük ebcedi 29, büyük ebcedi 821 ve en büyük ebcedi 1979= 980, bütün değerler toplamı 3560= 563… “TI” harfinin bütün değerler toplamı 9+9+10+535= 563 eder. 1979-1980 seneleri Hicri 1400’e tekabül eden vakitler.

(TG-4, 305’de), İRCA’: Geri çevirmek, geri döndürmek. Alışverişi faydalı kılmak. Musîbet vaktinde Allah’a sığındığını âyet okuyarak ifade etmek: 275, en küçük 23, büyük 606 ve en büyük ebcedi 1755… “Thum Zabno”nun eşlendiği değer, ardışığı, bin buudunda…

İDRİS: 275, en küçük ebcedi 23… “Ha” harfi: En büyük ebcedi 606.

 • İbadet: En büyük ebcedi 1414… Gazevât: Din uğrunda yapılan harbler: 1414. (Not: Bu kelime, Mütefekkir’in Furkan’ında yok, alınmamış!)

“İki aktör: 707+707= 1414”; (bkz. “Furkan”-414 vahitine.) Terkibin büyük ebcedi 1814… Berzah: Büyük ebcedi 813… “Muhammed Mirzabeyoğlu”: 92+322= 414… Muhtazar: Hazırlanmış. ÖLÜME HAZIR:  1448, 32, 1506, 2414 ve toplamları 5400… Erdiş: 506. (Elif+ra+dal+elif+şın)

(TG-5, 104’de), Nekre: Belirsiz olan. Çıban ve yaradan çıkan kan ve irin. Garip ve gülünç fıkralar. Hoş sohbet ve hazır cevap kimse. Belirtilmemiş isim, neye delâlet ettiği belli olamayan “harf-i tarifsiz” isim: 275, en küçük ebcedi 23, büyük ebcedi 414… Nekr: Zeki, akıllı kimse. Pek zeyrek olan. Dehâ, fetanet: 270, en büyük ebcedi 1892… (Mehdî: En büyük ebcedi 1891= 892.)… Engar: 272… “KUSTO?”… Kust: 169, büyük ebcedi 311… Nekre’nin bütün değerleri toplamı 3309= 1311.

Gazevât… Gazevân: HIZLI giden iyi at: Büyük ebcedi 1991, en küçük ebcedi 29. (Erdiş: 29.)

Van: Büyük ebcedi 230: “Ölüm Odası”: En büyük ebcedi 4230.

Magazi: Gazâ hikâyeleri. Savaşlar, muharebeler: 1058= 59, en büyük ebcedi 1169, büyük ebcedi 1280.

 • Mehdî-üz zaman: En büyük ebcedi 4224, bütün ebcedleri toplamı 4982 veya 3983 ve 986.

(TG-4, 36’da), Gaber: Büyük meşakkat: En küçük ebcedi 20, en büyük ebcedi 1224… (TG-5, 284’de), Gabir: İstikbâl. Gelecek zaman. Kalan… Kâbir: Büyük, ulu… Kabr: Mezar. Kabir.

M……D (Sallallâhu Aleyhi Vesellem): En küçük ebcedi 20, büyük ebcedi 224… Dikkat: “Muhammed” kelimesinin bütün ebcedleri toplamı 1886= 887 eder.

İdris: En büyük ebcedi 1888, bu değer yazı boyunca sık sık geçecek ve diğer değerleri de.

 • Elh: İBADET: En büyük ebcedi 1808= 809: Berzah… “İlâh” ile aynı yazılışta… El-h… “He” harfi: 5, 6 ve 705 ve tüm toplam 721 eder… TG-3, 24 Ocak günü akla geliyor: “El; il… İl: İbranice’de ilâh… Yürüyen ilâh… İlâhî yürüyüş… Mart eli…”

“Mart el(i)”: 641+31= 672… (Not: 672+33= 705)… İdmac: Bir şeyi bir şeyin içine koymak: Sıkıştırmak: Büyük becedi 400, en büyük ebcedi 1672.

Güşadnâme: Padişah fermanı. Boşanma vesikası: En büyük ebcedi 3809= 1811… Yukarıyı hatırlayalım. Güşad: Açılış, açılma, açma. Bir cins ok atma şekli: En büyük ebcedi 1998.

Mezza’: Sırrını gizlemeyen kişi. Koğucu: 811… Mez’: Evmek, acele, sür’at. Kesmek: En büyük ebcedi 662… Mez’: Haberin bazısını söyleyip bazısını gizlemek. “Fikirde mübhem olmak?”: Büyük ebcedi 921, en büyük ebcedi 704… Müz?..

 • İlk yazımızda Külliyat’ta sıkça vurgulanan bir hikmetle başlamıştık, tekrar edelim: “Kişi, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir!”… İnsan, bilse de bilmese de, şuurunda olsa da olmasa da kendine has dünyasını yaşar. Bu aşikâr, her türlü hissediliyor ve görülüyor. Yani herkesin kendine münhasır zamanı ve dünyası vardır. Kendi dünyasını oluştururken bunun zamanı içinde yaşar; üzerinde bulunduğu işin zamanını-ruhunu yaşar ve hisseder, ruhîliğini. Demek ki, insan sayısı kadar “âlem-dünya” var. Zamanla kuşatılmış olarak, kader bilinmeyen, bizim için belirsiz olan; “acele – a’cel – (çabukluk, hız, idrak, kırmızı, kızıl, red)” alt veya ilgili mânâlarda “ecel-kader” mânâsı açık bir sınırlılıkta, ruhun iradesiyle şuurlu veya şuursuz bu kuşatılmışlığı aşmak için, daha doğrusu bu kuşatılmışlığın verdiği hürriyeti yakalamak ve yaşamak için varolmaya çalışıyoruz. ─ Ve herhâlde buraya kadar olan kısımdan da anlaşılıyor, yazımız bu mefhumlar çevresinde öbekleşecek, buna yoğunlaşacağız.─ Bu esasında bir zorunluluk. Yaşama arzu ve iştiyakıyla inandığını yaşamak, öğrendiğini ve anladığını anlatma ve işleme… Niçin bu dünyada olduğunun şuurunda olmak, diğer deyişle müslüman olmak için geldiğimiz dünyada ve “Ben Müslüman mıyım?” sorusunun dengi bir yerde olan ”Ben kimim?” sorusunun izinde –ki, bu ikinci soru İBDA külliyatında “Ölüm nedir?” demekle aynı; yâni “ölüm” temel mesele, bitim ve başlangıç noktasının her ikisi bir birlikte- zamanın hakkını vermek ve hayatın değerini öte ve bâki hayat için bilmek işi çerçevesindeyiz. Ölüm gerçeğini hakikî bir idrak, ben’in bütün hayatı bu! Ölümden kaçabilen olmadığına ve bir yüzleşme kesin olacağına göre, bunu her ân yaşamaka dökmek, ölüm düşüncesinin şiddet ve çetinliğinde kaybolmak. Bir nevi “ölüm odası”ndayız; ölmek için doğduk, doğmak için de öleceğiz. Bu gerçekle, bilmek ve yapmak, verilen sınırda fakat sonsuz serbestlikte bunun için çabalamak ve varolmak. Kendi dünya görüşünü tüttürme adına; insanın inandığı ile fiili-işi arasındaki alâka ve muvazeneyi doğru kurabilme ve tatbik derdi üzerinde olmak. Neticede bulunduğu zamanın hakkını vererek kendini bilme, hayatın ne olduğunu bilme; kendi bildikçe Allah’ı bilme, O’nu bildikçe tekrar kendine dönme ve bilme, hep arama. Fikir üzere olmak ki, zamanın kendisi fikir gibi bir şey, kendini zorunlu kabul ettiriyor; tıpkı rüyâ gibi ve zaman sır, sırlardan.(*) İzâh etmeye çalıştıkça edilemediği anlaşılıyor, tıpkı insan gibi. Zaman insanın kendisi gibi bir şey diyesi geliyor insanın, çünkü zaman insana; ve en dehşeti ise, böyle düşüne düşüne Allah’ı kabulün kapısına geliyoruz. Marifetullah’a… Öyle değil mi? Allah’ı bilmeden kim nereye gidebilir, neye vasıl olabilir. Araba kullanmayı bilmeden trafiğe çıkılamayacağı misâl bir zorunlulukta; Yaradan’ı tanımadan etmeden bir kurtuluş muhal. Her ân acaba imânımı kurtarabilecekmiyim bulanıklığında yaşamak –dikkat, bulanıklık!─ ve buna nisbetle verilen zamanın gölgesinde-hükmü altında kendini hesaba çekmek, keduret hâli!.. Kurtuluş için şimdi ve burada olmak, kendinde olmak, dünyayı ve hayatı anlayabilme ve hakkıyla yaşayabilmek. Bundan sebeb bu dünyadayız ve zamanında. Zamanımızı arıyoruz, sırrımızı… Sır ise, her türlü tecellileriyle Allah.

İdeoloji: “Bir insanın inandığıyla, iş ve eseri arasındaki uygunluk.”(*)

İNSAN: 162= 1161… İBDA: Büyük ebcedi 1160= 161… Arvasî (sad’lı.): En büyük ebcedi 2158= 160… Mirzabeyoğlu: 332… A’cel: Daha acele, en çabuk. Acele eden kişi, “zamanı değerlendiren?”: En büyük ebcedi 2330= 332… Kubakıb: Acele eden kimse, aceleci. Bir yıldan sonra olan yıl: 205, büyük ebcedi 479= 1478, en büyük becedi 1329= 330… 2018 sonrası 2019, 1439 sonrası 1440 misâli.

(TG-5, 124’de), Ayka: Deniz kenarı. Ev ortası: Büyük ebcedi 328… “KUSTO?”… (TG-5, 125’de), Akat: Evin ortası. Evin çevresi, etrafı: Büyük ebcedi 823= 1822, tüm toplam 1991.

Gafve: Azıcık uyumak: En küçük ebcedi 29, büyük ebcedi 1160= 161… Kafv: Bir kimsenin ardına düşüp ittibâ etmek, ona tâbi olup uyma: Büyük ebcedi 275, en büyük ebcedi 1163.

Marifetullah: Büyük ebcedi 1162= 163, en büyük ebcedi 4896= 3897= 2898= 900… Allah: Ebcedi 66, en büyük ebcedi 2898; insanın marifetullah ile alâkası görünüyor. Daha doğrusu İBDA’nın… Marifet: En büyük ebcedi 1998= 999… İnsan: En büyük ebcedi 2066= 68… Mütefekkir?.. İlyasin?.. Derviş (2897)?.. 2018-1950= 68.

 • “B.D.-İBDA: 15” (*)… 15. asır.
 • İdris: En küçük ebcedi 23 -(“Mehdî”)- ve büyük ebcedi 478. Bu kelimenin tüm ebced toplamı 2664= 666: Şeriat (en büyük ebcedle, ikibin buudu’nda)…

“477: COUSTEAU-Fransızca yazılışıyla “Kusto” ismi.” (*)

CİHAD: Büyük becedi 205, en büyük ebcedi 2031= 33… 33 derken, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri ve Koltuğu akla gelmeli… (Bu mânâda, “205” ebced değeri için ÖO-2, 435. sayfadaki terkibler takip edilebilir.)… “Mehdî Kaftanı”: Büyük ebcedi 1033.

Ümmet: En küçük ebcedi 9, en büyük ebcedi 666 ve tüm ebced toplamları 1718… Erdiş: Büyük becedi 718… İBDA (elif+be+dal+elif+hemze): 9… “Ümmet” ile “Mate” kelimelerinin ebcedleri aynı!.. Ümmetin kurtuluşu için mücadele ve acele eden kimse, tabiî ki İBDA’dır. Acele’nin sür’at görünüşü ile beraber “geri dönüş” mânâsı şu kelimede: İSRA’: Hızlandırmak. Sür’atlendirmek. GERİ döndürmek. Göndermek: Büyük ebcedi 673. Bu kelime TG-6, 295’de ve “kalb-esrar-hükümdarın tahta oturtulması-sır-el ayası hatları-saliha kadın-reze-günlük” anlamlarının öbekleşmesinde tasvir edilmiştir. Yukarıdaki ve az aşağıdaki 672 değerini hatırlayalım… İsr: Alâmet. Nişâne. Ayak izi. Yol. Meslek. Başlamak ve azîmet etmek: 701, büyük ebcedi 813 ve en büyük ebcedi 1262… 813?..

Ümmet: 441= 1440, büyük ebcedi 602… (“602” ebced değeri için MÜTEFEKKİR’in “Madde Nedir?” adlı eserinin 86. sayfası takip edilebilir. Oradan bir kısım: “Birbiri ilgisi içinde işaretlediğimiz âyet ve hadîs meâllerini, kelimelerin fikir hâlinde mefhumlaşması olarak, ebced tevafuku hâlinde gösterelim… Mutlak Fikir-Küllî Ruh’tan başlayarak, onların hâdiseleşmesi, insanda tersine dönüş hâlinde “ideleşmesi”ni gösteren”: / Lâ yükellifullahu (…) ─ Allah hiçbir nefse takatinden fazlasını yüklemez: 602.”)…  Keştî: Gemi, sefine: En büyük ebcedi 2602… KUST; bütün ebcedler toplamı: 169+19+311+1102= 1601= 602… İlyas: 102… “Tilki Günlüğü”: 602… 602-102= 500… 1500?..

Tecris: Sağlam fikirli etmek: 673 ve bütün ebcedler toplamı 673+25+786+2952= 4436= 440… Bu kelime külliyatta çokça geçer. Geçtiği yerleri topluca tek tek verebiliriz ama kalabalık olmaması için bunu tercih etmiyoruz… “Felyesof”: En küçük ebcedi 38, en büyük ebcedi 3952… Tilki’nin de en küçük ebcedi 38… Sefer: Yolculuk. Muharebe. Harb. Muharebeye hazır bulunma hâli. Def’a, kerre. Muayyen bir mesafeye gitmek: En büyük ebcedi 1673… (Sıfır… Sarı…) Mesafe gitmek deyince hız ve 300 bin “km” değeri… Üst buudta veya şuurda. Ruhî hız. Sıradan hızlara herkes çıkabiliyor veya bulunabiliyor. Dünya şartları herkesin malûmu, bu dünya üstü ve dışı şartlar, kişiye özel, tasarrufî… Zamanın üzerine çıkıcı, süre ve ân hakikatini yakalayıcı keyfiyete yükselmek esas olan ve zor bulunan. Hem zamanda olmak, hem de dışında (üstünde) varolmak.

Kuvanî: (Kaf+vav+te+vav+elif+nun+ye): Büyük ebcedi 836… “İki Kutvanî”: 2 x 836= 1672= 673.

Tasarruf-Tasavvuf: İlk yazımızda dile getirmiştik, ra ile vav farkı var: (En büyük ebcedle, nisbeten büyük değerler olduğu için “özel” alınırsa), 502-465= 37… 1950+37= 1987… Ra+Vav: 502+465= 967= 1966… 502×465= 233430= 430+233= 663.

Mehal: Süre, mühlet, vâde. Korku yeri: Büyük ebcedi 278 ve en büyük ebcedi 2141= 1142… (Mehdî: 142, büyük ebced)… Mehal’in bütün ebced toplamı 2511… “Hulefa-i Mehdiyyin”: En büyük ebcedi 5505= 510… Arvasî: 278… Mahale: Çare, tedbir. Hile: Bütün toplamı 3142… “Hilesi içinde olmak”; fikrin ve zamanın getirdiği ve sürüklediği olarak…

“Kişi, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir!”

Tulk: Mutlak. Bağlı ve kayıtlı olmayan: Büyük ebcedi 262, en büyük ebcedi 1672= 673, bütün ebced toplamı 2098= 100… Külliyatta ebced tevafuklarında işlenen ve işaretlenen 1440 tarihinin “mutlak” mânâsı böyle bir bakışta görülüyor… Kuff (kaf yazılışlı.): Yüksek yer. “Kaf-kaf dağı?”: Büyük ebcedi 262, en büyük ebcedi 698… “Ölüm Odası”: Büyük ebcedi: 699… KAF harfi: İslâm alfabesinde 21. harf: Büyük ebcedi 181… “Kusto: 181”(*)… Kaf, Muhiddin-i Arabî Hazretleri’nin cetvelinde “El-Muhit” ism-i şerifi ve “Arş” mertebesiyle kayıtlanmış bir şekilde bulunuyor. (TG-4, 17’de), “Muhit”: İhata eden. Etrafını kuşatan, çeviren. Etraf. Çevre. Büyük deniz. Okyanus. Büyük âlim. “Mütefekkir?”: En büyük ebcedi 2049= 51… Müceddid: 51, 15, 213 ve 1924 ebcedleri toplamı 2203= 205 (Cihad)… Rubah: Tilki. Kurnaz, hilekâr: 213.

“Mutlak Fikrin Gerekliliği” (*)

(TG-5, 471; ÖO-3, 85’de), Elbürz: Uzun boylu ve yakışıklı kimse. Kafkas sıradağlarının en yükseği. Kaf dağı: Büyük ebcedi 394, tüm toplamı 3011= 2012 (senesi?)… Teşmil: Şamil kılmak. İhata eylemek. Kaplamak. İhrama bürünmek, sür’atle yürümek: En büyük ebcedi 3395= 398… Tedbib: Sür’atle gitmek: En büyük ebcedi 2395… (TG-5, 86’da), Felatat: Her ayın son geceleri. Ânsızlık. Lisânın döküntüleri, irâdesiz ağızdan çıkan söz veya kelime: En küçük ebcedi 23, en büyük ebcedi 2394= 1395= 396… Teşahüd: Hazır olmak: En büyük ebcedi 2393= 395. (Şehid?)… Elbürz?: BERZAH?…

“18: HAYY-Diri, canlı, sağ. Bir şeyi cem ve ihraz etmek… Lâtince, Mic-Mico-Micüre-Micuî: Titremek, titreşmek, çırpınmak, titrek yanmak. Mecazen, “alevlenmek, şimşek gibi parlamak, parıldamak, saçmak, nesre”… NESR: N-Esr… Nun: Nur. Varlık. Balık. Cesed. Akl… Uygurca: ESR: Bağlanmış… NESRE, bir ay menzilidir; Kaf harfi, Allah’ın EL-Muhit ismine ve ARŞ mertebesine işaret eder. (Hatırlayınız: ARŞ, bütün cisimleri içine alır ve en büyük cisimdir, cisimler âleminin sonudur!)” [2]

 • “El: Cem, topluluk, kuvvet, kudret, irade, vâridat… İslâm’a muhatap anlayış: Bir işi kendi isteğiyle yapmak şeklinde, İslâm’a tâbi olan, İslâm’a itaat eden, İslâm’a boyun eğen idraktır… Tayfa: Denizci. Yardımcı… Yardımcı: Nasr… Tayf: Işık hüzmesi, ışık çizgileri… Tayf: Hayâl. Uykuda veya karanlıkta gözde tecessüm eden şekiller. Gül… “Gül” deyince “nesrin”i nasıl hatırlamam?..” [3]

Tayf: Büyük ebcedi 102, bütün ebcedleri toplamı 1989.

 • Hayy: En büyük ebcedi 1181. Bütün ebcedler toplamı 1237… (TG-4, 229’da), Dimne: Tilki. Süprüntülük, mezbele: Büyük ebcedi 237… “Kusto: 181.” (*)… “Arş”, nasıl en büyük cisim ve bütün cisimleri içine alıyor ise, İBDA da asrımızın en büyük (İslâm’a muhatap) fikridir. Sanırım anlaşılıyor ama, tekrar dillendirmekte fayda var: İBDA dinin kendisi değil, “muhatab anlayış”ı, din’e muhatab anlayış ve diyalektiği temsil eder. Dine muhatab anlayışın kendisi de diyebiliriz. Bu anlayışın sistemleşmiş hâli; olması gerekenin… “O değil ondan; bu yüzden o!”(*) terkibî hükmü ve hikmeti gereği görülebilir. Bir nevî mezheb gibi, fakat bildiğimiz istılahî anlamda değil, “sistem-yol”, saf fikir-anlayış veya mücerred tilkada… (TG-4, 197’de), “Mezheb” kelimesinin bütün ebced toplamı 3396’dan birlemeyle 399 eder ki, (+1) ile ebced 400 olur. Yâni “TE” harfi: “Allah’ın “Kaabid-Kısıcı, sıkıcı, kısaltıcı” ismi, Esir mertebesi, Kamer menzillerinden kalbe işaret eder.”(*)

(TG-5, 326’da),“Kabz: Ele almak. Tutmak. Kavramak. Almak. Tahsil etmek. Teslim almak. Amelde zorluk çekmek. Kuşun süratle uçması. Mülk. ”… Amelde zorluk çekmek; işin, yâni dini anlamanın derdi ve çilesinde ıztırab çekmek mânâsı açık bir yerde, İslâm’ı anlamak ve kavramak demek olan fikir çilesi mânâsına. Dört hak mezhebin bulunması da sayı olarak “varlık” ile alâkasının yanı başında, ebcedî olarak “Dal” harfini göstermesi gereği bütün değerler toplamı 321: Kurtubî: Kılıç. Halid bin Velid Hazretleri’nin kılıcı: En büyük ebcedi 2270= 272: “Engare”nin ebcedi.

Mezheb (zehab’dan): Din. Bir dinin şubelerinden her biri. Gidilen, tutulan yol. Ekol. Sistem. Doktrin: Büyük ebcedi 800: “Kültür Davamız”, en küçük ebced 21.

(TG-4, 229’da), Dimne: Ters. Duvar temeli. Kin, düşmanlık. Süprüntülük: En büyük ebcedi 1691… “Duvar temeli: Lisân kökü” olarak düşünürsek sanırım pek hata yapmış olmayız. Lisân’ın kökü “Kust(o)” kelimesi etrafında teorik ve pratik olarak İBDA tarafından gösterildi ve gösteriliyor, yâni bir nevî sistemleştirildi. Zaten biz de yazılarımızda bundan bahsetmeye çalışıyoruz.

Mezbele: Çöplük. Pis şeylerin bulunduğu süprüntü yeri: Bütün ebcedler toplamı: 3162= 1164= 165.

“Ölüm Odası”: 165… Mezbele: Otun sıcaktan solacak gibi olduğu yer: Bütün ebcedler toplamı 4593= 2595… Tilki: Büyük ebcedi 595… “Külhan Yeri” şiirini tevil edici bir mekânette bu kelime: Mezbele…

Mezabî: Yer yarmak, kazmak: En büyük ebcedi 1669. Bütün ebcedler toplamı 1976… “Yer yarmak” deyince, okuyucunun anlayışına bırakıyoruz, Külliyat’a aşina olan şuurun muhatab anlayışına. “Takdim-yer” eşleşmesi açık ve Hazret-i Mehdî’nin yeryüzü hâkimiyetinin olacağını bilerek bir sembol dilinde ifâdeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da başımıza gelen “Mate: Öldü: 441: 1440” meselesi üzerindeyiz. “Otun solacak gibi olduğu yer” mânâsı buna göre bakılırsa anlama veya anlayış kesbetmede sanırım rahata erilir. Bu değere haricen “He” ile birlikte hesab edilirse, 1445… “Yürüyen El”: En büyük ebcedi 4445… Muntazar İBDA: 1668= 669.

Tesakkuf: Zafer bulmak: Büyük ebcedi 1164. Bu kelime ilerde de geçecek… Hayat ve ölüm zıtlığında imânımızı son nefesde -(ân)- koruyarak zafere ulaşmak. Nefsimize ve Şeytan’a karşı bir zafer: yanlış anlaşılmasın, İlâhî irâde’ye karşı değil!

 • (TG-4, 17; ÖO-3, 703’de), Ta’sib: İhâta edip kaplamak, içine almak. Bir kimsenin başına TAÇ koymak. Açlıktan dolayı karnını bağlamak: Büyük ebcedi 640. Tüm ebcedler toplamı 3532: “Yürüyen El” (büyük ebcedle)… (TG-5, 29’da), Muhattıt: Çizen, resmini yapan: Büyük ebcedi 711… Açlıktan dolayı karnını bağlamak deyince Allah Resûlü akla geliyor. O’nu işaretleyen bir kelimenin izinde ebced değerleri İBDA fikrinde bağlantıları görülüyor. Burada “Taç”, “sarık sarmak-imâm” mânâsında. (*)

“Tedessür: Elbise giyme. Dişiye nazaran erkek. Kişinin sıçrayarak AT’ına binmesi.  (Talak: Atın sıçrayarak kalkması… Talak: Dil açıklığı. Düzgün sözlülük. Güler yüzlülük… Talak: Bağlı olan bir şeyi çözmek. Boşanmak. Kadından ayrılmak. “Nefste nefs kutbunu ve terk meselesini hatırlayınız; ve türlü çetin riyazetlerle nefs meylini tüketerek MEKÂNET yüksekliğinin en üstününe eren İDRİS Aleyhisselâm bahsini”…” [4]

Tedessür; bütün ebcedler toplamı 4107= 111: İns: İnsan: Hilafet: İbda: 107 (en büyük ebcedle).

1164= 165… 3166= 169: Kust… Yâni 166’yı kastediyoruz.

Neame: Deve kuşu. Cemaat. GÖLGELİK, gölgelenecek yer: 166… Sanem: Put. Çok güzel olan: Bütün ebcedleri toplamı 2166.

(TG-5, 183’de), Riyâzat: Nefsi terbiye maksadıyla az gıda ile geçinmek, ilim ve ibâdetle vakit geçirmek: Büyük ebcedi 1640, en büyük ebcedi 2076= 1077. Bütün ebcedler toplamı: 5160= 165… Mart: 641= 1640.

 • “Ölüm Odası”: 83+82= 165… Rakde: Uyku. Berzah: En büyük ebcedi 1532… “Ölüm Odası Berzah”: 165+1532= 1697= 698… “Ölüm Odası”: Büyük ebcedi 699… “Ölüm Odası-Berzah-Ölüm Odası”… Mekânet: Ağır başlılık. Kuvvet. Güç: Büyük ebcedi 809: Berzah… Mekânet’in bütün ebcedler toplamı 3395= 398… Yukarıda geçti: Tedbib: Yumuşak etmek. Sür’atle gitmek, hızla gitmek: En büyük ebcedi 2395, büyük ebcedi 453… 1453: İstanbul’un fethi?.. Tedbib’in tüm ebced toplamı 3288’dir… Tahliye: Süslemek. Donatmak. Donatılmak. Tatlılandırmak: 453, büyük ebcedi 498 ve en büyük ebcedi 3296= 299, ve tüm toplam 4280… 280: Kendinden zuhur’a âit?.. Bakınız, “Furkan-280” vahiti.

Karv: Ağaç kadeh. Uzun havuz. Kast. Etraflıca araştırmak, tetebbu. Bir kimsenin mesleğine girmek, onun yoluna süluk etmek: Büyük ebcedi 395, en büyük ebcedi 1014= “15: B.D-İBDA.”(*)… (TG-5, 328’de), Münselik: Tarikata girmiş. Bir meslek tutmuş: En büyük ebcedi 3333… Allâme: Büyük mütefekkir: En büyük ebcedi 2333.

“Münselik” için, “büyük + en büyük (ebced)” toplamı 488+3333= 3821= 2822: “Abdülhakîm Koltuğu” değeri ve tevafuku bulunabilir. Bütün ebcedleri toplamı ise, 4041’dir. Münselik, mühim bir kelime. Kabuk-kışr-elbise-libas iştikakında TG-5, 18 Mayıs vâridâtında bir öbekte… Elbisenin “ölüm” mânâsı ise “TG-5, 18”de belirtilmiş durumda.

“Abdülhakîm Koltuğu, bir eşya değil, “suret olmadan mânâlar asla tecelliye gelmez!” ya, rüyâda gelen bir mânâdaki surettir… Tam da, meâlin, “geri dönmek, rücu eylemek” oluşu misâl, kulda tecelli eden neticesi, neticenin asla dönüş olması; hakikatin insanda tecellisiyle, bu tecellinin onda ufuk “gaye-ideal” şeklinde hakikate yaklaşan bir beyân ifâdesi – asla nisbetle meâl belirtmesi… ABDÜLHAKÎM Koltuğu’nun mevzudan mezuya renge büründüğünü zaten biliyorsunuz…” [5]

 • Tedbib… Kefen: Büyük ebcedi 288 ve en büyük ebcedi 2041= 43: Cem… Hımasa: İnce bellilik: 144 (2×144=288), büyük ebcedi 311… KABZ: En büyük ebcedi 1311… Teştir: Bir nesneye ayıp vermek, noksanlık vermek: 1310= 311… Teştir: Bir gazeli teşkil eden beyitlerin beher mısraı arasına İKİŞER mısra ilâve temek: 919, büyük ebcedi 983, en büyük ebcedi 3009= 12, tüm ebced toplamı 4948= 2950= 1951= 952.

Murahham: Kısaltma. Son harfleri veya heceleri düşürülmüş: 288, bütün ebcedler toplamı 2476= 478.

Vukuf: Bir şeyi bilme. Öğrenmiş olma. Bir hâlde kalma. Durma, duruş: Büyük ebcedi 288… “Hiç değişme böyle kal.”

ANÎDE: Ehl-i beyt. Kabile: Büyük ebcedi 288 ve tüm ebced toplamı 2968= 1969… İSLÂM: En büyük ebcedi 1969… Anîd: Çok inadçı. (Sabır?). Daima suyu akıp iyileşmeyen yara: Büyük ebcedi 282, en büyük ebced, 1805… “Dat” harfinin büyük ebcedi 805’dir… Üstad’ın “Yara” isimli şiirini hatırlamanın yeri…

Fasîs: Seyelan etmek, akmak: Büyük ebcedi 282… Fass: Yüzük taşı. Gözbebeği. Mektup ve emsâlinin mührünü açmak. Lüb. Kitabın bend ve mebhası… Fasye: Darlıktan ve belâdan kurtulmak. “Kabz?”: 185, bütün ebcedler toplamı 2928… İBDA?..

Bütşiken: Put kıran. “Büyük Doğu-İBDA fikir sistemi, doktrin”: En büyük ebcedi 3398… Muhzar: İnce belli. Beli ince olan: 1640, büyük ebcedi 1697= 698, en büyük ebcedi ise 2000’dir. Telegram işkencesinin 2000 yılında başladığını biliyoruz… Mart: 641, en büyük ebcedi 1168= 169… İnce belli; ince ve hassas fikirler, ince fikir ise, İBDA’dır!.. KUST: 169. (*)… (TG-5, 298’de), Maalî: Şerefler. Yükseklikler. Yüksek fikirler. Şerefli vazifeler: 151, büyük ebcedi 413, en büyük ebcedi 2203= 205… “İslâma muhatab anlayış”: 1151… Yukarıdaki 414 değerlerinin kelimelerini hatırlayabiliriz… “Ölüm Odası”: Büyük ebcedi 699.

(Bir not, önemli: Sabır-şiken: Sabrı kıran ve bozan. “Çok sabırlı?”: En büyük ebcedi 4170= 174… “Ölüm Odası”: 174, tüm ebcedleri toplamı 5976= 1980.)

İnce fikir… Doktrin: Hatt-ı hareket. Hareket tarzı. (Hız?). Düstur, tarik. Re’y. Büyük depo. (Hazne?): 770, en büyük ebcedi 2947= 1948= 949 -ve (+1) ile 950-, en küçük ebcedi 44 ve büyük ebcedi 948.  Doktor reçetesi: İBDA Reçetesi… “Gölgeler”: En küçük ebcedi 44.

“Ta’kir: Çukurlaştırma, çukur yapma. “Hendek”… Hadîs: “Mümin müminin aynasıdır!”… Ta’kir: Bir uzvu yararak sinirleri kesme. “Kartal Cezaevi’nde, 2000 yılında telegram dolayısiyle sol bileğimi ve sol kolumun iç eklem yerini keserek damarlarımı koparma eylemimi hatırla!”… Ta’kir: Suyu bulanık etme. Kamus, lügat. Renk… Sahibinin bilinmek üzere Keramet: 660: İntihar-Bedeni idam.)… İŞTİMAL-İhata etmek. Şâmil olmak. İçine almak, kaplamak, kuşatmak: 772: BÜTŞİKEN-Put kıran. (Put, nefsinde Allah’ı delillendirme yerine, kendi deliliyle başbaşa olmakla kendini onun yerine koymaktır; suret, sadece gözle görülen müşahhas değil, küme ve kavram, kısaca fikir ve his hâlinde “zan”dır da. Hani, “Bazı zann vardır ki günahtır!” Âyet meâli!)” [6]

Renk… Reng (Farsça.): Renk, levn. SURET, şekil. Oyun, HİLE, dalavere… Bevs: ACELE, ileri geçme, ileri gitme. Bıktırıncaya kadar ısrar etme. (Sabır?) Bir kimseden kaçıp gizlenme. Bir şeyin rengi: En büyük ebcedi 1666… Şeriat: En büyük ebcedi 2666… Bevs: Bahsetmek… Bevs: Öpmek… Bevş: Her biri bir yerden gelmiş olan bir bölük cemaat. (“Topluluk hakikati?” ve “313 Hadîsi?”): 308: ARVASÎ… Bevas: Sıkıntı, keder, mihnet, elem, dert, kaygı, gam. YOKLUK: Büyük ebcedi 247… Na’y: Ölüm haberi getirmek: Büyük ebcedi 247… Nebs: Söylemek: Bütün değerleri toplamı 2236= 237…

Tabs: İNSAN: En büyük ebcedi 1666.

Bütşiken: Putlara işkence ve ıztırab veren, yok eden. “Büyük Doğu-İBDA”: En büyük ebcedi 3398= 1400.

Dedi ki: “Herkes putuna sahip çıksın, çünkü o putları yıkmaya mecbur ve memuruz!”

 • (TG-4, 233’de), Birr: Temizlik. Günahtan çekinmek. Takvâ. Amel-i salih. Gönül, kalb. Tilki yavrusu. Fare: Tüm ebcedler toplamı 1529… Berz(a)h, (+elif ile.): Büyük ebcedi 924. Tüm ebcedler toplamı 3527= 1529… (TG-4, 500’de), İkrab: Kederlenme, hüzün verme: Büyük ebcedi 527… Ta’kir: Bir uzvu yararak sinirleri kesme: Büyük ebcedi 924, en büyük ebcedi 1636… (TG-4, 314’de), Vavî: Tilki: Ebcedleri sırasıyla 23, 23, 148, 1518’dir. Eğer iki 23’ü tek kabul edersek: 23+148+1518= 1689… Fart: İFRAT, çok aşırı olmak. Aşırılık. ACELE etmek ve ANSIZIN GELMEK. Yollara alâmet olarak konulan işaret: En büyük ebcedi 1688= 689… (TG-5, 635’de), Nasîbe: Yollara dikilen işaret taşı. Bir yere dikilen taş. (“Mezar taşı?”): Büyük ebcedi 221: Müslüman… “KAPTAN KUSTO MÜSLÜMAN?”(*)… Mürid: İrade eden, isteyen. Tarikata girmiş olan. Şeyhin veya mürşidin talebesi: En büyük ebcedi 1688… Tedai: Büyük ebcedi 688.

