Kimliğimiz, Prensiblerimiz, Hedeflerimiz, Projelerimiz…

BİZ KİMİZ

Bizler; yabancı bir hayat tarzı kendisine dayatılmaya, türlü modern oyuncakla avutulmaya, türlü ithal formülle esir alınmaya, türlü sahte idealle varoluş gayesinden saptırılmaya, kısacası çoktan çürümüş bir dünyanın türlü çöpüyle ruhu, aklı, bedeni ve çevresi yozlaştırılmaya çalışılan insanımıza ve tüm insanlığa, ‘haz mı esastır, yoksa fazilet mi; yaşanmaya değer hayat nerededir; bu dünya ve ötesinin hakikati nedir, cevabı kimdedir?’ sorusunu hatırlatmak, sormakla bırakmayıp cevabın bizcesini sunmak, yeni bir çağın eşiğinde ve fikir-ilim-sanat çerçevesinde üzerimize düşen görevi yapmak isteyen insanlarız. ‘Akademya’ adıyla 1996 Ocak ayında İslâmî İlimler ve Sanatlar Araştırma Vakfı bünyesinde başladığımız ve artık kendi bünyemizde sürdürdüğümüz akademik yayıncılığımızın ve kültür-sanat organizasyonlarımızın 2016 itibariyle 20. yılındayız.

Dünya görüşü olarak ise bizler;

– İslâma muhatab anlayışın “dünya görüşü”nü örgüleştiren;

– bugün kadar yarının da insan ve toplum meselelerini çözücü bir “bütün fikir” anahtarı sunan;

– muazzam bir nefs, dünya, kâinat ve tarih muhasebesi gerçekleştirerek, “biz kimiz?” ve “yaşanmaya değer hayat hangisidir?” sorusunun cevabını 200 cildlik bir külliyatla âbideleştiren;

– idare biçimi “Aydınlar Aristokrasisi” olan “Başyücelik Devleti” ismiyle yepyeni bir İslâmî devlet ve dünya düzeni teklifi getiren;

– Türk, Kürt, Arab başta olmak üzere, tüm müslüman kavimlerin İslâm potasında harmanlandığı bir dava olarak “Anadolucu” olan ve “Anadolucu” bir milliyetçiliği savunan;

– Anadolu’yu da şimdiki sınırlarından ibaret görmeyip, onu İslâmî bir ruhun merkezleştiği ve uzuvları Türk âlemine, Kürt âlemine, Arab âlemine, aynı şekilde Rumeli’ye, Kafkasya’ya, Uzakdoğu’ya, Asya’ya, Afrika’ya uzanan bir vatan, bir mekân, bir belde ve bir beden olarak görerek, inşallah yarın Avrupa ve Amerika kıtalarına bile şâmil bir genişlikte, “Fikrimizin ulaştığı her yer ANADOLU’dur” diyen;

– Ümmet’i teşkil eden tüm kavimlerle birlikte ve ANADOLU MERKEZİNDE hepsinin yekpâre bir bütünlük oluşturacağı “İslâm Birleşik Devletleri İdeali”ne inanan;

– herkesin emeğini gerekli kılıcı bir fikir, sistem ve anlayış olarak, değil sadece Anadolu insanının, tüm bir insanlığın altında birleşebileceği, katkısını sunabileceği ve himâye görebileceği şemsiye keyfiyetini temsil eden;

– “Şeriat”ı Allah Resûlü’nün zâhirinin davası, “Tasavvuf”u Allah Resûlü’nün bâtınının davası, “İslâm Devleti”ni Allah Resûlü’nün İlâhî ölçüleri tatbikinin davası bilici “Sünnet ve Cemaat Ehli” dosdoğru çizgisinin devamı olan;

– Batı Tefekkürünü İslâm Tasavvufu önünde hesaba çekerek benzersiz bir Hikemiyat binası kuran Büyük Doğu-İbda’nın pazarlıksız bağlısıyız.

İşte böyle bir Anadoluculuğun milliyetçisi, mücahidi, ülkücüsü, inkılâbçısı, devrimcisi, vatanseveri, yurtseveriyiz biz. Türküz, Kürdüz, Arabız, Rumeliliyiz, Kafkasyalıyız, isterse kökeni Rum veya Ermeni olsun, kalbinden kopan bir sayha hâlinde “müslümanım” diyen herkesiz. Anadolu’nun doğusu kadar batısı, kuzeyi kadar güneyi, mevcud sınırlar içinde olsun olmasın her karış toprağı bizimdir.

Biz, Anadolu insanını bölüp ayrıştıranların düşmanı, birleştirip bütünleştirenlerin dostu olarak, “Doğsun BÜYÜK DOĞU, benden doğarak!” (NFK) ve “Yeni Dünya Düzeni buradan başlasın!” (SM) diyenleriz.

Tek kelimeyle, Anadolu’yuz, Anadolulu’yuz, Anadolucu’yuz.

Çapımız, imkânlarımız ve yaptıklarımız ne seviyede olursa olsun, idealimiz noktasında iddialıyız ve Kâbe yolunda karınca misâli de olsa, yeni bir insan, yeni bir toplum, yeni bir dünya, yeni bir kültür ve medeniyet inşâ etmek için varız; doğacak ve önümüzde plânı olan ‘Fikir Çağı’ mimarîsine uygun tek bir tuğla olsun dikebilmek için yaşamaktayız; ya birlikte varoluş ya hiçlikte kayboluş kavşağında, bu idealin ancak inancı inancımız olan herkesle ve her kesimle gönül birliği, el birliği, iş birliği ve güç birliği yaptığımız takdirde gerçekleşeceğine inanmaktayız.

PRENSİBLERİMİZ

1) Gündelik siyaset değil, kuşatıcı ve kurtarıcı fikir…

Gündelik siyaset ve kamplar arası tarafgirlik, kısa vâdede sağlayacağı fayda ne olursa olsun, kuşatıcı ve kurtarıcı bir fikrin mensubları için uzun vâdede zararlı sonuçlar doğurabilecek, cemiyetin her ferdine ve her kesimine hitab eden dünya çapındaki bir fikri kısır ve daracık kafeslere sokabilecek bir niteliktedir bizce. Akademya olarak bize düşen, dünya çapındaki fikri halkın belli kesimlerine yahud Anadolu’nun belli bölgelerine hapsetmek değil, halkın tüm kesimlerine açmak ve Anadolu’nun her köşesinde ocaklaştırmaktır.

2) Gönlünü herkese ve her kesime açmak…

Herkese ve her kesime yönelik olarak mevcud köprüleri tâmir etmek, tamamen uzak olunan kesimler için ise yeni köprüler inşâ etmek, bunun için cezbedici ve yepyeni yaklaşım tarzları geliştirmektir yine bize düşen. Bunları da bir taktik icabı değil, candan isteyerek gerçekleştirmektir. Bu büyük dava, tek tek şahıs veya grubların küçük ve kısır sevgi, nefret ve temâyüllerinin üstünde; diğer bir deyişle, her birimizin nefsanî yakınlık yahud uzaklıklarından muazzez ve münezzehtir. Kurtuluş, sadece kendi nefslerimiz için istenen değil, bugün bizden çok uzak yerlerde mevkîlenmiş de olsalar, herkes ve her kesim için istenendir.

