Okuma Listesi – 300 Kitap – 4 Aşama – 12 Kategori

Kıymetli dostlar!..

Kitap okumak güzel de, insanı hayattan bir hayli koparıyor; hayatı koşturursan kitap okuyamıyorsun, kitap okuyorsan hayatı yakalayamıyorsun. Hoş, her kitap da okunmaz, ayrı bahis. Büyük Muztarib Cemil Meriç’in deyimiyle (meâlen); “bazı kitaplar vardır, onunla yatıp kalkar, her satırını su gibi içersin, bazı kitaplar vardır, şöyle bir göz gezdirirsin, bazıları ise, okunmaya değmez…”

Bazı kitapları da tenkit etmek ve akabinde tahlil ve mülâhaza yapmak için okursun, diye ekleyelim…

Ol sebeplerdir ki hayatın zorlukları ile karşılaşmadan, yâni  geçim derdi, çoluk çocuk telaşı olmadan; öğrencilik yıllarında kitap okumaya ağırlık vermek gerektiğine inanıyorum. (Şahsen kitap okumaya 30 küsür yaşından sonra başladığımı esefle belirteyim.)

Geçim derdi hani, bazen bu dert, kitap okuyarak, ders anlatarak temin de ediliyor, ayrı bahis ki, akademisyenler ve öğretim üyeleri, gazeteciler ve tv yorumcuları, bazı danışmanlar ve şimdi -işini edebiyle icra edenleri tenzih ederim- youtube maskaraları ömür boyu rahat bir şekilde kitap okumaya vakit ayırabiliyor; mecburen de olsa…

Bir de, “kitap okuyup da ne yapacaksın? Hoca mı olacaksın, filozof mu?” falan soruları.

Her şeyden önce dünya nizamı ve ahiret saadeti için ve hayattan kopmamak kaydıyle kitap okumak gerektiğine inananlardanım. Dolayısıyle, bilgi ve tecrübeyi; “ona buna caka satmak” için değil, nizam temin etmek ve adaletle hükmetmek için edinmenin şuuruna varmak gerektiği kanaatindeyim.

Hani Hazreti Mevlâna meâlen; “ukalâya-terbiyesize ilim öğretmek, eşkiyanın eline kılıç vermek gibidir” der ya, “entellektüel züppe” olmaktansa koyun güden çoban, tırpan biçen çifçi olmayı tercih ederim.

Bir de, “insan ne kadar okursa, o kadar cahil olduğu” idrakına varıyor, varmıyorsa, kitap okumayı derhâl bırakmalı, diye düşünüyorum…

Fazla uzatmayayım.

İmam-ı Gazâli Hazretlerine bir kısım insan bazı sorular sormuş. İmam (misâlen) on sorunun dokuzuna “bilmiyorum” demiş, ancak birini cevaplandırmış. Mukâbil olarak, sorucular:

“Ey İmam! Devletin medresesinde ders verip, para alıyorsun, on sorunun dokuzunun cevabını bilmiyorsun, aldığın akçeye insaf!” demişler.

İmam; “Devlet bana bildiklerimin parasını veriyor, bilmediklerimin parasını verse, hazinesi yetmez!” şeklinde mukabelede bulunmuş. Yâni ilim, mütevazılık gerektirir, ukalâlık değil.

Ukalâya haddini bildirmek ise, “ilimde derinleşmiş olan âlimlere” bir imtiyaz. Ve onların izinde yürüyenlere minnacık bir pâye…

Kıymetli kardeşim Akademya Editörü Hayreddin Soykan bizlerden bir kitap listesi hazırlamamızı rica etti. Bunun üzerine şahsen aşağıdaki listeyi hazırladım. Bunun üzerine birkaç kelâm edecek olursam şu:

Elbette başka kitapların da bu listeye dahil edilmesi mevzubahis olur, şahsen bin küsür kadar bizzat okuduğum kitapların içinden bu listeyi (toplam 334 kitap) seçtiğimi belirteyim. Dolayısıyle buraya dahil etmediğim birçok kitap, “okunmaz” anlamına gelmemeli. Hâliyle, İmam-ı Gazâli ve Necip Fazıl Kısakürek gibi mihrak şahsiyetlerin bütün kitaplarının okunması gerektiğine inanıyorum.

Listeyi iki türlü tasnif ettim. Birincisi, dört aşama… İkincisi, konulara göre; isteyen aşamaya göre, isteyen konulara göre okuyabilir.

Birinci aşamada bence sıra takibi önemli, ancak ikinci aşamada 1, 2, 3 gibi sıralar takip edilmeyebilir, herkes mizaç ve husûsi merak ve çabasına göre kendisi bunların içinden bir takip sırası çıkarabilir. Üçüncü ve dördüncü aşamalar da öyle.

Adam olmak için, dünya ve ahiret saadeti için, âdil devlet ve insaflı medeniyet inşa etmek için iyi okumalar sevgili okurlar.