Vavî… Terakkud: Acele etmek: En büyük ebcedi 1147= 148, büyük ebcedi 818… Erdiş: Büyük ebcedi 818… (Rakd: Uyumak üzere bulunma. Uykuya dalar gibi olma… Hadîs-i Şerif: “İnsanlar uykudadır.” Rakde: Uyku. Berzah: En büyük ebcedi 1532… “Yürüyen El”: Büyük ebcedi 532.)

 • E= M x C2: Büyük ebcedi 1636, en büyük ebcedi 4633… “BÜYÜK DOĞU-İBDA”: Büyük ebcedi 1633, en küçük ebcedi 67, en büyük ebcedi 4993= 997… Mütefekkir 68 yaşında çekildi!.. Hula’: Büyük emir (iş): 632, tüm ebcedleri toplamı 3162= 165… “BÜYÜK DOĞU”: En küçük ebcedi 67; aynılık bu değerde görünüyor… 68= 1067… (TG-5, 103’de), Feyne: Saat. Zaman: 145, en büyük ebcedi 2691, tüm toplam 3065= 68… Salih: 691.

İstikaz: UYKUDAN UYANMAK: 1472, en büyük ebcedi 2065= 67… “BÜYÜK DOĞU”: En büyük ebcedi 4065… Tasarruf: Kullanma hakkı. Sâhiblik. En büyük ebcedi 2063= 65. Kelimenin ebcedi hariç diğer üç ebced değerinin toplamı 2867= 869… (Mektubat: 869.)… Tasarruf’un tüm değerleri birleşirse 3637= 640… Tasarruf; TG-1, 101’de izâh bulunmaktadır.

“GİRİŞ – TARİH – MATLA’ BEYİTLER” (”Ölüm Odası”nın üç cildi.): Büyük ebcedi 2997= 999… Memat: Ölüm: En büyük ebcedi 999… “NYMPHA”: En büyük ebcedi 2997.

Burkat: Sanem, heykel, put: Büyük ebcedi 897… Allah: En büyük ebcedi 2898=  900… 900: (9..): İBDA… “NYMPHA”: En büyük ebcedi 2898.

İdam-ı nefs: Nefsi idam, zararsız hâle getirme: Bütün ebcedleri toplamı 3880= 883… Ezell: Çok zelil: Büyük ebcedi 883… ERD(İ)Ş: En büyük ebcedi 1883… Kassam: Hayrı çok olan kimse. Yorulmuş kimse, mahzun kişi: Büyük ebcedi 883…

(TG-5, 283’de), Nigâr: Nakış, resim. Resmi yapılmış, resmedilmiş. Güzel yüzlü sevgili. (“Şehîd?”). Nakşeden. Put: 271… Engar: Zann, tasavvur: 272= 1271… Zann: 950: İBDA.

(ÖO-3, 31’de), “Doğum tarihim: 1950… Sırat-ı Mustakim: (Doğru yol): 950: DEVLET-İ Aliyye-i Ebed Müddet.”; bitmeyecek saadet devleti İBDA’dadır denmek isteniyor, onun sayesinde: “Başyücelik Devleti”…

İç şekil-suret (ifâde) mefhumu zann’da böylece görülüyor. Zamanın iç şekil vasfı ruhta ve ruhla hissedilen olarak türlü türlü mahiyet ve görünüşte. Daha önceki yazımızda dile getirdiğimiz: Putçuluğun hakikati bizdedir denmez ve çok gerekli ise, şekilciliğin hakikati bizdedir denebilir. Neticede, kemâle ermemiş imânımız şeklen-sureta, şekilci. Arş üstü Emirler Âlemi’ne ermemiş veya erememiş imân keyfiyetinde, taklidî bir imân. Diyalektik; muhatap anlayış, ifâde ve serdediş, tebliğ ve telkin için gerekli olan. Ama Allahü Teâlâ o kadar yüce ki, bu taklidî imânı kabul ediyor. İhlâs sebebiyle, her işin başı ihlâs ve samimiyet, bu samimiyette görünen keduret hâli, imân çilesi.

Nebha: Yüksek, beyaz yer. “Cennet?”: 654… Cennet’in beyaz olduğu bildiriliyor… (Huldzar: Cennet: En büyük ebcedi 2532: “Yürüyen El”… Huld: Ebedilik. Sonu olmayan. Sonu olmamak… “Ebedîlik zarı?”)… Nebah: Köpek havlaması. Yılan seslenişi. Keçi ve GEYİK -(“gazal-savaş eli?”)- inleyişi: 61, en büyük ebcedi 1990= 991. (İzafiyet formülünün ebcedi 61-62 ve tüm ebcedler toplamı 7383= 390.)… SALİH: KARA YILAN… 1950-1990, 40 sene… 1979+40= 2019.

Ne’b: Sâfi nesne. Dişi deve… Nebh: Bir şeyi tenbih etmek, unuttuğunu hatırlatmak. Yitik. Ansızın bulunan. Ansızın yitirmek. “Kumandan?” Şerefli olmak. Meşhur olmak, ün salmak. UYKUDAN UYANMAK. “Diriliş?”: En küçük ebcedi 9, en büyük ebcedi 2076= 78: İBDA: 9… Hadîs: “Hikmet, müminin yitik malıdır.”

Ne’be: Musibet,belâ… Na’ab: ACELECİ. Hızlı yürüyen, tez giden kişi. “Yürüyen El?”: En küçük ebcedi 15, en büyük ebcedi 1576… (TG-5, 326’da), “En üstün El”: 575… Nab: Yaşlı DEVE. (“Pîr?”) Katıksız, HÂLİS, saf. Oluk. Berrak: Büyük ebcedi 220… Hercaî: Her yerde bulunur: 220.

Taklid: Takma, asma, kuşatma. Benzetmeğe ve benzemeğe çalışmak. Benzerini yapmak. Birine benzemeğe çalışarak onu gibi olmak istemek. Sahte. Bir şeyin sahtesinin üzerinde olmak: 544, büyük ebcedi 699… Merşe: Yuvarlak cisim: 545= 1544… Seteh: Oturak yeri: En büyük ebcedi 1545… Aynı yazılışla, Seteh: Bir kimsenin arkasına vurmak… “Abdülhakîm Koltuğu”?..

Sete: Bezin hatası: 461: (Tilki), kelimenin tüm ebced toplamı 461+5+632+853= 1951… (TG-4, 179’da), Sedâ’: Bezin hatâsı: 66 ve tüm ebcedleri toplamı 1499= 500… 15. asır… Se’te: Kara balçık: 515: Erdiş.

“Kişi, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir.” (*)

“Ölüm Odası”: Büyük ebcedi 699… “Mehdî Kaftanı”: 700= 1699, en büyük ebcedi 4257= 261.

 • 262 değeri için daha sonra bir nüans belirteceğiz. Yalnız şu: BÜYÜK DOĞU: Büyük ebcedi 1262.

Azebe: Kocası olmayan kadın. “Ümmet?”: 479= 1478: İdris (büyük ebcedle)… Ümmetin, tevafukta da görüldüğü gibi, bu azabtan kurtulucu büyük bir dirilişe ihtiyacı var. Gerçek bir diriliş, bir ölünün dirilişi misâli…

(TG-4, 500’de), Kedûret: Bulanıklık. Gam, tasa, keder: 630… “KEF: Alınyazısı”(*): En büyük ebcedi 630… T(i)lki (elif ile): En büyük ebcedi 2628= 630… Kef: El içi, tutmak, kavramak, almak, hız, hiza, diyalektik, anlayış, sır, sıkıntı, kabz, te… TE: 400… 630-400= 230.

“Ölüm Odası”: En büyük ebcedi 4230= 234… Fetih Sûresi-1. âyetinin ebcedi: 1233= 234.

Hula’: Büyük emir (iş)… Teratir: Büyük işler: en büyük ebcedi 2232= 1234… Tefelsüf: Feylesoflaşmak: en büyük ebcedi 3232= 1234… “HULEFA-İ Mehdiyyin”: Büyük ebcedi 1234.

İkrab: Kederlenme, hüzün verme: 224, en büyük ebcedi 1769=770 ve Muhammed: Büyük ebcedi 224… (“Keduret Zamanı!”)… Tasarruf: 770… Asfar: Sıfırlar. Boş şeyler: En büyük ebcedi 1769= 770… Bu tevafuk ile, dünya için sıradan ve suflî kederlenmenin boş şey mânâsı meydanda, diğer taraftan ise keduret hâlinin bitmek bilmeyişi de yine elde var sıfıra işaret; tamlık yok ya, herbir hâl asıl olması gerekene göre hiç mevkiînde, “ötelerin ötesi” ölçüsüne göre.

(A.g.e.), Mavi: Bulanıklık: En büyük ebcedi 1386, tüm toplam: 1689= 690… Mehl: Vakit verme. Vâde. Mühlet. Bir işi belli bir zamana kadar te’hir etme… Mehel: Yavaş yapmak. Sonraya bırakmak, TEHİR etmek. “Takdim-i tehir?”(*): Bütün ebcedler toplamı 2385= 1386… Bulanıklık: Nasıl olacağı belli olmayan, sonu belirsiz, mübhem, en çok da sır… Ta’kir: Sinirleri kesmek: Tüm ebcedler toplamı 3382= 385… Rakb: MUNTEZİR olmak, beklemek: Büyük ebcedi 385, tüm ebcedleri toplamı 302+20+385+1160=  1867= 868… “MEKTUBAT: 869.”(*)… “Mavi ışık?”(*)

 • M……D: 92, bütün ebcedleri toplamı 92+20+224+1550= 1886= 887… Kuddusî: En büyük ebcedi 1885= 886… Peygamberlerde tecelli eden hikmetlerin kaynağını göstermesi bakımından güzel ve önemli bir tevafuk. İdris Aleyhisselâm’da tecelli eden “Kuddusî Hikmet”… Baran Dergisi’nde çıkan tefrikalardan 377 no’lu olanı, “Başarı ile Neticelenme” okunabilir. Bu yazıdan bir kelime: “İ’cazkâr: Mucizeli olmak. Başkasını acze düşürecek derecede olmak”: Bütün değerleri toplamı 3703= 1705… İcazkâr (Farsça.): Büyük ebcedi 707, en büyük ebcedi 2918, tüm toplam 3907= 910.

“12 sığır yavrusundan biri, mucize beyanıdır!” (*)

 • Mekîde: Hile, aldatma, düzen, dalavere: En büyük ebcedi 1521… Derviş: 520… Mekd: Azlık. İkamet, oturmak. “Koltuk?”… Mekad(e): Yakın olmak, yakınlık… İkrab… Akreb… Dil… Lisân… Belâ… Şiddet… ŞEDDE: İKİ vesaire… Mekdur: Kederlenmiş, kederli: Büyük ebcedi 440, bütün ebcedleri toplamı 2948= 950… Keduret hâlini, yâni zamanımızın hususiyetini ifâde edici kelimeleri sıraladık. Hicrî 1439 senesindeyiz.

Seces: Bozuk ve bulanık su: En büyük ebcedi 2075= 77… Secis: YILIN ve ZAMANIN SONU: En büyük ebcedi 2650= 1651… Şebaket: Kafes veya ağ gibi örülme: En büyük ebcedi 2651… FE harfinin en büyük ebcedi 651’dir. Arab alfabesinin 20. harfi. İbranice’de muadili “Pe” harfi ki, Osmanlıca’da karşılığı “Be”; Be deyince de Be’nin noktası geliyor sözün geliş-gidişine. Zamanın sonu gibi, ilimlerin toplamı nokta… Nokta: En büyük ebcedi 2047= 49… Yayılıp döşenmek: Mehd: 49.

 • “Be harfi, Allah’ın Lâtif ismi, “Cinler-Gizliler, gizli varlıklar” mertebesi, Kamer menzillerinden Mukaddem min-ed delâle işaret eder; Takdime, öne alınmış delile.” (*)

“Hazret-i Ali: “Bütün ilim, B’nin altındaki noktadır; onu cahiller çoğalttı!” der. İmâm-ı Âzam Hazretlerinin, “imân tam olduğu zaman, isbat yoktur!” dediği mânâ. “Kanıt” kelimesi bile, lûgatta bu mânâdadır: Ümitsizlik… Dava isbata karşı çıkmak değil; istenilen yere çıkınca merdivene ihtiyaç kalınmamasında… Bunun gibi, Hazret-i Ali’nin sözünde, harflerin mânâsına-ilmine nazaran ilmin toplandığı, topluluk mertebesini sezmeye bakalım.” [7]

Aynı yerden, Limme: Niçin?: 75: Lümme: Nişân. Alâmet. Nokta. Damga. Vesvese. Çok cemaat, çok kalabalık: En büyük ebcedi 2128… Naşid: Şair: En büyük ebcedi 2128… (TG-5, 469’da), Ecmal… İcmâl: Hülâsa etmek. Kısaltmak, bir araya toplamak. Kısa anlatmak. Biriktirmek. Uzun bir hesaptan çıkarılan hülâsa, netice: 75, en küçük ebcedi 15.

“Bir-Sıfır-Bir hikmetini, eşya ve hâdiseler karşısında ruh ve akıl bütünlüğü içinde görüşümüzü, yine aynı ebced tevafuku ile, “Lime?-Niçin?” kelimesi vesilesiyle de anlıyoruz. Ebcedi: 70.” [8]

Lütut: Sâbit olmak ve lâzım olmak, gerekmek. “İsbât?”: En küçük ebcedi 20, büyük ebcedi 886 ve tüm toplam 3937= 940: Telegram… (TG-5, 469’da), Akl: Men’etmek. Sığınacak yer. Kırmızı mihfe örtüsü. Diyet: Bütün ebcedleri toplamı 1937… Akl: Sürmek. Ölmek. İp ile bağlamak: 120… Ebced: En büyük ebcedi 1937… BÜYÜK DOĞU: (Be+vav+ye+vav+kef+tı+vav+gayn+ye): 1069= 70. Bütün değerleri toplamı 6803= 809: BERZAH.

“Bir not: Biz ebcedi bir kehanet değil bir keşif aracı olarak kullanır ve bunu rastgele bir ihtimâlleri arama eğlencesine döndürmediğimize göre, İŞ HATA’nın bile asıl gayeye hizmet doğru hikmetler çerçevesinde doğurucu bir faydaya âlet olduğu, herhâlde açık. Mesele hata payını, “ihtimal hesabı” hakikati içinde, istisnayı da içine alabilici bir sayı olarak tevafuklarında bile ne mânâlar göründüğüne bakmak, faydadan hâli (boş) iş yapmadığımızı herhâlde gösteriyor.” [9]

“Kanıt-İsbât” iştikakı 18 Mayıs’ın vâridâtında mevcut, oradan “İsbât: Bir hastalığın devamlı olması, müzmin oluşu, ayak kaydırma”: En küçük ebcedi 15, en büyük ebcedi 1919… Naur: KANI DURMAYAN DAMAR. Değirmen kanadı. Döndükçe gıcırdayan dolap: En büyük ebcedi 1919: Teştir-ilâve; yukarıda geçti… İcazkâr, yukarıda geçmişti: En büyük ebcedi 2918= 1919… “Nun” harfi, değerleri toplamı 918.

Kanıt… İzâfiyet eşitliği… Hırman: Mahrumluk, mahrumiyet. Ümitsizlik, ye’s: 299, en küçük ebcedi 23… Hürman: Akıl: Büyük ebcedi 514, en büyük ebcedi 2313… Hür insan-(man)?.. Teslim olmuş, rahata ermiş.

299; (+1) ile 300… V: Fizikte hız sembolü… Işığın hızı: Saniyede 299.792.458 metre ≈ 300 bin kilometre.

“İBDA’nın, baş parmak ve şehadet parmağı (V) şeklinde açık, yumruk şeklindeki eli ne kadar güzel!..” [10]

Natıs: Bilgili, faziletli adam: 120… (“Sin” harfi: Büyük ebcedi 120… Sin + Sin= 60+60… İki kişi.)… Natiş: Kuvvet ve hareket: En büyük ebcedi 2947= 949 ≈ (+1) 950 ve bütün ebcedleri toplamı 3830= 833… Nates: ÜSTAD, âlim: En büyük ebcedi 1815… E= m x c2: İzafiyet: 815, en büyük ebcedi 3886= 1888, en küçük ebcedi 33 ve tüm toplam 5991… İDRİS?..

 • “İSABET-Doğru düşünmek. Matluba uygun iş işlemek. Rastlamak: 494: FATİHA-Bir şeyin başlangıcı. Başlamak. Karar vermek. Kur’ân’ın birinci Sûresi ki, iki defa nazil olması bakımından “Seb’ul mesâni” de denir. (Kur’ân, isabet üzere olmak şartıyla, her okuyan için ve onun her okunuşunda yenidir. Bu mânâyı Hadîslere, evliya kelâmına, zuhur eden yeni tatbik mevzuları için fıkıh hükümlerine kadar yayabilirsiniz… “Ben Kimim?” meselemin, Üstadım’ın verdiği “Kaptan Kusto Müslüman” TAKDİM’i başlangıcından bugüne isabeti, bizzat HATA’nın da esasta ne olduğunu “hadd-i zâtım”ca ele alınmış olarak nazara serilmiştir; bu da bir misâl!)” [11]

Devamında, “bezin hatası-(defosu veya çizgisi)”, “sıçrama tahtası” ve “hafif sürçme, gölgecik” bahsi… “YÜRÜYEN EL”in gölgesi resmini hatırlamanın yeri… 1987; İBDA’nın “Gölgeler”adlı eserinin kapağında.

“Seb’ul mesâni”: Bütün ebcedler toplamı 763+37+1143+4841= 6784… “İdam-ı Nefs”: Büyük ebcedi 784… 6784= 6+784= 790?..

İlah: Arabça’daki “ilâ ahir” kelimesinin kısaltılmışı. “Sonuna kadar, böylece devam eder” demektir: 631, 7, 783 ve 1615 değerlerine sahib… Fatiha Sûresi, “Besmele” ile beraber 7 âyet… 1615= 616: “Kendinden Zuhur”… “Ha” harfi: 8+8+9+606= 631… Muhiddin-i Arabî Hazretleri’nin cetvelinde bu harfe karşılık gelen isim “El- Âhir” ve mertebesi HEBA ile kayıtlı.

İstiğrak: Gark olmak, dalmak. Dalgınlık. Hayret: 1762= 763… Tasaddi: Bir işe başlamak. Taarruz etmek. Yüz döndürmek. Tesadüf etmek. Vuku bulmak: En büyük ebcedi 1763, tüm ebcedler toplamı 2833.

 • Bir-1 sayısının tekrarı sayılar… Terdad: Tekrar: Büyük ebcedi 783, en büyük ebcedi 1391= 392, en küçük ebcedi 21 ve tüm toplam 2804= 806… BERZAH: 809, büyük ebcedi 813… Teratir: Büyük işler: Tüm ebcedler toplamı 4804= 2806… Bazpes: Tekrar, yeniden. Geri: En büyük ebcedi 1892, bütün toplam 2221… Dübar(e): Çarşamba günü. İki kat, çift kat, kat kat, katmerleşme: En büyük ebcedi 1869: “MEKTUBAT”… Dıhh: Güneş, şems: 808, büyük ebcedi 814, en büyük ebcedi 1259… Müslüman: 221… ALLAH: Büyük ebcedi 259.

ENGARE: Baştan geçen bir olayı tekrarlama… TEKRAR: 821, en küçükü 29, büyük ve en büyük ebcedi sırasıyla 1015 ve 1967; toplamları 3832… “HULEFA-İ Mehdiyyin”: 831 veya 832.

Mümhat: İnce sütlü dişi deve: Büyük ebcedi 698, en büyük ebcedi 1704= 705: HE: 5.

 • Tekrar ve bulanıklık, savaş-dövmek… (TG-4, 500; TG-5, 356’da), Tark: Vurmak. Dövmek. Yünü ve pamuğu ağaçla dövmek. (Hallaç-Haliç?) İçine deve bevlettiğinden dolayı pislenmiş olan yağmur suyu. Vücuttaki gevşeklik. Bulanık su: Büyük ebcedi 392… Nefsin bilumum kötü istek ve arzuları; ruhun rahmanî havuzunda, bulanıklık veren. Nefsle savaş.

İnsifar: İnkişaf etme, açılma: 392, en büyük ebcedi 2459= 461… T(i)lki (elif ile): 461… İNSIRAF: Çekilip gitme, çekilme, geri dönme. İsimlerin kaide ve kurallara göre çekilebilmesi: Büyük ebcedi 705, en büyük ebcedi 2529= 531… He: Harfin en büyük ebcedi 705’dir. He; sıfır(lar), yokluk, hiçlik vesaire (*)…

Ebced: 10… “Yürüyen El”: Büyük ebcedi 532= 1531… NOKTA: 164, bütün ebcedleri toplamı: 2540= 1541… “10 Yürüyen El”: 10+1531= 1541… “Mehdi’yi Hâmil On Süvari”; ve sonuncusu Abdülhakîm Arvasî Hazretleri.(*)

Dihda: Yuvarlamak. Döndürmek: 15, en büyük ebcedi 1287= 288, tüm toplam 1615… Dih: On sayısı (10). Köy, karye: 9. En büyük ebcedi 983, tüm toplam 1042= 43… Paçek: Tezek. MAYIS: En büyük ebcedi 2289… Hâl: Vücudda hususen yüzde görünen siyah benek, ben. Dayı: En büyük ebcedi 1615=  616.

16 Mayıs 2018: “Mate: Öldü”… Mayıs: 111… 16+111+2018= 2145… “Furkan-145” vahitinden: “Merec-el Bahreyn Yeltekıyan: 1145… Suadî: Topalak otu. Kust.”

(ÖO-1, 478’de), “Bedr Muharebesi: 532.”… “Ölüm Odası”: En küçük ebcedi 45… SAAT: 531, en büyük ebcedi 1045 ve en küçük ebcedi 15… Sem’: İşitmek. Kulak ile dinlemek. Kurdun sırtlandan olan eniği: En büyük ebcedi 1045.

(ÖO-2, 244’de), Esabî: Parmaklar. (El): 164… “Ölüm Odası”: 165, büyük ebcedi 699.

 • (TG-6, 24’de), Şebak: Koyu karanlık. Şehvet galip olup cimaa çok hırslı olmak: Bütün ebcedleri toplamı 2699= 1700… Yukarıda iktibasta geçmişti: Ta’kir: Suyu bulanık etmek: En büyük ebcedi 2219= 221… MÜSLÜMAN: 221… “SİN” harfinin tüm ebcedler toplamı: 60+120+520= 700… Sin (sin + ye + nun): Bütün ebcedler toplamı 120+12+237+1855= 2224: MUHAMMED (büyük ebcedle.)… (TG-6, 289’da), Tulû’: Doğma, doğuş. Birden zuhur etme. Hücum etme. Bir şeye vakıf olup bilme: Büyük ebcedi 224, en büyük ebcedi 2282= 284… Naka-i Salih: 285.

(TG-6, 20’de), Müridd: Cima hırsı ve iştihası galip kişi. Suyu çok olan deniz: Ebcedler toplamı: 244+16+326+1113= 1699. Bu sayı veya uç noktada tarih, -(sanırım)- önemli!.. KIYAMET: En büyük ebcedi 1288 ve tüm ebcedleri toplamı: 2662= 664… KÜLTÜR: 662, en küçük ebcedi 38, büyük ebcedi 800 ve tüm ebcedleri toplamı 4972= 1975= 976… 1975 deyince, Üstad Necip Fazıl Kısakürek Hazretleri’nin “Van” yolculuğu da hatırlanmalı: “Derviş Muhammed” gerçeği ve vâridâtı… 662’nin yine “hız-hiza” ile alâkası var: Mez’: Evmek, acele, sür’at. Kesmek. “Küta’?”: En büyük ebcedi 662… MÜZ?.. Mürd: Ölmüş, ölü: Tüm ebcedler toplamı 1699… (TG-4, 17’de), Küta’: Tilki eniği. Kötü adam. Tamamlanmak, toplanmak: 490, büyük ebcedi 632, en büyük ebcedi 1142… (Mehdî: Büyük ebcedi 142.)… Kötü adam: 478… İDRİS: Büyük ebcedi 111+35+201+11+120= 478… Sıklıkla kullanıyor ve işaretliyoruz, nasîbe ediyoruz… Meze: Tad. Çeşni. Zevk. Eğlence, alay, lâtife… 700-662= 38…

Tekbir: 632… (TG-4, 445’de), Tesbîh: Allah’ı şanına uygun ifâdelerle yâdetmek: En büyük ebcedi 2632… Halâ’: Boş, hâli. Ayak yolu. Abdesthâne. Devenin çökmesi: 632… Derin uyumak: “Katı uyumak”… Koma?..

“Derviş Muhammed”: 520+92= 612: “Tilki Günlüğü”… (ÖO-1, 215’de), Hıbat: Yüzde olan dağ ve nişan. Ben, nokta: 612, büyük ebcedi 725 ve en büyük ebcedi 1671, en küçük ebcedi 12, bütün toplam 3020= 23… (A.g.e.), “Meşy: Yürüyüş” ve Eşyem: Yüzünde ve vücudunda çok beni olan adam: Büyük ebcedi 572, en büyük ebcedi 1998… Itak: Hürriyet. Kuvvet. Şiddet: En büyük ebcedi 572… Hürriyetten yoksunluk: 1998’den 2018’e 20 yıl; “beraber”?.. SABIR!.. Dahv: Zâhir olmak, görünmek: 814, en büyük ebcedi 1724… Berzah; 813…

“Mehdî Sabire (sıfat) Mirzabeyoğlu: 59+293+1312= 1664.”; (bkz. “Furkan”- 664 vahitine.)

“Büyük Doğu mücadelesi ve onun yumuşattığı iklim… 1975 tarihi itibariyle 33 senelik Büyük Doğu mücadelesini, sözkonusu cümlenin açılımı hâlinde ciltlerle ifâdelendirmek gerekiyorsa da, biz işin tarihî, siyasî, sosyal, kültürel ve tabiî ki ruhî açıdan ayrı ayrı tahlilini gerektiren bu vakıanın Büyük Doğu-İbda tarihi şeması bakımından sadece tesbitçisi olmak durumdayız…” [12]

(TG-6, 21’de), Saye: GÖLGE: En büyük ebcedi 1813: Berzah (büyük ebcedle)… GÖLGE Dergisi-(1. sayı): Kasım 1975.

Kasım: 201, 15, 502, 913 olduğuna göre, 913+1975= 2888: İDRİS (en büyük ebcedle.)

502+1975= 2477= 1478= İDRİS (büyük ebcedle.) ve İZZET: 477.

15+1975= 1990= 991: Panik operasyonu.

201+1975= 2176… Meslus: Üç kat olan nesne. (“Üç ışık?”) Üçte biri alınmış: Büyük ebcedi 1176… Meslus: Deli, divane. “İstiğrak?”: En büyük ebcedi 2928: İBDA (en büyük ebcedle.)… Teslis: Üçleme: 1440, en büyük ebcedi 3479= 482… İDRİS: Büyük ebcedi 478… (TG-5, 573’de), Nekl: Yular. At gemi. İşkence âleti: En büyük ebcedi 2480= 482.

İsa’: Zenginleştirme veya zenginleştirilme. Genişletme: 142, büyük ebcedi 483, en büyük ebcedi 1313.

 • Arş: Bağ çardağı. Gölgelik. Kürsü, taht, yüce makam. En yüksek gök. Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli yeri. Arş kâinatı kaplar, Allah’ın kudreti ve ilmi de her şeyi kaplar: Büyük ebcedi 691, en büyük ebcedi 1771… (TG-4, 307’de), Hazîne: Define. Kıymetli şeyleri saklayacak sağlam yer: En büyük ebcedi 2689= 691… “Arş” kelimesinin bütün ebced değerleri (dört adet) toplamı 3056’dır… 3056’dan mülhem 59?.. “Mehdî Mütefekkir”: En küçük ebcedi 55, ha’lı yazılışı ile 58… Mekânet: En büyük ebcedi 2056= 58… Şiir: Muhayyelâttan terekküb eden kıyas: En büyük ebcedi 1771… “Arş” ile “Şiir”in harfleri aynı, dolayısiyle ebcedleri de!.. Meyeh: Su, mâ: 55, büyük ebcedi 107: İBDA… Ne’be: Musibet, belâ: 58… Nebaa: Oturacak yer. Mak’at: en büyük ebcedi 2281… (TG-5, 113’de), İktihâl: İhtiyarlama, yaşlanma, kocama. Saç ve sakala kır düşme: En büyük ebcedi 2771, bütün ebcedler toplamı 4054= 58.

“Naka-i Salih: 281”(*), Naka: Büyük ebcedi 404… Berzah; tüm ebcedler toplamı: 3401= 404… Naka: Temiz olma: 152, en büyük ebcedi 833… Din: Büyük ebcedi 152… Dinin hakikatinin yeri (mekânı-mekâneti) meselesi: Kalb-Fuad…

(TG-5, 113’de), İktihâl: Göze sürme çekme: 460… (Tilki)… (TG-5, 113’de), Berd: Sürme çekmek. Uyumak. Sabit olmak. Ölmek. Noksan hararet: En büyük ebcedi 1391… İBDA: Büyük ebcedi 390.

Arşın: Bir uzunluk ölçüsü (68 cm’lik): En büyük ebcedi 2927= 1928: İBDA… “İBDA-SALİH MİRZABEYOĞLU”, 68 yaşında idi: 1950-2018… İstişhad: Şehid olmak: En büyük ebcedi 2926= 1927= 928.

Saye-bân: Gölgelik. Büyük çadır. Şemsiye. Koruyan, himaye eden: Büyük ebcedi 462… Esrâr: Gizli hikmetler: 462, en büyük ebcedi 1550… Zihin Kontrolü: 1553… İşkencedeki gizli hikmetlere bir yakınlıktan bahseden bir ebced tevafuku: 551-553… “Abdülhakîm Koltuğu” hikmetine bir aidiyet görünüyor ve anlaşılıyor.

NYMPHA (nun, ye, mim, be, ha, ye): İşkenceci meçhul ve mel’un şahıs(lar): Büyük ebcedi 230, en büyük ebcedi 3460= 2461= 1462… T(i)lki (elif ile): 461 ve kelimenin bütün ebced toplamı 3813: Berzah (büyük ebcedle)… “Ölüm Odası”: En büyük ebcedi 4230.

Hazm: Cem’etmek, toplamak. Zaptetmek. Kast etmek. Bağlamak. Yumuşak yüksek yer. Sağlam re’y. Doğru ve kat’i karar. Basiretle hareket etmek: 55, büyük ebcedi 107, en büyük ebcedi 1076= 77; bu değer ileri başlıklarda da geçecek.

Hız ile ilgili… Hazm: Kat’etmek, kesmek. Yab yab yürümek. Hızlandırmak: Büyük ebcedi 800… Hazim: Sür’atle kesen. Çok çabuk yiyip bitiren. Düşmanı HEZİMETE uğratan: En büyük ebcedi 1230… ZEMEN: Zaman, vakit: En büyük ebcedi 1230… (ÖO-3, 498’de), “Zmen: Ejder. Büyük yılan. Uçurtma, “uçurma”” (ze + mim + he + nun): 102… İlyas (elif + lâm + ye + elif + sin): 102… Zaman, o zaman diyebilir miyiz?.. Hızlandırmak deyince de, “Betatron” akla geliyor; (açıklama için ÖO-3, 495’e bakılabilir.) İşkenceyi-Telegram’ı hızlandırıcı, yâni azdırıcı. Mütefekkir’in çekilmesi de “Beklenen”i hızlandırıcı olacak inşallah, öyle ümit ve tahmin ediyoruz. Şimdi bu tahmin ve mümkün hakikati merkezden gösterici bir iktibas:

“İlyas: (İdris Aleyhisselâm’ın, ikinci Nübüvvetinde göründüğü Zât… Aynaya bakarken çehresini çirkinleştiren velinin, sonra eski hâline dönerek muhatabına “bizde çirkin bir şey görürsen, onu bırak da NİSBET’ine sarıl; onu canından aziz bil!” demesi, çirkinlik bahsi bir yana, ister bir ân olsun isterse birkaç asır – mânâ değişmez, bedenin evvelki hâline nisbetle başkalaşması hakikatidir; bu MÜMKÜN hakikati, biz rüyâlarda değişik suretlerde görünen bildiğimiz zât hakikati olarak yaşıyoruz… İDRİS Aleyhisselâm’ın ruhanî makamının Güneş Feleği olması – mekânetinin bu, urucunun bu olduğu hatırlanmalı… MESİH: Mesh olunmuş. Başka şekle, “hayat” suretine girmiş. İSTİĞRAK hâlinde kaybolmuş… MESİH: İyi gümüş. Saliha. İyi ve yeni yay.): 102.

Besil: Çirkin yüzlü: 102.

İkmam: Ağaçların tomurcuklanması. Elbiseye yen yapma. (ÇOCUK şiirinden: Annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk, ─ Ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk!): 102. ” [13]

(Şerh niyetine:)

Elbiseye yen yapma; ek-ilâve yapma… İkmam: En küçük ebcedi 18. En büyük ebcedi 1322: Mirzabeyoğlu. (18 Mayıs: 18 + 111= 129… MAYIS: En büyük ebcedi 1441.)

Yukarıda vermiştik, tekrar: Mesiha: Gümüş parçası. İyi ve yeni yay: Büyük ebcedi 236 ve en büyük ebcedi 2739= 1740: Mütfekkir… Berşem: Kederin belli oluşu. (“Keduret Hâli?”) Dikkatli nazar: Bütün ebcedleri toplamı 3739… (Berşan: ÜMMET: 553.)… Beşem: Kederli, hüzünlü, yaslı. Hazmı güç olan şey. (“Mate: Öldü?”): Büyük ebcedi 453, tüm toplam 2828= 830.

Mesih: Bir şey üzerinde el yürütmek, bir şeyden ondaki eseri gidermek demektir. İsa Aleyhisselâm’ın bir ismidir. Elini sürdüğü hastaların iyileşmesinden kinâye olarak “İsa Mesih” denmiştir: Büyük ebcedi 230 ve tüm toplam 2404… “Ölüm Odası”: En büyük ebcedle 4230 ve “Berzah” tüm toplamı 3401= 404 olduğunu biliyoruz. Sıklıkla verdik, veriyoruz.

Diğer kelimeleri de verelim:

Mesh (ha’lı.): El sürme. Silme. Abdest alırken başı ıslak temiz el ile sığamak. Taramak: En büyük ebcedi 1459= 460… Tilki?