3) Eleştirici değil, kucaklayıcı yaklaşım…

Sadece Anadolu’da yaşayanlar değil, bugün dünya üzerinde yaşayan herkes, mücadelesini verdiğimiz muhteşem idealin muhtemel ve müstakbel bir unsurudur. Tam da bu yüzdendir ki, istikbâldeki gönüldaşımız, dostumuz, yoldaşımız ve vatandaşımız olmasını ümid ettiğimiz tüm kesimlere, dışlayıcı değil kucaklayıcı, itici değil ısındırıcı, eleştirici değil alternatifini gösterici, kısaca kuşatıcı ve rehberlik edici bir dil, uslûb ve davranış tarzıyla yaklaşırız biz. Elbette herkesin ve her kesimin kötü-yanlış-çirkin yönleri olabilir az çok. Ancak bunları teşhir veya gizliyse araştırmak da bizim ilgi, mesai ve vazife konumuzu teşkil etmez…

4) Taraflardan bir taraf değil, bütünleştirici şemsiye olmak…

İnandığımız iyi-doğru-güzel değer ölçülerini tamamen yahud çoğunlukla paylaştığımız herkesle ve her kesimle, bu ortak payda çerçevesinde bir ve beraberiz. Biz onlardanız, onlar da bizden; adları ve ihtisas sahaları her ne olursa olsun. Faydalı değer ölçüsü bakımından, aynı ortak fayda çerçevesinde buluştuğumuz herkesle ve her kesimle ise, tam da o bahiste işbirliği ve dayanışma içindeyiz; güttükleri dava her ne olursa olsun. Özetle, biz, mevcud taraflar arasında bir diğer taraf değil, her tarafın bilerek veya bilmeyerek candan arzu ettiği bütünleştirici şemsiyenin tâ kendisi, bu misyonun davacısı olmak isteriz.

5) Rekabet ve husumet değil, birlikte varoluş ve kurtuluş…

Olması gerekenler dairesinde buluşacağımız dostlar ve idealimizdeki bütün bir ‘yaşanmaya değer hayat’ın her bir parçasını birlikte inşâ edebileceğimiz yoldaşlar ararız biz. Yâni, idealimizi en güzel ve en heybetli biçimde sunup tüm insanlığı bu kurtuluş fikri etrafında halkalamaya bakmak dururken, tek tek herkesin ve her kesimin eksik ve yanlışlarını saymakla ömür tüketmez, emek israf etmeyiz. Sonuç olarak; hep büyük düşünür; Anadolu merkezli bir dünya nizâmına talibken, mahalleler arası küçük kavgaların galibi olma tasası çekmez, bunun mücadelesini vermeyiz. Çünkü biz, ‘küçük olsun, benim olsun’ değil, ‘büyük olsun, hepimizin, tüm insanlığın olsun; yeter ki rüyâmız hakikat olsun’ diyenleriz…

HEDEFLERİMİZ

Bir saray inşâsından önce bir fikrî ve mimarî plân gerektiğini bilen insanlar olarak, doğacak olan “Fikir Çağı” eşiğinde ve önümüzdeki fikir mimarîsine göre, bizi iki türlü görevin beklediğini görüyoruz:

Birincisi “teorik” çerçevede olan ki, önümüzdeki fikir mimarîsini tüm fikir-ilim-sanat dallarında saha saha öğrenmek, araştırmak, detaylandırmak, nihâyet örnek, çözüm ve alternatif sunabilecek bir uzmanlık seviyesine ve akademik çapa ulaştırmak…

İkincisi “pratik” çerçevede olan ki, öğrendiklerimizi öğretmek, araştırdıklarımızı paylaşmak, detaylandırdıklarımızı esere nakşetmek, sonuç olarak hepsini iş ve verim hâlinde hayata yansıtmak ve eserler üzerinde kalıcılaştırmak…

Hedeflerimizi bu bakımdan ve her iki görev içiçe olarak sıralamak gerekirse:

1) Dünya görüşümüzün “Aydınlar Aristokrasisi” rüyâsını ete kemiğe büründürmek üzere, fikir sistemimizin tüm fikir-ilim-sanat dallarında ve o dalların gönüllüleri tarafından ocaklaştırılması, okullaştırılması, gelenekleştirilmesi; bir deyişle, dünya görüşümüzün her sahada eser verici, verim koyucu, örnek ve teklif sunucu takibçilerinin yetiştirilmesi…

2) “Aydınlar Aristokrasisi” ideal, teklif ve alternatifimizin, öncelikle tüm fikir-ilim-sanat sahalarında “aydınlar”ın yetiştirilmesiyle içiçe olarak, sahalarında yetkin ve belli bir formasyona sahib şahsiyetlerin organize edilmesini de gerektirdiğinin bilfiil “iş içinde” gösterilmesi ve başa alınması…

3) Bir tohumdaki ağaç potansiyelini dal dal, meyve meyve, çiçek çiçek açıp geliştirmek ve genişletmek üzere, başlangıçta mütevazı çalışmalarla başlasa da süreç içerisinde ve muazzam maddî çerçevesiyle bir akademi veya külliyeye giden yolun taşlarının döşenmesi…

4) Bir rönesans hamlesi, hem öz kültürünü tevârüsü, hem rakib dünyaları süzmeyi, hem dünyanın bugün geldiği noktayı takibi ve hem de dünyanın kıvrıldığı geleceği öngörmeyi gerektirdiğine göre, bir yandan kapsamlı bir “Doğu-Batı kütübhânesi” kurmaya başlanması, bir yandan da “düşünce kuruluşu” fonksiyonu görmeye yönelik adımların atılması…

5) Her biri farklı fikir-ilim-sanat sahalarında yetişecek, yetiştirecek ve araştıracak insanların kendi mevzularındaki literatürü takib ihtiyaçlarını asgari mikyasta da olsa karşılayabilecek bir “araştırma kütübhânesi”nin, “Doğu-Batı kütübhânesi”ne paralel olarak kurulması…

6) Dünya görüşümüzün her anlayış seviyesine, her eğitim derecesine, her toplum kesimine, her meslek kitlesine, her yaş grubuna ulaştırılması için ayrı ayrı ve basitten zora doğru seviye seviye hazırlanması gereken “yazılı-görüntülü-sesli” eğitim ve tanıtım malzemesinin hazırlanması; çok çeşitli ve etkili öğretim ve tanıtım metodlarının, projelerinin ve stratejilerinin geliştirilmesi; hem bu hazırlıklara paralel hem de bu hazırlıkları takiben, her alanda ve her seviyede eğitim ve kültür-sanat faaliyetlerinin organizasyonu…

7) Her dünya görüşünün ayrı bir “dil” olması ve her dilin de olanca teferruatıyla, genişliğiyle, derinliğiyle öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken bir lûgatının, gramerinin, sözdiziminin, her seviyede öğretim metinlerinin bulunması gereği çerçevesinde, dünya görüşümüz merkezinde ilgili “dil” ve “ansiklopedi” çalışmalarının bir ân önce başlatılması; ayrı yerlerde zaten başlatılmış çalışmaların istişare, destek ve koordinasyon içinde yürütülmesi…

8) Külliyatımızın tüm eserlerinin diğer yabancı dillere, mümkünse anadili o yabancı dil olan tecrübeli müslüman mütercimler tarafından çevrilmesi; şayet bu hemen mümkün olmazsa, ülkemizdeki o yabancı dile hâkim ve uslûb sahibi tecrübeli mütercimler tarafından çevrilmesi, böylece hem ileriki mükemmel tercümelerin yolunun açılıp örnek oluşturulması ve hem de âcil tercüme eser ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların başlatılıp organize ve idâme ettirilmesi…

9) İslâm medeniyetinin en muazzam irfan hamlelerinden birinin de tüm dünya irfanını kendi diline “tercüme” etmek olduğu, zaten dünya görüşümüzün irfan davasının baş maddelerinden birinin de “Doğu-Batı tercümeleri” olduğu unutulmayarak, ister zaten Türkçeye çevrilmiş ancak uydurukça ile katledilmiş, isterse Türkçeye hiç çevrilmemiş önemli metin ve eserlerin “dilimize” kazandırılması…