Es-selâm…

 

BİRİNCİ AŞAMA KİTAP OKUMA LİSTESİ

1- Büyük İslâm İlmihâli, Ömer Nasuhi Bilmen

2- İman ve İslâm Atlası, Necip Fazıl Kısakürek

3- Çile, Necip Fazıl Kısakürek

4- Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek

5- Tenbihü’l Gâfilun-Bostanu’l Arifun, Ebu Leys Semerkandi

6- İhya-u Ulûmid-din İmam-ı Gazâli, Bedir Yay.,

7- Birgivi Vasiyetnamesi, İmam Birgivi, Sad; A. Faruk Meyan

8- Şifâ-ı Şerif, Kadı Iyaz, Bedir Yay.,

9- Fıkhı Ekber, İmam Azam, İmam Maturudi, Ebu’l-Münteha, Molla Hüseyin Şerhleri, Çev; Vehbi Yavuz

10- İslâm Fıkhı- El-Hidâye, Şeyhülislâm EbuBekir Merginani, Çev; Ahmet Meylani

11- İman ve Aksiyon, Necip Fazıl Kısakürek

12- İmân ve Tefekkür, Salih Mirzabeyoğlu

13- Mektubatı Rabbâni, İmam-ı Rabbani, Çev; Abdulkadir Akçiçek

14- Nakşibendilerin Gül Bahçeleri, Abdülmecid Hani, Ter; M. Emin Fidan

15- Tasavvuf Bahçeleri, Necip Fazıl Kısakürek

16- Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek

17- Hakikat-i Ferdiyye, Salih Mirzabeyoğlu

18- Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı, Salih Mirzabeyoğlu

19- Râmûz-ül Ehâdîs, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Sad; A. Pamuk-N. Erdoğan

20- Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır

21- Mezhepler Arasındaki Farklar, Abdulkahir el-Bağdadi, Çev; E. Ruhi Fığlalı

22- Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek

23- Din Tahripçileri, Ahmed Davudoğlu

24- Sahabeye Yapılan İftiralara Cevaplar, Ebu Bekir İbni Arabi, Çev; Tahir Tural

25- Kurgu Din Metodolojisi, Sedat Bulut

Birinci aşama olarak bu eserler sindire sindire okunduktan, hâtta ezberlercesine okunduktan sonra aşağıdaki liste ister ikinci aşama bittikten sonra isterse birinci aşamanın devamı olarak okunabileceği gibi, İslâmi ilimlerde derinleşmek isteyenler liste dışı eserler, meselâ Fıkıh ve Tasavvuf eserleri, Tefsir ve Hadis Külliyatları, İlm-i Kelâm ve Siyer vb. eserleri okuyabilirler; Feteva-i Hindiye, Ruhu’l Beyan, Buhârî, Siretün Nebi, dinler tarihi gibi…

1- Vesiletün Necat, Der; A. Faruk Meyan

2- Maddi ve Mânevi Yüce Hedefler, Ebu’l Hasan El-Maverdi, Çev; Cevdet Efendi

3- Ehl-i Sünnet Akaidi, İmam Ebu Yusr Muhammed Pezdevî, Çev; Şerafeddin Gölcük

4- Başbuğ Velîlerden 33 – Altun Silsile, Necip Fazıl Kısakürek

5- Postmodernizmin İslâmcılar Üzerindeki Etkileri, Dursun Çiçek

6- Çağdaşlık mı, İnfirah mı?, Yılmaz Yiğit, Mehmet Ergene

7- Sultan Hamidi Olmayan Maskaralıklar, Enver Baytan

8- Yeni İctihad Fikri ve Müctehid Taslakları, Enver Baytan

9- Mezhepsizler, Hasib Samarraî

10- Hangi İslâm, Mustafa Varlı

11- Cemaleddin Efgani ve Türk Siyasi Hayatı Üzerine Etkileri, Alaeddin Yalçınkaya

12- C. Afgani Etrafında Makaleler, Muhammed Reşad

13- Modern İslâm Düşüncesinin Tenkidi, EbuBekir Sifil

14- Müslüman Bilim Adamları, Mahmut Karakuş

15- Dua, Saadeddin Ustaosmanoğlu

16- Hazreti Ali, Necip Fazıl Kısakürek

17- O ve Ben, Necip Fazıl Kısakürek

18- Son Devrin Din Mazlumları, Necip Fazıl Kısakürek

19- Kütüb-i Sitte, İbrahim Canan

20- Ruhu’l-Furkan Tefsiri, Siraç Yay.,

 