Mesh (hı’lı.): Bir şeyin suretini çirkin ve kötü hâle çevirmek. Hayvanı kovarak koşturup onu sıkıştırmakla yormak, bitâb hâle getirmek. (”Kabz?”): Büyük ebcedi 811.

Mesh eden el ile “yürüyen el”i aynılaştırabiliriz. Zaten hepsi aynı KÖK’ten geliyor, maneviyat aynı nur… (TG-6, 126’da), HAYAT: Dirilik. Canlılık. Sağlık: En küçük ebcedi 23, büyük ebcedi 532, en büyük ebcedi 1514= 515… “YÜRÜYEN EL”: Büyük ebcedi 532… Erdiş: 515… (TG-4, 228’de), MAHYA: Hayat. Canlılık: 59, büyük ebcedi 221, en küçük ebcedi 23, bütün değerler toplamı 1830= 831: “Hulefa-i Mehdiyyin”.

Besil: Çirkin yüzlü: Büyük ebcedi 205… Cihad: Büyük ebcedi 205… Bet: Çehre rengi, beniz… Beta’: İkâmet. Bir yerde oturma. (“Abdülhakîm Koltuğu?”): 404… Basir: Kararmış. Ekşi yüzlü ve katı yürekli kimse: 263… (TG-1, 317’de) “Tablo: Bursa”?

“Hayat-Berzah-Hayat” terkibi sanırım ifâde edilebilir; “Bir-Sıfır-Bir: 1-0-1” hikmetine göre. (Bkz. sayfa 175, “Erkam” adlı esere. Yukarıda da bir kısmı geçmişti.)

Bu paragrafta vermemiz gereken önemli bir değer olarak: HAYAT: 419… “İDRiS + İLYAS”: İki kişi-Sin:  Bütün ebcedleri toplamı 5419.

5419= 424… Hezreme: Sür’atli okuma. Sür’atli KELÂM: En büyük ebcedi 2424, büyük ebcedi 1004… RUH ve isimleri?.. 1004: 5; “4 varlık sayısı”(*) ve 5, He harfi… Hezreme’nin bütün ebcedleri toplamı 4410= 414, bu değer daha evvel geçti. Hezreme: 950 idi. Bu değer hesaba girmeden diğer toplamları ise 3460’dır. Yani 4410-950…

TİLKİ: (Birr): 461… İLYAS: Büyük ebcedi 424… Birr: Tilki yavrusu: (Çift ra’lı ebcedi.) Bütün ebcedleri toplamı 2440= 1441. En büyük ebcedi 1615= 616: “Kendinden Zuhur.”

Damiğa: Dimağa işlemiş olan baş yarığı: Büyük ebcedi 1302, en büyük ebcedi 1440.

İlyasin: Bütün ebcedleri toplamı 4281, İlyas: Bütün ebcedleri toplamı 2755 ve ikisinin toplamı 7036.

 • “Betatron: Hızlandırıcı”: Ebcedler sırasıyla 1059, 27, 1236, 2991 ve toplamları 5313… 1236: 237: Dimne (büyük ebcedle): TİLKİ… 313 değeriyle, Telegram’ın beklenen Mehdî’nin alâmetlerinden olduğu Hadîs’ten mülhem anlayabiliyoruz. 5313= 5+313= 318, tersi 813.

İbtaş: Şiddetle tutma, kavrama. “Kabz?”: 313, büyük ebcedi 595.

İbtias: Gönderme, ba’s etme: 974, en büyük ebcedi 1896= 897… Allah: 2898; en büyük ebcedle.

NYMPHA (nun, ye, mim, be, he, elif): En büyük ebcedi 2997= 999… Başlangıç tarihi: 1999-2000 seneleri.

“Zihin Kontrolü” (Telegram): Büyük ebcedi 1812= 813: Berzah (Büyük ebcedle.): Mütefekkir’in iki eseri: “Telegram” ve “Berzah”.

Neseme: Nefs. İnsanın ve her nesnenin başlangıcı: En büyük ebcedi 2318… Hundure: Gözbebeği: En büyük ebcedi 3316= 1318.

(TG-5, 228’de), “Salih: Kara yılan… Kudar: Büyük yılan.”

Her nesnenin başlangıcına misâl: “İslâma Muhatab Anlayış” (elif + sin + lâmelif + mim + ye + mim + hı + elif + tı + be + elif + nun + lâmelif + ye + şın) : En büyük ebcedi 8076’dan 77 eder.

Başka bir misâl: “Kültür Davamız: 800.” (*)… “Ölüm Odası”: En büyük ebcedi 4230… Bunlar, İBDA’nın iki büyük eseri… Bas’: Cem’etmek, toplamak: 618+781+402= 1801.

“NAŞİDE-Şiir okuyan, şiir yazan. (Allah’ın sır hazinesi ARŞ’ın altındadır ve anahtarı şâir’in diline verilmiştir; bu hadîs çerçevesinde, tabiî olarak “şiir dirakı” hatırlanmalıdır.): 356: KAMERİYYE-Çardak. Gölgelik. Sakf. “Arş.” ”  [14]

“Şair: Bilerek bilmeyerek Allah’ı arayan, sayıklayan.” (*)

“Naşide”nin bütün ebced toplamları 3108= 111 ve büyük ebcedi 612, en büyük ebcedi 2128= 1129… (Salih: 129.)…  İBDA: Büyük ebcedi 1107= 108… İns: İnsan: 111: Hilâfet: Din ve dünya işlerinde umumi reislik. Bir kimseye halef olmak ve onun yerine geçmek: 1111… “Tilki Günlüğü”: 612… (TG-6, 398’de), İnşâd: Şedde: İki.

 • Salih: Kara yılan: 691… Kara yılan: Ulu ve büyük hayat?.. İmâmlar, insan dua için avuç içlerini yukarıya-göğe açıp kaldırmasındaki hikmeti, Arş’ın hazinelerine işaret olmasından diye izâh eder. Tecellilerden istemek. “Hakikatler Allah’ın tecellileri”(*) ya, hakk olanı istemek. Tertemiz vâridâtlara yönelmek ve bütün varlığınla onları taleb etmek.

Müt’eme: İkiz doğma: Büyük ebcedi 698, en büyük ebcedi 1704= 705: He harfinin en büyük ebcedi… “Fikir Kahramanı: 705: He.” (*)… Mehdî (Hı’lı): En büyük ebcedi 1698.

 • (Not: (*) işareti, Külliyatta birçok yerde geçmekte veya oradan iktibas edildi mânâsındadır.)
 • Beklenen Mütefekkir’in (“Fikir Kahramanı”) ismi, SALİH MİRZABEYOĞLU: İBDA fikriyatının kurucusu… Üstad Necip Fazıl Kısakürek Hazretleri tarafından şöyle takdim ediliyor:

“Sernüvişt: Alınyazısı. Kader, mukadderat. Yazı başlığı… Yazı başlığı malûm:

─ “Dünya Çapında Bir Hadise – Kaptan Kusto Müslüman.” ” (*)[15]

Sernüvişt: Büyük ebcedi 1201 ve bütün ebcedler toplamı: 5887.

Necel: Büyük gözlülük. İri gözlü olmak, “büyük idrak ve gözbebeği?”: En büyük ebcedi 2885= 887.

İDRİS: En büyük ebcedi 1888… Ve, E= m x c2: En büyük ebcedi 3886= 1888 değeri ve formülü önemli.

“KÜSTERDE-Döşenmiş, yayılmış. Mehd. (TAHA-Döşenmiş ve yayılmış yer. Bir nebat cinsi: 27: BATIYE-Büyük çanak. “Arş”…): 689: TARFE-Göz kapağının bir kere açılıp kapanması. Bir yıldız ismi. Ayın bir menzili… Zamanla ölçülen mesafenin idrakinde, fiile bağlı hiçbir sür’at, gözün yerini tutamaz. Meselâ göz, bir açıp kapanma müddetinde en uzak yıldızı idrak edebilir; ve idrakın, oluşun aynı olduğu yerde, cin bile bu hıza sahib olamaz.” [16]

Batıye: Büyük ebcedi 141, en büyük ebcedi 2439= 1440= 441: “Mate: Öldü.”… 1439-2018 senesi ki, Mehdî: Büyük ebcedi 142= 1141’dir. Batıye’nin tüm ebcedler toplamı 2634.

Demek ki göz, “C2” kemmiyetine sahip keyfiyette bir uzuv. Gören de Ruh olduğuna göre…

Sedr: Tenbel olmak. Tenbel kimse. İrsal, GÖNDERME. Gözü hareket ettirmek. Deniz. Oyun. “Lûgat?”: En büyük ebcedi 1300… Bin 300: 300 bin, saniyede… Ve 100 sonrası 1400… Sedir: Taht: 274… Engar(e) (elif ile): 273… Sideret-ül Münteha: Son nokta: “Hadd-i zât”.

 • 1400 ile de alâkalı olarak -(TE: 400)- ve zamanı, ARŞ ve BERZAH mefhumları ile beraber ruhî ve zevken olarak biraz idrak edebilmek için zorunlu iktibasları vereceğiz:

“TA’-Alçak, iniş yer. (TI-Bir harf. Taayyün ve çoğalış. Bütün cisimleri ihata eden ve en büyüğü olan ARŞ tabakasını, taayyünü zaman ve eşyanın onun “bir var-bir yok” temposunda tecellisini hatırlayınız. Hani, Cem mertebesinde “ân”, tafsil mertebesinde zaman. Bunun yanında TE harfi, Allah’ın “Kâbid” ismine ve “Esîr” mertebesine işaret eder; AY menzillerinden kalbe… AY menzilleri ve mertebe: Harfler, bir yüzüyle Allah’ın isimlerinin tecelli yeri BERZAH Âlemi’ne, diğer yönüyle her insanda bu “Mavera-üt Tabia”dan nefsinde bulunanı haber edendir; nasibi örtülü ve açık her ne ise…” [17]

Ansiklopedik lûgatta, Ta’: Alçak, iniş yeri. Başı aşağı etmek: Bütün ebcedler toplamı: 815… İflâk: “Kelime ve mânâ icad etme”: En büyük ebcedi 1814= 815… BERZAH: Büyük ebcedi 813… E= m x c2: 815… “Tilki Günlüğü”: En büyük ebcedi 7805= 812.

Bunu biraz anlamak için, mevzuyu tâ baştan alıcı temel bir iktibas daha verelim:

«“Varlık ve bilgi, zaman ve mekân” hâlinde ne varsa, KÜLLÎ CİSİM tâbiri ile kalbte bir mertebe, Allah’ın ZÂHİR ismi ve mânâ kümesi GAYN harfine işaretlidir; bu ifâdede, hem “mavera-üt tabia ve mavera-üt tab’ ”, yâni fizik ve metafizik anlamıyla “madde”, hem de topyekün varlığın harf varlıklarında iki yüzüyle görünüşü mevcut. Hani, Berzah Âlemi’nde kalb mertebelerinden bahsederken, Berzah Âlemi’nin Allah’ın Zât âlemi ile Varlık âlemi arasında her iki tarafı tanıyan olması meselesi… Bu belirtildiği ânda, fizik kâinat’ın her varlık katının ona mahsus mücerret oluş cevheri demek olan “mistik” vasfını, harf keyfiyetiyle ilgide belirtmiş oluyoruz… VARLIK, neticede Allah’ın “Nefsi, nefesi, demek ki emri işitmesi istenene sesi”; demek ki harfler, Kur’ân’ın Allah’ın kelâmının Kul kelâmı üzere görünüşü gibi, iki yüzlü…» [18]

Gayn: Bütün ebced değerleri toplamı: 2181… “Kusto: 181.”(*)

 • Ân’ın keyfiyetini İBDA’dan gösterdikten sonra devam edelim… Zaman; dil, lisân demek imiş, görelim:

“ZİMAN-Kürtçe lisân, dil. (Arş’ın zımnında olan “zaman” hatırda…) Gönül, Berzah âlemi ile Halk âlemi’ne meyil mânâsıyla, zamanüstü ve zamanî varlık dil de!” [19]

Zamin: Hasta ve kötürüm kimse: 890… (TG-6, 77’den), Şecea: Küt ve kötürüm kimseler… Şec: BAŞ YARMA… Şecc: Geminin denizi yararak yol alması… Şecc: Başa ve yüze vurarak meydana getirilen yara… Şecen: Hâcet, ihtiyaç. KEDER, hüzün… Sel’: BAŞ YARMAK… Sâle: Yıllık, senelik. (“16+4= 20 senelik.”)… Sâle: Afet, belâ, MUSİBET, DÂHİYE… (TG-6, 407’de), Dâhiye: Büyük iş ve hâdise. Emr-i azim. Kazâ. Afet, belâ, musibet. Harikulâde zekâ ve fetanet sahibi: Büyük ebcedi 169, en büyük ebcedi 2276= 278… Dahiyye: Kurbanlık hayvan: 823, büyük ebcedi 831.

(ÖO-3, 15’de), “Abdülhakîm Koltuğu”: 831.

Sel’: Baş yarmak: Büyük ebcedi 702… Kevh: Galip olmak: En büyük ebcedi 1701= 702.

KUST: 169 (*)… Mehdî: Hidâyete eren veya hidâyete vesile olan: En büyük ebcedi 1891… Vatıd: Sâbit: Büyük ebcedi 169 ve tüm ebced toplamı 1500… Vatîd: Sabit ve sağlam olan: En küçük ebcedi 29. Bütün ebcedler toplamı ise 1980’dir… Sel’: En büyük ebcedi 2029… “Küsterde”: Döşenmiş. “Mehd”: En küçük ebcedi 29.

 • “İndisas: Toprak altına gömme”: Enbüyük ebcedi 2104= 106, bütün ebcedler toplamı 2891. Bu kelime için “ÖO-2, 243”e bakılabilir. 891 değerinin “bin buudu”ndaki karşılığını biliyoruz artık. “İki bin” buudu da aynı şey; buudlar farklı sadece. Matematikî tâbirle “izomorf” diyebiliriz. Toprak altına giren KİM?.. Ondan bahsediyoruz zaten, misyonunu Külliyata nisbetle anlamaya çalışıyoruz. Rakamların eşliğindeki ebced tevafuklarında. Başımıza geleni yorumlamaya ve irdelemeye, ÖLMEDİĞİNİ anlatmaya gayret ediyoruz.
 • Hicrî 1500, Milâdi 2076: 2+76= 78: İbda’ (TG-5, 265’de.): Allah’ın âletsiz, maddesiz, zamansız, mekânsız yaratması ve icâdı. Misli gelmemiş bir eser ortaya koymak, icâd. Geçmişte benzeri olmayan şiiri söylemek… (NAŞİD: En büyük ebcedi 2128= 130… Casus: Hafiye: 130… Keyhân: Dünya, arz: Bütün ebcedler toplamı 3130… Hafiye’nin dünyasında olmak, fikrinin takipçisi.)… Dimne: TİLKİ: En büyük ebcedi 2076… 2076’dan 1077… “O kim?”: 77.
 • “Büyük Doğu – İBDA: (Hadîs: Ümmetimin ömrü 15 asrı pek geçmez!): 15.

HUD: (Hud Aleyhisselâm’da tecelli eden hikmet, EHADÎ – Nazar ettiği herşeyde, Allah’ın BİRLİK tecellisini görmek.): 15.

DAVUD: (Davud Aleyhisselâm’da tecelli eden hikmet, VÜCUD kemâliyle KÂMİL HİLÂFET.): 15.” [20]

İlk satırı çok kullanıyoruz: “B.D-İBDA: 15.”

 • Yukarıda verdiğimiz “Vatıd-sabit”e dair olarak… Aynı zamanda aşağıda gelecek olan “Hiç Değişmemek” başlığına da atıf olarak bir iktibas:

“Tı harfi: 9: İBDA’-İzhar etmek. Benzersiz bir şey yapmak. Allah’a mahsus “yaratma” işi. Bir yerden bir yere çıkmak. Nakl olunmak. HEBA: 9: CEVV-Yer ile gök arası. Gök boşluğu. Feza. Ev veya oda içi, hâne. (Cevza: İkizler Burcu… Lâtince adı, Gemini… Unsuru: Hava… Cev-z: 7 Gök… Simya’da “Sabitleme” safhası)… KABİD-Te harfiyle işaretlenen Allah’ın 99 güzel isminden biri ve mertebesi ESİR: 903: SABİT-Yerinde durup hareket etmeyen. Doğruluğu tesbit edilmiş olan…” [21]

(TG-5, 573’de), Nekl: At gemi. Yular. Ezâ, cefâ etmeğe ve işkence yapmağa yarayan şey, (“telegram?”): En büyük ebcedi 2480.

(ÖO-1, 472’de), “Şîhab: Parlak yıldız. Kıvılcım. KAYAN YILDIZ. (Kurân’da, Allah Resûlü kasdıyla geçer)”: 308, büyük ebcedi 480.

 • Diğer taraftan, matematikî işlemler için: (TG-5, 265’de), Cebl: İbda, ihtira. Yoktan yaratma: 35… 2018-1983= 35 sene… 2018-1980= 38 sene… Tilki (Türkçe.): En küçük ebcedi 38’dir.
 • Yine diğer taraftan tam tersi olarak kelimeye-zamana bakılırsa: Zaman namazı veya namaz zamanı; sanırım bu ikincisi daha doğru veya hiyerarşik anlamda önce, namaz ibadeti zamanı yakalamanın ve sıçramanın asıl faaliyeti ve mihenk noktası. Dil ve lisânı, ifâdesi… Diğer taraftan, “zıt kutuplar arası denge”(*) olması gereğince namaz da -(topyekûn ibadet)- tek başına kurtuluş için yeterli olmadığı gerçeği ki, ilk önce imânın lâzım olduğu farzını biliyoruz. İtikat lâzım, doğru ve istenen anlayış, muhatab anlayış; doğru düşünce ve zann… Fikrin hiyerarşik bir düzeninde diğer bütün ifâde şekilleri sözkonusu bu “doğru düşünce” tilkasında yerlerini alıyor ve kıymetleri buna göre tayin oluyor. Bizim, yâni Büyük Doğu-İBDA fikriyatının “Muhakeme Usûlü Prensipleri”nde “Müdahalecilik” vardır. Kimse hiçliğe salınamaz, başıboş bırakılamaz; müdahale edilir, döndürülür, çevrilir, tebdil edilir veya uyarılır vesaire… Bu çerçevede, gayemiz belli ve saf, toplumun şuur seviyesine İBDA Diyalektiği’ni oturtmak ve onu kişiye öz malı gibi benimsetmek. Tabiî bu büyük iş, yâni zor. Becerebildiğimiz kadar diyerek iş görüyoruz. “Hiç kimse kendisinin malik olmadığı şeyi başkasına veremez”(*) prensibi gereği bir şuurla çalışmak, yâni verebilmek için iç oluşu tamamlamak, kendi kendimizin müdahalecisi olmak, müslüman olma şuuru ve bunun zamanı içinde olmak. İçten dışarıya, dıştan aldıklarıyla tekrar içe bir işleyişte bulunmak.

Yukarıda geçti: Hezreme: Sür’atle okumak. Sür’atli kelâm: 950: Zann… Teratir: Büyük işler. “İç oluş?”: Büyük ebcedi 1326… Ehramen: Şeytan, iblis. Dev: En büyük ebcedi 2326… Hezreme: En büyük ebcedi 2424… “Halife Mehdî”: En büyük ebcedi 5424.

 • Külliyattan:

“Mânâlar, “söz, ses, suret, şekil” vesaire olmadan, ebediyyen bilinmez. Mânânın görünüşü, onun zahire çıkması; ifâdesidir… İFADE’dir… Bu yüzdendir ki, kişi kendi “malûm-sır”rının hasrı hâlinde, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir; kendi “malûm-kader”inin tecellisi!..” [22]

“Mânâlar”, son tecritte “Müslüman-Kâfir” hükmü ve zıtlığında tecelli edip kendisini gösteriyor. Hani, bir evliya sözünde belirtildiği gibi: “Eğer, zıtlar birleşebilselerdi, birbirlerinden bir daha ayrılmazlardı.”(*)… Nefs, kâfir.(*) Ruh ise, Allah’ın üflediği olarak İslâm-müslüman, nefsin bunu anlaması ve imânı gerekli. Ruh’a tâbiliği…

 • Geçen sayıdaki yazımızda tam da mevzuun veya keskin bir dille ifade edersek, başımıza gelen musibetin üzerindeymişiz, fakat farkında değiliz tabiî. “Söyleyen bilmiyor, bilen söylemiyor”(*) hesabı bir kıskaçta konuşuyormuşuz, haberimiz yok. Bu mânâda, geçen yazıya da devam mahiyetli olsun diye; büyük şahsiyetlerin hayatları ve onlara dair bir ve her şey ve âit bir füsus-incelik, eşya ve hâdiseyi anlama ve tevilde kullanılabilir. (TG-5 564’de), Gazale: Dişi geyik. Güneşin yükselmesi: 1043… “Cem: 43: Kusto”; (bkz. TG-6, 427’ye)… Zirâ, Tilki Günlüğü’nde bu kadar çok-sıklıkla bahsi geçen ve işlenen “Dimağa ermiş baş yarası veya Başı dimağından yarmak” manâlı kelimelerin varlığı eskiden beri dikkatimi çekmiş idi; demek ki, bunlar hep Külliyat’ta varolan mübhem bir şekilde işlenen fenomenolojik dil ve usulün gereği ve parçaları imiş. Berzah’a ve “orta” keyfiyete işaret. Bir rüyâ usulünce işlenen veya gibi görülebilecek şeylerin-fikirlerin, reel hayatta gerçekleştikçe bir nevi kendiliğinden, hiç zorlamasız tâbir ve tevil olması. Kendi kendini izâh etmesi. Söylendiği gibi, “zamanı gelmiş bir fikrin” gerçekleşmesinden başka bir şey değil. Göle maya çalan idrakın, neticede mayanın tuttuğunu görmesi, hattâ yaşaması, yâni “yaşamayı deneme” diyalektiğiyle yazması vesaire… Geçen yazıda “orta”yı da işlemiştik.

“Öyle anlaşılıyor ki, sayılar, 1, 0, 1 şeklinde görünüyor… Burada sıfır, “berzah” sırrı şeklinde; şuurun birbirine bitişik iki ucundaki vahid meselesi. Vahidler, Allah ve kul plânında Sevgilisi… Berzah da, Emr âlemine âit, “Kün” emrine dair işlerin gerçekleşmesine âit olan âlem; mânâlar âleminin merkezi olmak gereken ruh.” [23]

Tebahbuh: Durmaya, oturmaya, girmeye ve çıkmaya kadir olmak. Ortada oturmak. “Berzah’ta: Abdülhakîm Koltuğu?”: Bütün ebcedler toplamı 3623= 626… Beta’: İkâmet. Bir yerde oturma: Büyük ebcedi 626…

Suada’: Sıkıntıdan dolayı uzun uzadıya solumak. Ev ortası: 165 veya 166… “Ölüm Odası”: 165.

Cem: Topluluk (“hakikati?”): Büyük ebcedi 143= 1142.. 142?.. Cem: 43.

(Not: Sıradışı bir nüans olarak, 1043’deki formda 0 yok –ölüm- sayarsanız 143 görülür.)

“Mate: Öldü: 440”(*)… Mate’nin diğer ebcedleri: 9, 602 ve 666… “Ümmet” kelimesi ile aynı ebcedler… 602, önemli bir değer. “Mate”: Tüm toplam 1718.

Tekbir… Tebkir: Acele etmek: 632, büyük ebcedi 717… Tesbih: Katı uyumak (Derin uyku)… Tebkir’in bütün ebced değerleri toplamı 4019= 23… Tâbân: Parlayan güneş. Işıklı. Parlak: En büyük ebcedi 1717= 718… Ezvak: Zevkler. (“Kusto’lar?”): 808, en büyük ebcedi 717.

Ezvah: Münkabız olmak. Yakınlık: Büyük ebcedi 141, en büyük ebcedi 1221… Müslüman: 221.

Nevres: Yeni yetişmiş, yeni yetişen, yeni biten. Genç, taze. Su kuşlarından mavi olanı, başı alacalı, (“cevn”?): 316, büyük ebcedi 440 ve ebcedler toplamı: 3019= 2020… (16+4= 20)… Nevzad: Yeni zât: 68, en küçük ebcedi 20, en büyük ebcedi 1653… (TG-6, 455’de), Talâ: Şahıs. Buzağının ayaklarına bağladıkları ip. Çatal tırnaklı hayvanların yavrusu. Geyik buzağısı: En büyük ebcedi 1651= 652… Sursur: Büyük kuvvetli deve, “nefs?”: En büyük ebcedi 2649= 651… Sır?.. Sur?.. Semg: Yarmak. “Baş yarığı, dimağa ulaşan kelimeler?”: Büyük ebcedi 1651… Sürsur: Âlim ve akıllı kişi: En büyük ebcedi 2509= 1510… 510 değeri için Furkan’a bakılabilir ve 510 değeriyle ilgili tevafukları verdik sıklıkla.

İTİKAD: İnanmak. İnanç. Sıdk ve doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak. Dinin temelini meydana getiren şeylere inanmak: 576. Büyük ebcedi 969 ve tüm ebced toplamı 2438= 1439= 440… Görüldüğü üzere, ebced değerleri içinde bulunduğumuz zamanda geziniyor… En üstün anlayış; itikad… “En Üstün El: Yürüyen El”?

Tekrar: Bir şeyi İKİ veya daha fazla yapma. Bir daha, yine, YENİDEN: 821. En büyük ebcedi 1967= 968. Büyük ebcedi 1015= 16… “Büyük Doğu-İBDA” 15 ile, ve Bursa 16 ile kayıtlı ve belli, bu iki değer “Tekrar” kelimesinden çıkıveriyor; mühim.

İSLÂM: Allahü Teâlâ indindeki tek din: En büyük ebcedi 1969 ve tüm ebcedler toplamı 2616.

Vav: 6-1-6: 616: “Kendinden Zuhur” (büyük ebcedle.)

Mehdî Muhammed: En küçük ebcedi 43.

İBDA: 9… “Tilki Günlüğü”: 602… ŞERİAT: En büyük ebcedi 2666… (602+60(sin)= 662.)

Üç farklı “İBDA” kelimesi için: 1.) İBDA Şeriatı: “Dahilî şeriat-akıl-ruh”(*): 9+990= 999… 2.) İBDA Şeriatı: 78+990= 1068… 3.) İBDA Şeriatı: 874+990= 1864… 864+5= 869: Mektubat… Mehdî Erdiş (ha’lı.): Büyük ebcedi 863, en büyük ebcedi 4237… Dimne: Tilki: Büyük ebcedi 237.

(Uyarı: Bu üç değerin toplamı 999+1068+1864= 3931= 934… Tersinden, 439: 1439 değeri veya senesi görülebilir.)

Mirzabeyoğlu (“mim + ye + re + ze + elif + be + ye + vav + kef + lâm + vav”(*)): En küçük ebcedi 68’dir.

Talâ’nın bütün ebcedleri toplamı: 2012.

Gazl: İplik eğirmek, bükmek: 1037= 38, en küçük ebcedi 23… 23?.. İDRİS: En küçük ebcedi 23’dür.

Gazl: Budaklanmak, “Bütün fikrin gerekliliği?”: 1830= 831.

“HULEFA-İ Mehdiyyin: Mehdî Halifeler”(*): 831, büyük ebcedi 5505.

“Necip Mirza”(*): Ebcedi 323 olmakla birlikte tüm ebced toplamı 5505’dir.

Muzafat: Bir şeyin ekleri, ilâveleri. Bir merkezin şubeleri, kollları. “İzâfet, zann, muhatab anlayış?”: 1322= 323, en büyük ebcedi 1983.

Perestar-ı hayâl: Şair, ozan. Hayâl hizmetçisi, “rüyâ-insan-İbda?”: 1504= 505, en küçük ebcedi 40, büyük ebcedi 1831, en büyük ebcedi 4658= 662: KÜLTÜR (kef+vav+lâm+te+vav+ra)… Yukarıda geçen, Arş’ın hazinelerinin şâirlere verildiğini hatırlayalım. Şâir kastımız, tabiî ki bütün bu ebced değerleriyle beraber İBDA ve fikir sistemi.

 • Yukarıda sabit demiştik, buradan geçişle İsbât: Bâki eylemek. Delil: 904= 1903… Musibet dedik; gerçekten bir musibet, isâbet eden, isabetli, tam doğru bir şekilde vuran ve gelen, sıkan veya sıkıcı… Musibet: Afet. Belâ. Felâket. Hastalık. Dert: Kelimenin tüm ebced toplamı 3597’den birlemeyle 600 eder. Kelimenin büyük ebcedi de 600’dür, enteresan bir birlik.

(TG-6, 77’de.), Sel’: Baş yarmak: 600… Aynı yerde bu mânâda birçok kelime var. (A.g.e.), Şedh: Baş yarmak. Kırmak. Atın yüzünde beyazlığı çok olması… Yâni “ifrat hâlde tecrit”den ve çok fikirden bahsediyor kelime, iflâkî anlamda bakıldığında ve kelimenin ebcedi 904= 1903: Kabız: Kabzeden, tutan… KABZ?.. Diğer taraftan, ŞEDH ve ŞEHİD silsilesi aşikâr… Hemen belirtelim ki, yazılarımızda defalarca işlediğimiz KABZ kelimesi TG’de 18 Mayıs gününde bulunur, yâni Beklenen Mütefekkir’in toprağa girdiği gün…. Büyük ŞEHİD… Taazi: Musibet vaktinde “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn” âyetini okumak… Okuyalım: Mütefekkir’in izzetli ve aziz ruhuna El-Fatiha ve Salâvat, amîn…

Taazi: En büyük ebcedi 1237… Dimne: TİLKİ: Büyük ebcedi 237; (daha evvel sıklıkla işlediğimiz bir kelime, diğer yazılara bakılmalı.)

Mesiha: Gümüş parçası. İyi ve yeni yay: Büyük ebcedi 236… «AY, simyada gümüş sembolü, simya safhasında “çözen”»(*) olduğunu külliyattan biliyoruz.

“HACER: Taş. Kaya. İsmail Aleyhisselâm’ın annesinin ismi… HACEREYN: İki taş. Altun ve Gümüş… GÜNEŞ, Altun sembolü; AY, Gümüş sembolü… Tasavvufta Güneş Allah’a, Ay ise Allah Sevgilisi’ne teşbih olunur… HÜKÜM yeri olmak bakımından, bütün Semaların ve varlıkların teveccüh yeri AY’dır… Bütün Peygamberler için asıl olan hikmet: Allah’tan gelen hiçbir haber, onların nefsinde olanlardan başka bir şeyi haber vermedi. Hani, “bilinen ve bulunan aranır” sırrının aynı, Vahy ile gelenler, onların nefsinde bulunanlardan başka bir şey değildi. Her Peygamber dönemi, o devre mahsus AHLÂK’ı bildirendir…” [24]

Müsenna: Kat kat olan: İkili. İki bölümden meydana gelen. İki noktalı olan. İki defa nâzil olan Fatiha Sûresi: 600… İki kere nâzil olan?.. “Sin, iki kişi demektir!”(*) ile birlikte tefekkür etmek gerek, onsuz olmaz!.. “MUSİBET” idesine aşağıda ayrı başlıkta devam edeceğiz.

 • Geçen sayıda sayfa 200’de “Tablo: Şehid Olmak”ın açılımını yapmıştık ve yine sayfa 218’de “Hüsnâ” kelimesiyle “Tilki” ve “ince fikir-hâdise-iş” terkibi içinde ebcedleri işlemiştik. Yine 197’de “Ölüm Haberi getirmek” tablosuna dikkat çekmişiz. Vesaire… Ney: Kâmil insan. Yokluk. Kamış kalem. Düdük: “Ölüm akla yokluk şeklinde hükmediyor.”(*) ya. Ebcedi 60… Ve, E=m x c2: 1061.
 • Yazımızın ana kelimelerinden birisi olarak “Sübât”.

“Beyin kanaması”… (TG-6, 336’da), SÜBÂT: Dalgınlık. Uzun DİNLENME. İstirahat zamanı. Uzun uyku şeklinde olan baygınlık. KOMA. DEHR, zaman: Ebcedleri sırasıyla; 463, 7, 635, 1464… Dikkat edilirse (asıl-küçük) ebcedi ile en büyük ebcedi aynı değer… Ayrıca, geçen sayıdaki yazılarda ele aldığımız izâfiyet formülü E= m x c2 ile de bir aynılık var. Formülün bir yazılışında ebcedleri 1061, 53, 1636, 4633; burada da ebcedlerde eşitlik var: 4633= 2635= 1636… Ayrıca her iki kelimede de 635 değeri!.. Ve yukarıda “Batıye”nin verdiği değeri hatırlayalım.

“Furkan-465” vahitine bakarsak: Heytelek: “Gel” mânâsındadır: 465, en büyük ebcedi 3320= 1332: MİRZABEYOĞLU… HAYYE: “Gel, haydi” mânâsına… ÜSTAD: 466.

Haliç… Hallaç… Pamuk atan, eğiren… Halaca: Ayak yolu, abdesthâne: 635, en büyük ebcedi 2663 ve tüm ebcedler toplamı: 4256= 1259… ALLAH: Büyük ebcedi 259… Allah yoluna bağlı Mehdî yolu…

Keramet: 661… Keramat: 662… İnfirac: Gam ve gussadan kurtulma, açılma: Büyük ebcedi 663… Ruhul: Binmek için kullanılan deve. “Yüklenmiş deve-nefs”(*): En büyük ebcedi 2663… RUHULLAH: Allah’ın emriyle meydana gelen. İsa Aleyhisselâm’ın bir lakabı: En büyük ebcedi 4471 ve bütün ebcedler toplamı 5273= 278…  TİLKİ (Türkçe.): 470… ARVASÎ: 278.

Neddaf: Hallâç: 135, en küçük ebcedi 15, büyük ebcedi 333… (Allâme: 333) (TG-5, 163’de), Nedîf: Atılmış, hallaçlanmaş pamuk. Yün: 144, en büyük ebcedi 2264 olmakla birlikte, bütün ebcedler toplamı 2665= 1666… Şeriat: En büyük ebcedi 2666… “Ölüm Odası”: Tüm ebcedler toplamı 5139’dan 144 eder.

Nedş: Her nesneyi eritip sızdırmak. Pamuk atmak: Büyük ebcedi 501 ve toplamları 3982… NECİB: En büyük ebcedi 2981= 983… Neds: Akıllılık… Neds: HURUÇ etmek, çıkmak: En büyük ebcedi 1628= 629, büyük ebcedi 236: Bu değerler, 630 ve 237’den birer eksik değerler… (TG-4, 308’de), Hurûc: Ayaklanma, isyân etmek. Dışarı çıkma, çıkış. Çıkma: Büyük ebcedi 868… “MEKTUBAT”: 869… Hurûc’un bütün ebced toplamı 4208= 212… (TG-4, 230’da), Bîr: Yıldırım. Halı, kilim, yatak, döşek, örtü, seccade gibi eşyalar: 212, bütün toplam 2135= 137: “Ze” harfinin en büyük ebcedi.