10) Hem fikriyatımızın, faaliyetlerimizin, verimlerimizin ve fikir-ilim-sanat kurumumuzun tanıtılması, hem de araştırmacıların veya şehir ve ülke dışından insanların bize ve verimlerimize kolayca ulaşıp istifâde edebilmesi için, internet üzerinde, bünyesinde zengin bir “yazılı-görüntülü-sesli” muhtevanın bulunduğu kapsamlı bir site kurulması…

11) Akademimize bağlı faaliyetlerin hem eğitim hem de uygulama olarak, birbirini besleyip geliştirici biçimde içiçe ancak iki ayrı koldan yürütülmesi; meselâ bir yandan sinema eğitimi verilirken, diğer yandan kısa veya uzun filmler çekecek bir ekibin organizasyonu; bir yandan tiyatro eğitimi verilirken, diğer yandan tiyatro sahneleyecek bir grubun teşkili; bir yandan müzik eğitimi verilirken, diğer yandan müzik icrâ edecek bir ekibin oluşturulması; bir yandan resim eğitimi verilirken, diğer yandan resimlerini sergileyecek bir ressamlar kadrosunun teşkilâtlandırılması; bir yandan sanat ve edebiyat eğitimi verilirken, diğer yandan sanat ve edebiyat organizasyonları gerçekleştirecek bir kadronun bulunması; bir yandan an’anevî veya modern uygulamalı sanat eğitimi verilen atölyeler kurulurken, diğer yandan böylesi sanat ürünlerinin muntazaman sergilenmesi; tüm bu kültür-sanat grubları tarafından, hem akademi bünyesinde hem de dışarıda organizasyonlar düzenlenmesi…

12) Gerek teorik gerekse uygulamalı fikir-ilim-sanat çalışmaları bakımından, sadece kendi binamızdaki faaliyetlerle yetinilmeden, başka kültür-sanat merkezlerinde, eğitim kurumlarında, sanat galerilerinde, toplantı, sinema, sergi, konser veya kongre salonlarında seminer, konferans, panel, sempozyum, atölye çalışması, sergi, konser, sinevizyon, film gösterimi gibi organizasyonlar gerçekleştirilmesi veya böylesi organizasyonlara iştirak edilmesi…

13) Toplumdaki her insan ve meslek grubunu eğitici akademik, meslekî veya popüler seminer ve kurslar, sertifika programları, üniversite öğrencilerinin veya akademisyenlerin ihtiyacı olan yabancı dil veya Osmanlıca kursları, tez danışmanlığı, belediyeler ve bakanlıklardan alınabilecek çeşitli projeler gibi çok geniş bir yelpazeye açılabilecek bir faaliyet çeşitliliği ve zenginliğinin süreç içerisinde temini…

14) Eser, broşür ve bültenlerin yanısıra, belirlenecek periyodlarda akademik dergi veya dergilerle birlikte, kadınlara, çocuklara veya farklı meslek grublarına yönelik ihtisas yayınlarının çıkartılması; yanı sıra, fikir-ilim-sanat merkezli veya meslekî kitab yayıncılığı yapılması…

15) Bir yandan yeni devlet ve dünya düzeni teklifimiz sunulurken, diğer yandan böyle bir ihtiyacın gündemleştirilmesi; bu konularda araştırma yapacak olanlara her safhada rehberlik edilmesi; bu konularda başka hiçbir yerde bulamayacakları zengin bir arşiv ve kütübhânenin hizmete sunulması…

16) Anadolu merkezli kendi devlet ve dünya düzeni teklifimizle ilgili olarak farklı yerlerde farklı kişi veya grublar tarafından ayrı ayrı yürütülen çalışmaların birbirini tamamlar ve destekler nitelikte, hem birbiriyle tutarlı hem de yetkin bir niteliğe kavuşturulması için gereken istişare, yardımlaşma ve koordinasyonun sağlanması…

17) Hem hayatın hem de fikir-ilim-sanatın her sahasında bizim alternatifimizin ne olduğuyla ilgili makale, broşür, kitab, rapor, görüntülü veya sesli yayın, basın açıklaması çerçevesindeki metinlerin veya muhtevanın kadromuz içinden veya dışından hazırlanmasının teşvik edilmesi ve mümkünse ödüllendirilmesi…

18) Dünya görüşümüzle her kesim arasında bir köprü ve cazibe merkezi rolü görebilecek seviyeli ve prestijli bir zeminin ve vitrinin tesisi…

19) Dünya görüşümüzün her bir eseri için ayrı ayrı tanıtıcı, öğretici, genişliğine ve derinliğine inceleyici metinler, broşürler, makaleler, eserler, videolar, slaytlar ve benzeri materyallerin hazırlanması; düzenli seminer veya ders programlarının yürütülmesi…

20) Fikir-sanat akademisinde yahud bina dışında gerçekleştirilen seminer, konferans, panel, sempozyum, basın açıklaması, görüş beyanı gibi çok çeşitli program veya ifâde vesilelerinin videoya çekilerek bir “görüntülü kütübhâne” hâlinde internette veya merkez binada hem ilgilenenlerin hem de geniş kitlelerin istifâdesine arzedilmesi…

21) Dünya görüşümüz çizgisinde yayınlanmış tüm dergi ve eserlerin bulunabileceği, piyasada baskısı olmayan dergi veya eserlerin ise fotokopi veya tıpkı basımla ihtiyacı olanlara sunulabileceği bir arşiv, kütübhâne ve fotokopi hizmetinin sağlanması…

22) Mevcud eğitim sistemindeki müsbet yaklaşımları pekiştirici, eksiklikleri ikmâl edici ve ihtiyaç duyulanları teklif edici bir eğitim desteğinin ve programının her yaş grubu ve eğitim kurumu türü için geliştirilmesi; mevcud eğitim kurumlarını dışarıdan takib edenlere veya etmek isteyenlere destek programlarının sağlanması yahud rehberlik edilmesi…

NELER YAPTIK, NELER YAPABİLİRİZ

Bir kısmını zaten gerçekleştirdiğimiz, kalan kısmını ise proje finansmanı sağlandığı takdirde kadromuz içindeki veya dışındaki profesyonellerden yardım alarak gerçekleştirebileceğimiz projeleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Seminer Organizasyonu

Panel Organizasyonu

Konferans Organizasyonu

Kongre Organizasyonu

Sempozyum Organizasyonu

Sergi Organizasyonu

Basın Toplantısı Organizasyonu

Sosyal Medya Organizasyonları

Teorik veya Uygulamalı Kurs Organizasyonu

Kültürel veya Meslekî Tanıtım Organizasyonları

Alternatif Fikir-Bilim-Sanat-Teknoloji Çalıştayları

Yeni Fikir-Bilim-Sanat-Teknoloji Dalları Araştırmaları

Metafizik Araştırmalar

Sıradışı Bilim Projeleri

Futuristik Projeler

Alternatif Oyun Projeleri

Çocuklara Yönelik Organizasyonlar

Öğrencilere Yönelik Organizasyonlar

Gençlere Yönelik Organizasyonlar

Kadınlara Yönelik Organizasyonlar

Çalışanlara Yönelik Organizasyonlar

Emeklilere Yönelik Organizasyonlar

Yaşlılara Yönelik Organizasyonlar

Engellilere Yönelik Organizasyonlar

Hastalara Yönelik Organizasyonlar

Açılış veya Yıldönümü Organizasyonları

Anma Organizasyonları

Bülten Yayını (Yazarlık, Editörlük, Tasarım, Basım)

Dergi Yayını (Yazarlık, Editörlük, Tasarım, Basım)

Kitap Yayını (Yazarlık, Editörlük, Tasarım, Basım)

Gazete Yayını (Yazarlık, Editörlük, Tasarım, Basım)