İKİNCİ AŞAMA KİTAP OKUMA LİSTESİ

1- Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Süleyman Hayri Bolay

2- Marifetname, Salih Mirzabeyoğlu

3- Kızılderili Hikmetleri, Mitaku Oyasin, Der; Ayşe Göktürk

4- Kelile ve Dimne, Beydeba, Çev; Bekir Topaloğlu, Hayreddin Karaman

5- Akla Veda, Paul Feyerabend

6- İlm-i Kelâmın Özü, Sırrı Giridî, Sad; Kâzım Albayrak

7- Hikemiyat, Salih Mirzabeyoğlu

8- Berzah, Salih Mirzabeyoğlu

9- Ebedi Sanatlar, Numan Külekçi

10- Amak-ı Hayal, Filipeli Ahmet Hilmi,

11- Don Kişot, Miguel de Cervantes

12- Cinnete Methiye, Erasmus

13- Faust, Geothe, Çev; Yadigar Şahin

14- Gog, Giovanni Papini, Çev; Fikret Adil

15- Ademden Önce, Jack London, Çev; Anjel Selver

16- Utopia, Thomas More, Çev; Sabahattin Eyuboğlu

17- Azizler ve Alimler, Terry Eagleton, Çev; Osman Akınhay

18- Ölü Canlar, Gogol, Adam Yay.,

19- Savaş ve Barış, Tolstoy, Çev; Fatoş Toprak

20- Suç ve Ceza, Dosteyevski, İskele Yay.,

21- Nietzsche Ağladığında, Irvin D. Yalom, Çev; Aysun Babacan

22- Kendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet Arvasi

23- İnsan Denen Meçhul, Alexis Carrel, Çev; Refik Özdek

24- Kalbimi Vatanıma Gömün, Dee Brown, Çev; Celal Üster

25- Beynin Gizli Hayatı, Davıd Eagleman, Çev; Zeynep Arık

26- İnsan – Büyük Doğu-İBDA, Salih Mirzabeyoğlu

27- Bütün Fikrin Gerekliliği, Salih Mirzabeyoğlu

28- Bu Ülke, Cemil Meriç

29- Kültürden İrfana, Cemil Meriç

30- İstikbâl İslâmındır, Salih Mirzabeyoğlu

31- Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar, Necip Fazıl Kısakürek

32- Büyük Muztaribler, (4 Cilt) Salih Mirzabeyoğlu

33- İdeolocya Örgüsü, Necip Fazıl Kısakürek

34-İdeolocya ve İhtilâl, Salih Mirzabeyoğlu

35- İbda Diyalektiği, Salih Mirzabeyoğlu

36- Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Robert B. Downs, Çev; Erol Güngör

37- Türk İslâm Ülküsü, Seyyid Ahmed Arvasi

38- Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık, Haz; Oğuzhan Cengiz

39- Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Maurice Barbier, Çev; Özkan Gözel

40- Kavgam, Adolf Hitler

41- Faşizm, Mussolini, Toker Yay.,

42- Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri, K. Marx, F. Engels, Çev; Muzaffer Erdost

43- Anarşizm, George Woodcock, Çev; Alev Türker

44- Sosyoloji Yazıları, Max Weber, Çev; Taha Parla

45- Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal

46- Şarlatanlığın Tarihi, Lars Morris, Çev; A. Kumrular-F. Özdemir

47- Bilinmeyen Osmanlı, Ahmet Akgündüz, Said Öztürk

48- Kültür Değişimleri, Mümtaz Turhan

49- Mecelle’nin Külli Kaideleri, Osman Öztürk

50- Osmanlı Ceza Hukuku, Mustafa Avcı

51- Hukuk Edebiyatı, Salih Mirzabeyoğlu

52- Siyasetname, Nizamü’l-Mülk, Çev; Mehmet Altay Köymen

53- Mukaddime, İbn Haldun, Çev; Zakir Kadiri Ugan

54- Başyücelik Devleti, Salih Mirzabeyoğlu

100- Prens, Machiavelli, Çev; Nazım Güvenç

101- İktidar, Adolf A. Berle, Çev; Nejat Muallimoğlu

102- Hükümdar Niccolo Machiavelli, Çev; Nejdet Adabağ

55- İstihbarat Teorisi, Ümit Özdağ

56- Gladio-Natonun Gizli Terör Örgütü, Jens Mecklenburg, Çev; Süheyla-Saliha Kaya

57- İngiliz İstihbarat Raporlarında Fişlenen Türkiye, Bülent Özdemir

58- Ortadoğuda Devlet ve Terör, Asaf Hüseyin, Çev; Taha Cevdet

59- Büyük Ortadoğu Projesi, Mahir Kaynak, Emin Gürses

60- Haçın Hilal Üzerine Savaş Manevrası, Sedat Bulut

61- Savaş Sanatı, Sun Tzu, Çev; Sibel Özbudun-Zeynep Ataman

62- Beş Çember Kitabı, Miyamota Musashi, Çev; Sibel Özbudun

63- Büyük Satranç Tahtası, Zbigniew Brzezinski

64- Onların Savaşı, Mustafa Aydın

65- BangsaMoro, Salah Jubair, Çev; Ebubekir Doğan

66- Sokota Dosyası, A. Muhammed Kani, Çev; Harun Şencan

67- Kafkasyada Özgürlük Mücadelesi, Cafer Barlas

68- Özgürlüğün Bedeli, Tunku Hasan Di Tiro, Çev; Halil Hasanalioğlu

69- Savaş Anıları, Ernesto Che Guevara,  Çev; Seçkin CIlızoğlu

70- Askeri Yazılar, Ernesto Che Guevara, Çev; Nadiye Çobanoğlu

71- Bolivya Günlüğü, Ernesto Che Guevara, Çev; Ragıp Zarakolu

72- Prag Mezarlığı, Umberto Eco

73- Batının Çöküşü, Oswald Spencer, Çev; Giovanni Scognamillo-Nuray Sengelli

74- Oryantalizm-Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Edward Said, Pınar Yay.,

75- Kültür Emperyalizmi, Edward Said, Çev; Necmiye Alpay

76- Yeryüzünün Lanetlileri, Frantz Fanon, Çev; Bayram Doktor

77- Siyah Deri Beyaz Maske, Frantz Fanon, Çev; Cahit Koytak

78- Rockefeller Ailesi Ölüm İmparatorluğu, Ali Kuzu

79- Liderlik Sanatı- Zen Dersleri, Haz; Thomas Cleary, Çev; Şen Süer Kaya

80- İnsan Yönetme Sanatı, Herbert N. Casson, Hayat Yay.,

81- Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Erol Güngör

82- Kesin İnançlılar, Eric Hoffer

83- Gandhi ve Şiddet Dışı Direniş, Thomas Merton, Çev; Seda Çifçi

84- Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, H. David Thoreau-Mohandes K. Gandhi, Vadi Yay.,