135+20= 155: 20 yıllık hallaçlık veya 155-20= 135: “Çalışma-sa’y”dan çıkan 20 yıl: Hallaçlık: Pamuk didmek-atmak… Penbe: Pamuk. Açık kırmızı: 59: Mehdî’nin ebcedi idi… “Açık kırmızı”: Bedihî idrak: Şiir idrakı… Sa’y: Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Elinden geleni yapma. (“EL?”). HIZLI YÜRÜME: En küçük ebcedi 20, büyük ebcedi 261… Sai: Çalışan. Cemaat başı. Hızlı yürüyen: 141.

“CİHAD” kelimesinin tüm ebced değerleri toplamı 2262= 264’dür.

Nüdbe: Ölen kimsenin iyilikleri sayılarak ağlamak: 61, 1061: E= M x C2: 62: Mehdî (ha’lı.)

Hashase: Ateş üzerinde eti pişirip kebap yapmak. Bir şeyi DÖNDÜRMEK: Büyük ebcedi 264… Ceyz: DÖNDÜRMEK. Dar etmek: 813, en küçük ebcedi 21, büyük ebcedi 869 ve en büyük ebcedi 2263= 1264= 265’dir… BERZAH: Büyük ebcedi 813… MEKTUBAT: İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin eseri: 869…

(Not: “Has”ın iştikakları için TG-5, 450 ve TG-6, 202’ye bakılabilir.)… (TG-6, 202’den), “Hass: Zannetmek. Silmek. Davarı kaşağılamak. Közün üstünde bir şey pişirmek. Katletmek, öldürmek… KUSTO…”

MEKTUBAT: Ebcedler toplamı 869+29+1120+2692= 4710= 714… ERDİŞ: Tüm ebcedleri toplamı 3707=710.

Havz: Seri sevk, yeynilik, sür’atli oluş, hızlılık: Tüm ebcedleri toplamı enteresan bir şekilde 2711= 713, yâni aynı sayılır!.. Havz: Cem’etmek. Bir şey ilâve etmek: Tüm ebcedleri toplamı 1280… İLÂVE?.. NAKA-İ SALİH?..

Kast: Noksan, eksik, kusur, “Engare-(Kust)?”: Büyük ebcedi 733 ve ebcedler toplamı 2710= 1711.

Kedh: Amel, cehd. Sa’y. Isırma veya yırtma ile hasıl olan iz: En büyük ebcedi 1514= 515: ERDİŞ… Kedh’in tüm ebcedler toplamı 1711’dir.

(TG-4, 378’de), Kedû: Kafatası. Kabak: Büyük ebcedi 149: Tafs: Ölüm, mevt: 149: Nassah: Terzi… (İdris Aleyhisselâm?..)

Keduh: Amel ve sa’yedici, çalışan: 35, en küçük ebcedi 23, büyük ebcedi 155, en büyük ebcedi 2078… İBDA: 78… 2018-1983= 35… 155’i yukarıda işlemiştik.

 • KUSTO (kaf + vav + sad + te + vav): En büyük ebcedi 1887: 888… İDRİS (Aleyhisselâm): En büyük ebcedi 1888…

“ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU”: (Ayn + be + dal + elif + lâm + ha + kef + ye + mim + kaf + vav + lâm + te + vav + gayın + vav): 1733.

Dımn: Her nesnenin arası. Koltuk: Büyük ebcedi 1001, tüm toplam 3651= 654.

 • (TG-4, 307’de), Sürmüle: Sırtlanın dişisi. Tilkinin dişisi. Bir erkek ismi: Büyük ebcedi 869… Aynı yerde-gündeki “Tablo: Sırtlan”ın çözümlemesini verelim:

Ayşûm: Nebatattan bir ot: 426, 36, 604, 2642.

Aysum: Filin dişisi. Sırtlan. Büyük deve. Süsen çiçeği: 626, 32, 745, 2312.

Kasa’nine: (Katı olmak.) Büyük olmak: 277, 31, 752, 3393. (Not: “ENGARE”: Tamamlanmayan iş: 277.)

Kasah: Sırtlan: (169, 19, 421, 1186)… KAŞ: 401, 17, 652, 1137…

Ka’s: Ölüm, mevt: 260, 26, 406, 829.

Acuz(e): Çok yaşlı kadın. “İhtiyar kadın?”. Kocakarı. Kılıç. Şarap. Sırtlan: 91, 31, 210, 2534.

“Hikâye eden, anlatan… Haberci… Takibetmek… Şan, şeref…”: (Bu mânâların-tasvirlerin kelimesi net olarak tesbit edilemedi!): Kasas: Haber vermek. Hikâye etmek, anlatmak. Tetebbu’ etmek. Göğüs kemiği. Göğüs ortası… Nebahe(t): Şeref, şan, onur, itibar. Şan, şeref ve itibar sâhibi.

(Keftar: Sırtlan: 701, 29, 895, 2116)… Kefter: Güvercin, kebuter: 700, 28, 784, 2103… Sürmüle: Tilki: 775, 25, 869, 3377.

 • Hız ve sür’at alâkası etrafında… 813+869= 1682: İrtikas: Baş aşağı olmak. Bir hâdiseye yakalanmak: Büyük ebcedi 1045, en büyük ebcedi 1998= 999… “ÖLÜM ODASI”: En küçük ebcedi 45’dir… (TG-5, 645’de), Eyd: Avdet etmek. Rucû etmek: Tüm ebced toplamı 2998= 1999= 1000= 2000… (A.g.e.), Eydiye: Nimet. El: Tüm ebcedler toplamı: 2380… “El: Cem: Topluluk: Kusto: Yürüyen El.” (*)

Sürmüle: Dişi tilki: En büyük ebcedi 3377= 380… Zeruf: Seri, hızlı, aceleci. “Zamanı en iyi değerlendiren?”: Tüm ebced toplamı 2380, en küçük ebcedi 29, büyük ebcedi 303… ZARF: Diyalektik?.. Hafs: Hız. Sür’at: 740, en büyük ebcedi 1683… Mütefekkir: 740; (bkz. “Furkan”-740 vahitine.)

MİRZABEYOĞLU: 1302, 60, 1581, 4302… 1302= 303 ve asıl ile en büyük ebcedi aynı… Toplam: 7245= 7+245= 252… İzafiyet formülünün ebcedini hatırlayalım: 1061… İBDA Mimar(ı): En büyük ebcedi 2301= 1302… KUMANDAN: 252… Fetîr: Taze nesne. Cıvık hamur. ACELE ANLAŞILAN: Büyük ebcedi 303, en büyük ebcedi 2263= 1264. Bütün toplam 2900= 902: (Kabz)… Kumandan’ın tüm değerleri toplamı 3704; 704 ilâ 707 arası değerler.

Muntazar Mirzabeyoğlu: Beklenen Mirzabeyoğlu: 1590+1302= 2892= 894… Mehdî: En büyük ebcedi 1891= 892… İ’tilak: Âşık olma, birinin sevgi ve muhabbetine tutulma: Büyük ebcedi 894 ve en büyük ebcedi 1662… Füzuh: Gizli işlerin zahir olup açığa çıkması: 894… Recefe: Zelzele: En büyük ebcedi 2893… Muhfes: Seri, hızlı: Büyük ebcedi 892, en büyük ebcedi 2016; tüm toplam 3700= 703.

Reft: Gitmek, yürümek. “Gitti” mânâsına fiildir. Bir şeyi ufalayarak kırıntı hâline getirme. Bir şeyi ufalama: En küçük ebcedi 20, büyük ebcedi 683… (TG-6, 329’da), Ref’et: Merhamet, acımak. YÜCE… GİTTİ: Mütefekkir bu dünyadan çekildi… “Gitti”: 444, büyük ebcedi 559.

“YÜRÜYEN EL”: En büyük ebcedi 4445= 5444, en küçük ebcedi 49 ki, “Mehd: Hazırlanmak. Yayıp döşemek”in ebcedi 49’dur. Demek ki, “Mate: Öldü”: Gitti mânâsı bildiğimiz alışık anlamın dışında.

Gîtî: Âlem, dünya: 440, en büyük ebcedi 2100= 102, tüm toplam 3198= 1200… İLYAS: 102.

Refd: Atâ etmek, hediye vermek. Yardım etmek. Büyük kadeh… Redif: Arkadan gelen, birisinin ardınca ZUHUR etmek. Terhis olup ihtiyata geçen ASKER. Beyitin sonunda kafiyeden sonra tekrarlanan kelime… Bu iki kelime aynı harflerden mürekkep. En büyük ebcedleri 1431.

ALLAH: Büyük ebcedi 259… Mustani’: Birini yetiştirip adam eden kimse. Yedirip içiren, ikram eden, ziyâfet veren: Büyük ebcedi 431… 431+9= 440… İBDA: 9.

 • “259: MUSTANİ’-Birini yetiştirip adam eden kimse. (Yevmiye: Çok derine dalıyorsun, kimse anlamaz. Şekere bulayıp yutturman lâzım, yoksa arkadaşlarını yetiştiremezsin!)” [25]

(TG-3, 382’de), Kastal: Şeker tozu: Bütün değerleri toplamı 2924… Kastal: Cenk ederken olan toz, dövüşürken çıkan toz.

 • Müsnid: Söyleyene isnad edilen söz. Zaman, DEHR: En büyük ebcedi 1891… Söyleyene isnad edilen?.. Mehdî: En büyük ebcedi 1891.

Müsnede: Arka yastığı. Arkaya dayadıkları nesne: En küçük ebcedi 15 ve en büyük ebcedi 2596.

Tilki (Türkçe.): Büyük ebcedi 595.

Mesned: Dayanacak yer, nokta. Mertebe. makam. Destek… “Müsnid” ile aynı ebcedte.

“KAVUŞMAK”

 • Gazzal: Eğrilen iplik, (”bağ?”): 1038, tüm toplam 3663= 666… (TG-5, 564’de), Gazâl: Güzel söz. Ceylân. Geyik, âhû. Şarkıcı, mızıkacı. Güzel göz: 1038… “Arvasî”, “Tilki”, “Hiss-i müşterek” ve “Sem’-i hikmet” kelimelerinin de hep en küçük ebcedleri 38’dir.

Sem’-i hikmet: Hikmetli sözleri dinlemek. Hikmetten (hikemiyattan) ibret ve ders almak. En hayırlısına tâbi olmak. (“Ölüm Odası?”): Büyük ebcedi 941.

(TG-5, 266 ve 431’de), Ceylân: Gazâl, geyik çeşidinden küçük, ince bacaklı, pek hafif ve çok koşan bir hayvan: Bütün ebcedler toplamı: 94+22+352+3473= 3941= 1943… 1943?.. “BÜYÜK DOĞU”.

TELEGRAM: İBDA’ya yapılan elektromanyetik işkence: En küçük ebcedi 38 ve büyük ebcedi 1940= 941.

 • “İlm-i Ercül: En küçük ebcedi 38, en büyük ebcedi 4255= 259… ALLAH: Büyük ebcedi 259.

“Hak kendi hüviyetini

kulun âzası yerine koyarak

onun aynı olduğunu söyledi

halbuki hüviyet bir – âza ise çeşitli

her âzaya kendi özelliğine uygun

ZEVKİ BİLGi

tek bir hakikat olan suyun

aktığı yere nisbetle değişen lezzeti gibi

şurda tatlı ve hoş

burada tuzlu ve acı

tadı değişse de hakikati bir

bu zevkî bilgiye

İLM-İ ERCÜL dendi!

İlm-i ercül – Hakka doğru yürüme bilgisi” [26]

 • Hüviyet için, “Ölüm Odası-Matla’ Beyitler”, eserde “Mukadder” başlıklı 2 no’lu bölümden:

“TAKDİM-Ü TEHİR-Hicrî 1400 senesi, gerçekleşmesi bu tarihe ertelenen bir sırrı ihtiva eder: 872: HÜVİYET Salih Mirzabeyoğlu… Aynı ebcedle BÎD: Birden dokuza kadar olan sayılar… İMÂM-I Rabbanî, Mevlâna Halid, Seyyid Abdullah, Seyyid Taha, Seyyid Salih, Seyyid Fehim, ESSEYYİD ABDÜLHAKÎM Arvasî Üçışık, “Mektubat: 869: Necib Fazıl Kısakürek – Salih Mirzabeyoğlu”… GÖLGE dergisi: 976: ZULAME-Mazlumun hakkı…” [27]

Zulame: Bütün ebcedler toplamı 4895= 899… Yani müslümanların hakkı, zahirî ve batınî, diğer deyişle anlaması gereken, bağlı olmaları gereken silsile ve fikir… Derviş: En büyük ebcedi 2897= 899… Allah: En büyük ebcedi 2898.

Neceş: Değeri arttırmak için almak. Bir kumaşın pahasını arttırmak. Dağılmış şeyleri bir yere toplamak. Örtmek, setretmek: En büyük ebcedi 2872.

Necaşe: Süratle yürümek, hızlı yürümek. “Yürüyen El” resmi?: Büyük ebcedi 636… E=m x c2: Büyük ebcedi 1636… İflâkî mânâ olarak: Büyük enerji: Büyük topluluk: “Hulefa-i Mehdiyyin”(*)…

BÎD: Büyük ebcedi 938… Aynı harflerle, tersten, Azb: Kesme. Isırma. Azarlama. Hastalıktan hırpalanma. (“Telegram?”): 872, büyük ebcedi 938… Azb: Gizli kalma. Görünmez olma: En büyük ebcedi 940… Telegram: 1940, büyük ebcedle… A’zeb: Karısı olmayan erkek, “bekâr-ümmet-dini tamamlanmamış eksik, engare?”: Büyük ebcedi 252… Kumandan: 252, en büyük ebcedi 2669… Azebe: Kocası olmayan kadın: En büyük ebcedi 1260.

“BİD’-Birden dokuza, üçten ona, onikiden yirmiye kadar sayılar. Gecenin bir kısmı. (Dokuz+yedi+sekiz: 24: Hacegân silsilesinin Sahabîler’den sonra en büyüğü olan 2. bin yılının yenileyicisi İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin, silsiledeki sırası bu.): 871: TAKVİM Ü TEHİR. (Nesebi Hazret-i Ömer’e dayanan FARUK lâkablı İmâm-ı Rabbanî Hazretleri’nin çok yazı yazmasındaki sebebin, rüyâda-keşifte Hazret-i Ali’nin kendisine “kelâm ilminde müçtehidsiniz!” buyurması ve Ahirzaman’da gelecek olan MEHDÎ’nin onu doğrulayacak olması, kendi beyanı… HAZRET-İ İsâ’yı karşılayacak olan MEHDÎ’nin temelde eseri MEKTUBAT’tır. (…) ALLAH’ın bütün isim ve sıfatlarını ihata eden RAHMET’inin, “Âlemlere rahmet olarak gönderdiğini” bildirdiği ALLAH Sevgilisi’nde tecellisi ve onun “Ümmetimin âlimleri Ben-i İsrail Peygamberleri gibidir!” hadîsi bir arada, İMAM-ı Rabbani Hazretleri’nin memuriyetini anla!)” [28]

YÜCE: 24… İmâm-ı Rabbanî Hazretleri; Hacegân Silsilesi’nde ondan sonra 10. sırada Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu var. Ve O da baştan 35’inci oluyor… 1983+35= 2018.

 • Bir not: Baştan ve hemen söyleyelim ki, İBDA Mimarı Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nu bilmeyen, aslında esasa dair çok az şey biliyor demektir. Yüzyılın İslâm diyalektiğinden ve dilinden habersizdir. Çünkü İBDA yeni ve taptaze bir “Dil ve Anlayış” getirmiş ve kurmuştur. Din dediğimiz Mutlak Fikri yaşamaya ve yaşatmaya dair. Bu büyük bir iddia ama, gerçek ve elzem. Zirâ bilindiği üzere, büyük davaların iddiası da büyük olur. 60 küsur ciltlik -(aslında tab’ edilmiş resmî olarak 59 cilt)- İBDA külliyatı bunun ispatçı ve ihtarcısı durumunda ve yüz ciltlik Büyük Doğu külliyatını da eklersek, toplamda en az 160 küsur eserle İslâm’a muhatab anlayış yenileniyor, tazeleniyor, “tekrar” oluşturulup meydana çıkarılıyor. 15. İslâm asrının eşiğinde mevcut rejimin unsurları ve enstrümanları bizi bir yere kadar götürecektir. Kezâ bu, 15 Temmuz-Fetö (emperyalist) işgal hareketi ile anlaşılmış ve tadılmıştır. Halim selim politikalarla daha fazla yol gidilemeyeceği aşikâr olarak görülmekte. Bir yerden sonra, bu vasıtanın bu yükü taşıyamayacağını zaten hep beraber göreceğiz. Bu mânâda bu Allah adamını, yani “Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu-İBDA”yı ve onun külliyatını anlamaya çalıştığımız yazılarımızda yüzyılın İslâm diyalektiğini tebliğ, telkin ve empoze etmeye çalıştığımız açıktır. Mütefekkir’i bilmeyenlere duyurmak, tanımayan gönülleri uyandırmak, bilenleri de daha değişik bakış açılarına davet etmek ve göstermek temel mesele ve hedefimiz. Yaklaşan yaklaşmaktadır. Bir müslüman olarak gerçek İslâm davasının ve Mutlak fikri hayata geçirmenin neresindeyize bakan bir yerde duran günümüz insanının, olması gereken ıstırabın ki, buna İslâmî keduret diyoruz; Batı tefekküründe de tesbit edilip tersinden işlenmiş olan, insanî hakikat ve memuriyetinin farkına varıp eksikliklerini tamamlaması gerekir. Bu hâlin ilâcı da, “ne, nasıl ve niçin”iyle adreslerin adresi mekânetindeki İBDA’dır. Ve hassaten, Büyük Doğu’yu da İBDA sayesinde-gölgesinde anlamaya çalışıyoruz. Bu çerçevede, elinizdeki “Akademya” dergisi bütün müslümanların okulu ve gerçek adresi mevkiindedir. Bu son cümlenin yanlış anlaşılmalara sebebiyet verir bir mahiyette olmasını engellemek için şöyle ifâde edersek; tüm bu izâhlar çerçevesindeki saha ve iz üzerinde İBDA fikriyatına tâbi yayın yapan Akademya dergisi, “fikirden dolayı şahıs” mevkiî gibi bir yerde iş ve hizmet görmektedir. Yâni elinizdeki dergi bir nevî-(lâteşbih) sohbet halkası, vaaz ve tebliğ ile telkin mahallidir. Biliniyor; Müslümanlar birbirine tebliğ, yardım ve uyarma için var, bunun için kardeşler. Âyet’le de sabitlenmiş sözkonusu kardeşliğin öz keyfiyetini İBDA fikriyatı devlet çapında ve işi teşhis ve tecrîd buudunda işleyerek, “cem-topluluk hakikati” diye ifâdelendirip bünyeleştirmeye çalışır. Bu vesileyle, müslümanların şuur seviyesini dürttüğünü, uyanışa ve müceddidlik makamında bulunduğunu biliyoruz. Buna dair birkaç tevafuk, takip edelim:

Müceddid: Yenileyen. Yenileyici. Her asrın yenileyicisi, peygamber vârisi olan zât: 51… (TG-6, 427’de), “Cem: Hükümdar, melik, şah. Süleyman Peygamber’in nâmı. İskender’in bir ismi: Bütün ebced toplamı 1561= 562… Cem’: Toplama. Bir yere getirme, biriktirme. Yığma. İkiden ziyâde şeylere delâlete den kelime. Tasavvufta, bütün eşyayı Allah ile görerek (Bütün Fikrin Gerekliliği?), kendi havl ve kuvvetinde, «“Allah’tan başka havl ve kuvvet sahibi yoktur” hakikatine yakîn getirmek»: En büyük ebcedi 1560= 561… Müstebtin: Bir şeyin ledününe, içyüzüne vakıf olan: 561.

Cem-ül cem: Tüm toplam 5123= 128, büyük ebcedi 617= 1616… (ÖO-3, 741’de), “Fuad makamı”(*)… Nüub: Seri seyir: 128.

Mariz: Hasta, illetli. Dertli, “İslâmî keduret?”: 1050= 51, büyük ebcedi 1107… iBDA: En büyük ebcedi 1107… (MİRZA -…?) Mirza: En büyük ebcedi 1560, bütün ebcedler toplamı 2269= 271… Engar: 272… Maraz: Hastalık, illet, DERT (Keduret?). BELÂ: 1040 = 41…

Erbaun: Kırk sayısı: 329: Keşt: Soymak. Keşfetmek. Fazlalığı kesmek. Koparmak. Açmak. Deriyi soymak. Yüzden perdeyi kaldırmak… Müftir: İftar eden. Orucu bozan şey: 329… Ramazan?.. Erbain: Kırk. Kırk devam eden kara kış: Büyük ebcedi 562.

(Not: Yukarıda da bahsetmiştik. (TG-6, 455’de), “Talâ: Şahıs. Buzağının ayaklarına bağladıkları ip. Çatal tırnaklı hayvanların yavrusu. Geyik buzağısı… GAZALÎ, NESLİHAN!..”; “Talâ’nın (küçük) ebcedi 41= 1040, en küçük ebcedi 17 ve 17 değeri için, geçen sayıdaki yazımızın sonunda geçen 17’yi hatırlarsak: Mütefekkir-Kumandan Mirzabeyoğlu bu dünyadan TAHLİYE oldu. Dehr: En Küçük ebcedi 17: Müslüman… 2001+17= 2018… 2000 senesini iki yüzyıl arasında berzah kabul ederseniz, 2001 başlangıç tarihi… Talâ’nın tüm ebced toplamı: 2012’dir ki, 2012 bir ilân ve tesbitin tarihi idi. Bunun için yukarıda da bahsettiğimiz “Ölüm Odası-Matla’ Beyitler”in “Mukadder (İkideniz)” başlığı okunabilir. Bu tab’ olmuş bölüm, Nisan 2012 tarihli Baran Dergisi nüshasında yayınlandı. Neslihan nisbetli nesr-i han olarak görülebilir; zamanına hâkim olmanın yazısı…)

Dehr: Büyük ebcedi 242… Sefuh: Dökülmüş su. “Suyun akması”(*): En büyük ebcedi 2242, tüm toplam 2641… Müslüman: Zamanına hâkim olan insan, bu mânâda eşya ve hâdiseyi tasarrufuna almış. Zamanın arkasından gitmeyip, bir nevi zamanı peşinden sürükleyen olarak ki, bu mânâda ona “Halife” deniyor: En büyük ebcedi 3049= 2050= 1051 = 52= Ben: Men… (Men ene?”)(*)

“SEFUH-Suyun akması. (Sin harfi, Allah’ın “Muhyî-Hayatı ihya eden” ismi, su mertebesi ile ilgilidir): 2154: BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ… NAKKAD-Bir şeyin iyisini kötüsünden ayırıp seçen kimse: 154: SEMEND-Çevik ve güzel at… BAKAN-Nazır: 151: ANAYASA.” [29]

“İslâm’a muhatab anlayış”: 1151… Nakkad: 155, en büyük ebcedi 1098= 99… (3×33).

Marizâne: Hasta olarak: 1106= 107, büyük ebcedi 1330= 331, en büyük ebcedi 3541, en küçük ebcedi 38… 308’e atıf?.. İBDA: en büyük ebcedi 1107… Marizâne’nin bütün ebced değerleri toplamı 6015’dir… 6+15= 21… 15 ve karşılığı 51’in toplamı 66… Allah: 66… Yâni Allah için dert ve ıstırap, buğz ve sevgi… (2×33=66).

“İnsanın realitesi ıstıraptır!”(*)

Hazî: Kâhin, keşiş, papaz: En büyük ebcedi 1331… (TG-6, 353’de), Râhib: Âbid. Allah’tan korkan. KEŞİŞ. Aslan: En küçük ebcedi 16, en büyük ebcedi 1831… 16: BURSA (şehir kodu): Keşiş dağı-Uludağ… Koltuk?

Hazz: Kandırmak: En büyük ebcedi 1259 ve tüm toplam 2897… ALLAH: Büyük ebcedi 259, en büyük ebcedi 2898= 900… Asuf: Hızlı ve çabuk yürüyen. Çok şiddetli rüzgâr. (“Yürüyen El?”,“Ruh?”): En büyük ebcedi 1898… Asef: (Asf). Ölüm. Bir şeyi ALMAK. Büyük kadeh. Birisini istihdam eylemek: En küçük ebcedi 18, büyük ebcedi 331 ve tüm toplam 1922= 923… Asf: Süratle gitme. Taze ekin yaprağı. Ekin taze iken biçme. Emek çekip kâr kazanma. Can çekişme. Zulüm: 240, en küçük ebcedi 24.

Fatin-ül Asr: Asrın en zeki, anlayışlı ve akıllısı: En küçük ebcedi 59, büyük ebcedi 705 ve en büyükü 4895= 1898… Rakam: Bütün satıcı, bütün satan. (“Bütün Fikrin Gerekliliği?”, “Mutlak Fikir?”): En büyük ebcedi 895= 1894, büyük ebcedi 583… “He”: 705, en büyük ebcedle.

Fesc: Her nesnenin boşu: 583, büyük ebcedi 635 ve tüm ebcedler toplamı 3664.

Hazv: Kat’etmek, kesmek. Takdir etmek… Hazy: Birbiri üzerine yığılıp toplanmak. (“Cem?”): En küçük ebcedi 16, büyük ebcedi 1513, en büyük ebcedi 1664.

“HULEFA-İ Mehdiyyin”: 831… (TG-6, 353’de), Rekb: Atlılar alayı, süvâri takımı: 222: Mümedded: Gerilmiş olan. Müddeti uzatılmış: 88, en büyük ebcedi 1222.

Hafiy: HER ŞEYİ ARAYIP BİLMİŞ OLAN ÂLİM. Bir şeyi mübalağa ile arayıp bilen kimse. “İfrat hâlde tecrid?”: En büyük ebcedi 1832… MÜTEFEKKİR?..

Yukarıdaki 541’e… Nebras (Süryanice.): Kandil. Çıra. Lâmba. Nur merkezi. “Işık unsuru-doğru düşünce?”: 313, büyük ebcedi 541, tüm toplam 3273= 1275… (İdris: 275, tüm toplamı 2664.)

Ukabeyn: İşkence veya asmak için dikilen iki tane darağacı. Havuz içine akan suyun yolu. Büyük ilim: Büyük ebcedi 542= 1541… Ukub: Her nesnenin sonu: Büyük ebcedi 314= 1313… Ukub: TOZ. Çömlek kaynaması. KALABALIK: En büyük ebcedi 1898, büyük ebcedi 247… “Topluluk hakikati?..” “Heba?”

IRMİS: Büyük taş. Kuvvetli ve dayanıklı deve, “Salih Aleyhisselâm’ın taş-kayadan çıkan devesi, “kendinden zuhur” hikmeti?”: Büyük ebcedi 541, tüm ebced toplamı 370+22+541+1547= 2480= 482… (Bu ebced değerleri için bkz. Furkan – 482 ve 541 vahitine.)

Tasaddi: Bir işe başlamak. Taarruz etmek. Yüz döndürmek. Tesadüf etmek. Vuku bulmak: Büyük ebcedi 542, en büyük ebcedi 1763… (Berzah: En büyük ebcedi 1762.)

Nebve: Pek çirkin ve kötü suretten gözün kaçması. Kılıcın saplanmayıp geri sıçraması. Ok hedefe varamamak. Uzaklaşamak. Bir yerin havasının mizaca uygun olmaması. Yüksek yer. Yükseklik: En büyük ebcedi 2541, en küçük ebcedi 15… (Besil?)… Nübüvvet… “B.D-İBDA: 15”(*)… Tilki (Türkçe.): 470, en küçük ebcedi 38.

NYMPHA (nun, ye, mim, be, hı, elif): İŞKENCECİ: 703, 19, 922, 2804 ebcedlerinin toplamı: 4448.

“Yürüyen El”: En büyük ebcedi 4445= 1448… Nebş: Gömülü bir şeyi yerden çıkarma. Bir şeyi diğer birşey vasıtasıyla meydana çıkarma: En büyük ebcedi 2448, büyük ebcedi 469.

 • “RED’: Geri verme, kabul etmeme, tepki… REDD: Geri döndürmek, geri çevirmek. Aksetmek. Bir şeyin karşılığını icra etmek… CERHETMEK: Reddetmek. Yaralamak. Bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek… RESİM, insanda nefsinden “müessire tepki” kopan oluyor… SİFR: Yazı. Mektub. Sıfır. Kırmızı. Sarı. Nefs. “He, mim”… Kırmızı, “doğru veya yanlış” idrak, sarı “hata-tezkiye edilmesi gereken nefs ki, bu mânâda hasta, eksik, hep tamamlanması ve tamamlıktan tamamlığa geçmeye namzed, bilerek bilmeyerek Allah’ı zikreden, Allah Sevgilisi’nin istede de istemese de kadrosu”na işaret… RAKAM-Sayıları gösteren işaret. Yazı yazmak. Bütün satıcı, bütün satan. (Vahîd’in her sayıda görünmesi): 340: MÜFEKKİR-Düşünme gücü… REFS-Ayakla vurmak: 340: FERS-Yırtmak. Yaralamak. Parçalamak. Öldürmek. Boyunduruğa almak… HARUN: Merhametiyle maruf ve kendisinde tecelli eden hikmet “İmâmî” olan Peygamber’in ismi… HARUN: İlerleyeceği yerde duran veya geri giden canlı: 264: SİRAC- Güneş ve ay mânâsına gelir. “Nur Saçan” meâlinde Allah Sevgilisi’nin bir ismidir. (Can, suya vuran ışığa benzer; tutulamaz, kelepçelenemez, ölçülüp biçilemez… Işığın, nurun sisi gibi olduğunu da gösteren bir misâl: Işığın ortasına oturmuş bir insan, ışığın 300 bin kilometre hızda enerjiye dönmüş madde olmasına nazaran, eğer ışık enerjisine dönebilseydi, yine aynı yerde olurdu; ışığın her yerinde bulunabilecek olmasına nazaran… SİRAC’ın HARUN ile tevafuku, “durmak veya geri gitmek”, NUR’un asli sahibine meyil anlamına; ezel idrakı, kabul edici nefsin bu vasfının ziyadeleşmesine sebeb.)” [30]

Ihtizan: Sırrı gizlemek: 1059, en küçük ebcedi 15, büyük ebcedi 1338= 339-(340).

Harun: İBDA; bir nevî, ilerleyeceği yerde duran-giden: En büyük ebcedi 2333 ve tüm ebcedleri toplamı 2950= 952… Allâme: en büyük ebcedi 2333… (İki kişi: Musa ve Harun Peygamberler.)

Karanitıs: Kişiyi sersem eden dimağ dolgunluğu: En küçük ebcedi 40, büyük ebcedi 740, en büyük ebcedi 2952… Mütefekkir: 740… (Serseri, hercai, her yerde!)

Rak’: Kaftana yama vurmak. Elbiseyi yamamak: En büyük ebcedi 741= 1740, tüm toplam 1651… “Fe” harfi: En büyük ebcedi 651; Da’vâ Cetveli’nde Fatih ismi ile belli. Feth eden.

(TG-4, 213’de), Sirac: Işık. Lâmba. Fener. Mum. Kandil. Şevk veren şey: Bütün ebcedleri toplamı 264+12+485+2070= 2831= 833… Daha önceki kelimeleri hatırlarsak iyi olur… Sir’et: Nefis. Koyun. GEYİK. Kadınlar: 661, büyük ebcedi 833.

Fatk: Kırma, ayırma, yarma, çatlatma. Elbisenin dikişlerini sökmek: Büyük ebcedi 663… Mes’ele: Düşünülecek iş ve husus. Halledilmesi lâzım iş. Ehemmiyetli iş. Savaş, muharebe, ceng, harp: En büyük ebcedi 2661= 663, büyük ebcedi 398… “Bütşiken: Put kıran”, fatk eden nefs, fikirler-(kadınlar)!.. Fatr: Bir şeye başlamak. İcab eylemek. Yarık, çatlak. Yarmak. Yaratmak. Oruç tutanın orucunu açması: En büyük ebcedi 1688. Bütün ebcedler toplamı 2294… Meymum: denize atılmış olan: Büyük ebcedi 294, en büyük ebcedi 2039= 1040, tüm toplamı 2497… 15. asır!

(TG-5, 134’de), Rebrak: Tilki üzümü: En büyük ebcedi 1662.

Fers: Yırtmak. Parçalamak. Katletmek, öldürmek. Boyunlamak: En büyük ebcedi 1673… Bu değer için evvel geçen “Tecris” ve ”Mart eli”ni hatırlayabiliriz. Aynı yazılışlı, “Feres: At, kısrak.” da hatırlanabilir.

 • Şimdi gelelim başlığımızın sebebi iktibasa, “Vâridât: Kavuşmak”dan:

“•«İnsan hep ilk aşkına döner!»… Deşelim: Her insanın ölümsüzlükle ilgili bir yanı vardır… Ve her insan, şuurlu veya şuursuz, o yanı üzerinde iz sürer… Ölümsüzlük arzusu, bütün ihtiyaçların menşeinde bulunur ve insanın rahatsızlığı bu arzusunun eseridir; varolmak arzusu, varolmak şevki, varolmak aşkı… Bu aşkın gayesi ise, şuurun tamlığa, bütünlüğe, eksiksizliğe ve kesiksizliğe ermektir… «İnsanın realitesi bir ıstıraptır!»… Bunu yaşıyorum… «Çünkü o, varamadığı bir tamlıkla taciz edilmektedir!»… Bunun şuurundayım!..

 • Zâhirle bâtın, dışla iç, suretle mânâ, hayatla ölümün birliği ve birleşikliği mevzuunda, «mezar sandukalarının yan taşları» ne güzel bir remz… Âlet, alâka, hüccet!..

(…)

 • Aşk, hep yeniden kavuşmaktır!..
 • Suya dalan çocuk!.. ” [31]

Aşk: Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme. İttibâ’. Alâka: 470, büyük ebcedi 671… Tilki: 470.

Mütemmim:  Tamamlayan, bitiren: 520, büyük ebcedi 671… Derviş: 520… Aynı yazılışla, Mütemmem: Tamamlanan, eksikleri kalmayan… Zekve: Tamamlamak: En büyük ebcedi 1979= 980.