Rapor Hazırlığı

Araştırma Hazırlığı

Broşür ve Katalog Hazırlığı

Tez Danışmanlığı

Sunum Teknikleri ve Uygulamaları

Yabancı Dilden Tercüme Hizmetleri

Genel veya Özel Amaçlı Kütüphane Oluşturulması

Belgeseller (Senaryo, Çekim, Montaj)

Televizyon Dizileri (Senaryo, Çekim, Montaj)

Televizyon Programları (Senaryo, Çekim, Montaj)

Uzun Metrajlı Filmler (Senaryo, Çekim, Montaj)

Tanıtım Filmleri (Senaryo, Çekim, Montaj)

Kısa Filmler  (Senaryo, Çekim, Montaj)

Teorik veya Uygulamalı  Sinema Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Televizyonculuk Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Radyoculuk Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Fotoğrafçılık Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Reklâmcılık Eğitimleri

Sinevizyon Gösterimleri

Tiyatro Oyunları (Piyes Yazım ve Sahneleme)

Salon Konserleri

Açık Hava Konserleri

Salon Toplantıları

Açık Hava Toplantıları

Yemekli Toplantılar

Şiir Okumaları

Kitap Okumaları

Yazar Okumaları

Akademik Kurslar

Yabancı Dil Eğitimleri

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Girişimcilik Eğitimleri

Liderlik Eğitimleri

Diksiyon, Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Sanat Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Meslekî Eğitimler

Teorik veya Uygulamalı  Spor Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Sağlık Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  Pedagojik Eğitimler

Teorik veya Uygulamalı  Bilgisayar Eğitimleri

Teorik veya Uygulamalı  İnternet Eğitimleri

Üniversiteye Hazırlık Eğitimleri

Dışarıdan Okul Bitirme Eğitimleri

Markalaşma ve Pazarlama Eğitimleri

İlk Yardım Eğitimleri

Âfet veya Âcil Durum Eğitimleri

Kültürel Geziler

Kültürel Kamp Organizasyonu

Kültürel Piknik Organizasyonu

Kültürel Festival Organizasyonu

Kültürel Fuar Organizasyonu

Kültür-Sanat Yarışmaları

Kültür-Sanat Ödül Törenleri

Kültür-Sanat ve Eğitim Reklamları

İDARÎ KADROMUZ

Alfabetik sırayla takdim edersek:

 

Akademya Derneği Kurucu Başkan Yardımcısı ve Organizasyon Danışmanımız

Ali Öztürk

1985, Malatya Darende doğumludur. Ortaokulu Malatya İHL’de, liseyi Malatya Lisesi’nde okudu. 2006-2010 döneminde devam ettiği Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra, özel sektörde çeşitli işlerde çalıştı. Şu ân bir kamu kurumunda uzman statüsünde çalışıyor, Akademya kültür-sanat organizasyonlarında görev alıyor.

Halkla İlişkiler Koordinatörümüz ve Gençlik Kolları Başkanımız

Ekrem Kubilay Karadeniz

1996, İstanbul Üsküdar doğumludur. Doğu Türkistan üzerine araştırmalar yapıyor ve seminerler veriyor. Akademya Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Gençlik Kolları Başkanlığı’nın yanı sıra, Ak Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Teşkilat Komisyonu İkinci Bölge Başkanlığı görevini yürütüyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’nun Metin Soyluk’la birlikte moderatörlüğünü yaptı.

Felsefî Araştırmalar Koordinatörümüz

Elçin Esin

1992, İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden 2014 yılında mezun oldu. 2012 yılında Sakarya Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Türkiye Geneli Felsefe Kongresi’ne “Felsefî Dünya Görüşü Olabilir mi?” adlı bildirisiyle; 2013 yılında Kırklareli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Marmara Felsefe Kongresi’ne “Kozmolojiden Özgürlüğe” adlı bildirisiyle; 2014 yılında Fatih Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Marmara Felsefe Kongresi’ne “Hakikatin Medya ve Siyaset İle Kayboluşu” adlı bildirisiyle; ve 2016 yılında Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu’da İçtihad ve Mezhebler” başlıklı bildirisiyle katıldı. Eski Yunan Felsefesi üzerine yayınlanmış makaleleri bulunan Elçin Esin, şu ânda bir yandan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe ve Din Bilimleri alanında yüksek lisans eğitimi görürken, diğer yandan da Sergâh Dergisi’nin yazarları ve editöryal ekibi arasında bulunmakta, Akademya Dergisi’nde yardımcı editörlük ve yazarlık yapmaktadır.

Sağlık Araştırmaları Koordinatörümüz

Fatma Aslıhan Doğan

Samsun doğumludur. Eyüp Ticaret Lisesini ve Muhasebe Ön Lisans eğitimini tamamladı. On beş yıl, özel sektörde muhasebe sorumlusu olarak çalıştı. Yazı hayatına 2010 yılında Aylık dergisinde toplum ve aile hayatı üzerine yazdığı yazıların yanı sıra, hikâye ve denemeleriyle başladı. 2014 yılında Halk Edebiyatı dergisinde hikâye ve deneme yazısı yayınlandı. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümüne girdi. Parapsikoloji, Şuuraltı Analizi ve Temel Kuantum Düşünce Teknikleri eğitimleri alıyor. Eski medeniyetlerde şifâ metodları üzerine araştırmalar yapıyor. Akademya dergisinde “Şifanın İzinde” başlığı altında araştırma yazılarına devam ediyor. Hobi olarak organik tarım ve müzikle ilgileniyor. “Yaşam Koçluğu” olarak adlandırılan çerçevede uygulamalar yapmayı plânlıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu’da Şifâ” başlıklı bildirisiyle katıldı.