85- Sosyal İsyancılar, Eric Hobsbawm, Çev; Necati Doğru

86- Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, Haz; Ertuğrul Düzdağ

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA KİTAP OKUMA LİSTESİ

1- Dil ve Anlayış, Salih Mirzabeyoğlu

2- Şiir ve Sanat Hikemiyatı, Salih Mirzabeyoğlu

3- Politika Sözlüğü, Kemal Girgin

4- Bostan, Sadi, Çev; Hikmet İlaydın

5- Gülistan, Sadi Şirazi, Çev; Hikmet İlaydın

6- Mesnevî, Mevlâna, Çev; Veled İzbudak

7- Upanişadlar, Der; Mehmet Ali Işık

8- Denemeler, Montaigne, Çev; Sabahattin Eyüboğlu

9- Hayat Üzerine Düşünceler, Tolstoy, Furkan Yay.,

10- Konfüçyus-Seçme Konuşmalar, Çev; Hasan Arslanbenzer

11- Diyaloglar, Eflatun

12- Politika, Aristotales

13- Devlet, Eflatun

14- Aklın İdaresi İçin Kurallar, Descartes, Çev; Mehmet Karasan

15- Metod Üzerine Konuşma, Descartes, Çev; Mehmet Karasan

16- Felsefe Sözcüğü, Voltaire, Çev; Lütfi Ay

17- Felsefenin İlkeleri, Descartes, Çev; Mesut Akın

18- Filozofların Tutarsızlığı, İmam-ı Gazali, Çev; Bekir Sadak

19- Felsefenin Temel İlkeleri, İmam-ı Gazali, Çev; Alparslan Açıkgenç

20- Zerdüşt Böyle Diyordu, Friedrich W. Nietzsche, Varlık Yay.,

21- Büyük Doğu’da Felsefe ve Hikmet, Ercan Çifçi

22- Esatir ve Mitoloji, Salih Mirzabeyoğlu

23- Çalıntı Polemikler, Mahmut Çetin

24- İnsancıklar, Dosteyevski, Çev; Selçuk Orhan

25- Alamutun Fedaileri, James Waterson, Çev; Özgür Özol

26- Soruşturma, Muhammed Tevfik

27- Robinson Crusoe, Daniel Defeo, Çev; Can Alpgüvenç

28- Hacı Murat, Tolstoy, Çev; Furkan Cem

29- Aynadaki Yalan, Necip Fazıl Kısakürek

30- Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek

31- Cinnet Mustatili, Necip Fazıl Kısakürek

32- Yaşamayı Deneme, Salih Mirzabeyoğlu

33- Gölgeler, Salih Mirzabeyoğlu

34- Kırk Ambar, Cemil Meriç

35- Bir Facianın Hikayesi, Cemil Meriç

36- Aydınlık Savaşçıları, Salih Mirzabeyoğlu

37- Mağaradakiler, Cemil Meriç

38- Yokluğun Bana Lâzım, Ali Hışıroğlu

39- Vakte Çeyrek Var, Ali Hışıroğlu

40- Tilki Günlüğü, (6 Cilt), Salih Mirzabeyoğlu

41- İşkence, Salih Mirzabeyoğlu

42- İnsan – Erkek ve Kadın, Salih Mirzabeyoğlu

43- Bir Özyaşam Öyküsü, Gandhi, Çev; Vedat Günyol

44- Ölüm, Saadeddin Ustaosmanoğlu

45- Telegram, Salih Mirzabeyoğlu

46- Umrandan Uygarlığa, Cemil Meriç

47- Kültür Davamız, Salih Mirzabeyoğlu

48- Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç

49- Üç Işık, Salih Mirzabeyoğlu

50- Sefine, Salih Mirzabeyoğlu

51- Müjdelerin Müjdesi, Salih Mirzabeyoğlu

52- Madde Nedir?, Salih Mirzabeyoğlu

53- Eflatundan Mirzabeyoğlu’na Diyalektik Düşünce, Selim Gürselgil

54- Altüst  Oluşun Sebepleri, Selim Gürselgil

55- Bir Osmanlı-Arap Gazetecinin Anıları, M. Kürt Ali, Çev; İbrahim Tüfekçi

56- Ali Ulvi Kurucu-Hatıralar, M. Ertuğrul Düzdağ

57- Salih Mirzabeyoğlu ile Zindan Konuşmaları, Şükrü Sak

58- Necip Fazıl’la Başbaşa, Salih Mirzabeyoğlu

59- Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek

60- Damlaya Damlaya, Salih Mirzabeyoğlu

61- Pozitivizm İlmihali, Auguste Comte, Çev; Peyami Erman

62- Sosyoloji Notları, Cemil Meriç

63- Sosyolojik Metodun Kuralları, Durkheim, Çev; Enver Aytekin

64- Bagavad Gita-Hind Efsaneleri, Çev; Sevda Çalışkan

65- Sabetay Sevi-Mistik Mesih, Gershom Scholem, Çev; Eşref Bengi Özbilen

66- Gül ve Haç Kardeşliği, Aytunç Altındal

67- Üç İsa, Aytunç Altındal

68- Türkiye ve Ortodokslar, Aytunç Altındal

69- Ayasofya’nın Gizli Tarihi, Pelin Çift-Erhan Altunay

70- Kutsal Kitaptan Neler Öğrenebilirsiniz?, What Can the Bible Teach Us?, Ekim 2016, Yehova Şahitleri