“Bir not: Mevlâna Halid Hazretleri buyurmuştu ki, “gaye aşk değil, ibadettir!”; aşk, ibadetin kuvvet ve enerjisi, ibadet insan memuriyeti ve kulluk şuuru ile ilgilidir. Aşkın kanunları Allah ve Sevgilisi tarafından bildirilen ve gösteren ölçülerin içyüzüdür.” [32]

E= m x c2’yi hatırlamanın yeri sanırım burası olabilir. İşleye geldiğimiz “hız ve diyalektik” bağlamında.

 • YENİDEN KAVUŞMAK?.. SUYA DALMAK?.. Gams: Yıldız kayması. Suya dalmak: Büyük becedi 1270= 271: Engar: Eksik kalan iş. Şüphe… Kames: Suya daldırmak ve batırmak. Hareket edip acı çekmek: En büyük ebcedi 900 ve tüm toplam 1505… Kammas: Suya dalan: En küçük ebcedi 15 ve tüm toplamı 1631 ki, “Ha” harfinin ebcedleri toplamı.

Ratk: Ulaşmak, yetişmek: En büyük ebcedi 869… Ratk+Fatk: 700+580= 1280?.. Mektubat: 869.

Ratık: Bitişik etmek, bitiştirmek, beraber etmek, karıştırmak. Yırtık bir şeyin parçalarını bitiştirmek.

Ratık: Kavuşturup birleştiren: 701, büyük ebcedi 894, en büyük ebcedi 882= 1881, en küçük ebcedi 23 ve tüm toplam 2500… 1500: 15. asrı bitiştren ve kavuşturan, veya tamamlayan İBDA olacak, İnşallahu Teâlâ.

RAKAM: Yazı ve işaret ile gösterilen işaret. Yazı yazmak: En büyük ebcedi 882… Ebcedler?.. Aynı yazılışla, “Rakım: Belâ, musibet. Zahmet. Dâhiye” ve “Rakm: Mühür yapmak.”

Hus: Dikmek. Darlık vermek. İki şeyi bir araya getirmek: En büyük ebcedi 1661= 662… Husf: Her bir şeyin içi: Büyük ebcedi 591… Husas: Sür’atle gitmek, seğirtmek, koşmak: En büyük ebcedi 1799= 800… “Kültür Davamız”?.. Husaf: Hasad mevsimi. Ekin biçme: Büyük ebcedi 321… Husus: İş. Mevzu. Yol. Usul. Keyfiyet. Madde. Şey.

Hurze: Dikiş: 812, büyük ebcedi 816… Hurz: Oranlamak, yâni tahminle bir şeyin miktarını söylemek: 1008: 9, büyük ebcedi 1015… Tahmin deyince; 1440 ve Hız (oran).

Tahviz: Suya dalmak: 1816. Büyük ebcedi 831. Bütün ebcedleri toplamı: 6200… Gıyasa: Suya dalmak: Büyük ebcedi 1283… Gute-hâr: Suya dalan: En küçük ebcedi 45, büyük ebcedi 2015 ve en büyük ebcedi 3308… Arvasi?

(TG-5, 135’de), Mültekî: Kavuşan, buluşan, birleşen: Büyük ebcedi 754. Tüm ebcedler toplamı 3733= 736… “Abdülhakîm Koltuğu”: 1733… Mültekit: Yerden alan. Toplayan: En küçük ebcedi 33, büyük ebcedi 753 ve tüm toplam 3690… Salih: Kara yılan: 691, büyük ebcedi 903 ve tüm ebcedleri toplamı 691+7+903+2135= 3736.

Salih: Semud kavmine gönderilen Peygamber. İşe yarar, elverişli, uygun, iyi. Haklı olan, itikatlı, dindar, dinî emirlere uyan. Faziletli, ehl-i takva olan: En küçük ebcedi 21, en büyük ebcedi 2299= 1300 ve tüm ebcedleri toplamı 2735= 1736.

Cedâlet: Yer. Arz. Dünya. Hurma koruğu, ham hurma: 438, en büyük ebcedi 2736 ve tüm ebcedleri toplamı 3863= 866… (Mektubat: 869.)… Tehimiyan: İçi boş: Büyük ebcedi 736… Tebzil: Delme, yarma. Çok azimle bir şeye girişmek, adamak: En küçük ebcedi 29, en büyük ebcedi 2733= 735 ve tüm ebcedleri toplamı 3705: HE?.. (ÖO-2, 436’da), “Abdülhakîm Koltuğu”: 1733, büyük ebcedi 2313… (A.g.e.), “Mehdî Salih İzzet Erdiş: 1733.”

(TG-5, 338’de), “Lesâ: Kolayca çocuk doğurmak… Eser vermek!”: 532, en büyük ebcedi 1863… “YÜRÜYEN EL”: Büyük ebcedi 532: LÛGAT.

 • (TG-5, 135’de), Büsre: Hurma koruğu. Biraz büyümüş olan ekşi ot… Büsr(e): Her şeyin ucu ve başı. Herşeyin tazesi. Genç kız veya oğlan: 662, tüm toplam 3354= 357… (Kültür: 662: Keramat?)

“HİÇ DEĞİŞMEMEK” – MÜSLÜMAN MİRZABEYOĞLU

 • Geçen sayıdaki yazıda bahse fenomenoloji ile girmiştik, yine benzer olarak bu başlık altında hem bununla, hem de kelime-kavram olarak şimdiki meselemizle alâkalı olduğu için… Meselemiz… Şahit… Şehid v.s… Mesele dedik, gerçekten bizim için bir mesele, belli başlı iyi okunması ve yorumlanması gereken bir oluş vâridâtı aslında… Mesele… Kumandan-Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu, Şehid oldu!.. Yüzyılımızın “Beklenen” Mütefekkiri, hâlâ da öyle; bu vasfı müslümanlar için hiç değişmeyecek. Bunun için Allah’a duadayız… Tıpkı, bir Tilki Günlüğü başlığında buyurduğu gibi: “Hiç Değişme Böyle Kal!”, 17 Aralık günü… 17?..

O günden bir iktibas:

“• Hiç değişmemek, asla satılmamaktır da!..

 • Ricat: Yalvarmak, niyaz etmek… Dua… Canib, taraf… Geri dönme, çekilme, kaçma, vazgeçme… Hicret… Tiki eniği… Nasr… Tacir… Kusto!
 • Mümin, bu dünyada, Allah’ın yasak ettiklerinden uzaklaşan mânâsında bir muhacirdir!..

(…)

 • Unutmak: Âciz bırakma… Bir suçu birisine yüklemek… İftira… Fakir ve kötü durumda bulunma… Öğretmek!..” [33]
 • Mütefekkir, dünyadan hicret etti, çekildi… Mümin: En büyük ebcedi 1891; bu değer aynı zamanda evvel de sıklıkla verdiğimiz üzere, “Mehdî” kelimesinin en büyük ebcedidir. Yâni Müslüman hidâyete vesile olan bir kişidir. “Kişi, üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir!” evliya kelâmını hatırlayalım. Müslüman Mehdî: 221+59= 280… Hemen, hiç beklemeden Mütefekkir’in “Furkan” isimli eserine bakıyoruz, ik iki satır:

“Mehdî Muhammed Salih: 280.

Naka-i Salih: 281= 1280.”

(TG-6, 393’de), MUHACİR: Göç eden, bir memleketten kalkıp, başka bir yere yerleşen, (“Mütefekkir, fikirleri oradan oraya taşıyan?”). Allah’ın yasak ettiğinden uzaklaşan: Büyük ebcedi 461, en büyük ebcedi 2588= 590, tüm ebcedleri toplamı: 3319= 322, en küçük ebcedi hariç toplam 3298= 1300 eder… (Işık?)… Hatırlarsak, Üstad Necip Fazıl’ın filozof Bergson için söylediği üzere: “Kafasında sanki bin tane vinç vardı, fikirleri oradan alıp oraya taşıyor, oradan alıp oraya taşıyor, müthiş bir adam”…

Mülimme: Felâket: En büyük ebcedi 2461… Müslüman: Büyük ebcedi 588, en büyük ebcedi 3049= 52… Mehd: 49… “Mehdî Erdiş”: En küçük ebcedi 23+29= 52: “Ben”: Kusto; (İBDA’dan mülhem.)… Ben (be+nun): 52…

 • MİRZABEYOĞLU: 322… T(İ)LKİ: 461… Tacir, ticaret yapan ve Külliyat’ta geçtiği üzere, ticaret “cihad”tır; o hâlde tacir, cihat eden… Bunun suçunu ve sebebini Telegram’a bağlıyoruz. Kendisinin de bir ay evvel kayıt altına aldırdığı üzere:

– “Şimdi her bakımdan öyle. Öleyim, kalayım; benim vücudumda bir şey yok. Mevzu bundan ibaret! Tamam mı?.. Ben hasta masta değilim! Bir şeyim yok!”

Telegram ne idi, hatırlarsak; uzaktan ve elektromanyetik işkence, “Zihin Kontrolü”… İnsana istemediğini yaptırma, iradesini ele geçirmek, istilâ hareketi. Ve tabiî ki, her işkencede olduğu gibi acı çektirme gayeli.

 • “İKİ ŞAHS: 2000: TELEGRAM’ın başladığı sene…” [34]

“Şahs: Şahıs. Süje-idrak eden. İnsanın cismanî heyeti”: En büyük ebcedi 2179= 181, tüm ebcedleri toplamı 4237… Şahs: Acı çekmek. Iztırab çekmek: Tüm ebcedleri toplamı 4156= 160, en büyük ebcedi 2109= 111… İns-İnsan!..

Tesri’: Hızlandırma. Süratlendirme. Acele ettirme: En büyük ebcedi 2109.

 • Tacir-mücahid derken, fenomenolojik usule dair Külliyat’tan önemli bir bölüm:

“Bedî – İşaretlediğimiz hususlar, yapılması gereken işi gösteriyor… Ki, bu, HİKEMİYAT plânı için belirtilen bir teşhisteki hakikatten farklı değildir… Tefekkür, uzun zaman tam tarif edilmiş, yani farzedilen ilimleri kendisine örnek almıştır; halbuki «yaşanan-akıcı olan», tarife gelmez… Yalnız ve ancak tasvir edilebilir… Bu fenomenler ilmi olarak dolayısiyle, birbirleri üzerine tesir yapan bir sabit ve reel nesneler âlemi kuran tabiat ilimlerine dayanamaz; bu yeni usulle, düşünce, denebilir ki sırf tasvirî (şahitlik edici) bir ilim oluyor…” [35]

Tasvir; büyük ebcedi 721, bütün ebcedleri toplamı 3913…

Tesvir: Toz kaldırma. Derin ve gizli mânâyı araştırma: Bütün ebcedler toplamı 4882= 886… İdris: En büyük ebcedi 1888…

Tesvir: Büyük derecelere çıkma, büyük işlere yükselme. Koluna bilezik yapma: Bütün ebced toplamı 3832.

Tatvik: Boynuna gerdanlık takınmak: Büyük ebcedi 616, en büyük ebcedi 1942= 943.

Fasîs: Seyelan etmek, akmak: 270, bütün ebcedleri topalmı 2988=990: Şahıs… Engar: 1271.

Ta’yiş: Diri tutmak. (“Canlı-akıcı?”): Büyük ebcedi 913, en büyük ebcedi 2739= 1740…

Tayiş: Yeynicek kimse. Hafiflik: En büyük ebcedi 2200… Aynı harflerle, Tayyaş: Aceleci hafif kimse. Hilebaz kimse: Tüm ebcedleri toplamı 3038= 1040… Tilki: En küçük ebcedi 38.

(TG-4, 417’de), Senn: Zırh çıkarmak. Hâlinden döndürmek. Koymak. Keskinleştirmek. Tasvir etmek. Dökmek: 110, en büyük ebcedi 1280… İns: 111= 1110… “Naka-i Salih: 281= 1280.”(*)

Lems: Dokunmak, EL ile TUTMAK, ellemek, yapışmak. Beş duyudan biri, dokunma duyusu: Büyük ebcedi 281, en büyük ebcedi 1943… “En Üstün El” [36]: Ebcedi 575… Sülme: Çatlak, gedik. (“Fatk?”): 575.

Senen: Yol, tarîk… Aynı yazılışla, Sünen: SÜNNETLER: 160, 4, 332, 2040 ve toplamları: 2536… 332 değeri belli ve 160 da; İBDA: Büyük ebcedi 1160… 1400’den 1440’a 40 sene… Sünnet: Allah Resûlü’nün her hareketi ve konuşması, hattâ sükût buyurması: 510… Allah Resûlü’nün yüzü suyu hürmetine yaratıldığımızı biliyoruz… Keynunet; bütün ebcedleri toplamı 4816. (816-820 arası değerlerde bulunmakta.)

Erd(i)ş (elif ile.): Büyük ebcedi 818.

“Seyyid Abdülhakîm Arvasî (sin ile): 74+184+278= 536… Keynunet: Varlık, var olma: 536… Müteveffa: Vefat etmiş, ölmüş: 536…”; (bkz. Furkan-536 vahiti.)

Keynunet: En büyük ebcedi 3510, büyük ebcedi 738… (ÖO-3, 15’de), “HULEFA-İ Mehdiyyin: Her asrın yenileyici vasfını haiz olan zâtların topluluğu”: Yâni “topluluk hakikati”ni gerçekleştirenler; en büyük ebcedi 5505 ve birlemeyle 5+505= 510 eder.

 • Yukarıda Tilki Günlüğü’nden (tüm yazı boyunca kısaltması-TG) verdiğimiz kısmın [33] kelime çözümlemesini ve ebcedlerine girersek:

İfha’: Unutmak. “Dünyayı-kendini-nefsi-Fenâ ve bekâ?”… Ebcedleri: 88, 16, 420, 1395; toplamları: 1919’dan 920.

İfhah: Âciz bırakma. “Gerçek bilgi-Acz idraki?”… Ebcedleri: 92, 20, 315, 2087; toplamları: 2514’den 1515 ve 516.

İfk: Bühtan. Bir suçu birisine yüklemek. İftira. “Ufuk?”… Ebcedleri: 101, 17, 293, 1294; toplamları: 1705’den 706.

İfka’: Fakir ve kötü durumda bulunma… Ebcedleri: 103, 19, 515, 1320; toplamları: 1957’den 958.

İfkah: Öğretme… Ebcedleri: 187, 25, 490, 1429; toplamları: 2131’den 1132 ve 133.

(Not: İşitkakta-öbekleşmede, kelimelerdeki “H-K” dönüşümünün veya yer değişiminin nasıl kullanıldığı sanırım görünüyor.)

HE: Harfin en büyük ebced değeri 705 idi. Da’vâ Cetveli’nde sayı değeri 20= 16+4… 1998-2018 tarihleri İBDA fikrinin, doğru parçasının uç-marjinal noktalarından biri ve toplam 20 sene!..

 • Zahil (zel’li): İhmal eden. Unutan: Büyük ebcedi 889= 1888, en büyük ebcedi 1987.

İDRİS: En büyük ebcedi 1888… Yemeği unutan, yemeyen ve içmeyen, riyazet?.. Riyazat: En büyük ebcedi 2076: Dimne: Tilki: Süprüntü: Tarihî?..

“Er-Riyaz-üt Tasavvufiye: Tasavvuf Bahçeleri… Hatırlanması gereken Levha:

─ “Güneşin doğuşu ve batışı arasında unutulmaması gereken şey: Büyük Doğu ve Tasavvuf bahçeleri…” [37]

 • Mütefekkir’in “yenileyicilik-müceddid” misyon ve vasfında biz müslümanlara İslâm’ı öğrettiğini daha önce dile getirmiştik, yâni ona muhtacız. Yukarıda verdiğimiz ebced değerlerinde hep bu keyfiyeti ifâde ettiğimiz besbelli, görünüyor: İSLÂM: 132. Ve bu kelimenin tüm ebced değerleri toplamı 132+12+503+1969= 2616… “Kendinden Zuhur”: Büyük ebcedi 1616’dır. 16-16; çift 16 veya tekrarlı 16 değeri. Aynı zamanda 16, Bursa’nın il kodudur. Mütefekkir’in 16 Mayıs günü dünyadan çekilmesiyle birlikte düşününce daha bir önemli olan olarak. Kodlama ile, “VAV”: V-a-v: 616 idi ve Vav: En büyük ebcedi 943 ve büyük ebcedi 137; Ze’nin en büyük ebcedi, yine Da’vâ cetvelinde bu harfin değeri 37’dir. “He” ile birlikte bir kelime, Zih: Kiriş. Yay kirişi. Kenar çizgsi. Kaytan, şerit: 12, en küçük ebcedi 15, en büyük ebcedi 842… Zîh: Erkek sırtlan: 1310, büyük ebcedi 1313, tüm toplam 3909= 912… “Furkan”-842 vahitine bakınız.

Tebtil: Tamamen hakka yönelmek. İYİCE VE TAMAMIYLA KESMEK. Terbiye etmek. YEMEK. “Riyazet?”: 842, büyük ebcedi 887, en büyük ebcedi 2916= 918… KUSTO: En büyük ebcedi 1887= 888… Tebyin: Belirtme. Açıkça anlatma. İSBAT ETME. “Kanıt?”: En büyük ebcedi 2841= 1842, büyük ebcedi 532… “Yürüyen El”: Büyük ebcedi 532.

(TG-5, 570; TG-4, 290; TG-6, 15 ve 95; TG-2, 46’da), ENGAR: Tamamlanmayan eksik kalan iş. Şüphelenme. Sanma, zan, tasavvur: En büyük ebcedi 1918.

(Not, önemli bir terkib: “İslâm” kelimesinin özel olarak “sad” ile yazılışında (“Sad: 90: Üçışık”*) ebcedi 162, büyük ebcedi 478, en büyük ebcedi 2039= 1040 ve tüm ebcedler toplamı 2697’dir. Yani birlemeyle 2697= 699 ki, “Ölüm Odası”nın ebcedi idi… İDRİS: Büyük ebcedi 478, en büyük ebcedi 1888… Mütegazzil: Gazelhan. Gazel yazan: 478… Tahallüm: Baliğ olmak: 478… Yetimlikten kurtulmak. Aşağıda geçecek bu kavram… İlyasin: 162. )

Daha önce de işlediğimiz üzere, “Ölüm Odası”: Tüm ebcedler toplamı: 165+45+699+4230= 5139= 144… Teşerruk: Güneşte oturmak: 1000=1, büyük ebcedi 1143= 144’dür. Bu tevafuklar İdris Aleyhisselâm bahsindeki “Güneş” vâridâtını hatırlatıyor.

 • Yine at, “Altay-alevli at”(*) bahsine geçiş olarak, Hazret-i Ali Efendimize isnad edilen bir söz: “Güneşli havada oturduğunuzda, güneş sırtınıza vuracak şekilde oturun. Çünkü Güneş gizli hastalıkları aşikâr eder.”

(TG-6, 296’da), Aşkar: Koyu kırmızı. KIRMIZI SAÇLI ADAM. Doru at, “Ateşten at?”: 601, en büyük ebcedi 1639= 640… Mart: “İlâhî Yürüyüş?”: 641= 1640… İlâhî yürüyüş için TG-3’de 368’e bakınız.

Hacis: Tasa, keder, hüzün, gam. Hâtıra. Kalb ve hissin en derin ve gizli sesleri: Bütün ebcedleri toplamı 2641.

“Maviye, mavi gözlü, sarı tenli… Eşkar: Mavi gözlü ve sarı tenli kimse. Yelesi ve kuyruğu kırmızı olan sarı at.”[38] Kelimenin ebcedi “Aşkar” ile aynı… Sarı, Allah Resûlü’nün en sevdiği renk idi. Hicret gecesi ise, üzerinde kırmızı hırkası, bu hırka, müşrikler tarafından tanındığı için onu Hazret-i Ali Efendimiz’e veriyor, o da bu kırmızı hırkayı giyerek yatağa giriyordu. Böylece müşrikler onu kuvvetli ve emin bir şekilde Allah Resûlü zannettiler ve şaşırdılar, hile… (TG-6, 122; TG-5, 483’de), “Muaviye: Tilki eniği” idi ve en büyük ebcedi 2283.

“At” ile ilgili bahsetmiştik yukarıda, bir de şu “zahil” ile alâkalı olarak: Zehlul: İyi at: En küçük ebcedi 33, büyük ebcedi 862… Hafak: Muztarib olmak, acı çekmek. Deprenmek: Büyük ebcedi 863= 1862.

Lüka’: Hor ve hakir kimse. Ufak ÇOCUK. At: Büyük ebcedi 302.

 • “Dirsek; yağmur, yılan, yük, ışık, muş, fare, dal,… Arka; yardım, nasr, hamî, tilki, kuvvet, üç, büst, heykel… Omuz; sevinme, atıf, hayâl, fikir, rüya, yerden biten ot… Gövde, ruhun orkestrası!..”[39]
 • “Altay:

─YÜCE DAĞ…

Al-tay:

-alev renkli tay…

Alevden bir AT

tanıdğımız bir şey

İlyas Peygamber’den!”[40]                                                              

“ALTAY”: 442: 1441, büyük ebcedi 705, en büyük ebcedi 2011; “1998-2018” zaman diliminden bir tarih… Mate: 441… HE: 705… ALTAY’ın bütün ebcedler toplamı: 3180’dir… Savlec: Misk. Gümüş: En büyük ebcedi 3180…

İlyasin: İlyas demektir. Bazı kıraatlerde “âl yasin” okunduğundan, her iki kıraate uygun olması için imlâsı “El Yasin” biçiminde yazılır: Tüm ebcedler toplamı: 162+30+541+3546= 4279= 2281= 283… 281 değerini gittiği mekâneti biliyoruz artık: “Kendinden Zuhur: Büyük Zuhur” fikri ve oluşu…

Yüce dağ; büyük şey mânâsına Arş olabilir mi?.. Bununla ilgili birkaç kelime:

Kic: Dağın yüksek ve yüce yeri: 33.

Nüfha: Yüce beyaz tepe: 732.. (Uyarı: 732 önemli; “Abdülhakîm Koltuğu”: 1732.)

Küvm: Bir yere toplanmış olan bir miktar deve. Yükseklik, yücelik: 66.

Müşmehırr: Yüce dağ, yüksek dağ: 1180= 181… (KUSTO: 181.)(*)

Alem: Yüksek dağ. Büyük âlim. Nişan, işaret. Bayrak. Üst dudakta olan yarık: 140.

Halık: Büyük dağ: 139.

Tavd: Büyük dağ. Tepe. Sebât: 19, en büyük ebcedi 1278. (“Dal” harfinin en büyük ebcedi ve Arvasî: 278.)

Tamm: Saçını kesmek. Galebe etmek. Galib gelmek. Yükselmek, yüce olmak. Defnetmek, gömmek: 49.

HARVA: Büyük kumlu tepe. Yüce, yüksek. Bir dağın adı: 816… Bu iktibasın hemen arkasındaki sayfada bu kelimeyle alâkalı kabul edilebilecek HARRA geçmekte, şöyle:

“HARR(e) ─ yakıcı siyah

alevden at

oldu yakıcı fikir

fikir ki ehlinde zikir…

HARRA – yüksekten aşağı inmek

İlyas diye indi İdris Peygamber

ateş ─ boşluğa düşen fikir

ki yüksekliğince olur iniş…”

Tabiî olarak “Başyüce” mefhumu.

 • Nâzil: Nüzul eden, inen, yukarıdan aşağı inen, bir yere konan. Bir yerde konaklayan: En büyük ebcedi 2000 ve tüm ebcedleri toplamı 2400’dür… Nazl: Ok atmak: 880, büyük ebcedi 982, en büyük ebcedi 2503= 505, en küçük ebcedi 16.
 • 816’ya nisbetle… BERZAH’ın ebcedi 813 idi… Rakde: Berzah. Uyku: En büyük ebcedi 1532… “Yürüyen El”: Büyük ebcedi 532… Rakde’nin bütün ebced toplamı: 2291… Vatıd: Sâbit: 20, büyük ebcedi 169, en büyük ebcedi 1291’dir.

816+15= 831… “”Hulefa-i Mehdiyyin”: 831… “B.D-İBDA: 15”(*)

Hayla’: Cin taifesinden bir nesne. Sırtlan. Korku: 710, büyük ebcedi 813.

Hurufat: Harfler: 695, büyük ebcedi 816… Tilki: Büyük ebcedi 695.

 • “Üstadım’ın «Cansız At» şiirinin ikinci kıtası:

─«Altımda gacur gucur, – Kişner durur cansız at… – İşte servili çukur; – Ve ölümsüz hakikat!»” [41]

Immortal (İngilizce.): Ölümsüz, bâkî, ölmez, daim, lâyemut, muhalled: Bütün ebcedler toplamı 728+44+1099+3644= 5515… 515?.. 5+515= 520… SİN harfinin en büyük ebcedi 520’dir… 515?.. Hatırlarsak…

 • TG-3’ün hemen başında, “Tablo: Hiç Değişmemek”in çözümünü ve ebcedlerini verelim:

Terettüb: Sıralanmak. Gerekmek. Lâzım gelmek. Netice olarak çıkmak. Bir hâl üzerinde sâbit ve pâyidar olup durmak. Zuhura gelmek. Muayyen sebeplerin, muayyen ve mukannen olan neticeleri vermesi… 1002, 20, 1006, 1753.

Tertib: Tanzim etme. Dizme, sıralama, düzene koymak. Tedarik edip hazır eylemek. Bir şeyi bir yere sabit ve pâyidar kılmak. Mertebelere göre davranmak. Hile aldatma… 1012, 28, 1017, 2346.

“Ufuk… Tilki…”; (Not: Yâni, Tablo’un burasında iflâk yapılmış, “hile-tilki-ufuk” illiyeti ile…)

Tesakkub: Delme, delinme. Zâhir olmak, görünmek. Parlamak, ruşen olmak… 1002, 18, 1086, 1725.

“Sıfır… Boş… Hâl… “Ben”, nokta…”; (yine iflâk var.)

Tesahub: Sahip çıkma, benimseme. Koruma. Arkadaşlık etme… (“Koruma, yardım, nasr”)… 509, 21, 619, 2140.

Tesahhub: Nazlanmak… 470, 14, 533, 2057.

Tesakkuf: Zafer bulmak…1080, 24, 1164, 1765… (Hatırlatma: “Ölüm Odası”: 165.)

Vukuf: Bir şeyi bilme. Öğrenmiş olma. Bir hâlde kalma. Durma, duruş… 192, 30, 288, 1628.

Vakıf: Bilen, haber sahibi. Aşina. Bir işten iyi haberi olan. Vakfeden. Duran, ayakta duran… 187, 25, 386, 1176.

Vakf: Bir kimseyi veya şeyi alıkoymak, durdurmak. Kımıldatmamak. Hareketten fariğ olmak, imsak etmek. Hapsetmek. Asla satılmamak, başka şeye tebdil olunmamak şartı ile bir mülkü Allah yoluna vermek. Tecvidde durmak, durak. Kur’ân Kerim okurken bir kelime üzerinde sesi kesip nefes alarak dinleme hâli… 186, 24, 275, 1163.

 • Yukarıda geçen, Tesakkub: En büyük ebcedi 1725… Bir önceki başlığın son tarafında verdiğimiz, Büsr(e): Herşeyin tazesi: Büyük ebcedi 725.
 • Demek ki “hiç değişmemek”, kendini Allah yoluna vakfetmek mânâsına geliyor. Bu da, Mütefekkir’e tamamen uyuyor, kendi tasvirlerinin açılımında bunu görebiliyoruz. 20 yıllık Telegram işkencesiyle nefsini ele geçirmeye, zihnini kontrol etmeye çalıştılar ama, muvaffak olamadılar. Üstelik bütün dünyaya ifşâ oldular. Koskoca bir Telegram külliyatı’nın ortaya çıkmasına da sebeb oldular.
 • Aynı günün Vâridât’ından:

“• Hiç değişmemek, en genç çağımın yakıcı hayal ve hasretlerine bağlı olmak demekse, dava aşkı ve sadakati, heyecanı, tohumun ağaca doğru gelişmesi ve neticede kesiksiz bir oluş zinciri hâlinde tohumdaki cevheri bir “oluş kanunu” ve hilkat sırrı hâlinde göstermekse, “iyi, doğru ve güzel” için savaşmaksa, direnmekse, ben hiç değişmedim!..

 • Değişmemek… Bâki… Dâim… Boş… Fazl!
 • Hiç değişmemek… Başladığın gibi devam ettirmek!..
 • Hiç değişmemek… İdeolocya ve İhtilâl isimli eserim… Onda bu bahis:

─“Kesin tavır alma ve birleşme mevzuunda söyleyeceğimiz son söz, “insanda tekâmülü ve mutlu değişme hakkını, hattâ vazifesini kabul ediniz ve siz aslâ değişmeksizin değişenlere kucağınızı açmayı biliniz” diyen Büyük Doğu Mimarı’nın anlayışı içinde, kendimizden zerre taviz vermeksizin, aynı bağla bağlanmak istidadı ve isteği gösterenleri “doğru yol anlayışı”ndaki birliğe davet ederiz. Kendi rengimizi vermek için…” [42]

 • Bâki, dâim ve boş’a dikkat… (TG-4, 445), Tesbîh: Dâim olmak, süreklilik. Bir kimseye hayatında senâ edip övmek: En küçük ebcedi 23, büyük ebcedi 922… Tesbîh: Tahfif etmek, hafifletmek. Katı uyumak. (”Koma hâli?”): Bütün toplam 4762… Ansiklopedik lûgatta “derin uyumak”; tam da şu ân ki İslâm ümmetini tarif eden bir mânâ. Boş, içi doldurulmamış İslâmcılık…

Fesc: Her nesnenin boşu:  Büyük ebcedi 635, bütün toplam 3664= 1666… E=m x c2: En büyük ebcedi 4633= 2635= 637… Şeriat: Tabs: İnsan: 666.

 • Yukarıda geçti, Ricat: 673, kelimenin tüm ebcedler toplamı: 673+25+785+2049= 3532… (Furkan-673 vahiti’nde), İbaret: Rüyâ tabir etmek: 673, en büyük ebcedi 1638.

“YÜRÜYEN EL”: Büyük ebcedi 532.

Sekel: Musibet, belâ. Çocuğun ölümü. “Yara izi-baş yarası?”: Büyük ebcedi 673.

Üsür: Yara izi. Kılıcın rengi ve cevheri: Büyük ebcedi 813, en büyük ebcedi 1262.

Neşame: Yüksek beyaz bulut: En küçük ebcedi 18, büyük ebcedi 673 ve en büyük ebcedi 2888… İdris: 1888 (en büyük ebcedle.); hep sekiz’li bir değer.

Sekiz rakamı, matematikteki Möbiüs şeridine benziyor. Möbiüs,  sonsuz “kapalı-kompakt” bir yüzey (satıh). Bir kesikliği yok, hatt üzerinde sürekli gidilebilir bir keyfiyete haiz, yâni aynı iz üzerinde. Bir şeyin iki ucu ve yüzeyi ters birleştirildiğinde, tersten elde ediliyor. Bu şekil üzerinde bir noktadan çıktığında bu şeritte bütün yüzeyleri dolaşıp zorlamasız aynı noktaya gelinebiliyor. Möbiüs: 124+25+250+2969= 3371= 374, 2969 değerine dikkat!.. Bkz, “Furkan”-317 ve 374 vahitine. Möbiüs’ün sad’lı yazılışında ebcedi 154’dür ki, “Ufuk+Hafiye”nin en büyük ebcedi 3154 eder.

Alemgir: Bütün âleme yayılan, cihanı kaplayan, dünyayı zapteden: 371, tüm ebcedleri toplamı 4468= 2470… Tilki?.. 468?.. 1969 değeri İslâm’ın en büyük ebcedi.

Zamanın daire şeklinde tasavvuru malûm… Tekrarla mekânı aşma veya bozma ve yeni bir anlayış ve bakış elde etme fikri, birbiri üzerine katlanışlar, zincirleme oluşlar. Meşhur ressam Escher’in matematikî –veya olarak görülebilecek- resimleri de bahsimize güzel örnekler. Mekânı, helezon şeklinde tasvir ve ifâde edilen zaman buuduna döndürücü ve bükücü resimleri… “Kişi üzerinde bulunduğu işin zamanı içindedir”e güzel örnekler. Onun eşya ve hâdiseye farklı bir kübik (matematik) anlayışla yaklaştığı “Ejderha” ve “Sonsuzluk” resimleri Möbiüs’ü -(8 remzi ve şeklen)- ihtiva eden, belki onu tasvire giriştiği resimlerinden birkaçı. Ve yine, tekrarlı formların (kuşların) bir terkibi olan “Güneş ve Ay” adlı resmi…  Burada ressamın ünlü “Resim-Baskı Galerisi” isimli resmi hakkkında bir izâh:

“Bir resim galerisinde bir genç adam bir resmi inceliyor. İncelediği resimde küçük bir kasabanın limanında bir gemi, düz çatılı evler ve apartmanından dışarı bakan bir kadın var. Kadının apartmanın tam altında bir resim galerisi ve bu resim galerisinde bulunan genç adam bir resmi inceliyor. İncelediği resim de küçük bir kasabanın resmi!.. Bir ânda başladığımız düzeye geri döndük. Her ne kadar başladığımız noktaya (galeri) ulaşmak için ara seviyelerden geçtiysek de (genç adam, resim, ev, galeri), netice olarak galeri içinde galerinin kendisi de bulunmaktadır. Benzer bir biçimde resmin bir parçası resmi ihtiva etmektedir ve hattâ genç adam kendini ihtiva etmektedir!” [43]

Kendi içinde paradoks gibi duran resimler, anlaşılamayan veya anlaşılması zor, yorucu ve tekrarlayan fikirler, mantık, diyalektik. İçiçe tasvirler, birbirini tekrarlayan figürler. Hakikati ne?.. Ele avuca gelmemeye, kuşatılamama idrakı ki sonsuzu, hareketi ve akışı hissettirme… Zaman üzerimize atıldığına göre hep var, dünyada şöyle var, ahirette böyle var; ama hep var olacak. İdrak ve hayat onunla çünkü… Zaman var, zaman var; anlayış derecelerine göre farklı tezahürler… “Bir ben vardır bende benden içeri” evliya kelâmında sözü edilen irca ve redd faaliyetini hedefleyen idrak zabtı ve çilesi.

 • MUNTAZAR MİRZABEYOĞLU: Beklenen (Mütefekkir) Mirzabeyoğlu: En büyük ebcedi 2492+5396= 7888… Birlemeyle, 4891 de olabilir. MEHDÎ: 1891… Bunlara tesadüf diyebilir misiniz? Tabiî ki hayır… Zamana hâkim fikrin rakamlara yansımış görüntüleri.

Tasdi’: Rahatsız etmek. Sıkmak. Baş ağrıtmak. Yarmak. Perâkende etmek, dağıtmak “Telegram?”: Büyük ebcedi 672… MİRZABEYOĞLU: En küçük ebcedi 68, büyük ebcedi 633… NECB: Ağaç kabuğunu soymak: Tüm toplam 2630= 632… “KEF” harfi?..