Sempozyum Danışmanımız

Y.Doç.Dr. Göktan Ay

1957, Artvin-Ardanuç doğumludur. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Sanatçı Öğretim Üyesi, Yazar, İletişim Dr., Folklor Araştırmacısıdır. İlk, orta, lise tahsilini babasının öğretmenliği nedeni ile Tokat’ta yaptı. 1974’de K.B. Halk Dansları Eğitim Merkezi’nde göreve başladı. Aynı zamanda Gazi Üniv. Müzik Bölümüne devam etti. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kurulması ile Temel Bilimler Bölümü’nün sınavlarını kazandı, konservatuarın ilk öğrencilerinden ve mezunlarından oldu. 1979’da bilim sınavlarını vererek “asistan” olarak göreve başladı. 1982 yılında konservatuarın YÖK yasası ile İTÜ Rektörlüğü’ne bağlanması ile “okutman”, 1985 yılında Üniversitelerarası Kurulca yapılan “yabancı dil sınavlarını da” vererek “sanatçı öğretim elemanı”, 1987 yılında “Y.Doç.” ünvanlarını alarak “sanatçı öğretim üyesi” oldu. 1988 yılında devam etmekte olduğu İ.Ü. İletişim Fak. Radyo-TV yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayarak “doktor” ünvanını aldı. Konservatuarda THO Böl. Başk. Yard., THO Ana Sanat Dalı Başk., Çalgı Eğt. Böl. Başk. Yard., Konservatuar Yönetim Kurulu Üyeliği, Konservatuar Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türk kültürünü tanıtmak ve geliştirmek amacı ile çok sayıda toplantılar düzenledi, sempozyumlara katıldı, danışma ve bilim kurullarında yer alarak destek verdi. Başta Boğaziçi Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerde THM toplulukları kurdu, yönetti, konserler verdi. İTÜ T.M.D.Konservatuarı Mezunlar Derneği’ni kurdu (1989), başkanlığını uzun süre devam ettirdi, genel kurul kararı ile “Onursal Başkan” oldu. Konservatuarda lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlikte önemli tezlere danışmanlık yaptı. Üniversiteler Kanununun gözden geçirilmesinde “rapörtör” olarak görev aldı. MEB Şuralarında “kültür-sanat alanında” çağrılan isim oldu. Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’ni (Müzdak) kurdu. Ülkenin, alanında tek ve özgün festivali olan “İstanbul Türk Müziği Günleri”ni, her yıl kaliteden vazgeçmeden (23. yıldadır) devam ettirerek, geleneksel hâle getirdi. Bu program içinde hazırlamış olduğu sempozyumlarla, bilim ve sanat insanlarının çalışmalarını ortaya koymalarına ve gelişmeye imkan sağladı. Hazırladığı sempozyum kitapları Kültür Bakanlığı’nca (6 adet), YTÜ’nce (1 adet) basıldı. Konserleri TRT ekranlarından, bildirileri Kültür Bakanlığından yayınlayarak ülke çapında yaygınlığı sağladı. Müziğin ve konservatuarların Batı-Türk diye ayrılmalarının yanlış olduğunu ısrarla belirterek, “Ulusal Devlet Konservatuarı” yapılanma modelini hazırladı ve YÖK’na sundu. Kanal 6’da canlı, TRT İstanbul Radyosunda açıklamalı programlar hazırladı, TRT İstanbul Televizyonu ve özel kanallarda programlara konuk oldu, akademik destek sağladı. Türk Musıkisi Vakfı Mütevelli Üyesi ve Başbakanlık GSGM THOF Gözlemcisi olup, Başbakanlık GSGM Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı THM; “Danışma Kurulu Üyesi, Kurslar Akademik Danışmanı – Öğretim Üyesi ve Seçici Kurul Üyesi” olarak fahri görevler yapmaktadır. Folklora Giriş – 1990 ve Folklor (Halkbilim) – 1999 adlı kitabı, 70’a yakın başarı ve teşekkür belgesi / plaketi, internette değişik sitelerde (hâlen internethaber.com’da devam etmektedir) eğitim-kültür-sanat alanında 1000’e yakın makalesi vardır. Yazılarında Türk kültür ve sanatının çok zengin olduğunu, bu zenginliğin ancak birlik ve beraberlik içinde gelişip büyüyeceğini, ayrışımların yerini üretimin alması gerektiğini belirtti. Hâlen İTÜ T.M.D. Konservatuarı Sanatçı Öğretim Üyesidir, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kadın Kolları Başkanımız

Gülçin Şenel

1976, Üsküdar doğumludur. Üsküdar İHL’den sonra 1996 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik ve Bilgi-Belge Yönetimi bölümünden, 28 Şubat döneminde verdiği zorunlu ara dolayısıyla 2013 yılında mezun oldu. 2003-2005 döneminde çalıştığı TV5’de, “Kitabiyat”, “Yüzleşme” ve “Bu Ülke” programlarında yapımcı, yönetmen, yönetmen yardımcısı ve metin yazarı olarak görev üstlendi. 2005-2013 arasında Asya Grup Reklam Ajansı’nda ve Anafikir Reklam Ajansı’nda metin yazarlığı ve editörlük yaptı, bazı tanıtım filmlerinin senaryolarını yazdı; yapım, yönetim ve hazırlık çalışmalarına katıldı. 1991 yılında Kıyam dergisiyle başladığı yazarlık hayatına Akademya ve Aylık dergileriyle devam etti. Kadın, aşk ve aile üzerine araştırmaları, makaleleri ve yayınlanmaya hazır kitap çalışmaları bulunan Gülçin Şenel, bu süreçte 100’ü aşkın Batı ve İslâm klasiğini, aynı şekilde ilgili ilmî, felsefî ve popüler eserler ile süreli yayınları taradı. Ayrıca sinema okumaları yaptı. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde kısa bir süre Osmanlıcaya Giriş dersleri verdi. Bir dönem, amatör tiyatro grubu yönetmenliği, oyun yazarlığı ve oyunculuğu yaptı. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu-İbda’da Bir Fikir Olarak Kadın” başlıklı bildirisiyle katıldı. Şu ânda, bir yandan Çarpıcı Kitap Yayınları’nın editörlüğünü, Akademya dergisinin yazı işleri müdürlüğünü ve Akademya kültür-sanat organizasyonlarının video çekim ve montaj görevlerini yürütürken, diğer yandan da haftalık Baran dergisinde yıllardır düzenli kültür-sanat yazıları kaleme alıyor.

Akademya Editörü

Hayreddin Soykan

1968, Üsküdar doğumludur. Üsküdar İHL mezunu. İki veya üç yıllık dönemler hâlinde, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği’nde okudu. Bir dönem karikatürle ilgilendi ve Ocak 1987’de Doğuş Grubu Karma Karikatür Sergisi’ne katıldı, grubun sözcülüğünü yaptı. İlk karikatür ve yazıları 1988-1989 yıllarında Karar dergisinde yayınlandı. 1989-1996 arası Ak-Doğuş, Ak-Zuhur ve Tahkim dergilerinde idarecilik ve yazarlık yaptı. Kısa bir dönem haftalık Cuma dergisinde muhabir olarak çalıştı. Ocak 1996’da İslâmî İlimler ve Sanatlar Araştırma Vakfı bünyesinde üç aylık fikir-ilim-sanat dergisi Akademya’yı (I. Dönem) çıkarttı ve 1999 yılına kadar editörlük ve yazarlığını yaptı. Bu arada ESTAŞ Yabancı Diller, MÜSİAD ve İGDAŞ’ta eğitimci, tercüman, personel ve dış ilişkiler memuru olarak çalıştı. 2000 yılı sonrasında, yazarı olduğu Aylık dergisinin ve Tahkim Yayınları’nın birer yıl editörlüğünü yaptı. 2010 yılında Akademya dergisini yeniden çıkarttı ve hâlen editörlüğünü yürütüyor. Şu ânda, Akademya dergisi dışında Çarpıcı Yayınları’nın ortak editörlüğünü, Ocak 2009’dan bugüne her hafta Baran dergisinde yayınlanan Carlos (Ilich Ramirez Sanchez) yazılarının tercümanlığını yapıyor. 1988’den bu yana özel İngilizce dersler vermekte olup, “Yeniden İrtibatın Dili” (1998), “Söz Çakal Carlos’ta” (tercüme, 2010), “Beni Yavaşça Öldüren İşkence” (Yusuf Pazar’la birlikte, tercüme, 2011) adlı kitabları bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Mitoloji Araştırmaları Koordinatörümüz

Hülya Uyar

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu Hülya Uyar, yazarlık hayatına 1991’de Kıyam dergisiyle başladı. Baran, Aylık ve Akademya dergilerinde makaleleri yayınlandı. Bir dönem Konya’da Ribat Kadınlar Kolu’nda yönetim kurulu üyesi olarak çeşitli çalışmalar ve kültür-eğitim faaliyetleri yürüttü. Bu dönemde ayrıca tiyatro yazarlığı ve yönetmenliği yaptı. 2009 yılından 2013 yılına kadar Ak Parti Konya İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu’nda aktif olarak çalıştı. Yine bu yıllarda Fikre Özgürlük Platformu kurucu üyesi olarak, bütün faaliyetlerde aktif olarak görev aldı. Şu ânda yağlı boya resim ve resim çini üzerine eğitim alıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “İbda’nın Peygamberler Olmasaydı Medeniyet Olmazdı Tezi” başlıklı bildirisiyle katıldı. Dünya mitolojisi ve özellikle Maya-Aztek mitolojisi üzerine çalışmaları olan, mitolojiler üzerinden medeniyet ve tarih okumaları yapan Hülya Uyar, evli ve iki çocuk annesi.