71- Adımlar, Salih Mirzabeyoğlu

72- Kavgam (2 Cilt), Salih Mirzabeyoğlu

73- Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Osman Turan

74- Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık

75- Selçuklu Tarihi, Hüseyin Tekinoğlu

76- Sıradışı Bir 28 Şubat Hikayesi, Sabahaddin Arslan

77- Osmanlıda Devlet Hukuk ve Adalet, Halil İnalcık

78- Kanunların Ruhu Montesquieu, Çev; Fehmi Baldaş

79- Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip

80- Devlet-i Âliyyye I, Halil İnalcık

81- Devlet ve İhtilal, Lenin, Çev; Kenan Somer

82- İktisat ve Ahlâk, Salih Mirzabeyoğlu

83- Parakutâ’, Salih Mirzabeyoğlu

84- Savaş Sanatı, Niccola Machiavelli, Çev; Berna Hasan

85- Japon Savaş Sanatları, Thomas Gleary, Çev; Şen Süer Kaya

86- Ortadoğu Çıkmazı, Cengiz Çandar

87- İsrail, Ali Uğur

88- Nijerya’da İslâmi Cihad, A. Muhammed Kani, Çev; Ömer Gündüz

89- Dağılan Yugoslavya Mozayiğinde Bosna, Necmettin Alkan

90- İhtilâl, Necip Fazıl Kısakürek

91- İhtilaller ve Darbeler Tarihi, Cem Yay.,

92- Bitmeyen Devrim Osmanlı, Ali Hışıroğlu

93- Kürtler PKK ve Öcalan, A. Cem Ersever

94- Gizli Mücadele, U. T. Hsu, Çev; Cevdet San

95- Medeniyet Yargılanıyor, Arnold Toynbee, İşaret Yay.,

96- Demokratik Düşünce Şekilleri, David Spitz, Çev; Şiar Yalçın

97- Demokrasinin Sonu, Jean Marie Guehenno, Dost Kitabevi Yay.,

98- Küresel Düzenin Şifreleri, Ramazan Kurtoğlu

99- Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye, Ramazan Kurtoğlu

100- Evanjelizm, Ramazan Kurtoğlu

101- Sömürgecilik Üzerine, K. Marx-F. Engels, Sol Yay.,

102- KCK Kılıfında Terör, Önder Deligöz

103- X İlişkiler, Mahmut Çetin

104- Çıkmaz Sokak, S. Bilgehan Eren

105- Paspartu, S. Bilgehan Eren

106- Toplumsal Cinsiyet Feminizm ve LGBTIQ+ Ercan Çifçi

107- Entelektüel, Edward Said, Çev; Tuncay Birkan

108- Yağmurcu, Salih Mirzabeyoğlu

109- Hayat Size Güzel, Sabahaddin Arslan

 

DÖRDÜNCÜ AŞAMA KİTAP OKUMA LİSTESİ

1- Tolstoyun Günlüğü, Çev; Alp Aker

2- Sorgulayan Denemeler, Bertrand Russell, Tübitak Yay.,

3- Çin Denemeleri, Çev; W. Eberhart-N. Hızır

4- Denemeler, Aldous Huxley, Çev; Ayseli Usluata

5- Batı Felsefe Tarihi, Bertrand Russell, Çev; Muammer Sencer

6- Pratik Usun Eleştirisi, İmmanuel Kant, Çev; İsmet Zeki Eyüboğlu

7- Sofist, Eflatun

8- Sokratesin Savunması, Platon, Alter Yay.,

9- Yeni Bir Düşünce, Fritjof Capra, Çev; Mustafa Armağan

10- Varoluşçuluk, J. P. Sartre, Çev; Asım Bezirci

11- Rastlantı ve Kaos, David Ruelle, Çev; Deniz Yurtören

12- İlyada, Homeros, Çev; Azra Erhat, A. Kadir

13- İlahi Komedya, Dante, Çev; Rekin Teksoy

14- İlahi Komedya, D. Alighieri, Çev; Feridun Timur

15- Mühürlenmiş Zaman, Andrey Tarkovski, Çev; Mazlum Beyhab

16- Yüreğinin Götürdüğü Yere Git, Susanna Tamaro, Çev; Eren Cendey

17- Semerkant, Amin Maalouf, Çev; Esin Talu

18- İnsan Hakları, T. Paine, Çev; Mehmet Osman Dostel

19- Şuurun Doğrudan Verileri, Hengri Bergson, Çev; Şekip Tunç

20- Ruhun İhtirasları, Descartes, Çev; Mehmet Karasan

21- Bilinç ve Bilinçaltının İşlevi, C. G. Jung, Çev; Engin Büyükinal

22- Yaşamım ve Psikanaliz, Freud, Çev; Kamuran Şipal

23- İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Deneme, John Locke, Çev; Meral Delikara