Zuhurat: Birden oluveren şeyler. Hesapta olmayan umulmadık hâdiseler. Sünuhat: Büyük ebcedi 1633, tüm ebcedleri toplamı: 5757= 762: Berzah: “İdam-ı Nefs”.

E=MxC2: İzâfiyet, (“İslâm’a muhatap anlayış?”):  Büyük ebcedi 1636, en büyük ebcedi 4633= 2635= 1636= 637… Hemazî: Sür’at, hız: En büyük ebcedi 1763… KUST (iki Tı’lı.): En büyük ebcedi 1637.

ŞEHÎD: Şahit olan. Allah yoluna canını (nefsini) feda eden müslüman: En büyük ebcedi 2635.

(Demek ki Şehîd’i ve buraya giden yolun, bâtınî gerçekliği işaretleyen zahirî E=m x c2 formülü ile hissetirmeye çalıştığımız zamanüstü buud ile bir birlikteliği var. Işık hızından öte, ruhun yolu ve şiddeti-hızı. Ruhun hızı, bildiğimiz, bilim yapılan ışıktan daha kesiftir; here yerde gören, gördüren o, canlılık ondan. Balçıktan kalıba üflenmesiyle o ânda göz-kalb ve bütün azâların birdenbire ve birlikte meydana gelmesi, üfürmeyle hayatiyetin kalıpta veya kalıpla birlikte başlaması.)

Ebu Süleyman: Horoz, “zuhur sesi, gonk?”: Büyük ebcedi 636… Hurus: Horoz: en büyük ebcedi 1999 ve tüm toplamı 3814= 4813… 4+813… Kusto: En büyük ebcedi 817… “4 varlık sayısı” (*)… Berzah: Büyük ebcedi 813… İflâk: En büyük ebcedi 1814… “Tilki” kelimesinin tüm ebcedler toplamı 3813… Uhrevî: Âhirete âit, âhiretle alâkalı: 817… Uhre: Bir şeyin sonu: Büyük ebcedi 919, en büyük ebcedi 1732= 733, bütün ebcedleri toplamı 3471…”Abdülhakîm Arvasî”?.. Tilki?..

Vezanet: Fikir ve görüş isabeti. Ölçülü olma, “dünya ile ahiret arasında, İslâmî muvazene?”: Büyük ebcedi 639… Zann’ın doğruluğu ve isabeti; Zann’ın ebcedi 950’dir.

 • Sekiz… Şaban: Arabî ayların sekizincisi… “15 Şaban’da çıkacağım”(*) yevmiyesini hatırlayalım… 4 Mayıs 2018: 18 Şaban 1439 tarihi… Başı dimağından yarmak!.. Kelimeler için TG-5, 327’ye bakılabilir.

Seman: Sekiz: Büyük ebcedi 808, en küçük ebcedi 9.

 • Hula’: Büyük emir (iş) En küçük ebcedi 8, en büyük ebcedi 1628… Tüm ebcedler toplamı: 3162= 165… 165?.. “Kef” harfinin en büyük ebcedi 630, Kürsî ile belli cetvelde. Şükür!.. T(i)lki: En büyük ebcedi 2628.

MÜNŞEAT”

 • MÜNŞEAT: Kaleme alınmış şeyler. Nesir yazılar. Mektublar: 791, 17, 1068, 2503… Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu’nun bu isimde bir eseri var, şiir kitabı: “Münşeat ─ Önsöz Bayramlık”… Bu eserin kapağında Allah Resûlü’nün Veda Hutbesi’ndeki son kısım var, hat olarak yazılı resim: “Şâhid Ol Ya Rab!”… Bu Hadîs’in bütün ebced çeşitleri toplamı 560+50+1033+5342= 6985’den birlemeyle 4987 ve 1991 değerleri elde edilebilir. Yâni 1411… Münşeat’ın bütün değerleri toplamı 4379= 383…

MİRZABEYOĞLU: En büyük ebcedi 4987… (TG-4, 451’de), Kamus: Deniz. Derya. Denizin ortası, derin yeri. Büyük lûgat kitabı: Büyük ebcedi 515, en büyük ebcedi 1378= 379; bu iki değeri toplamı 515+1378= 1893… “Lûgat”ın büyük ebcedi 1532; “Yürüyen El”le aynı değer.

(TG-5, 136’da), Hachace: Korkudan melûl olmak. Sırrını demek isteyip yine dememek: En büyük ebcedi 3987… Hachace: Gizlenmek: 1211, büyük ebcedi 1314 ve en büyük ebcedi 3799= 2800… (TG-5, 229’da), İna’: Kapkacak, tencere gibi lüzumlu ev eşyası. Bir şeyin vakti gelip çatmak: 53, 5, 439, 799.

DEVLET-i EBED MÜDDET: 891, en büyük ebcedi 3986= 2987. Tüm toplamı ise 6111… Hilâfet: 1111… Mütedellil: Çok yakın olan: Büyük ebcedi 668, en büyük ebcedi 3111… Gavt: Derin çukur. Bir şeyin içine girme, batma, garkolma: 1015, en büyük ebcedi 1111… “Gayn” harfi: En büyük ebcedi 111, “Elif” harfi büyük ebcedi 111… Mesele: GÖLGELİK: Büyük ebcedi 668.

MUNTAZAR İBDA: 1590+78= 1668.

Teşnîf: Küpe takma. Küpe takınma. Süslenme. Küpe ile süsleme: En büyük ebcedi 3383, tüm toplam 5212.

 • Daha önceki sayılarda vermiştik, burada işlediğimiz “GAZÂLİ-NESLİHAN” idesiyle de alâkalı olduğu için tekrar:

“(…): 791: NESLİ-Hân… İZZET Mirzabeyoğlu: 791: MÜTEARRİF-Bir şeyi araştırarak bilen… MÜNŞEAT-İflâk, yâni kelimenin “nesir, yazılar” anlamını kökte şiir ve şeriat olarak bulup “kelime icâdı” hâlinde “şiiriyet” mânâsına bir usul ve metod şeklinde de beyân ettiğim kelime: 791: MÜTEFERRİ-Bir kökle alâkalı olan. Dallanan, bir kökten ayrılan…”[44]

Mehdî (ha’lı.): En büyük ebcedi 1792… Mehdî (he’li): En büyük ebcedi 1891.

 • “Mütearrif” ile “Müteferri” aynı harflerden mürekkep: En küçük ebcedi 34, büyük ebcedi 903, en büyük ebcedi 1998= 999.
 • Kabız: Kabzeden, tutan: 903… Sabit: Doğruluğu isbat edilmiş olan: 903… Kuzazat: Altun parçaları: 1902= 903… Sebat: Yerinden oynamamak, dayanmak. kararlı olmak: 903… “HİÇ DEĞİŞMEMEK”?.. SALİH: Kara yılan: Büyük ebcedi 903.
 • “İdris+İlyas”: Büyük ebcedi 902, veya (+1) ile 903, en büyük ebcedi 4099= 1102… Tüm ebced toplamı 5419’dur. İlyas: 102; enteresan bir tevafuk. Kendinin de bulunduğu toplamdan yine kendi çıkma.
 • “Musa Mirzabeyoğlu: 116+1302= 1418= 419.”; (bkz. Furkan-419 vahitine.)

Hayat: Dirilik. Canlılık. Yaşama. Sağlık: 419, büyük ebcedi 532, en büyük ebcedi 1514= 515… “532” değerine dikkat!

Hayyat: Terzi: Büyük ebcedi 733, en büyük ebcedi 1635… Sırasıyla, Abdülhakîm Koltuğu ve izâfiyet formülü ile alâkalı değerler.

(ÖO-3, 418’de bakılabilir.), MİRKELAM: Kelâmın efendisi: En büyük ebcedi 2901= 903, büyük ebcedi 664… Kelâm veya “Mirkelâm” deyince:

“Yazı ilmini ilk getiren Peygamber: İdris Aleyhisselam.” [45]

Tevfiz: Evdirmek, acele ettirmek: En büyük ebcedi 2664: Tefviz: Birisine bırakma. İşini Allah’a havale etme. Sipariş ve ihâle etme.

 • “YÜRÜYEN EL”: Büyük ebcedi 532… (532=4×133)… ERDİŞ: 515… Tabs: İnsan: Büyük ebcedi 133, en büyük ebcedi 1666… (Şeriat?)… Tabs’ın ebced toplamları 1892.

(TG-5, 135’de), Lûgat: Kelime. Söz. Lügat kitabı. Her milletin dili. “Kusto Lûgatı-Tilki Günlüğü?”: Büyük ebcedi 1532, en büyük ebcedi 1521… DERVİŞ: 520.

MÜMİN

 • Ölüm Odası-Tarih’in 23 no’lu bölümünden:

“TÜRBE-Ölmüş büyük zâtlara mahsus mezar üzerinde yapılan yapı: 607: TECERRÜD-Masivadan, Allah’tan gayrı olandan alâkasını kesmek. Her şeyden boş olmak – dolmak için… VASIK-Güvenen. İtimad eden: 607: VESAK-Rabıta. Bağ. Sözleşme yeri… HUDARA-Allah aşkına: 607: Hudare-Deniz. “İlim, dil, Nizâm-ı âlem”… ŞEVŞEB-Karınca. “Bît-Kut, rüyâ”: 608: 1607: SERÇEŞME-Çeşme başı. Pîr… TEVREB-Toprak. Hak: 608: 1607: HİCRET-Bir yerden göç etmek, Allah rızası için başka yere gitmek. (Mümin, Allah’ın rızasına uymayan işlerden dolayı, onun rızasına hicret edendir.)… BAHARET: Zafer… ZAFER: 980: Şeriat.

Bir şey hatırlattığı şeydir de; kıymeti de, hatırlattığı şeyde. Demek ki, bir vasıta. Her vasıta gibi, vasıtalık ettiğine nisbetle değerlendirilir ve bir niyet meselesidir. Vasıta mevkiine, ister insan,  ister eşya, ister bina edilen koyun. Bizzat ALLAH Resûlü, bir vasıta değil mi? Ya KÂBE? Vasıtanın gerekli olup olmaması değil, İSLÂMÎ ölçülere uygun olup olmaması, bunun yanında niyete bağlı şartları değerlendirici selim akıldır önemli olan. En başta, ÂDEM Aleyhisselâm’ın kemâli görünsün diye indirildiği şu dünya, bu kâinat,  bu kâinatı bütün maddî ve mânevî varlıklarıyla kendinde toplayıcı olmak bakımından İNSAN – İnsandan gaye olan ALLAH Sevgilisi’nden derecelerle görünen büyükler ve kendi hadleri içinde bütün Mümin ve Müslümanlar vasıta, NEFSİMİZ Allah’a köprü değil mi?” [46]

Hudara: 806, büyük ebcedi 1059. Eğer kelimenin ebcedini 607 alırsak, diğer ebcedleriyle toplamı 2998= 2000 eder, tarih bazlı düşünürsek. Enteresan bir tevafuk.

Evvelki bölümde de geçti, Tesakkuf: Zafer bulmak… Sakf: Hızla almak. Sür’atle ahzetmek. “E= m x c2?”: 680, en küçük ebcedi 20, büyük ebcedi 763 ve en büyük ebcedi 1445… 680: “68.”; sıfır ve nokta… Altmış sekizinci yaş, ölüm vakti… “20 yıl beraber”lik. (*)

Berzah: En büyük ebcedi 1762= 763… “Yürüyen El”: En büyük ebcedi 4445.

 • Demek ki, her bir mümin “mehdî” vasıflı, kendi çapında hidâyete vesile olan ve köprü mesabesinde… Mes’ele: Düşünülecek iş ve husus. Halledilmesi lâzım iş. Ehemmiyetli iş. SAVAŞ, muharebe, harp: 136, en büyük ebcedi 2661= 1662, büyük ebcedi 398… “B.D-İBDA”(*)… Mü’min: 136… Kültür: 662… Çaşit: Casus: 313, en büyük ebcedi 2660= 662… Tenakkut: Benek benek olma. Nokta nokta olma: En büyük ebcedi 1662, büyük ebcedi 698… Bir İBDA eseri: “Furkan / Lûgat-ı Salihûn” – 822 vahiti; nokta nokta, yâni boş, kelime yok! “822” ise, “Abdülhakîm Koltuğu”nun ebcedi idi. Aşağıdaki iktibasta geçecek.

(TG-4, 389’da), Mesel: Suyun aktığı yer: En büyük ebcedi 1943… Mesele: Gölgelik: 575, büyük ebcedi 668.

 • Zafer… Deve’nin nefs’e taallukunda (TG-4, 342’de), Zefirr: Uzun boylu yiğit. Kuvvetli deve: 980, büyük ebcedi 983, en büyük ebcedi 1332… (ÖO-3, 94’de), Demeşk: Şam şehri. Kuvvetli, seri deve. “Nefs”: 444, büyük ebcedi 666, en büyük ebcedi 1735= 736… 763?.. 736+763= 1499= 500… 15. İslâm asrı tedaisi… Demeşk’in tüm ebced değerleri toplamı 2869… Del’as: Büyük, kuvvetli deve: 164.

Dalliyet: Delil oluş. İsbata vasıta olmak: 445, en büyük ebcedi 2276= 278: ARVASÎ… Delil: Kılavuz. Doğru yolu gösteren: En büyük ebcedi 3033… “DAL” harfinin en büyük ebcedi 278’dir.

Abdülhakîm Koltuğu: En büyük ebcedi 7291= 2296… Yukarıda geçti, İna’: Tüm ebced toplamı 1296.

 • 822: İz’an: Basiret. Anlayış. Teslim olup itaat etmek. Akıl. Zekâ. İnanç. İdrak. Bilmek: Büyük ebcedi 1159, en büyük ebcedi 1157, ve kelimenin tüm ebcedleri toplamı ise 3162= 2164= 165… (İbda: 1160.)… Dimağ: Beyin. Kafanın içi: 1045, büyük ebcedi 1296… “ÖLÜM ODASI”: 165, en küçük ebcedi 45.

Şimdi bir iktibas, mühim:

“İZ’AN-Anlayış, kavrayış, feraset: 822: ABDÜLHAKÎM Koltuğu… DUDHAR-Kelebek. Aşçı. Külhancı. (Ruh, besleyen, işi sıkı takib eden): 822: TEKRAR-Def’a, kerre, yeniden. (21. asrın 21 tane asır demek olması. 2. binin 21. asrın başlangıcı olmasına nazaran, kemmiyet ve keyfiyet olarak niçin 1999-2000 yılını meselelerin izâhında birim aldığımızı hatırlayınız!)… RASTEFÎN-Hakikî, gerçek. (Gerçeğin hakikati, ABDÜLHAKÎM Koltuğu’nda!): 822: İKTAT-Alçak sesle kulağa fısıldama. (Can kulağına!)… HODREY-Kendi rey ve fikriyle hareket eden: 822: DAHİYYE-Kurbanlık. (Bedene: Kurbanlık deve. Kurbanlık nefs.)”[47]

Tekrar: Büyük ebcedi 1015, en küçük ebcedi 29, en büyük ebcedi 1967.

İktat: Büyük ebcedi 1125= 126. Tüm ebcedleri toplamı 3261= 264.

Dahiyye: Büyük ebcedi 831, en büyük ebcedi 2539= 541. (541 için “Kavuşmak” bölümüne bakınız.)

Tekrar verelim: (ÖO-3, 15’de), “HULEFA-İ Mehdiyyin: Her asrın yenileyici vasfını haiz zâtların topluluğu”: 831.

831+138= 969: “İslâm” kelimesinin ebcedlerinden… Berzah: 813… {1, 3, 8} kümesinin elemanları ile yazılabilecek üç basamaklı sayılar toplamı (6 adet), 2664= 666’dır… Şeriat: 666… “Furkan-664” vahitine bakılmalı.

 • Derginin 3. sayısında ele aldığımız bir kelime, Meymum… Şimdi bir iktibas, Mü’min ile alâkalı olarak, aşağıda mânânın yanındaki iflâkı görüyorsunuz, “ilim tahsili”:

“Meymum: Denize atılmış. “İlim tahsili”: 136.

MÜ’MİN: İmân eden. (Allah’ın 99 güzel isminden biri de EL-MÜ’MİN: Emniyet veren… İMÂN, mahlûk değildir ve bu dünyadan değildir. MAHLÛK olmaması, RUH’un, Allah ile beden arasında BERZAH olması mânâsındadır. Ruhun Allah’ın nefesinden olması dolayısı ile O’na, bedene bakan yönü ile de nefse âit yönü, o taraftan şuurlu varlığımız – mahlûktur. “Allah, bize şah damarımızdan daha yakındır ve ne O sanırsın, O değildir – Allah ötelerin ötesindedir…”; nefsimizin DİŞİ ruhu, HAKKI bildikçe, o Halk, ötesi HAKK’tır – RUH Berzah’tır. NEFS’in kemâli, onu BERZAH makamından kılar – tâ “MÜ’MİN mü’minin aynasıdır” hissesinden sonsuz paylara açık derecelere kadar. Malûm, Ruh, ruhîliğimizle bildiğimiz bir MALÛM ve ilim malûma tâbidir.): 136.

Mes’ele: Düşünülecek husus. Ehemmiyetli iş: 136.

Asile: Ölüm. Akşamüstü: 136.

Nuf: Yankı. Akis. (Allah’tan insana gelen herşey, ayanda AKİS yoluyladır. Bâtın yolunda olanların birbirlerinden alış-verişleri de bu akisten.): 136.

Uyun: Gözler. “İdrak”: 136.

Tazkiye: Temizlemek, terb,ye etmek, tamamlamak: 136.”  [48]

Nuf: Büyük ebcedi 200… Akis: Tersine dönen, vuran, çarpan. Akseden: 151, büyük ebcedi 462 ve tüm toplamlar 1987… “İslâma muhatab anlayış”: 1151.

 • Berzah: Büyük ebcedi 813… “BÜTÜN FİKRİN GEREKLİLİĞİ”: En büyük ebcedi 10812… “TİLKİ GÜNLÜĞÜ” (te + ye + lâm + kef + ye + kef + vav + nun + lâm + vav + kef + ye): En büyük ebcedi 7805= 812… Ve T(i)lki’nin tüm ebced toplamı: (Te + elif + lâm + kef + ye): 461+29+695+2628= 3813… Erdiş: En küçük ebcedi 29. Ve 2628 değeri birlemeyle 630 eder ki, Kef harfinin en büyük ebced değeri idi.

“Hilâfet” kelimesinin tüm ebced değerleri toplamı: 1111+19+1265+2586= 4981 eder. Veya 5980… 5-980… Beş: He… Şeriat: 980.

 • “Hiç değişmemek” başlığında “Mesele” demiştik, işte mes’ele… Mes’ele, tüm ebcedler toplamı 3211 ve büyük ebcedi 398; 400’e iki var. En büyük ebcedi 2661… Keramet?.. Sürat?

Nükaf: Deveyi öldüren verem: 151, büyük ebcedi 399, +1 fazlasıyla 400: 1400: 1980… Verem iştikakları TG-6, 512’de: En keskin iki mânâsı: 1. İnsanlar içinden sıyrılıp çıkma. 2. Din uğruna kendini feda eden kahraman… Tabiî buradaki kahraman rastgele sokaktan herhangi biri değil; en başta “beklenen” Fikir Kahramanı: Salih Mirzabeyoğlu… “Deve-nefs”(*) iflâkında mânâ, yâni anlamamız gereken nefsi öldüren kahraman ve nefsi ruhun emrine veren İslâmcı mücadele işaret oluyor. “İslâm’a Muhatap Anlayış”: 1151.

Tafs: Ölüm, mevt: Büyük ebcedi 211… “Be-Fe” dönüşümünde, Tabs: İnsan: 111. En büyük ebcedi 1666… ŞERİAT: En büyük ebcedi 2666… Aslı esasında mes’elemiz Şeriat’tır veya öyle olması gerekir. İFLÂK: Şiir okurken fesahat üzere olmak. Mânâ ve kelime icad etme: 212= 1211, en büyük ebcedi 1814… BERZAH: Büyük ebcedi 813… (Fikr: 300)… Hımam: Ölüm, mevt: 89, büyük ebcedi 300, tüm değerleri toplamı 1691… Salih: 691… Ahfa: Çok gizli, pek gizli: 691…

 • Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu dedi ki: “Herkes putuna sahip çıksın, çünkü o putları yıkmaya mecbur ve memuruz!”…

Bütşiken (Farsça.): Putkıran. “Putlara işkence ve ıztırab veren, yok eden?”: En büyük ebcedi 3398= 1400, büyük ebcedi 971. Kelimenin bütün ebcedleri toplamı 5163= 3165= 168… “Ölüm Odası”: 165… “Kust”: 169, en büyük ebcedi 1102… İLYAS: 102.

 • Sühaf: Verem hastalığı: 149… (ÖO-1, 500’de)

“Mehdî Muhammed: 151= 1150.

İslâma Muhatab Anlayış: 1149= 150.”

İt’ab: Yormak. Yorgunluk vermek. SIKINTI VERMEK: En büyük ebcedi 1149= 150… Kelimenin tüm ebced toplamı 2397= 399, “+1” ile 400 eder.

150: “15.”: 15(nokta)… Mühim bir mânâ ve hedef olarak: 15. İslâm asrı!..

 • “Annemin verem hastalığı?..”[49] Anne: Müceddid: Ümm: Ümmet: Mate: Mesele…
 • İmâm Şiblî Hazretleri mümini tarif ediyor:

“Allah’ı tanıyan bir mümin yedi kat semâları ve yerleri tek kirpiğinin üstünde taşır, hiçbir şey hissetmez. Allah’ı tanımayan kimseye gelince, kirpiğine bir sivrisineğin kanatı dokunsa feryad eder, tahammül edemez.”

Allah’ı tanıyan ile tanımayan arasında sonsuz bir uçrum olduğu besbelli. “Kendini bilen Rabbini bilir” ölçüsünü başka türlü ifâde eden bu evliya kelâmı, bütün kâinatı bir tek kirpiğe kondurarak fenomenolijik usulün zirvesini beyan etmiştir.

(TG-4, 230’da), Berka’: Burku’. Peçe. Kâbe örtüsü. Yedinci kat kök: Büyük ebcedi 515, tüm toplam 2269= 271… ((TG-5, 326’da), Libs?)… Aynı yazılışla, Berki’: Yedinci kat kök… Heytal: Tilki: 54, 30, 98, 2905 ve tüm toplamı 3087= 90… Engar: 272.

 • “ABDÜLHAKÎM Koltuğu: 722: TEŞEBBÜK-Ağ şeklini alma. Şebekeleşme. (ARŞ, Allah’ın kudret ve saltanatının tecelli ettiği yerdir; Arş, Kâinat’ı kuşatır, Allah’ın ilim ve kudreti de herşeyi… Kürsî, taht, bazen Arş niyetine, bazen onun altındaki sema tabakası olarak kullanılır. Kalbteki mertebesi, Allah’ın “Şekür-Şükredilen” ismiyle ilgilidir. “Varlığın hakikatini mutasıf ve herşeyi yerli yerince eden” mânâsındaki HAKÎM, Allah’ın ve Allah Sevgilisi’nin bir ismidir.)”[50]

Kürsî: Bütün değerler toplamı 2976= 978… Ebu Bekir (R.A): En büyük ebcedi 2832, tüm toplamı 3522= 525… “Abdülhakîm Koltuğu”nun ebcedi.

KITLIK SENESİ – BÜYÜK MUSİBET

 • (Âlemin yalnızlığına bir ağıt):

Artık toprak bir kızıl çorak

Şükür kalbte eksik bir gölgecik

Ağaçlar rüzgârsız, bir bir kesik

Arz, aslıyla şimdi bir yitik. (C.E.)

 • (TG-5, 115’de), Kehl: Göze sürme çekme. KITLIK YILI: 58, büyük ebcedi 181: Kusto(*)… (TG-5, 204’de), Kehle: Bit: “Fely”: Şiirin ince mânâlarını çıkarmak. Kesmek. Kılıç ile vurmak. Bit toplamak: … Kelh: Katı yüzlülük… (Besil?)… Basir… Basiret…
 • Yazının başında verdiğimiz, Kelah: Kıtlık olan yıl, kıtlık yılı: 651, en küçük ebcedi 15, en büyük ebcedi 2245= 247… Yazının en başında geçen bir değer.

Ezme: Kıtlık, kaht. Şiddet. Darlık. Bir kere yemek: En büyük ebcedi 1188, en küçük ebcedi 17… 1983+17= 2000 senesi rahatlıkla görülür… Ezem: Ağzını yumup oturmak. Sabretmek. YEMEKTEN VE İÇMEKTEN MEN’ETMEK. Isırmak. Gayret etmek. Bükmek.

Ezme-Lâm?… (TG-5, 370’de), Ezmel: Muztarib olmak, acı çekmek. Hareket etmek. Savt, sedâ, ses. Gül: 78= 1077, tüm ebcedler toplamı 78+18+280+(1573)= 1949= 950… “O kim?”: 77… “BAŞYÜCELİK DEVLETİ”: En küçük ebcedi 77’dir.

(TG-5, 282’de), Cev’a: Bir kere acıkmak: En büyük ebcedi 2397= 399 ve (+1) ile 400.

Cevv… Hava… (TG-5, 327’de), Semâ’: Baş yarmak: Büyük ebcedi 813… BERZAH: Büyük ebcedi 813.

Ebu Bekir Sıddık (R. A.): Bütün ebced toplamı 5568=(573)… Çok zengin olmasına karşılık, “1. Halife”nin “yedi günde bir” yediği kitaplarımızda kayıtlıdır… Bezzaz: Manifaturacı: 17, büyük ebcedi 130, en büyük ebcedi 898.

 • Ezl: Güçlük. Darlık. Hapsetmek: 38, büyük ebcedi 190… Nefs: 190… EZELL: Kurtla sırtlandan doğan hayvan. Oturak yerinin iki yanları arık ve yeyni olan: 38.

Dafef: ÇOLUK ÇOCUĞUN FAZLA OLMASI. Şiddet. Darlık. Hâcet. ACELE ETMEK. (“HIZ?”, “Eser çok olmak?”): Kelimenin ebcedler toplamı: 960+24+967+1955= 3906= 1908.

“Salih İzzet Mirzabeyoğlu: 129+477+1302= 1908.”; (bkz. “Furkan”-908 vahiti.)

Dîk: Darlık, sıkıntı. Gam. Kalbe sıkıntı veren: 910, en büyük ebcedi 1275, büyük ebcedi 997… Dik: Horoz: en büyük ebcedi 483… İDRİS: 275.

Fasye: Darlıktan ve belâdan kurtulmak: 185+29+193+2521= 2928= 1929… İBDA: En büyük ebcedi 928… “BAŞYÜCELİK DEVLETİ”: En büyük ebcedi 8929.

 • (Bir denk getirme: Afak: Ufuklar. Yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak dâire. Etraf. Cihetler. (“Tilka’lar”). Görüş ve dönüş sınırları: 182 ve diğer (üç) ebcedler toplamı 20+484+724= 1228… İflâk: 212 idi. Ve bu iki değerin toplamı 1228+212= 1440 eder.)
 • Mastub: DAMARLARDAN TAŞMIŞ KAN: Büyük ebcedi 211. Bütün ebcedler toplamı 2919= 921.

Muntazar Mirzabeyoğlu: Beklenen Mirzabeyoğlu: 1590+332= 1922.

Ölümlü: En büyük ebcedi 3921= 1923… Cumhuriyet ölümlüdür; ve bir gün o da İBDA’nın elinde ölecektir… 29 Ekim 1923: 29+71+1923= 100+1923= 2023… Mehdî: En küçük ebcedi 23’dür.

Kes: İnsan: 80… Bu kelime ilk yazımızın mühim kelimelerinden… Kesan: İNSANLAR: En büyük ebcedi 1923… Mu’terek: Cenk ve kıtal yeri. Savaş meydanı: Büyük ebcedi 923.

Harraz: Terzi: 808, 16, 921, 1164, toplam 2909= 911, ve 1164= 165.

 • 2019 boş bir sene, bir kabın içi boşaltılmış gibi bir mânâ galip hissiyle… Müceff: İçi boş, kof: En büyük ebcedi 2019… Müceffef: Kurutulmuş. Suyu çekilmiş, nemi kalmamış, kurumuş… (TG-5, 346’da), Cüff: Dimağa işlemiş olan baş yarığı. İçi boş olan şey. Kof… Cüft: Çift: 483, en küçük ebcedi 15.
 • 1439 senesi büyük bir sene, kıtlık senesi, müslümanlar için… IZTIRAR: Çâresiz olmak. Mecburiyet. İhtiyaç: Büyük ebcedi 1439… Tüm ebcedler toplamı: 4903= 907 ve bir ardışığı 908… 1439’un bir ardışığı ise, 1440…

Fass: Gözbebeği: En büyük ebcedi 1241… IZTIRAB: Acı, elem, sıkıntı, vesvese, azab: Büyük ebcedi 1241… İki yüz ıztırab: 200+1241= 1441… Iztırab ıztırar: 1013+1211= 2224: İslâmî keduret bir ihtiyaç ve mecburiyet. Allah Resûlü’nden sonra “Keduret zaman”… “M…….”: Büyük ebcedi 224… Bunun hedefi ve maksatlılığında, “Velilik” bir mecburiyet idi. Aşağıda….

Ebu Süleyman: Horoz: 200… Hurus: Horoz: 866, en büyük ebcedi 1999… Memat: Ölüm: En büyük ebcedi 999… Kendez (Süryanice.*): Horoz: 83, en küçük ebcedi 23, en büyük ebcedi 1831= 832; (kelime, “306” nolu tefrikadan.)

Üç horoz kelimesi toplamı: 200+866+83= 1149= 150… “Mehdî Muhammed: 151= 1150.”; (bkz., “Furkan”-150 vahiti.)

Itya’: Avdet etmek, dönmek: En büyük ebcedi 1149.

 • “Hadîs-i Kudsîde bildirildiği üzere, Allahı kâinatı insan, insanı da kendi marifetine ulaşması için yarattı… İlâhî olmaya memuruz; hani şu, tedavîsinin nasıl olacağını bilmese de, hastalığının şuurunda olma gibi bir tabiîlikle, Batılı bir yazarın, “velilik bir mecburiyettir!” demesi gibi.

Her müslüman İlâhî’dir; bağlı olduğu hakikat açısından… İş, “iyi aktör, kötü aktör” nitelemesine gelince, İlâhî olmanın “veli” çapı demek olduğu kolayca anlaşılır; bu “topluluk” mertebesi kemmiyet ve keyfiyet cihetiyle, insanlık cemiyetinin hülâsası bir mânâ ifâde eder. İş, “millet ve kavim” anlamıyla cemiyet ve en geniş mânâda “insanlık cemiyeti” olarak ele alındığında, “insan ve toplum meselelerinin halli” babında sözkonusu mânâ, İlâhîliğin gayesine bağlı bir misyon olarak görülür; şâirler ve mütefekkirler başta, bu rol üzerinde… Bu rol, bir bakıma, “bâtın kahramanlarının” aktörleridir.”[51]

 • Bursa bölgesi, Yalova vesaire… “Bürsute: Tehlikeli yer” demek ve “Tablo: Bursa” içinde. (TG-1, 317’de.)… (TG-5, 267’de), Karya: Eski çağlarda Bursa ve Balıkesir bölgesinin adı: En büyük ebcedi 2425= 427, büyük ebcedi 430… Bursa (be+vav+ra+sin+he): 273, tüm toplam 3440.

“BÜRSUTE-Tehlikeli yer. (ALEM’in yalnızlığı’nın sebebi olan kuşatan yoklukta, müsbet ve menfi zuhurlar bahsinin üzerinde geçen sayılarda durduk; yokluk hakikatinin aslıyla BERZAH Makamı’nda olduğunun da. Bundan sonra tehlike, menfiye düşebilme ihtimaliyle HATAR bahsindedir. Yâni âniden gelen menfi fikirler ki, hatar bu tehlikedir!): 722= 1721: ABDÜLHAKÎM Koltuğu…” [52]

Bürsute: Büyük ebcedi 734= 1733… Hatar: Berzah: 809, büyük ebcedi 812… Berzah, büyük ebcedi 813= 1812… “Bütün Fikrin Gerekliliği”: 10812, büyük ebcedi 2658= 660…

İntihar: Keramet: Osman: Sitar(e): Yıldız: Matîrat: Tehlikeli yerler: 660; (bkz. Furkan-660 vahitine.)… Osmanlı: “Devlet-i Ebed Müddet”(*)

Matîrat: En büyük ebcedi 2278… ARVASÎ: 278… Matîrat’ın bütün ebcedler toplamı 3798= 1800… “Kültür Davamız: 800”(*)

 • TG-3’den, “Düşvârî: 17 Ocak 1990”dan:

“1983’de bugün, benim için ne kadar mühim bir gündü, mühim bir gün, Yarabbi!.. O gün ile bugün… Tam sekiz tane 17 Ocak… Acaba ömrümde ne kadar 17 Ocak var?..”[53]

Mütefekkir’in bahsettiği tarihte, Üstad Necip Fazıl Hazretleri’nin ondan Ramazan sayfası için hazırlamasını istediği “İstikbâl İslâmındır” isimli eseri ile görünmesi…

Ocak: Mayıs: 111… Ocak; tüm ebcedler toplamı: 111+21+469+1573= 2174… “Ölüm Odası”(elif + vav + lâm + vav + mim + elif + vav + tı + he + sin + ye): 174 ve tüm ebced toplamı: 174+54+569+5179= 5976= 1980.

(TG-4, 417’de), Sene: Yıl… Senine: Kumdan tepe: 175= 1174… Kumdan tepe?.. Kum: “Kalk” mânâsına emir…

(TG-6, 336), SÜBAT: Dalgınlık. Uzun dinlenme. İstiharat zamanı. Uzun uyku şeklinde olan baygınlık. KOMA. DEHR, zaman: Tüm toplam 2569= 571… (TG-4, 445), TESBÎH: Tahfif etmek, hafifletmek. KATI UYUMAK… “Dehr, zaman” mânâsının yanında, artı olarak aslında bu iki kelime iştikak ve mânâ olarak çok yakın… Geçişi-bağı gösterirsek: Sübha: Çekilen tesbih, tesbih tanesi. Dua ve nafile namaz… (TG-4, 445), Tesbih: Allah’ı şanına uygun ifâdelerle yâdetmek.

Sinad: Muhkem, dayanıklı, kuvvetli dişi deve. Yüce. Yüce yer, yüksek yer: En büyük ebcedi 1571… Sinet: Uyuklamak: en büyük ebcedi 1600.