Eğitim Danışmanımız

İbrahim Çoraklı

1966, Bayburt Çerçi köyü doğumludur. Küçük yaşta Kurân-ı Kerîm ve klasik usulde Arapça eğitimi aldı. İlköğrenimini Bayburt’ta tamamladıktan sonra, 1983 yılında Erzurum İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. İlahiyat Fakültesi’ni ise İstanbul’da görev yaparken bitirdi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nde İngilizce dil eğitimi, Üsküdar’da şan, solfej ve tasavvuf musikisi üzerine eğitim aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda altı yıl imam-hatiplik ve yirmi yedi yıl Kur’an kursu öğretmenliği olmak üzere otuz üç yıl görev yaptı. Yurt dışında çeşitli ülkelerde din görevlisi olarak bulundu, konferanslar ve din eğitimi seminerleri verdi. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Yunanistan, Fransa, İsveç, Suudî Arabistan gibi ülkelerde görev yaptı. Yüzlerce hafız yetiştirdi. Her yaştan binlerce öğrenciye öğretmenlik yaptı. 2012 yılında “Kur’an-ı Kerîm’i Güzel Okuma Sanatı TECVİD” (Şadırvan Yayınları), 2014 yılında “Eğitim-Öğretimde USUL VE VUSUL” (Arı Sanat Yayınevi), 2016 yılında “Bir Eğitimcinin Kaleminden HAYATI ANLAMAK” (Arı Sanat Yayınevi) adlı yayınlanmış üç kitabı ve “Kur’an Tilâveti” adlı bir kitap çalışması daha bulunan yazar, evli ve üç çocuk babası, dört torun dedesidir.

Edebî Araştırmalar Koordinatörümüz

Kenan Durdu

1966, Gaziantep doğumludur. Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdikten sonra İstanbul ve Adana’da çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yapan Durdu, bir dönem yurtdışında sürdürdüğü eğitimcilik hayatına şu ân İstanbul’da devam ediyor. Akademya I. Dönem (1996-1999) başta olmak üzere çeşitli dergilerde edebiyat ve felsefe üzerine yazıları yayınlandı. Dostoyevski’nin Karısının Hatıraları ile Maksim Gorki’nin bazı hikâyelerini Rusçadan ilk kez Türkçeye çevirdi. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu, Fikir, Sanat ve Edebiyata Yeni Ne Getirdi?” başlıklı bildirisiyle katıldı.

Sanat Koordinatörümüz

Mehmet Ali Demir

1993 doğumludur. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan müzisyen Mehmet Ali Demir, müzik ve eğitim bilimlerini araştırmakta olup, müzik üzerine iki eser üzerine çalışıyor. Gitar ve bağlama çalıyor. Aydın Şehir Tiyatrosu’nda oynanan bir tiyatro eserini yazdı ve oynadı. Bazı kısa filmlerin senaryosunu yazdı, çekti ve oynadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye Yazarlar Birliği’nin ve Anadolu Yazarlar Birliği’nin çeşitli organizasyonlarında konserler verdi. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Yürüyen Büyük Doğu, Yürüyen Müzik” başlıklı bildirisiyle katıldı, ayrıca bir de konser verdi.

Grafik Sanatlar Danışmanımız

Mehmet Ülger

1958, Malatya doğumludur. “Çağdaş Sinan” olarak tanınan büyük mimar ve çok çeşitli sanat dallarının icrâcısı merhum Cevat Ülger’in oğlu ve Demet Sanat Mimar Cevat Ülger Anadolu Sanatları Derneği’nin de başkanı olan Mehmet Ülger, İstanbul’da tamamladığı eğitim hayatından ardından, 1978’den itibaren muhtelif gazete ve reklam ajanslarında sayfa tasarımcısı ve grafiker olarak çalıştı. 1990’dan bugüne ise, kurucusu olduğu ajanslarda reklam, tasarım ve organizasyon işleriyle meşgul oldu. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İktisadî Araştırmalar Koordinatörümüz

Melih Oktay

1982, İstanbul doğumludur. Galatasaray Lisesi (ortaokul), Robert Koleji (lise), ABD Franklin & Marshall Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme ve Toplum Bölümü, Lisans) ve ABD Brandeis Üniversitesi Uluslararası İdari Bilimler Fakültesi’nden (Uluslararası Finans ve Ekonomi, Yüksek Lisans) mezun oldu. Hâlen İstanbul Üniversitesi’nde “İslâm Ekonomisi” üzerine doktora yapıyor. Ayrıca, üniversitelerin de aralarında bulunduğu çeşitli resmî veya özel eğitim kurumlarında, kültür merkezlerinde iktisat merkezli sertifika programları düzenliyor, seminer ve konferanslar veriyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu Dünya Görüşünde Para ve Dünya Sistemi” başlıklı bildirisiyle katıldı. “İçimizdeki Faiz Lobisi – Tekasür Krizinin Analizi” (2014) adlı eserin sahibi.

Akademya Organizasyon Danışmanımız

Metin Soyluk

1976, İstanbul doğumludur. Liseyi bitirdikten sonra 1 yıl bilgisayar işletmenliği hazırlığı okudu ve peşinden Boğaziçi Üniversitesi’nde 2 yıllık Information Technology (IT) ve Network eğitimi aldı. Ardından, Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. 13 yıl boyunca farklı firmalarda bilgi-işlem birimlerinde görev aldı. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’nun Ekrem Kubilay Karadeniz’le birlikte moderatörlüğünü yaptı. 2008 yılından beri e-ticaret sistemleri idaresi, firma içi bilgi akışı yönetimi ve iş geliştirmeyle ilgili olarak yöneticilik ve fuar organizasyonlarında koordinatörlük yapıyor.

Müzik Danışmanımız

Murat Taner

1953, İstanbul, Laleli doğumludur. Müzisyen Murat Taner, ilk çocuk ruh sağlığı (pedagoji) profesörü olan dedesi Ali Haydar Taner tarafından dört yaşına kadar yetiştirildi. İlkokulu Şişli 19 Mayıs‘ta, ortaokulu Teşvikiye Işık Lisesi’nde, liseyi Robert Koleji‘nde, üniversiteyi Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde ve lisansüstünü ise İskoçya Stirling Üniversitesi Teknoloji Yönetimi’nde tamamladı ve bu arada uluslararası bankacılık formasyonu kazandı. Beş yaşından beri müziğin çeşitli alanlarında ve enstrümanlarında eğitim alan, kendini yetiştiren, fakat kendisini hâlâ müzik bilimi öğrencisi, kendi ifâdesiyle “şakird-i fenn-i musikî” olarak gören ve bu arada konserler veren Taner, Başbakan Turgut Özal’a bir günlük danışmanlık yaptı, ancak 1983 seçimlerinde milletvekilliği, maliye bakanlığı ve başbakan danışmanlığı yapma teklif ve imkânlarını reddedip, kendisini tamamen bilime, sanata, dinler tarihine ve müzik alanlarına hasretti. Caz üstadı ve Free Jazz’ın babası Ornette Coleman ile tanışmak, Gretsch gitarlarının üretimini yeniden başlatmak ve Amerika’nın ruhunu anlayabilmek için sokakta yaşama kararlılığı ile Manhattan-New York‘a gitti, Coleman ile dost oldu ve müziğini iki sene orada icra etti. Gitarı sedef ve manda boynuzu pena, tambur ve udu ise kartal teleği (tüyü) mızrabla çalıyor. Gitarıyla 50 senedir Blues ve Free Jazz, ud ve tanburuyla 6 senedir Osmanlı musikisi çalıyor, kontrbas ve davulun yanı sıra, trombon, saksofon ve zurnayla ise 20 senedir bu müziklere eşlik etmeye çalışıyor, 58 yıldır şarkı söylüyor, kafasındaki müziği yapmak için 16 yaşından beri tam 33 senedir yürüttüğü özel çalışmalarının neticesini almaya başladığına inanıyor. Şu ân, bir yandan müziğini icra ederken, diğer yandan da organik tarım, geleneksel tıp ve dilbilim alanlarıyla ilgileniyor.