24- Generalin İtirafları, Abbas Karabaği Anıları, Çev; Sabah Kara

25- Gulag Takım Adaları, Aleksander Soljenitsin, Çev; Selim Taygan

26- İtiraflar, Jean Jacgues Rousseau, Kaknüs Yay.,

27- Türkiyede Din ve Siyaset, Şerif Mardin

28- İdeoloji, Şerif Mardin

29- Türk Modernleşmesi, Şerif Mardin

30- Din ve İdeoloji, Şerif Mardin

31- Bir Dünyanın Eşiğinde, Cemil Meriç

32- Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer, Çev; Mustafa Tüzel

33- Doğu ve Batı Arasında İslâm, Ali İzzetbegoviç, Çev; Salih Şaban

34- Din İle Bilim, Bertrand Russel, Çev; Akşit Göktürk

35- Yahudi Türkler Yahut Sabetaycılar, M. Şevket Eygi

36- Max Weber ve İslâm, Bryan S. Turner, Çev; Yasin Aktay

37- Bir Türk Casusunun Mektupları, Aytunç Altındal

38- İlk Zafer Yıllarında İslam, Maurice Lombard, Çev; Nezih Üzel

39- Sosyoloji Notları, Nurettin Şazi Kösemihal

40- Nutuk, M. Kemal Atatürk

41- Kürt Milli Şuuru ve Ahlâkı, Sezai Kırlangıç

42- İslâmın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör

43- Büyük İslâm Tarihi

44- Büyük Osmanlı Tarihi, Hammer

45- Doğu ve Güneydoğu Türkistan mı Kürdistan mı?, Mehmet Fatih Bekirhan

46- Kürt Tarihi, Ali Rıza Yurttaş

47- Türkiyede Şark Meselesi ve Alınacak Tedbirler, Seyyid Ahmed Arvasi

48- Düşünce Tarihi, Orhan Hançeroğlu

49- Dönmeler Tarihi, Abdurrahman Küçük

50- İslam Toplumlarında Gelenek ve Değişim,  Charles Lindholm, Elips Yay.,

51- Belgelerle 28 Şubat, Saygı Öztürk

52- Renan Müdafaanamesi, Namık Kemal

53- Yasalar Üzerine, Cicero, Çev; Cengiz Çevik

54- Yükümlülükler Üzerine, Cicero, Çev; Cengiz Çevik

55- Osmanlı Devletinde Kadı, İlber Ortaylı

56- Düşünceler ve Hatıralar, G. Von Bismarck, Çev; Nijad Akipek

57- İktidar, Bertrand Russell

58- CIA’nın Türk Casusu, Ruzi Nazar, Enver Altaylı

59- Strateji, Lawrence Fredman

60- Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, Şerif Mardin

61- Stratejik Derinlik Ahmet Davutoğlu

62- Yahudi Devleti, Theodor Herzl, Çev; Hakan Başak

63- Abdulhamid’in Hatıra Defteri

64- Savaş Sanatında Ustalaşmak, Zhuge Liang-Liu Ji, Çev; Sibel Özbudun

65- Politik ve Askeri Savaş Sanatı, İlk Eriş Yay.,

66- Savaş ve Uygarlık, Arnold Toynbee, Çev; Mehmet Dündar

67- Arapların Gözünde Haçlı Seferleri, Amin Malouf

68- Tarihin En Cüretkâr Suikast Plânı, Laslo Havas, Çev; Mithat Perin

69- Filistin Sorunu, Edward Said, Çev; Alev Alatlı

70- Suriye Dosyası, Ömer Faruk Abdullah, Çev; Hasan Basri

71- Filipinlerde Çağdaş İslâmi Hareket, C. Edib Majul, Çev; Levent Balkan

72- Çerkezler, Jabağhi Baj

73- Vatansız Filistinli Ebu Iyad, Çev; Aydın Emeç

74- Karşı Devrim ve İsyan, Herbert Marcuse, Çev; Gürol Koca

75- Devrim Planı, Srdja Popovic, Çev; Ebru Erbaş

76- Mektuplar, Kişiler, Tarihsel Anlar, Ernesto Che Guevara, Çev; Cevdet Şaşkın

77- El Salvadorda Devrim, Farabundo Marti, Coşkun Kartal

78- Nikaragua Devrimin Stratejisi, Der; Bruce Marcus, Çev; R. Şen Süer

79- Dağdan Kopan Ateş, Omar Cabezaa, Çev; Kudret Emiroğlu

80- Darağacında Üç Fidan, Nihat Behram

81- Modernliğin Sonuçları, Anthoyn Giddens

82- Sömürgecilik Tarihi, Raimondo Kuraghi, Sosyalist Yay.,

83- Kapitalizm ve Özgürlük, Milton Friedman, Çev; Doğan Erberk, Nilgün Himmetoğlu

84- İslam ve Sömürgecilik, Rudolph Peters, Çev; Süleyman Gündüz

85- Amerikan Emperyalizminin Doğuşu, Türkkaya Ataöv

86- Siyonizm Dosyası, Roger Garaudy, Çev; Nezih Üzel

87- Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Zygmunt Bauman, Çev; Abdullah Yılma

88- Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, Ramazan Kurtoğlu

89- Batılılaşma İhaneti, Mehmet Doğan

90- Garplılaşmanın Neresindeyiz?, Mümtaz Turhan

91- Kütlelerin İsyanı, Ortega y Gasset, Çev; Nejat Muallimoğlu

92- Doğal Yaşam ve Başkaldırı, Henry Davıd Thoreau, Çev; Seda Çifçi

93-Şiddetin Yüzyılı, John Keane, Dost Yay.,

94- Sistem Karşıtı Hareketler, Arrighi, Hopkins, Wallerstein, Metis Yay.,

 