 • KUST sürünme zamanı… “Keduret Zamanı”, keduret için de keduret zaman: 2018= 20… 20 yıllık kesintisiz bir işkence içinde… Ağlamak lâzım, ağlayamayan ağlar gibi olsun ölçüsüne bürünme ve yaşama vakti… Çünkü Salih MİRZABEYOĞLU bu dünyadan çekildi. Hayattayken kendi BERZAH makamını bulan bir bâtın kahramanı: Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu (Beklenen)… Şu ân makamında… Beklenen Mehdî öncesi nasib, hisse ve ”topluluk hakikati”ni işaretlemiş, gerçekleştirmiş ve tamamlamış olarak. Eserlerinde sıklıkla bahsettiği üzere, “1440= 441: Mate: Öldü.”… Bu büyük bir hâdise ve tabiî ki dünya müslümanları için büyük bir musibet… Bunu iştikak olarak da idrak etmek ve yorumlamak mümkün:

Neyt: İnlemek. Şiddetle teneffüs etmek: 460… Neyt: Cenaze. Ölüm. Duâda tazarru etmek. Kalbin asılı olduğu damar. Derinliği bir adam miktarı olan kuyu: 69… Nevha: Ölüye sesli ağlamak. Nağme ile güvercin ötmesi… Nevh: YÜKSELTMEK, yüceltmek. Kuvvetli ve kavi olmak: 1930… Neva: Ahenk, ses, güzel sadâ, nağme, avaz. Musikide bir makam ismi. İntizamnlı hâl. Azık, zahire, rızık: En büyük ebcedi 1800.

Ceda’: Kıtlık ve şiddet senesi: 78: “(İBDA.)”, kelimenin büyük ebcedi 329… Müceddid?.. Cedib: Kıtlık olan yer: En büyük ebcedi 2499= 1500.

Henn: Ağlamak. Ayıptan kinayedir: En büyük ebcedi 1465… (TG-3, 342’de), “Merg: Ölüm”: En büyük ebcedi 1465… (A.g.e.), “Lisân kanatlarıyla insan, ölmeden ölmeye memur!..”  ÜSTAD: 466.

KEŞT: Soymak. Keşfetmek. Fazlalığı kesmek. Koparmak. Açmak. Deriyi soymak. Yüzden perdeyi kaldırmak: 329… ERBAUN: Kırk sayısı (40): 329… İHTİDA’: Aldatmak. Hile yapmak. Oyun etmek. “Mekr-i İlâhî?”: 1076= 77, en büyük ebcedi 1328= 329.

(Not: “O Kim?” (elif+vav+kef+ye+mim): 77… İleride geçecek)

Nacis: İyileşmez hastalık: En büyük ebcedi 2328= 1329.

Mefrat: Çok büyük: 329. En büyük ebcedi 2021= 23… Mehdî: En küçük ebcedi 23 idi.

Made: Dişi: En büyük ebcedi 1329…

ABDÜLHAKÎM: En büyük ebcedi 4328= 3329= “332: MİRZABEYOĞLU”(*)

Ferzend: Yavru. Çocuk. Veled: En büyük ebcedi: 2328=1329.

Azimat: Kıtlık yılları: 449, büyük ebcedi 721… (“Yürüyen El”: 4445= 449 idi.)

Azim: Dudaklarını yumup susan kişi, “Ölü?”: 941= 1940, en büyük ebcedi 923… (Telegram: Büyük ebcedi 1940… Bu kelimenin tüm ebced değerleri toplamı: 6728 ve birlemeyle 1733 eder. Yâni “ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU”: 1733’dür.)… 1923 değeri meşhur bir değer; bunun için özellikle Mütefekkir’in “Esatir ve Mitoloji” isimli eserinin 15. sayfasına bakılabilir.

 • “DAĞ-I Hunîn: Kana bulanmış yara: 1721= 722: ZEKÂ-Çabuk anlama ve bilme kabiliyeti. Ateşin alevlenmesi. Güzel koku alma… TEŞEBBÜK-Ağ şeklini alma. Şebekelenme. Hüviyet sahibi – varlık ve şuurda: 722: ABDÜLHAKÎM Koltuğu.” [54]

Dağ-ı Hunîn: Büyük ebcedi 2043= 45, en büyük ebcedi 3474= 477… “Ölüm Odası”: En küçük ebcedi 45… İZZET: 477.

Hunîn: Kana bulanmış, kanlı: En büyük ebcedi 3072… Tesbîh: Derin uyku-rüyâ, “koma?”: 1072.

(TG-3, 73’de), ISRAM: DERVİŞ olmak 332: MİRZABEYOĞLU… IZRAM: Ateşi tutuşturma, ateşi alevlendirme: 1042= 43, en büyük ebcedi 1514= 515’dir.

Izmar: Kalbde gizlemek, saklamak. Belli etmemek: “Izram” ile aynı ebcedte… Mübhem: İyice belli olmayan. Mutlak aşikâr olmayan. Belirsiz. Gizli: En büyük ebcedi 1982= 983.

 • “Fikirde mübhem, aksiyonda açık!” (*)
 • Yazımızda, şimdi ve daha öncekilerde, İnsan-Halife merkezli Mehdî ve hidâyete kavuşma, doğruyu bulma, anlama ve işaretleme mevzuunu işlediğimiz için, işin merkezinden İBDA Külliyatından bir hatırlatma veya uyarı mahiyetindeki bölümü verelim. Burada geçen “İnsanlar” tâbirini Kumandan Mirzabeyoğlu olarak anlamakta hiçbir mahsur yoktur, hattâ gereklidir diyebiliriz:

“İradesi Allah’ın iradesi olmuş olan İNSANLAR, Allah’ın bildirmesiyle bilir; ama bu demek değildir ki, Allah bildirmelerini veya açık olarak bildirmelerini de istemiştir. Rumuz ve işaretlerle bildirmeler, ehlinin de aynı ölçülendirmelerle öğreneceği ve gerektiği kadarıyla bildiği veya bildirmeleriyle içiçe gider. Bu süreçte, MEHDÎ’nin “hidayete vesile olan” umumî mânâdaki belli bir şahsı işaret etmesi yanında, onun hususî mânâdaki MEHDÎ olduğu zannının Şer’i bir mahzuru yoktur.” [55]

Demek ki, bir şeriatsızlık yok, edeb ve hadd dairesinde her mevzu ele alınabilir ve usulünce işlenebilir. Tıpkı fıkıhta, fıkhî meselelerde olduğu gibi.

 • Hemen bir kelime, (TG-5, 57’de), “Hüsnâ: Şehîdlik, düşman üzerine fevz ve zafer bulmak. İyi zan. En güzel. Amel-i sâlih. Pek güzel. Cennet. İyi amel ve haslet. Allah’ı görmek: 128, en küçük ebcedi 20, büyük ebcedi 246, en büyük ebcedi 2461… 246 ile 2461 sayısını formları aynı, sadece 1 rakam farkıyla… T(i)lki: 461, en küçük ebcedi 29, en büyük ebcedi 2628= 630 ki, “Kef” harfinin en büyük ebcedi. Yukarıda bahsetmiştik. 246 değeri ise yazının başında geçti.

Hüsnâ’nın bütün ebced toplamları 2855… KUTVANÎ: Büyük ebcedi 855…

“Mate Öldü”; 1998’den 2014 tahliyesine kadar 16 yıl, sonrası 2018 Mayıs’a 4 yıl olmak üzere, toplamda 20 sene, -(“20 Yıl Beraber”, Tilki Günlüğü, 28 Haziran gününün başlığıdır.)- Telegram işkencesi altında geçen bir ömüre işaret olarak… Kumandanımızın ruhu serbest oldu, vücut sıkletinden kurtuldu, artık çok daha hızlı ve çok daha keskin… Buna nisbetle aşağıdan devam edelim:

Nüub: Seri seyir. “E= m x c2?”: 128. Büyük ebcedi 252.

KUMANDAN (“MİRZABEYOĞLU”): 252.

Medbur: Zengin. Malı mülkü ve serveti çok olan. Yaralı, mecruh: 252, büyük ebcedi 342.

Ikmar: Ayın doğmasını bekleme. (“ “BEKLENEN”, bizim için hâlâ da!”): 342, en büyük ebcedi 908.

Kabaza: Hız. Sür’at: 908 “Kabz: Te: 1400?”… Geçen yazımızda işlediğimiz bir kelime bu.

“Salih İzzet Mirzabeyoğlu: 129+477+1302= 1908.”; (bkz, Furkan, 908 vahiti.)

İnsilâh: Soyulma. Derisi yüzülme. Sıyrılıp çıkma. Ayın sonu gelme. “Tecrid?”: En büyük ebcedi 2908… Bu kelime “verem” iştikakına da kayıyor; “Tesellül” ve 18 Mayıs gününde de var: “Münselih”…

 • İlk yazıdan itibaren İNSAN-HALİFE mânâsını ve ilgili kelimeleri ele almıştık. Kabz-ölüm-şekil verme-sıkma ve benzeri silsilesi içinde gaye yorumla İBDA Külliyatı’ndaki temel fikri ve ebced değerleri üzerinde diğer ebced değerlerinin eşliğindeki benzeşmeleriyle işlemeye çalışmıştık. Eserlerdeki “Ebcedler” temel ve asıl olmak üzere alt değerlerde nelerin olabileceğini veya görünebilceğine bakmaya çalışıyoruz. “MATE” oldu diye, fikrimiz değişecek değil. Zaten bu külliyatın hususiyeti de bu, diyalektiklerin çelmesine takılmama melekesini kazandırır; yani her daim genç ve taze, kendini yenilemeye ve terakkiye açık bir bünyenin oluşmasına imkân sağlar. Kişiye bunu bünyeleştirme metodunu sunar.
 • Geçen iki paragraf evvel “Şe’ri bir mahzur yok” denmişti, devamını yine Külliyattan göstermeye devam edelim:

“Allah Sevgilisi’nin Hadîslerinden, Hazret-i Ali’nin CELCELUTİYYE isimli her devrin kendine nisbetle keşif çıkardığı eserinden başlayarak bugüne gelen İslâm büyükleri’nin işaretlerinden bir yığılmayla, MEHDÎ’nin zuhurunun içinde yaşadığımız devir olduğu… Kuru iddia ile, bahis vesilesiyle İHYA işi arasındaki farkı “Büyük Doğu-İBDA” çerçevesinde anlayın. ZAMAN’ının ne olduğu, sadece kuru takvim olarak değil, başta işaretlediğimiz ZAMAN tefekküründen sonra: MEHDÎ’nin zuhurundan başka, zuhur öncesi nasib hakikatine de dikkat. Dolayısiyle, hem öyle, hem böyle, ikincisi olamayan, benzeri de olmayanız… Doğu tarihim: 1950… Sırat-ı Mustakim: (Doğru yol): 950: DEVLET-İ Aliyye-i Ebed Müddet.” [56]

Dikkat edilirse, Mütefekkir burada Fatiha Sûresi’nin âyetini tefsir veya tevil ediyor. Bu ebced değerini kendi doğum tarihine rabtediyor.

 • Dünyanın bir sıçrama tahtası olduğundan mülhem… “Ölüm Odası B-yedi: Hicri (Hicri 1400 gergini)-339” nolu yerden bir kelime, MÜMEDDED: Temdid edilmiş, müddeti uzatılmış. Gerilmiş olan: 88, büyük ebcedi 250.

(TG-5, 611’de ve “Tablo: Ekşi” içinde, TG-2, 473’de), Hamrâ: Yüzü kızarmış kadın. Arab olmayan cinsten. ŞİDDETLE OLAN ÖLÜM. ŞİDDET ve MEŞAKKATLİ GEÇEN YIL. Çok kırmızı, çok kızıl: 250.

ARVASÎ: En büyük ebcedi 2088… Rimdida’: Gül: 250… Neib: Karga sesi. Ağaçtan yemiş indirmek. Süt sağmak: Büyük ebcedi 250… Sadare: Rücu etmek, GERİ DÖNMEK. DOĞMAK: 300, en büyük ebcedi 2088, büyük ebcedi 448= 3445… “Yürüyen El”: 4445.

Şemizer: Hızlı yürüyen deve, (nefs-“(deve) cemel”-kusto eli?): 1250, en küçük ebcedi 38… Reim: Beyaz geyik: 251… BEYAZ: 813: BERZAH…

Şemire: Hızlı yürüyen deve: En küçük ebcedi 33 ve en büyük ebcedi 3192.

(TG-3, 382’de), Kastal: Cenk ederken olan toz, dövüşürken çıkan toz. “Hebâ?”: En büyük ebcedi 2192 ve tüm ebced toplamı 199+25+382+2192= 2798= 800: “Kültür Davamız”(*)

Tilki (Türkçe.): En büyük ebcedi 3190: 1192… Nefs: 190.

Vekra: Hızlı yürüyen deve. Ayağını yere kuvvetli basan kadın. Bir nevi SIÇRAMAK: 236, en büyük ebcedi 2172= 174… “Ölüm Odası”: 174…

Mezak: Sür’atli yürüyen deve: 148: Me’zak: Dar yer, (muzîk, mezar?)

Cebir: Zabtetmek. Zor. Kuvvet. Bir şeyi ıslah ve tamir etmek, düzeltmek. Bâtıl bir fırka. Harflerle yapılan hesap. FEVKALÂDE AMELİYAT, kırık kemiği sarıp bütünlemek. Kırık veya çıkık üzerine sarılan tahtalar. Harflerle yapılan hesap. “EBCED?”: En büyük ebcedi 2148… “Harflerle yapılan hesaba” Matematikte “Soyut Cebir” denilmektedir… Ve, Cemel: Deve… Cümmel: Ebced geçişi de yapılabilir; TG-5, 219 ve 471’e bakılarak.

Dimne: Tilki: Büyük ebcedi 237= 1236… (TG-5, 76’da), İstihmam: Ehemmiyet verme, (“1440 Gergini”ne?).Bir kimse, bağlı olduğu cemaate ait işler için her türlü sıkıntıya düşme, (“Hulefa-i Mehdiyyin?”): En büyük ebcedi 2237.

Vezveze: Sür’atle SIÇRAMAK (“E= m x c2”?): Tüm ebced toplamı: 31+31+48+1909= 2019… Dikkat edilirse, 1909 değeri hemen yukarıdaki “Salih İzzet Mirzabeyoğlu” ile aynı.

 • İktibas:

“(Azz: Galib olmak. Çok yağmur yağmak: 77: Azze-Aziz ve şânı büyük olsun. Büyük ve aziz oldu… Azz-Şiddet ve kıtlık yılı. “Keduret, gam devri”… Azzet-Geyik buzağısı: 477: İzzet… Yevmiye: Üstadım, evde bana hangi ismimle seslendiklerini sordu, söyledim, “Azzet” dedi!): 485: KAPTAN MİRZABEYOĞLU… BFTC-Bolu F Tipi Cezaevi: 485: MÜTEKEBKİB-Kaftanına bürünmüş.

İZZET-Bir kimse zelil iken kavî ve kuvvetli olmak. Ziyâdelik ve üstünlük. Değer, kıymet. Kuvvet. Muhterem ve muteber olmak. Bulunmaz derecede az olan şey: 477: TEZZi-“Tez-Zi”… Zİ, ZI, ZU: Sahib. Malik… ZI harfi, Allah’ın Aziz ismi, Madenler-Kan mertebesi ve Kamer menzillerinden Sa’du’z Zabih’e işarete eder; “Sa’d-Meşakkat, sadıklık” ve “Sa’d-Uğurlu, kutlu, sadık”, nefsinin kurban eden, kurban kesen “bir şuur”…” [57]

 • İDRİS: Büyük ebcedi 478= 1477, en büyük ebcedi 1888.

(TG-5, 327’de), “Sedg: Baş yarığı. Baş yarma… Sedk: Lâzım olmak, icâb etmek, lüzum… Sadık!..”

(A. g. e.), Nakh: Başı dimağından yarmak: Büyük ebcedi 888, en büyük ebcedi 1319… Bütün ebced toplamı 2969= 971… 21?..

ŞEHÎD: Şâhid olan. Meşhude. Allah yolunda canını fedâ eden müslüman. Şâhidin mübalâğası. Allah Resûlü’nün bir ismi: 319.

MUSİBET

 • Musibet demiştik yukarıda, devam edersek:

İRCA’… Taazi: Musibet vaktinde “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn” demek: En büyük ebcedi 1237… Dimne: Tilki: En küçük ebcedi 15, büyük ebcedi 237… “B.D-İBDA: 15”(*)

Taazzi: Uzuv peydâ etme. Şekillenme. “Canlanma?”: 1280, en büyük ebcedi 1740: Mütefekkir… (Bkz., “Furkan”-280 vahitine.)

(TG-5, 86’da), Mefhum: Mânâ. İfâde. Sözden çıkarılan mânâ. Anlaşılan: Büyük ebcedi 280.

Âyet meâli: “Biz muhakkak Allah’a âitiz ve sonunda O’na döneceğiz.”: 551, en büyük ebcedi 10272= 1281… Naka-i Salih: 281; (“Furkan”-281 vahitine bakınız.)… Âyet’in büyük ebcedi 1630: KEF: En büyük ebcedi… En küçük ebcedi ise 83… 1983?.. “M……D”: En büyük ebcedi 1550= 551.

Taazi: Tüm toplam 2418= 1419… “İdris+İlyas”: Tüm toplam 5419.

Musibet: Tüm toplam 3597… Küvr: Ateş yakacak yer: Deve palanı. İz. Ateş yakacak yer. Arı kovanı: En büyük ebcedi 1597.

 • Aza’: Başa gelen musibete sabretmek. Bir kimseyi babasına nisbet etmek: Tüm toplam: 813… BERZAH!..

 

“MEHDΔ ─ İLK ve SON

 • O, hâlâ da bizim için “beklenen”, insanlık için… Bu başlıkta sadece bir iktibas olacak, verelim:

«Netice olarak: İSTİKBÂL İSLÂMINDIR… Bugün dünün yarınıdır, yarına nisbetle de ŞİMDİ, yarın olacak olandır… “Allah OL der ve OLUR”; “Ol” ve “olur” arasında, ifâde ederken bir öncelik sonralık vardır – ifâdenin doğurduğu zaruret: Yoksa OL ve OLUR aynı ândır. Allah’ın bir ismi, MÜBDİ’: Benzersiz yaratıcı, vasıtasız icâd edici… Varlığa çıkışta görünen sıra, izâfidir; bazen sebeb neticeyi kendine bağlı gösterir, bazen netice sebebi kendine bağlar… Bunun da böyle olması gerekiyor: Allah Sevgilisi, topyekün varlıkta her mânâya kaimken, her varlıkta gayelilik bakımından toplanılan son nokta. İLK ve SON O; varlık serüveninde…Unutmayalım: Netice olarak, ABDÜLHAKÎM KOLTUĞU, Üstadım’ın bir YEVMİYE bahsinde söylediğini tercüme edeyim, “HALÂ’da olmayacak mıdır?… Ağaç, çekirdeğin istidadıdır, neticesidir, bütün görünüşleriyle ona delil olan; ve bu mânâsıyla, onun varlık sebebi ağaçtır – “Amellere neticelerine göre hükmolunur” buyurulmuştur bir Hadîs’te… Şu sebeb, bu netice filân demiyorum: Bir ağaçta KÖK – GÖVDE – DAL – YAPRAK ve YEMİŞ, elbette bu ayırım intibalarına mevzudur, ama hiçbiri cetvelle birbirinden ayrılır gibi bir müstakiliyet içinde değildirler… Yere düşen ve ayrı kök salan çekirdek bile, ağaçtan olup da o ağaç olmayan bir varlık belirtir… MEHDÎ davasını böyle anla… Zâhirde tesiri olan işlerin, bâtına işleyişini de… Bu yüzden, AHİR-SON mânâsını şimdide, geçmişi şimdi ve istikbâlde görünce, şaşırma… Üstadım’dan bir mısra: “Zaman korkunç daire, ilk ve son nokta nerde?”»[58]

 • Mehdî Muhammed: En büyük ebcedle, 1891+1550= 3441= 444. Tüm ebcedler toplamı: 4001= 4+1 (birleme ile): 5: He: Sıfır: Hiç: Boşluk sayısı denebilir… 4 ise, varlık sayısı idi. (*)
 • 444= 4 x 111… Hilâfet’in varlığı onunla kaim: Allah Resûlü… Dört Halife… DEVLET…
 • 444 x 2= 888… İDRİS: Büyük ebcedi 478, en büyük ebcedi 1888… Cast: Üzüm teknesi. Üzümün sıkıldığı yer: En büyük ebcedi 1888… Cüst: Araştırma, arama: 463… Tilki: 461…
 • “Cüst-ü cû: Arayıp sorma, araştırma, arama… Cüst-ü cu: Cim + vav + sin + te + (vav) + cim + vav… 3+6+60+400+3+6= 478… Kaptan Kusto Müslüman: 478…” [59]
 • Berz(a)h, (+elif ile.): En küçük ebcedi 18, büyük ebcedi 924… “Salih Mirzabeyoğlu Hükümdar’dır: 925= 1924”(*)… TG’de 31 Temmuz gününün başlığıdır…

Berz(a)h + Varlık: 924+4= 928… İBDA: En büyük ebcedi 928.

DEVLET

 • “İslâm’da halk Hakk’ın zâhiri ve Hak halkın bâtını olduğuna göre, İslâmî Devletin tek ölçüsü Haktır ve biricik hâkimiyet onundur. Halkın değil, Hakk’ın hâkimiyeti…”[60]

Hakk: En büyük ebcedi 653… Dat: En büyük ebcedi 653… DA’VÂ cetvelinde sayı değeri 1001 imiş… ARZ: Yeryüzü. Aşağı ve alçak. Küre.: 1001= 2, en büyük ebcedi 1168= 169: KUST…

 • Devlet: 440= 1439: Kıtlık yılı olarak görülebilecek Hicri sene, Milâdi 2018.

“DEVLET-İ Ebed Müddet”: Ebcedi 891, en büyük ebcedi 3986= 2987= 999… Bütün ebced toplamı 1891+39+1195+3986= 6111… 6-111: “Tilki-Vav” Devleti… “İstikbâl İslâmındır!”(*)

“YÜRÜYEN EL”: Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu tarafından çiziliş tarihi: 1987.

(Tekrar:) Mehdî: En büyük ebcedi 1891: Mü’min… Ve, “El Mehdî”: Büyük ebcedi 324. Tüm toplam 3438= 1440.

Matla’: Doğacak, tulu’ edecek yer. “Zuhur yeri?”: Bütün toplam 2629= 631… “Ha” harfinin bütün ebced toplamı 631… Mütefekkir’in kitaplaşmış son eserinin alt başlığı; “Ölüm Odası – Matla’ Beyitler”, “Ölüm Odası” serisinin 3. cildi.

Gehan: Zaman, ân, vakit: Büyük ebcedi 324. (Bkz., Furkan-324 vahitine.)

Fercam: Son, uç: 324… Birs: PAMUK: 262, büyük ebcedi 324… Habbar: Terzi. Mürekkepçi. “Terkibçi?”: Büyük ebcedi 324… “Cihad” kelimesinin bütün ebced değerleri toplamı 2262’dir.

Kabz: Ölüm: 902… İDRİS+İLYAS: “İki kişi, Sin”: Büyük ebcedi 902, en büyük ebcedi 4099= 1102: İLYAS.

“NYMPHA”: (Nun, Ye, Mim, Be, He, Elif): En büyük ebcedi 2997= 999.

 • Şimdi çocuk Ay’a bakıyor, sonra elindeki madenî paraya bakıyor, bunlar aynı diyor. Sebeb, büyüklükleri aynı biçimi aynı diyerek tedaî ile bir benzerlik kuruyor ve öyle kabul ediyor. Son tecritde peşin fikir ile iş yapılıyor ya, anla ve uygula veya daha keskin tabirle imân et. Sonra çocuk gittikçe büyüyor veya abartmayalım bir miktar büyüyor; yâni akıl baliğ olmadan bile, bu seviyeye gelmeden Ay ile paranın farklı şeyler olduğunu tefrika etmeye başlıyor. Daha önce idrak ettiği gibi değil de, bu iki hâdisenin özünde bir ortaklık olmadığını ve mahiyetlerinin kendi gözünde aynılaştığını fark ediyor. Gerçekliklerin çok daha başka olduğunu sezmeye, zevken idrak buudunda gezinmeye başlıyor. Daha önce de aslında zevken idrak dairesinde, kendi beni’nini çitinde idi. Yine daha evvel de peşin olarak aynılık bulmuştu. Kendindeki ölçülere nazaran. Ama ölçülerin keyfiyeti değişti zamanla ve idrak de değişmeye başladı. Asıl olarak, İBDA diyalektiğinde ele alınan ve yerine oturtulan Hegel’in şu sözü: “Şuur seviyesinin her değişiminde hâdisenin gerçeklik seviyesi de değişir.”

Devlet (İslâmî) meselesi de aynı bu çocuk misâlinde olduğu gibi, şuur derecesi ve kalitesinin belirttiği muvazene-tenkid mevzuudur. Ölçülere ölçülerin istediği gibi bakmaya başlayınca, Kemalizm’in empoze ettiği ile İslâm’ın emrettiği arasındaki kıyas kabul etmez sonsuz uçurum farkı anlaşılmaya başlanır. Bunun idraki, müslümanda İslâmî keduret’e gark olmaya yeter de artar bile. Şuurun bu seviyesi istenilen müsbet tilkada gezindikçe ve arttıkça, herşeyde olduğu gibi kıymet ve işlerliği de artmaktadır. Müslümanlığın kıymeti de bu şuur seviyesinin değişiminde; hayat da, eğitim de burada ve bunun için… Bu dünyaya müslüman olarak “İslâmî devlet” zemininde yaşamaya geldiğimizi unutmamak gerek, yoksa demokrasi zemininde piknik hayat yaşamaya değil. Bu İslâmî şuur, piknik keyfiyetli şuuru dışlamalı. Bu bakış ve ele alış, “Kendinden geçmek imân, kendinde olmak küfür!” hikmetine akan bir yerde, bundan bir şube ve cüz, bunun şuurunda olunmalı. “O değil, ondan…”(*) Bu şuur yoksa, herşey batıl ve eksik, sakat ve başıboş olmaya mahkûm olacaktır… Engare…

 • Dini yaşamak için devlet gerek. Yoksa faizle hercümerc olmuş maişetleri yemeye devam ederiz. Allah Resûlü’nün faiz hakkında ahir zamanı işaretle buyurduğu gibi: “Dumanı-tozu vuracak!”

(TG-6, 526’da), Dûd: Duman, sis. Tütün. Elem, gam, tasa: Büyük ebcedi 83, en büyük ebcedi 1021. kelimenin bütün ebcedler toplamı: 1132… Heba: İnce toz. Boş. Beyhude. Nâfile. Faydasız. İsraf. Ziya. Aklı az olan: 9, bütün ebced toplamı 1591… Hebbe: Vak’a. Zamandan bir asır: Büyük ebcedi 15, en büyük ebcedi 2021= 23… 15. asır!..

İaşe: Geçindirmek. Beslemek. Yaşatmak. Diriltmek: En büyük ebcedi 2000.

 • Şuur: Büyük ebcedi 704, en büyük ebcedi 2236= 1237… Dimne: Tilki (“şuuru?”) Büyük ebcedi 237.

Teklil: Taç giydirme: En büyük ebcedi 3705… HE: 705.

Tefehhüm: Farkına varmak. İdrâk eylemek. Yavaş yavaş anlamak. Tekellüfle anlamak: 525, en büyük ebcedi 2009… Bütün ebced toplamı 3133= 136’dır. “Mümin” başlığında geçen değere de atıf olsun.

Engame: Topluluk, cemaat, kalabalık, izdiham. Toplanma yeri, meclis. Muharebe yeri, ceng meydanı. Oyuncular derneği: Büyük ebcedi 525… Engam: Vakit, zaman, ân. Mevsim: Büyük ebcedi 519.

(Not: Tekellüf: Kendi isteğiyle külfete girmek, bir zorluğa katlanmak. Gösterişe kapılmak. Özenmek. Yapmacık hâl ve hareket. Zoraki hareket: En büyük ebcedi 2691, tüm toplam 3901.)

Bî-hod: Çılgın, kendinden geçmiş olan, ne yaptığının farkında olmayan. BAYILMIŞ: Büyük ebcedi 663= 1662, en büyük ebcedi 2441… “KENDİNDEN GEÇMEK İMÂN…”(*)

“Mate: Öldü: 441.”(*)… Kültür (“davamız?”): 662, tüm ebced toplamı 4972= 2974= 1975… Tekettül:Bir YÜRÜME çeşiti: Büyük ebcedi 974.

Teneddüs: Toprağa gömülmek: Büyük ebcedi 662… Teneddus: Çıkmak, huruç etmek: 544, en büyük ebcedi 1948… “GİRİŞ – TARİH – MATLA’ BEYİTLER”: “Ölüm Odası” serisi, üç cilt: Ebced değeri 2542= 544… Son cilt: “Matla’ Beyitler”, külliyatta 59 no’lu eser… 59 sayı değerini ve gerçek kıymetini (ruhunu) artık biliyoruz.

Duadayız, her daim…

ŞEDDE

 • Şedde… ŞEDH: Baş yarmak. Kırmak. Atın yüzünde beyazlığın çok olması: 904, bütün ebcedler toplamı 3777= 780… Münfec: Çukur. Açık. Gedik: En küçük ebcedi 17, en büyük ebcedi 2779= 1780.

Münfecir: Açılan, söken. Yerden kaynayıp akan: En büyük ebcedi 3281.

Kabız: Kabzeden, tutan: 903.

 • Geçen yazımızda 193. sayfada geçmişti. “Şedde” üzerine bir sürü şey yazılabilir. Ama biz burada işimize yarayacak olanı dile getirmek istiyoruz. Dil ve kalem döndükçe vermeye çalışacağız.
 • Şedde, harfi çift okutan hareke (hareketlendiren) demek… Sedd, cedd şeklinde gidilebilir. Sedd deyince hemen Kur’ân’dan Ye’cüc-Me’cüc kıssası akla gelebilir; cedd deyince ise, dede, müceddid gibi mefhumlar hemen görünüyor.

Hareke: Arabça harflerin u, e, i şeklinde okunacağını gösteren işaretler. Hareket lafzının Arabça terkibde aldığı form: 233, en küçük ebcedi 29, en büyük ebcedi 2443= 445… Hareketlendiren EL mânâsı açık. Yani:

“Yürüyen El”: En büyük ebcedi 4445… Erdiş, en küçük ebcedi 29… Mütefekkir’in saf fikirden süzülme bu resmini, mücerret resim kategorisinde, katı müşahhasla ince mücerretin buluştuğu oldukça yüklü ve bir o kadar girift olan, adetâ çizgilerinden saf fikir damlayan bir şaheser diye tarif edebiliriz. Resim, aslında Allah resûlü’nü temsil etmekte ve gölgesi ile, zamanımızın hâkim ve hakîm fikri olan İBDA fikriyatı resmedilmiştir. Kısaca, Kurtuluş Yolu’nun gölgesi İBDA.

 • Şedde: Kur’ân’ı Kerim okurken tek sessiz, harfin İKİ DEFA okunmasına yarayan işaret. SEĞİRTMEK. Yürümekte ŞİDDET göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak, “fikri sağlamlaştırmak, çift olmak, tekrar, SİN?”… Seğirtmek; sıçrayarak, sıçraya sıçraya yürümek, yâni diyalektik, sıçrayıcı, mevcut bütün çelmeleri aşıcı bir diyalektik: İBDA Diyalektiği, İslâm anlayışı… Şid: Nur, ziya, aydınlık. GÜNEŞ: 314, 20, 406, 1930 ve toplam 2670= 672… “İki Kutvanî”: 2 x 836= 1672= 673 ile başlardaki diğer 672 ebcedli kelimeleri hatırlayalım. 1930= 931; bu değer aşağıda yine geçecek.

Aynı yazılışla, Şedde: BİRİNCİ HAMLE: 309, en büyük ebcedi 2060: 62… Mehdî (ha’lı.): 62.

Rakde: Berzah. Uyku, nevm: 309, en büyük ebcedi 1532.

Nevm: Uyku. Uyumak. Rüyâ. Sönmek, sükun, “kabz-ölmek?”: Büyük ebcedi 209… 100+209= 309… 100?.. Nevm’in tüm ebced toplamı 1875’dir… Tilv: Tâbi: En büyük ebcedi 1875 iken bu kelimenin tüm ebced toplamı ise, 2812= 1813 eder…

 • Kabz, ebcedi 902’dir ki, 209’un başaşağı edilmiş hâli, daha önce defaatle söylediğimiz olarak; matematik dilde palindromik. “Resim, redd kökünden gelir” vâridâtını hatırlayalım. Burada resim derken, Mütefekkir’in 1987’de çizdiği “Yürüyen El” resmi bir tevil olmakla birlikte başka güçlü bir tevil ise, Mehd ile alâkalıdır; yâni, “Mehd redd kökündendir”; sanırım bunu ifâdelendirebiliriz. Bunu merkezden gösterelim:

“• «Resim redd kökündendir!»… Rüyâ âleminde öğrendiğim bu mânâ, işin kök hakikatini gösteriyor olsa gerektir!”

 • Bir el resmim var… İçinde bulunduğumuz dönemde zamanın sureti gibi görürüm!..”[61]

Zamanın Sureti?.. Keduret zamanı!.. Müsnid kelimesini hatırlayalım: Zaman, DEHR!..

Resim: Bir çeşit deve yürüyüşü: 310, 22, 422, 1930 ve toplam 2684… Resm: Yazma, çizme, desen. SURET. Tertib. Bir şeyi başkalarından ayırdeden tarif: Bütün toplam 2078.

Berzah: Büyük ebcedi 813 idi. Mütefekkir’in “BERZAH” isimli eserinin alt başlığı “Bütün Dalların Birleştiği Kök’e”dir… Şiir idrakına nisbet ve tâbilikle, “Bütün dillerin birleştiği resme” diye bir geçiş bu kadar anlatıştan sonra sanırım yapabiliriz.

(TG-5, 327’de), Semâ’: BAŞ YARMAK. Sakalı boyamak. Yağlı yemek  yedirmek: Büyük ebcedi 813, en büyük ebcedi 1106= 107… İBDA: En büyük ebcedi 1107… SADIK!.. Bütün dalların birleştiği köke sadık olan İBDA… “Varlık ağacı”na… Sadıkan: Sâdıklar: 246… Sadh: Horozun ötmesi: 102: İLYAS… (TG-5, 327’de), Sadık: En büyük ebcedi 928: İBDA (en büyük ebcedle), “sadık”ın tüm toplamı 1566. Bu değer için ÖO-3, 232’ye bakılabilir, bunu ilk yazımızda vermiştik.

 • Nevm: En büyük ebcedi 1558= 559… “Kaptan Kusto Müslüman: 559.”; (bkz. Furkan, 559 vahitine.)