Türk Dili Araştırmaları Koordinatörümüz

Okay Toltay

1979, Konya Beyşehir doğumludur. Lise öğrenimini Konya’da tamamladıktan sonra 2004 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Akademya Dergisi başta olmak üzere Büyük Doğu Fikir Ocakları bünyesinde çıkan Oluş Dergisi ve Çeçenistan cihadının haber ve enformasyon kanalı olarak yayın yapan Kavkaz Center’da yazıları yayınlandı. Hâlen bir üniversitede Türk Dili ve Edebiyatı dersi veren Okay Toltay, amatör olarak tabiat sporları, fotoğrafçılık ve motor sporlarıyla ilgileniyor.

Hukuk ve Halkla İlişkiler Danışmanımız

Av. Osman Gülcan

1971, Konya doğumludur. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans eğitimini tamamladı. Avukatlık stajından sonra 1997 tarihinden bugüne serbest avukatlık yapıyor. Selçuk Üniversitesi Arabuluculuk Eğitim Seminerlerine katılarak geliştirici kariyer eğitimi aldı. 2014 tarihinden bu yana Konya Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Dernek Başkanlığı’nın yanı sıra, Selçuk Üniversitesi Binicilik Kulübü Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyor.

Madde Bağımlılığı Araştırmaları Koordinatörümüz

Özcan Özkan

1980 İstanbul doğumlu. Avcılar Endüstri Meslek Lisesi’nde okuduktan sonra, Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar turizm ve gıda sektöründe çalıştı. Bu süreçte, bir yandan madde bağımlılığı, sosyal problemler, aile içi ilişkiler, çocuk ve ergen psikolojisi, insan ve toplum psikolojisi, evcil hayvanlar, iklim ve beslenmenin insan ve toplum üzerindeki etkileri, subliminal mesajlar, hayat kalitesi gibi alanlarda okumalar yaptı, diğer yandan da madde bağımlılığı ile mücadelede yapılması ve yapılmaması gerekenleri bizzat bağımlılarla birebir görüşmeler ve çalışmalar yaparak inceledi.

Akademya Organizasyon Danışmanımız

Ramazan Bora

1971, Aksaray Gülağaç doğumludur. Konya Ereğli İvriz Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde okudu, ardından Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’ni bitirdi. Ticaretle iştigal ediyor. Evli ve iki çocuk babası.

İslâmî Araştırmalar Koordinatörümüz

Sedat Bulut

Aynı zamanda Akademya İdare Kurulu Üyesi ve Akademya Ankara temsilcilerimizden olan Sedat Bulut, 1950’li yıllarda Karaman’ın Başyayla kazasından Ankara’ya göç eden memur bir baba ile ev hanımı bir annenin yedi çocuğundan biri olarak 9 Mart 1963 yılında Ankara’nın Altındağ İlçesi İncesu semtinde dünyaya geldi. Çeşitli nedenlerden dolayı lise tahsilini yarım bırakarak iş hayatına atıldı ve kurduğu küçük işletmelerde ticarî faaliyetler yürüttü. 1997 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler’de lojistik ve arşiv hizmetleri çerçevesinde çalışmaya başladı ve 2009 yılında emekli oldu. 1995 yılında başlayan ve 2010 yılına kadar süren yoğun kitab okumaları sürecinde binlerce sayfa not tuttu. Emekli olduktan sonra bu notları kitab hâline getirmeye başladı ve I. cildi Gaye Genç Adam Yayınları tarafından basılan dört cildlik “Kurgu Din Metodolojisi” adlı eseri kaleme aldı. Akademya, Furkan, Aylık ve Tahkim dergileri ile Gaye Genç Adam ve Akademya İnternet sitelerinde “medeniyet ve insanlık” eksenli makaleleri yayınlanan Sedat Bulut, şu ân, Akıl ve Hikmet, Toplum ve İnisiyatif, Savaş Sanatı ve Devrim Anektodları, Devlet ve Siyaset gibi on mesele etrafındaki araştırmalarını kitab hâline getirmeye çalışıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu-İbda’da Sünnet ve Cemaat Ehli Anlayışı ve Topluluk Hakikati” ve “Büyük Doğu’da Gerçek ve Derin Müslümanın Vasıfları” başlıklı iki bildirisiyle katıldı.

Tarih Araştırmaları Koordinatörümüz

Selim Beyler

Aynı zamanda Akademya Ankara temsilcilerimizden olan Selim Beyler, 1985 Ankara doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama bölümünden mezun olduktan sonra, Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden ve yine Anadolu Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Hâlen Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Bir devlet kurumunda çalışıyor ve bu arada Abdülaziz, Abdülhamid, İttihat Terakki ve Jöntürkler dönemine yönelik araştırmalar yapıyor. Akademya yazarı.

Teknoloji Araştırmaları Koordinatörümüz

Süleyman Toker

Aynı zamanda Akademya Ankara temsilcilerimizden olan Süleyman Toker, 1977 Kırşehir doğumludur. Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezundur. Yurdun birçok bölgesinde değişik projelerde çalıştı. Ankara’da ikamet ediyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Halk Edebiyatı Danışmanımız

Şenol Tombaş

1975, Ordu Ünye doğumludur. Liseyi Sosyal Bilimler alanından bitirdi. Anadolu Üniversitesi Radyo ve TV Programcılığı Bölümünde okudu. Anadolu Radyo’da “Halk Edebiyatı” programını hazırlayıp sundu. Bir süre “Elif” dergisinde çalıştı. Bilge Kültür Sanat Yayınevi’nde editörlük yaptı. Yaklaşık on beş yıldır -yazı atölyelerinde- yazı türlerini inceleme ve teknik çalışmalarda bulundu. Bilhassa “hikâye” merkezli çalışmalar yaptı. Hâlen, Beyoğlu Belediyesi Turabibaba Kütüphanesi’nde, Kültür Bakanlığı’na bağlı Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi’nde ve İSMEK’te, “Yazarlık Atölyesi” hocalığı yapmaktadır. İki ayda bir yayınlanan Halk Edebiyatı Dergisi’nin İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni’dir. Yazarın, ilk hikâye kitabı “Bu Bahar Sonbahar” Çağrı Yayınları’ndan neşredilmiştir. Diğer kitapları: “Aynaya Yazılan Mektuplar” (hikâye) ve “Kibirli Güneş” (masal), Halk Edebiyatı Dergisi Yayınları’ndan çıkmıştır. Ayrıca Tuna Yayınları’ndan neşredilmiş olarak Osmanlı Tarihi üzerine yazmış olduğu eserleri de bulunmaktadır: Safiye Sultan’ın Murad’ı (roman), Boğdurulan Şehzadeler (hikâye), Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Abdülhamid Han.

Akademya Derneği Kurucu Başkanı,

Akademya Sözcüsü ve Matematik Araştırmaları

Koordinatörümüz Turan Demir

1986, Şanlıurfa doğumludur. Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunu. İstanbul’da bir devlet kurumunda çalışıyor. Mistik matematik ve mantık üzerine çalışmalar yapıyor. Ayrıca sinema ile ilgileniyor ve bir sinema dergisinin idarecileri arasında yer alıyor. Uzun metrajlı film senaryolarıyla tiyatro eserlerine de imza atan Demir, sinema felsefesiyle ilgili yaptığı araştırmalar yanında, sibernetik ve satış-pazarlama-markalaşma literatürünü tarıyor. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Kültür Emperyalizmine Karşı Büyük Doğu-İbda’ya Farklı Bir Bakış” başlıklı bildirisiyle katıldı.