KONULARA GÖRE KİTAB OKUMA LİSTESİ

 

İMÂN VE İSLÂM

1- Büyük İslâm İlmihâli, Ömer Nasuhi Bilmen

2- İman ve İslâm Atlası, Necip Fazıl Kısakürek

3- Çile, Necip Fazıl Kısakürek

4- Çöle İnen Nur, Necip Fazıl Kısakürek

5- Tenbihü’l Gâfilun-Bostanu’l Arifun, Ebu Leys Semerkandi

6- İhya-u Ulûmid-din İmam-ı Gazâli, Bedir Yay.,

7- Birgivi Vasiyetnamesi, İmam Birgivi, Sad; A. Faruk Meyan

8- Şifâ-ı Şerif, Kadı Iyaz, Bedir Yay.,

9 -Fıkhı Ekber, İmam Azam, İmam Maturudi, Ebu’l-Münteha, Molla Hüseyin Şerhleri, Çev; Vehbi Yavuz

10- İslâm Fıkhı- El-Hidâye, Şeyhülislâm EbuBekir Merginani, Çev; Ahmet Meylani

11- Vesiletün Necat, Der; A. Faruk Meyan

12- Maddi ve Mânevi Yüce Hedefler, Ebu’l Hasan El-Maverdi, Çev; Cevdet Efendi

13- İman ve Aksiyon, Necip Fazıl Kısakürek

14- İmân ve Tefekkür, Salih Mirzabeyoğlu

15- Ehl-i Sünnet Akaidi, İmam Ebu Yusr Muhammed Pezdevi, Çev; Şerafeddin Gölcük

16- Mektubatı Rabbâni, İmam-ı Rabbani, Çev; Abdulkadir Akçiçek

17- Nakşibendilerin Gül Bahçeleri, Abdülmecid Hani, Ter; M. Emin Fidan

18- Tasavvuf Bahçeleri, Necip Fazıl Kısakürek

19- Batı Tefekkürü ve İslâm Tasavvufu, Necip Fazıl Kısakürek

20- Başbuğ Velilerden 33 – Altun Silsile, Necip Fazıl Kısakürek

21- Hakikat-i Ferdiyye, Salih Mirzabeyoğlu

22- Sahâbîlerin Rolü ve Mânâsı, Salih Mirzabeyoğlu

23- Râmûz-ül Ehadis, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi, Sad; A. Pamuk-N. Erdoğan

24- Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır

25- Mezhepler Arasındaki Farklar, Abdulkahir el-Bağdadi, Çev; E. Ruhi Fığlalı

26- Doğru Yolun Sapık Kolları, Necip Fazıl Kısakürek

27- Sahabeye Yapılan İftiralara Cevaplar, Ebu Bekir İbni Arabi, Çev; Tahir Tural

28- Postmodernizmin İslâmcılar Üzerindeki Etkileri, Dursun Çiçek

29- Çağdaşlık mı, İnfirah mı?, Yılmaz Yiğit, Mehmet Ergene

30- Sultan Hamidi Olmayan Maskaralıklar, Enver Baytan

31- Yeni İctihad Fikri ve Müctehid Taslakları, Enver Baytan

32- Din Tahripçileri, Ahmed Davudoğlu

33- Mezhepsizler, Hasib Samarrai

34- Hangi İslâm, Mustafa Varlı

35- Cemaleddin Efgani ve Türk Siyasi Hayatı Üzerine Etkileri, Alaeddin Yalçınkaya

36- Afgani Etrafında Makaleler, Muhammed Reşad

37- Modern İslâm Düşüncesinin Tenkidi, EbuBekir Sifil

38- Müslüman Bilim Adamları, Mahmut Karakuş

39- Dua, Saadeddin Ustaosmanoğlu

40- Hazreti Ali, Necip Fazıl Kısakürek

41- O ve Ben, Necip Fazıl Kısakürek

42- Son Devrin Din Mazlumları, Necip Fazıl Kısakürek

43- Kütüb-i Sitte, İbrahim Canan

44- Ruhu’l-Furkan Tefsiri, Siraç Yay.,

45- Kurgu Din Metodolojisi, Sedat Bulut

 