“YÜRÜYEN EL” (ye+vav+ra+vav+ye+nef+elif+lâm): Büyük ebcedi 532… “Kelimeden kelimeye, mânâlar boyunca yürüyen el!..”[62]; yine aynı yerden, “Hand: El. Saatin akrebi. İBRE. İşçi, yardımcı, tayfa. BİR İŞE KATILMA. El yazısı. İmza. Atın boyunu ölçmeye mahsus dört pus uzunluğunda bir ölçü.”

İbre… ABR… (TG-4, 231’de), Abr: Rüyâ tabir etmek: 272, en küçük ebcedi 20, bütün toplam 1931… İsfirar: Sararmak. Sarı olmak: En büyük ebcedi 2271= 1272… Engar: 272.

(TG-6, 444’de), Hend: İmsak etmek… İmsak: Kendini tutmak. Bir şeyden el çekmek. Oruca başlama zamanı, (4 Mayıs!). HAPSETMEK. Yemez içmez adamın hâli, (“İDRİS Aleyhisselâm, 16 sene?”): En büyük ebcedi 1509, büyük ebcedi 533= 1532.

 • “Redd: Geri döndürmek… Çevirmek… Kabul etmemek… Def etmek… Kerre… Vâri… Bir şeyin karşılığını icra etmek… Aks… Yankı… Dil tutukluğu!..” [63]
 • Arem: Alacalı, benekli (şey): 311, en küçük ebcedi 23, büyük ebcedi 532… (TG-5, 282’de), Cevn: Ak, beyaz. Kara, esved: 59… İttias: Öldürme, helâk etme: 532, en küçük ebcedi 16, en büyük ebcedi 1058= 59… Bursa’nın şehir kodu 16’dır.

“İngilizce’de koltuk: Armchair…” [64]… Direkt olarak “Abdülhakîm Koltuğu”na bakan bir kelime. Zaten bu vâridat feyzi de bu günde, 12 Nisan: “Abdülhakîm Koltuğu”…

 • Şimdi (TG-3, 347’de) “ŞEDDE” kelimesinin içinde bulunduğu “Tablo: Irmak Kenarı”nın çözümlemesini ebcedleriyle birlikte verelim:

IREM: Irmak kenarı. Su bendi. Dere, vâdi. Sert yağan ve taneleri iri olan yağmur. Gözsüz köstebek. Kemikten etin suyunu çıkarmak:  310.

İRMA’: Atma, fırlatma: 243.

İRMAN: Arzu, taleb, istek. Dalkavuk. Nedâmet, pişmanlık. Davet edilmeden bir yere giden kimse: 302.

ERMAN: Arzu, istek, taleb. Pişmanlık, pişman olmak, nedâmet: 292.

ŞEDDAD: Kâfir: 309.

ŞEDDADÎ: Çok büyük ve sağlam yapı: 319.

İREM: 251 veya 256.

ŞEDDE: Kur’ân’ı Kerim okurken tek sessiz harfin iki defa okunmasına yarayan işaret. Seğirtmek. Yürümekte şiddet göstermek. Bir şeyi kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak: 309.

ŞEDDE: Birinci hamle: 309.

ŞEDE: Çok hırslı olmak: 309.

ŞEDİD(E): Sert, sıkı, şiddetli. Musibet, belâ: 318.

ŞEDD: Sıkı bağlama, sıkı bağlanma, sıkma. Tasvir: 304.

TEVSİR: Yumuşak etmek, yumuşatmak: 676.

Ve galiba; (Sahil: Salih: Kara yılan)’dan Yılan…

 • Kısaca, “Şedde, iki şey demek” diyebiliriz, sanırım.

IDVE: Yüksek yer. Dere kenarı: Büyük ebcedi 184, en büyük ebcedi 1640= 641… MART= 641… M-ART: “Mim Sanatı”: Mirzabeyoğlu (şiir) idrakı!.. IDVA’: Azık yapmak: 809… Berzah!.. “M-San’at”: büyük ebcedi 822… San’: Sağlam ve muhkem yer: Tüm toplam 2101= 1102: İlyas.

“Ölüm Odası”: En büyük ebcedi 5179= 184.

(TG-6, 517’de), Cîze: Dere kenarı: Büyük ebcedi 78: İBDA… (TG-5, 148’de), Hacûr: Dere kenarı: En büyük ebcedi 2621= 1622… MiRZABEYOĞLU: Büyük ebcedi 622.

Rakme: Dere kenarı. Bahçe: Büyük ebcedi 478. (İDRİS)… Rakme’nin bütün ebcedleri toplamı 2437= 439.

Avret: Eksik. Gedik. Gizlenmesi lâzım gelen şey. Kadın. Nikâhlı. Örtülmesi farz olan vücud yerleri. Gece uykuya yatacağı vakit ve seherden evvel uykudan kalkılacak saat de şeriat örfünde “avret” denir: En büyük ebcedi 1479.

 

“KEDURET ZAMAN” – SÜREÇ

 • “İkrab: Kederlendirme, hüzün verme… Tedaisi, bir Hadîs ve “Yevmiye” mevzu:

─”Allah Resûlü, Veda Haccında “dünyanın neş’esi gitti, kedureti kaldı” buyuruyor… Dünyanın neş’esi O gelecek diyeydi… Kedureti kaldı; bunu öyle derinden yaşıyorum ki… Kedûret… Keder başka, kedûret başka; kedûret, kederin hâl ifâdesi…”

Kedûret: Gam, tasa, keder. Bulanıklık… Mavi: Bulanıklık… Tark: Bulanık su.” [65]

 • Ümmetin başına gelen bu sürece ilgili konuşursak, bunu İslâm ihtilâl ve inkılâbına giden yolda “Yaşanan Süreç”in mihenk taşı olarak işaretleyebiliriz, sanırım.
 • “MAHV Ü VÜCUD: Varlıktan, “benlik”ten geçme. (Zamanın tafsilde geçmiş ve gelecek izafiyetiyle bulunması, ân’ın da düne nisbetle istikbâl, istikbâl’e nisbetle hep dün – yâni olmamaya meyletmesi, “Cem” makamında da hep var olan mânâsına “geçmez ân”a tekabülü, neticede VARLIK-ÂN’ın, O’NU göstermesidir; “zamanüstü varlık” ile birlikte, bununla var olan izafî varlık da. (…) Allah, bilinir görülmez, Allah Sevgilisi ise görünür bilinmez; bilinen hep ötesi Allah olmak üzere, Allah Sevgilisi’dir. Bilinmez de, Allah’ın kendi suretinden yarattığı insanın bâtını olarak, Allah. Allah Sevgilisi’nin İNSAN-BERZAH hakikati de bu. BERZAH, KÜN emrinin gerçekleştiği yerdir… (…) Allah’ın bilinmez “Zâti” hüviyet sırrının mahremi, Allah Sevgilisi’dir… “O kimdir?” hakikatinin sırrı da, “Ruhullah” lâkablı İSÂ Aleyhisselâm’da tecelli etmiştir; Allah Sevgilisi’nin geleceğinin son müjdecisi Peygamber!): 54+6+19= 79” [66]

“O KİM?” başlığına atıf bir iktibas olmakla birlikte, Mahv ü vücud: 79, küçük ebcedi 43: Cem (küçük ebced-asıl olarak): KUSTO?.. Bir Matla’ beyiti kelimesi olan “Mahv ü vücud” terkibinin tüm ebcedleri toplamı 79+43+239+4112= 4473= 477… İZZET: 477… Beyit şöyle, (a.g.e):

“Şule-i didar ile mahv-ı vücud etmişti dil / Heyet-i takvîme Galib düşmeden sevdâ-yı ruh…”

Aynı yerde, “Heyet-i takvim: Yaşanan süreç.”: 972… Tatviş: Burma, iğdiş etme: En büyük ebcedi 2972.

Vesen: Put: En büyük ebcedi 1972… Vesen: Uyku ağırlığı. Uyku ile uyanıklık arası. Uyku ânında aklın gitmesi. Hâcet: 116, büyük ebcedi 239.

Yakaza: Uyanıklık. Dikkatli olma: 1015… Yakzan: UYANIK: En büyük ebcedi 1972, büyük ebcedi 1310= 311… Cüft: Tek olmayan. Çift. (“Sin?”): 483, en küçük ebcedi 15… “B.D-İBDA: 15”(*)

“Mehdî Mahmud (sıfat) Mirzabeyoğlu: 59+98+322= 479.”; (Furkan-479 vahitine bakınız.)

Tedehdüh: Dönmek: Büyük ebcedi 483.

İSA: Zenginleştirme veya zenginleştirilme. Genişletme: Büyük ebcedi 483.

(TG-6, 513), Ze’m: Ölüm. Katı, şiddetli, şedid. Hacet, ihtiyaç: En büyük ebcedi 483.

Haft: Sakin olmak. Sözü gizli söylemek: En büyük ebcedi 1483.

Cüma’: Toplamak. Cem’etmek: Büyük ebcedi 384, (483’ün tersi, maklub bakış olarak, ilk yazımızda, derginin 3. sayısında ele almıştık…)

Esher: Uyanık kimse: Büyük ebcedi 438, en büyük ebcedi 1740… (740: Mütefekkir?)

İd’as: Tepelemek: Büyük ebcedi 482… (İBDA: Parça parça etmek. “Telegram?”: En büyük ebcedi 1482= 483.)… Telegram’a galib olan İBDA’yı anlıyoruz ve bâtıl fikirler karşı her zaman galip -(tepelemek)- makamında olan onun İslâm’a muhatab anlayışı.

Ne’b: Yaşlı DİŞİ DEVE. “Kendinden zuhur?”: En büyük ebcedi 1384.

İstişat(a): Kuşun hızla uçma (“Kabz?”). Çok kızma, öfkelenme, gazaba gelme. Çoşma, taşma: 771. Büyük ebcedi 1113= 114, en büyük ebcedi 2478 olmakla birlikte tüm ebced değerleri 4383= 3384.

İstişhad: ŞEHİD OLMAK. Delil olarak ileri sürmek. Şâhid göstermek. Birisinin şahidliğini istemek: 771. En büyük ebcedi 2926= 928… (İBDA: En büyük ebcedi 928.)… “İştişhad” ÖO-3 283’de, fakat 311 ebcedi ile kayıtlı; bu değerin nereden geldiğini anlayamadım. Fakat, oradaki “He” ve “El-Bais” kısmı bizim burası için geçiş olarak görebiliriz. Aynı yerden bir kelime, “Masdur”: Gönderilmiş, yollanmış olan. Göğsü incinmiş veya ağrımış olan: En büyük ebcedi 2168= 1169: (Kust.), bütün ebcedleri toplamı 2970= 1971= 972… Put kıran Kust!.. Bütşiken: 772.

Bais’le alâkalı olarak… (TG-6, 398’de), İnşâd: Şiir okuma. Şiiri kaidesine uygun ahenk ile okuma. Sesini yükseltme. Arayıp soruşturma. Birisini hicvetme. Kayıp olan bir şeyi haber verme: En büyük ebcedi 2141= 1142… Mehdî: Büyük ebcedi 142.

“İnşar: Ölüyü diriltme… Ebced değeri: 552.

Mehdî Salih (Karayılan) İzzet Mirzabeyoğlu: 62+691+477+322=1552.” [67]

İnşar: Ölüyü diriltme. (Bu fiil, Allah’a mahsus olmak kaydiyle: İnşar-ı emvat denir.): Büyük ebcedi 889= 1888… İDRİS: En büyük ebcedi 1888.

 • (Not: Eserde, yukarıda iktibasın devamında bir kelime Mugalebe: Birisine galib gelmek. Üstün olmağa, galib gelmeye çalışmak: Tüm ebced toplamı 1078+28+1341+2863= 5310= 4311= 2313 eder. Yani Şehid’in galib vasfı sözkonusu değerlerle bir kez daha görünüyor. “YAŞASIN KUMANDAN MİRZABEYOĞLU!”)

Devam edersek:

Taharruk: Yırtılma. Koparılma. Sökülme. Yarılma: 1300, büyük ebcedi 1384… 1300-(bin 300) deyince akla IŞIK hızı geliyor, derginin geçen yazısından bahsetmeye çalıştık; saniyede 300 bin “km.”

İmate: Ölü hâle getirme. Öldürmek. Fena etmek: En küçük ebcedi 15, en büyük ebcedi 1384… Bu kelimenin tüm ebced toplamı 2565’dir.

KEDURET ZAMANI: Tüm ebced toplamı 738+54+1077+4013= 5882= 887… İDRİS: En büyük ebcedi 1888.

Muntazar Mirzabeyoğlu: 7888.

KEDURET ZAMAN(I): 728+44+1066+3438= 5276= 281… “Naka-i Salih: 281”; (bkz., Furkan ─ 281 vahiti.)… Ve, 3438 değeri birlemeyle 1440 eder.

1077: O kim?..

 • En başta biraz değinmiştik. Allah Resûlü’nden sonrası Keduret Zamanı ve bizim için Mütefekkir’in bu dünyadan çekilmesi keduret içi keduret oldu, hapis içinde hapis…
 • “MAHV Ü VÜCUD”: Büyük ebcedi 239… Udtumme: Kişinin aslı: En büyük ebcedi 2239= 1240… (240 Lehva’sının hatırlayalım.)… Mehdi-üz Zaman: En büyük ebcedi 4237= 2239… MİRZABEYOĞLU: 1302; (bkz. Furkan – 302 vahitine.)… Dimne: Büyük ebcedi 237.  

 

“BEN KİMİM”E NİSBET O KİM?

 • “Men ene?: Ben kimim?: 142.

Mehdî. (Büyük ebcedle): 142.

Abdullah: Allah’ın kulu. (Allah Resûlü’nün isimlerinden biri.): 142.” [68]

 • İktibasın devamında ve (TG-4, 232’de), Vuu’: TİLKİ: En büyük ebcedi 1314= 2313 veya 315… “Abdullah”: En büyük ebcedi 3979= 1981.

Başlarda verdiğimiz bir kelime: İdeoloji: “Bir insanın inandığıyla, iş ve eseri arasındaki uygunluk.”[69]:  Ebcedi 80, en büyük ebcedi 4316.

Ihtitaf: Sür’atle ahzetmek, çok hızlı almak: 1091= 92, büyük ebcedi 1315… Aynı yazılışla, İhtitaf: Göz kamaştırma. Kapıp götürme, kapma.

Merta: Sür’atle yelmek. Seğirtmek: En büyük ebcedi 2075= 77, ebcedler toplamı 2662… “O kim?”: 77… “Mart: Yürüyen El”…

(TG-5, 431’de), Kabîs: Hızlı giden at. Süretli at: Büyük ebcedi 315.

 • Hazâ: Bu. Şu. O. İşaret zamiri: En büyük ebcedi 897, büyük ebcedi 818, en küçük ebcedi 16… (Hız?)

SIBGATULLAH: Cenab-ı Hakk’ın dilediği tarz, manevî renk, biçim ve şeklide yaratması. İslâmî ahlâk ve karakteri halketmesi. Allah’ın dini: Büyük ebcedi 1818… ALLAH: En büyük ebcedi 2898.

İn’aş: Harekete getirme, canlılık kazandırma. YUKARI KALDIRMA: Büyük ebcedi 818.

KUSTO (kaf + vav + sin + te + vav): En büyük ebcedi 1817= 818.

(TG-5, 158’de), Men’ûş: Hayır ile yâdedilen ölü. Yukarı kaldırılmış. Fakir olduktan sonra sevindirilmiş. TABUTA KONULMUŞ: Büyük ebcedi 699… (“Ölüm Odası”: Büyük ebcedi 699 idi.)… Meniş: Tabiat, huy mizac: 390.

(TG-6, 522’de), Me’nûs: Alışılmış. Alışık. Ünsiyet edilmiş. Beğenilmiş. Merğub: Büyük ebcedi 440, en büyük ebcedi 2091.

 • O KİM?: 77, en küçük ebcedi 29, en büyük ebcedi 2016… (2108’e “iki: sin” sene var!)… Tüm ebcedler toplamı: 77+29+426+2016= 2548= 550… (“MUHAMMED: En büyük ebcedi 1550… ERDİŞ: En küçük ebcedi 29”)… Şın harfinin en büyük ebcedi 1077’dir, Da’vâ Cetveli’nde bu harfin değeri 460… T(i)lki: 461… “ŞIN” kelimesinin çok evlilik-çok fikir’e bakan bir tilkası var: “ŞIN-Bir. Harf. Mavi. Çok evlilik”(*)… Çokça FİKİR ve ZİKİR sahibi, başka deyişle Mütefekkir-fikir adamı, her mevzuda gerekli olan ve beklenen. Hiyerarşik bir düzende bakıldığında ümmetin fertlerinden de beklenen olarak. “Topluluk hakikati”nin sağlanması için, Allah Resûlü ve Sahabelere ittiba etmek, o zaman ki devrin gölgesi olup, o (saadet) zamanı şimdi ve burada tecelli ettirmek demektir. Zamana, eşya ve hâdiseye rastgele bir şekilde değil, zaten böyle olmaz, insicamlı nitelikte hâkim olmak, tevil ve tabir etmek için. Hem toplumu, hem de kendinin kurtuluşuna vesile olmak için. “Ben kimim?” derken, etrafa doğru bakışta “o kim?” sorusu bunun için ve cevap da bu maksatlılıkta görünmek… Şın, Muhiddin-i Arabî Hazretleri’nin cetvelinde ise, “El-Muktedir” ism-i şerîfi ile kayıtlı ve “Sabit yıldızlar” mertebeli… Yâni iktidar-devlet sahibi ümmetin yıldızları nisbetli bir görünüşe yorulursa sanırım hata yapılmış olmaz… ŞİN: Büyük ebcedi 477: İZZET. Bu değer, böylesi bir bakışta külliyattaki “Fikir İzzet’in”i(*) gördürüyor… Çok evlilik derken, iki şeyin arasını birleştirici izdivaç mânâsı Büyük Doğu-İbda izdivacı-ikiliği ile birlikte, “Doğu-Batı” arasına dikiş tutturan, iki yerdeki tefekkürî verimleri işleyen Büyük Doğu-İBDA fikir sisteminin keyfiyet ve kemmiyetini anlayabiliyoruz. 160 küsür cilt bunun için.

(TG-5, 436’da), “Zikir, kabz ve kaptan!..”

 • Telegram: En büyük ebcedi 3074= 77… “MOĞOL: 1076= 77.”(*)… Telegram’ın bu ebcedli yazılışında bütün ebcedler toplamı 6728= 1733… Abdülhakîm Koltuğu?..
 • İsti’bar: İbret alma, ders alma. (“Kabz?”). Rüyâ tabir ettirme: Büyük ebcedi 1077.
 • “M…..D”: Büyük ebcedi 224, en büyük ebcedi 1550. Tüm ebced toplamı: 92+20+224+1550= 1886= 887… İDRİS (Aleyhisselâm): En büyük ebcedi 1888… 16 yıllık riyazet bahsi hatırlanmalı. Hatırlarsak:

“Hazret-i İlyas, Nuh Aleyhisselâm’dan önce Nebî olan İdris Aleyhisselâm’dır. İdris Aleyhisselâm, ruhaniyeti cismaniyetine galip gelerek, miraca mazhar olmuş, mekânların en yücesi Güneş feleğine yerleşmiştir. Cismanilik, hayvan, hayat mertebesidir: Bu mertebeye galebe, bütün hayvanların dilinden anlamayı getiren…” [70]

TG-6, 532’deki “Müftü-i Sakaleyn” beyanını tedai ettiriyor; Büyük İrşad Kutbu’nun… Müftü-i Sakaleyn: 1220= 221, büyük ebcedi 1453, en büyük ebcedi 5098= 1102… İlyas: 102… İstanbul’un fetih tarihi, malûm!.. “KUST”: En büyük ebcedi 1102, büyük becedi 311… “Kust” kelimesinin bütün ebced değerleri toplamı 169+19+311+1102= 1601= 602’dir.

“Müftü-i Sakaleyn” terkibinin bütün ebced değerleri toplamı 7827= 1833… “Abdülhakîm Koltuğu”: 833… “Müftü-i Sakalan”: 1211… İflâk: 211.

Mücteba: Seçilmiş. Kıymetli, ihtiyar olunmuş: Tüm ebcedler toplamı 455+23+558+2874= 3910= 1912.

BUR: Fıstıkî renk. Sülün. DORU AT. “Ateş gibi at?”: Bütün ebcedler toplamı 2019… Bu seneyi gösteren bir ebced değeri… (“Altay?..”; daha evvel verdik .) Aynı yazılışla, Bevr: Helâk olma. Yok olma. Sınama, deneme. Alış-veriş SIKINTISI. Sürülmemiş yer… Sıkıntı?.. (TG-4, 542), Ber’: Yaratmak. Halketmek. Hastanın iyileşmesi. Sağlamlık: Büyük ebcedi 315… Az yukarıda verdik; Vuu’, 1314= 315 ile alâkalı idi.

874 değerinin tersi, 478: İDRİS: Büyük ebcedidir.

Muntazar Mirzabeyoğlu: 1912… 23: Mehdî (en küçük ebcedle.)

Nuksan: Eksilmek, noksanlaşmak. “Mirzabeyoğlu?”: 291… Nüks: Hastalığın geri dönmesi, depreşmesi. “Maraz-Mirza?”: En büyük ebcedi 1910… (TG-6, 149’da), İnsilah: Ayın sonu gelme. Soyulma. Derisi yüzülme. Sıyrılıp çıkma: En büyük ebcedi 2908= 910… (TG-5, 328’de), Selîha: Kabuk. Soyulmuş veya bozulmuş şey: 705… (HE: En büyük ebcedi 705)… (TG-5, 326’da), Kışr: Kabuk. Dış taraf. Libâs… Libs: Kâbe’ye örtülen örtü: En büyük ebcedi 2221= 1222, bütün ebcedleri toplamı 2515… Libse: Elbise giyme: Büyük ebcedi 200, en büyük ebcedi 2926= 928: İBDA: 9, (asıl ebcedle.)

Libâs: Elbise. Karı ve koca. İçtima. Şübhe kabul eden söz. (“Mehdî?”): En küçük ebcedi 9, en büyük ebcedi 2234… Ekhel: Baş ve gövde damarı. Gözü sürmeli: 59, büyük ebcedi 292= 1291… (MEHDÎ: 59.)

Kabuk: Bir şeyin dışındaki sert örtü, kışır. Bazı hayvanların katı mahfazaları: Bütün ebcedleri toplamı 1910= 911… “Yüce” kelimesinin bütün toplamı aşağıda.

(TG-5, 326’da), Kabz: Ele almak. Tutmak. Kavramak. Almak. Tahsil etmek. Teslim almak. Amelde zorluk çekmek. Kuşun süratle uçması. Mülk: 902, 20, 989, 1311; toplamları: 3222.

(Not: Bir ayrıntı… Gaşve: Perde, hicap, örtü. Göz kararmak: Büyük ebcedi 1439… Haşv… (TG-5, 39’da, “Yeni Devirde Ben” gününden), Sady: Taarruz eden kimse. Bedeni, endâmı hoş olan. DİMAĞ. Başın içini dolduran haşev. Ölü insan cesedi. Baykuş: En küçükü 20, büyük ve en büyük ebcedi sırasıyla: 141 ve 1443= 444… Bölüm başındaki 142 değerini hatırlarsak.)

(TG-6, 488’de), Mil: Göze sürme çekecek âlet. Bir çarkın üzerinde döndüğü mihver, eksen. İğne gibi ince ve uzun bir âlet. Sivri dağ tepesi. Selin bıraktığı en verimli münbit toprak. Mesafeyi gösteren işaret çubukları. Bir kilometreden fazla mesafe, uzaklık. “Tilki?”: En büyük ebcedi 1998= 999… Mîlî: Kedi: 90, en büyük ebcedi 2573= 575: “En Üstün El”: “Yürüyen El”…

İctiba: Seçmek. İhtiyar ve intihâb etmek. Seçkin bir şeyi ALMAK. (Kabz?) Tahsildarın para ve vergi toplaması: Büyük ebcedi 790.

(TG-6, 528’de), İhsâ: Saymak. Sayılmak. İstatistik, sayım. Kandırmak, aldatmak. Zabtetmek. Ezber etmek. Fehmetmek. İdrak eylemek: Büyük ebcedi 437, en büyük ebcedi 1229= 230, en küçük ebcedi 17… Berzah’ın en küçük ebcedi 17.

 • ÖLÜM… ÜLÜM: Bölük, takım, cemaat: Büyük ebcedi 272, en büyük ebcedi ise 1436 ve tüm ebcedler toplamı 1790… Engar: Sanma, zan, tasavvur. Şüphelenme. Tamamlanmayan, eksik kalan iş: 272.

“Ölüm Odası”: Cemaat odası?.. Ebced odası?.. İdrak yeri?..

 • “Men ene?: Ben kimim?”: Büyük ebcedi 524, en küçük ebcedi 10 ve en büyük ebcedi 1879= 880.

Haled: Kalb: En büyük ebcedi 1880… “Men ene?”, kalbte bir soru, bu esasla birlikte ahiret için dünya sorusu… 100 sene sonrası, 1880+100= 1980… 1400 Hicrî yüzyılın başı tarih. Mehdî’nin yüzyılın başında geleceği bilgisine dikkat.

 • İnsan aceleci olarak tarif edilmesi ve ecel sahibi olmasına nazaran, Zud: Çabuk, tez, hemen olan, acele: En büyük ebcedi 880… Zud: Üçten ona kadar olan develer: En büyük ebcedi 922 ve tüm ebcedleri toplamı 2401 ki, yâni Berzah’ın ebcediyle “bin buudu”nda aynı: 3401… Zû: Kelimenin başına gelerek “sahip, mâlik olan” mânâsını verir… “Dal?”…
 • Naka: Dişi deve: En büyük ebcedi 1525= 2524… Berhe: Müddet, ân, zaman: En büyük ebcedi 2523= 525.

BAŞKAN-YÜCE

 • Reis-i Cumhur Receb Tayyib Erdoğan: 2018, büyük ebcedi 2699= 701, en büyük ebcedi 10918= 928.

“Osmanlı: 701”(*), (bkz. Furkan – 701 vahiti.)… T(e)l(e)kram: 701, en büyük ebcedi 4298= 300, büyük ebcedi 987: Yürüyen El… T(e)l(e)kram’ın bütün ebcedler toplamı 6027= 33 eder.

 • “ÖLÜM ODASI”: Büyük ebcedi 699… İBDA: İzhâr etmek. Bir yerden diğer bir yere çıkmak. Yaratmak. Nümunesiz bir şey yapmak, (“Ölüm Odası?”): En büyük ebcedi 928.

“ÖLÜM ODASI”… İBDA Külliyatı’nın başlıca eserlerinden biri, hapiste ve işkence altında yazılan, tab edilmiş olarak üç cilt, tefrika sayısı olarak 415’de kalan; “Konuşan Kedi”… Engare: eksik kalan iş!..

Kahkarî: Birdenbire geri dönme, âniden arkaya dönme. Geri çekilmekle ilgili, geri dönmekle ilgili: 415, en küçük ebcedi 33… Kahkariye: Geri dönme. Rücu’: En büyük ebcedi 2581, bütün toplam 3635… (E=m x c2?..)

(ÖO-1, 657’de), Mu’temil: Zorlukları göze alarak tek başına iş gören. “İBDA”: 580, büyük ebcedi 782.

Mu’teref: Gizlenmeyip söylenmiş. İtiraf olunmuş: En büyük ebcedi 1998.

 • “Baş Yüce”… Yüce: 24= 1023, en büyük ebcedi 2780= 782, tüm toplam 2911= 913… Havkale: Hızlı yürüme: En büyük ebcedi 2913.

Sayb: İNMEK: 102, en küçük ebcedi 18 ve en büyük ebcedi 1776… İLYAS: 102… Yukarıda geçti: Ref’et: Merhamet, acımak. YÜCE: Bütün toplam 2982= 1983… (TG-4, 239’da), Sevleb: TİLKİ: En büyük ebcedi 2913.

1400’E DAİR

 • 400 buuduna âit kimi kelime ve değerler:

ÜSTAD: Tüm ebcedleri toplamı 2398= 400… MİRZABEYOĞLU: En büyük ebcedi 5396= 1400…

EBCED tablosundaki tüm ebced değerlerinin toplamı 27374’dür. Birlemeler ile, 27374= 27+374= 401= 1400 eder.

“BERZAH”; bütün ebced değerleri toplamı 3401’dir. Yâni 4400.

Tekrar verelim,  Bütşiken: Putlara işkence ve ıztırab veren, yok eden: En büyük ebcedi 3398= 1400.

Lüuka: Sür’at, hız: Büyük ebcedi 401= 1400.

Mütezammın: Koltuğa alan. Kavrayan, içine alan, müştemil: En büyük ebcedi 2399= 1400.

(ÖO-2, 435’de), “Mantuk: Bir lâfzın söz sahasında delâlet ettiği şey. Mânâ, mefhum: Büyük ebcedi 400.

İ’lal: Harf-i illetlerin kolaylık için başka harfe değiştirilmesine denir. Meselâ, “kul”un “kâl” olması gibi: En büyük ebcedi 2398= 400.

Muhtazar: Hazırlanmış. Ölüme hazır: Bütün ebced değerleri toplamı 5400.

İdmac: Bir şeyi bir şeyin içine koymak: Sıkıştırmak: Büyük becedi 400.

Erdoğan: En büyük ebcedi 2399= 1400.

(Not: “1400 Gergini”ne âit özel bir kelime: “EL- MEHDΔ: Tüm ebcedleri toplam 3438= 1440.)

EBCED TABLOSU [71]

 

Harfler

 

Küçük Ebced

En Küçük Ebced  

Büyük Ebced

En Büyük Ebced
  Elif       1      1    111      13
  Be       2      2        3    611
  Cim       3      3      53  1035
  Dal       4      4      35    278
  He       5      5        6    705
  Vav       6      6      13    465
  Ze       7      7        8    137
  Ha       8      8        9    606
  Tı       9      9      10    535
  Ye     10    10      11    575
  Ke     20      8    101    630
  Lâm     30      6      71  1090
  Mim     40      4      90    333
  Nun     50      2    106    760
  Sin     60         120    520
  Ayn     70    10    130    192
  Fe     80      8      81    651
  Sad     90      6      95    590
  Kaf   100    10    181      47
  Ra   200      8    201    502
  Şın   300      6    360  1077
  Te   400      4    401    320
  Se   500      2    501    747
  Hı   600         601    512
  Zel   700    10    701    179
  Dad   800      8    805    653
  Zı   900      6    901    577
  Gayn 1000    10  1060    111

 

Notlar

1- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, İbda Yayınları, İstanbul 2014, s. 15

2- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 786

3- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, İbda Yayınları, İstanbul 1994, c. 4, s. 35

4- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Tarih”, İbda Yayınları, İstanbul 2013, s. 649

5- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 599

6- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 596

7- Salih Mirzabeyoğlu, Erkam – “hayat-sayı-matematik”, İbda Yayınları, İstanbul 2007, s. 79

8- Salih Mirzabeyoğlu, Erkam – “hayat-sayı-matematik”, s. 177

9- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 47

10- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, İbda Yayınları, c. 4, s. 35

11- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 217

12- Salih Mirzabeyoğlu, İbda Diyalektiği “Kurtuluş Yolu”, İbda Yayınları, İstanbul 1995, s. 55

13- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Tarih”, s. 665

14- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 57

15- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, İbda Yayınları, İstanbul 1994, c. 6, s. 17

16- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-b yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 86

17- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 787

18- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 684

19- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 357

20- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Tarih”, s. 240

21- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 785

22- Salih Mirzabeyoğlu, İbda Diyalektiği, s. 188

23- Salih Mirzabeyoğlu, Erkam – “hayat-sayı-matematik”, s. 175

24- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 729

25- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 474

26- Salih Mirzabeyoğlu, Esatir ve Mitoloji -güneş ve ay-, İbda Yayınları, İstanbul 2010, s. 48

27- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 40

28- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 198

29- Salih Mirzabeyoğlu, “Ölüm Odası B / Yedi: Düşvarî – 294”, Baran Dergisi, 7 Ocak 2016

30- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 413

31- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, İbda Yayınları, İstanbul 1991, c. 1, s. 205

32- Salih Mirzabeyoğlu, “Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 705

33- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 3, s. 16

34-  Salih Mirzabeyoğlu, “Ölüm Odası-B Yedi-“Tarih”, s. 735

35- Salih Mirzabeyoğlu, Şiir ve Sanat Hikemiyatı-Estetik ve Ahlak-, İbda Yayınları, 2. Basım, İstanbul 1998, s. 15

36- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 5, s. 326

37- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 5, s. 182

38- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 6, s. 295

39- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 1, s. 358

40- Salih Mirzabeyoğlu, Esatir ve Mitoloji -Güneş ve Ay-, İbda Yayınları, İstanbul 2010, s. 291

41- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 1, s. 500

42- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 3, s. 15

43- “Matematik Dünyası” Dergisi, TMD Derneği, 2003 Kış sayısı, s. 65

44- Salih Mirzabeyoğlu, “Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 578

45- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 4, s. 330

46- Salih Mirzabeyoğlu, “Ölüm Odası-B Yedi-“Tarih”, s. 553

47- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 53

48- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Tarih”, s. 356

49- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 5, s. 462

50- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 424

51- Salih Mirzabeyoğlu, Büyük Muztaribler-Düşünce Tarihine Bakış, İbda Yayınları, İstanbul 2014 , c. 4, s. 9

52- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 220

53- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 3, s. 301

54- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 225

55- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 30

56- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 31

57- Salih Mirzabeyoğlu, “Ölüm Odası B / Yedi: Ruh’ül Kıst (Adaletin Ruhu) – 210”, Baran Dergisi, 29 Mayıs 2014

58- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Tarih”, s. 173

59- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 6, s. 158

60- Salih Mirzabeyoğlu, Kültür Davamız – Temel Meseleler, İbda Yayınları, 3. Basım, s. 145

61- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 1, s. 422

62- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 3, s. 368

63- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 1, s. 423

64- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 4, s. 533

65- Salih Mirzabeyoğlu, Tilki Günlüğü, c. 4, s. 500

66- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Matla’ Beyitler”, s. 227

67- Salih Mirzabeyoğlu, Telegram -“Zihin Kontrolü”, İbda Yayınları, İstanbul 2003, s. 19

68- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Giriş”, s. 499

69- Salih Mirzabeyoğlu, Necip Fazıl’la Başbaşa-İntıbâ ve İlhâm, İbda Yayınları, 3. Basım, s. 101

70- Salih Mirzabeyoğlu, Ölüm Odası-B Yedi-“Giriş”, s. 501

71- Salih Mirzabeyoğlu, Erkam-Hayat-Sayı-Matematik, s. 313

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!