Risâle-i Nur Araştırmaları Koordinatörümüz

Dr. Vehbi Kara

1965, İstanbul doğumludur. İlk ve orta eğitimini yine İstanbul’da tamamladıktan sonra 1982 yılında Deniz Harp Okulu’na girerek askeri öğrenci olarak eğitimine devam etti. 1986 yılında bu okuldan mezun olduktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı savaş gemilerinde ve karargâh birimlerinde deniz subayı olarak görev yaptı. Savaş gemilerinde güdümlü mermi ve top atışlarında birincilik kazandı. 1997’de Yüzbaşı rütbesinde iken askerlik mesleğinden ayrıldı ve ticaret gemilerinde çalışmaya başladı. Gemi Kaptanı olarak çeşitli ülkelere ait 30’dan fazla ticari gemide görev yaptı ve çalıştığı firmalardan ödüller aldı. 2011 yılında Araştırmacı kadrosu ile İstanbul Üniversitesi’nde göreve başladı ve halen de bu üniversitede denizcilikle ilgili meslek dersleri öğretmenliği görevini yürütmektedir. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Petrole Dayalı Stratejiler ve Uluslararası İlişkilerde Petrolün Rolü” isimli çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri Bölümünde “Çalışma İlişkileri Açısından Kapitalizm Sonrası Dönem: Malikiyet ve Serbestiyet Devri” başlıklı çalışması ile doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzakyol Kaptanı yeterliliğinde gemi kaptanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanmış Elektrik-Elektronik Mühendisliği sertifikaları mevcuttur. Hâlen Yeni Akit ve Ayrıntılı Haber gazeteleriyle çeşitli internet haber sitelerinde köşe yazarlığı yapan, ayrıca bir dönem Bugün Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan ve denizcilik, askerlik, tarih ve iktisat konularında çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde makaleler yazan Vehbi Kara’nın “Bahriyede 15 Yıl” ve “Altı Ayda Altı Kıta” isimli iki kitabı bulunmaktadır. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Necip Fazıl ve Bediüzzaman Dostluğu” başlıklı bildirisiyle katılan Dr. Vehbi Kara, evli ve iki çocuk babasıdır.

Büyük Doğu İktisadî Araştırmaları

Koordinatörümüz Yusuf Pazar

1975, Amasya doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun. Tek Nath Rizal’in “Torture Killing Me Softly” isimli eserini “Beni Yavaşça Öldüren İşkence” adıyla Hayreddin Soykan ile birlikte Türkçeye tercüme etti. Akademya dergisinin çeşitli sayılarında tercümeleri yayınlandı. 24-25 Haziran 2016 tarihlerinde Akademya Dergisi ve Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yürüyen Büyük Doğu Sempozyumu’na “Büyük Doğu’da İktisadî Nizâma Genel Bir Bakış” başlıklı bildirisiyle katıldı. Hâlen, özel sektörde bir firmada Dış Ticaret Sorumlusu olarak çalışıyor.

ARAŞTIRMA MASALARI PROJEMİZ

Kendi binamıza kavuştuğumuzda akademimiz bünyesinde kurulacak Araştırma Masaları; hem idealimiz olan “Aydınlar Aristokrasisi”ne giden yolu fakülte fakülte açmak ve ilk hedefimiz olan “aydın sınıfımız”ın doğumunu hızlandırıp teşkilâtlanmalarını sağlamak; hem her tür faaliyet ve organizasyonumuz için ihtiyaç duyacağımız profesyonelleri bünyemizde yetiştirmek veya cezbetmek; hem mesleği, vazifesi, meşguliyet sahası, sanatı, zanaatı, ilgi alanı, özellikle eğitimini aldığı fikir-ilim-sanat dalı üzerinde her ferdi düşünmeye, araştırmaya, üretmeye sevk ve teşvik etmek; hem de bünyemize yahud faaliyetlerimize katılan veya aktif destek vermeye gönüllü herkesi, dilediği sahada yetişecek yahud diğerlerini yetiştirecek, en azından bu iki zümreyi bilfiil destekleyecek bir sorumluluk ve verimlilik zevkine muhatab kılmak bakımından hayatî ehemmiyettedir.

Akademi binasında aşağıdaki Araştırma Masaları teşkil edilir ve gönüllülük esasına göre masa temsilcileri yahud kadroları seçilir. Bir kişi, aynı ânda birden çok araştırma masasının temsilcisi veya kadrosu olabilir. Diğer yandan, bir masanın temsilcisi olmak, her zaman o masanın “uzman”ı olmak anlamına gelmeyebilir, sadece “araştırıcı”sı olmak ve kendini o sahada yetiştirmeye talib olmak da mümkün ve güzeldir.

Belli bir formasyon gerektiren bir temsilcisi yahud gönüllüsü henüz çıkmamış Araştırma Masaları ise, başlangıçta boş bırakılır ve uygun kadrolar akademimize katıldıkça yahud gönüllüsü çıktıkça tek tek ikmâl edilir.

Araştırma Masaları, araştırma raporlarını veya verimlerini akademimizce çıkartılan yayın organlarında düzenli olarak kamuoyuna sunabilecekleri gibi, belli periyodlarda yayınlanacak kitablar biçiminde de bu araştırmalarını paylaşabilirler. Tek şart, az veya çok, ancak düzenli olarak rapor veya verimlerini hazırlayıp yayınlamalarıdır. Akademimiz dışındaki yayın organlarında ise, altında mutlaka kendi araştırma masasının imzası ve akademinin izni bulunmak şartıyla çalışmalarını yayınlatabilirler.

Araştırma masalarının listesi, alfabetik sıraya göre şu şekildedir:

 

Ahlâkî ve Hukukî Araştırmalar Masası

Başyücelik Araştırmaları Masası

Çocuk, Kadın ve Aile Araştırmaları Masası

Dil Araştırmaları Masası

Dinler Tarihi, Mitoloji ve Halk Kültürü Masası

Edebî Araştırmalar Masası

Eğitim Araştırmaları Masası

Hikemî ve Felsefî Araştırmalar Masası

İktisadî Araştırmalar Masası

İslâmî İlimler Masası

Kadîm ve Sıradışı İlimler Masası

Kültürel Araştırmalar Masası

Basın ve Medya Araştırmaları Masası

Metodolojik Araştırmalar Masası

Millî ve Modern Uygulamalı Sanatlar Masası

Müzik Araştırmaları Masası

Pozitif Bilimler Masası

Proje, Propaganda, Teşkilâtlanma Araştırmaları Masası

Resim, Grafik ve Plastik Sanatlar Masası

Ruhiyat Araştırmaları Masası

Sanat ve Estetik Araştırmaları Masası

Sinema ve Sahne Sanatları Masası

Siyasî ve Stratejik Araştırmalar Masası

Sosyal Araştırmalar Masası

Şehircilik ve Mimarî Araştırmalar Masası

Tarih Araştırmaları Masası

Tasavvufî Araştırmalar Masası

Teknolojik Araştırmalar Masası

Tıbbî Araştırmalar Masası

Ziraat, Hayvancılık ve Çevre Araştırmaları Masası

SONUÇ

Bu bölümün, bir son değil yepyeni bir başlangıç olmasını diliyor; kimliğimizi, prensiblerimizi, hedeflerimizi, projelerimizi ve kadromuzu tüm berraklığıyla ve tüm samimiyetimizle paylaştıktan sonra, “İslâm Rönesansı” idealine giden bu azîm yolda ve karınca kaderince bile olsa bu mütevazı yolculuğumuzda sizleri de aramızda görmeyi gerçekten çok istiyoruz.

 

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!