HİKMET VE FELSEFE 

1- Marifetname, Salih Mirzabeyoğlu

2- Dil ve Anlayış, Salih Mirzabeyoğlu

3- Hikemiyat, Salih Mirzabeyoğlu

4- Şiir ve Sanat Hikemiyatı, Salih Mirzabeyoğlu

5- Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, Süleyman Hayri Bolay

6- Politika Sözlüğü, Kemal Girgin

7- Akla Veda, Paul Feyerabend

8- Kızılderili Hikmetleri, Mitaku Oyasin, Der; Ayşe Göktürk

9- Kelile ve Dimne, Beydeba, Çev; Bekir Topaloğlu, Hayreddin Karaman

10- Bostan, Sadi, Çev; Hikmet İlaydın

11- Gülistan, Sadi Şİrazi, Çev; Hikmet İlaydın

12- Mesnevi, Mevlâna, Çev; Veled İzbudak

13- Upanişadlar, Der; Metmet Ali Işık

14- Denemeler, Montaigne, Çev; Sabahattin Eyüboğlu

15- Hayat Üzerine Düşünceler, Tolstoy, Furkan Yay.,

16- Konfüçyus-Seçme Konuşmalar, Çev; Hasan Arslanbenzer

17- Tolstoyun Günlüğü, Çev; Alp Aker

18- Sorgulayan Denemeler, Bertrand Russell, Tubitak Yay.,

19- Çin Denemeleri, Çev; W. Eberhart-N. Hızır

20- Denemeler, Aldous Huxley, Çev; Ayseli Usluata

21- Diyaloglar, Eflatun

22- Politika, Aristotales

23- Devlet, Eflatun

24- Aklın İdaresi İçin Kurallar, Descartes, Çev; Mehmet Karasan

25- Metod Üzerine Konuşma, Descartes, Çev; Mehmet Karasan

26- Felsefe Sözcüğü, Voltaire, Çev; Lütfi Ay

27- Felsefenin İlkeleri, Descartes, Çev; Mesut Akın

28- İlm-i Kelâmın Özü, Sırrı Giridi, Sad; Kâzım Albayrak

29- Filozofların Tutarsızlığı, İmam-ı Gazali, Çev; Bekir Sadak

30- Felsefenin Temel İlkeleri, İmam-ı Gazali, Çev; Alparslan Açıkgenç

31- Zerdüşt Böyle Diyordu, Friedrich W. Nietzsche, Varlık Yay.,

32- Batı Felsefe Tarihi, Bertrand Russell, Çev; Muammer Sencer

33- Pratik Usun Eleştirisi, İmmanuel Kant, Çev; İsmet Zeki Eyüboğlu

34- Sofist, Eflatun

35- Sokratesin Savunması, Platon, Alter Yay.,

36- Yeni Bir Düşünce, Fritjof Capra, Çev; Mustafa Armağan

37- Varoluşçuluk, J. P. Sartre, Çev; Asım Bezirci

38- Rastlantı ve Kaos, David Ruelle, Çev; Deniz Yurtören

39- Esatir ve Mitoloji, Salih Mirzabeyoğlu

40- Berzah, Salih Mirzabeyoğlu

41- Büyük Doğu’da Felsefe ve Hikmet, Ercan Çifçi

 

ROMAN VE EDEBİYAT

1- Ebedi Sanatlar, Numan Külekçi

2- Çalıntı Polemikler, Mahmut Çetin

3- Amak-ı Hayal, Filipeli Ahmet Hilmi,

4- Don Kişot, Miguel de Cervantes

5- Cinnete Methiye, Erasmus

6- Faust, Goethe, Çev; Yadigar Şahin

7 – İnsancıklar, Dostoyevski, Çev; Selçuk Orhan

8- Alamutun Fedaileri, James Waterson, Çev; Özgür Özol

9- Soruşturma, Muhammed Tevfik

10 – Gog, Giovanni Papini, Çev; Fikret Adil

11- Ademden Önce, Jack London, Çev; Anjel Selver

12- Utopia, Thomas More, Çev; Sabahattin Eyuboğlu

13- Azizler ve Alimler, Terry Eagleton, Çev; Osman Akınhay

14- Ölü Canlar, Gogol, Adam Yay.,

15- Savaş ve Barış, Tolstoy, Çev; Fatoş Toprak

16- Suç ve Ceza, Dosteyevski, İskele Yay.,

17- Nietzsche Ağladığında, Irvin D. Yalom, Çev; Aysun Babacan

18- Robinson Crusoe, Daniel Defeo, Çev; Can Alpgüvenç

19- Hacı Murat, Tolstoy, Çev; Furkan Cem

20- İlyada, Homeros, Çev; Azra Erhat, A. Kadir

21- İlahi Komedya, Dante, Çev; Rekin Teksoy

22- İlahi Komedya, D. Alighieri, Çev; Feridun Timur

23- Mühürlenmiş Zaman, Andrey Tarkovski, Çev; Mazlum Beyhab

24- Yüreğinin Götürdüğü Yere Git, Susanna Tamaro, Çev; Eren Cendey

25- Semerkant, Amin Maalouf, Çev; Esin Talu

26- Aynadaki Yalan, Necip Fazıl Kısakürek

27- Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek

28- Cinnet Mustatili, Necip Fazıl Kısakürek

29- Yaşamayı Deneme, Salih Mirzabeyoğlu

30- Gölgeler, Salih Mirzabeyoğlu

31- Kırk Ambar, Cemil Meriç

32- Bir Facianın Hikayesi, Cemil Meriç

33- Aydınlık Savaşçıları, Salih Mirzabeyoğlu

34- Mağaradakiler, Cemil Meriç

35- Yokluğun Bana Lazım, Ali Hışıroğlu

36- Vakte Çeyrek Var, Ali Hıçıroğlu

37- Tilki Günlüğü (6 Cilt), Salih Mirzabeyoğlu

 

İNSAN VE PSİKOLOJİ

1- Kendini Arayan İnsan, Seyyid Ahmet Arvasi

2- İnsan Denen Meçhul, Alexis Carrel, Çev; Refik Özdek

3- İnsan Hakları, T. Paine, Çev; Mehmet Osman Dostel

4- İşkence, Salih Mirzabeyoğlu

5- Kalbimi Vatanıma Gömün, Dee Brown, Çev; Celal Üster

6- Bir Özyaşam Öyküsü, Gandhi, Çev; Vedat Günyol

7- Ölüm, Saadeddin Ustaosmanoğlu

8- Beynin Gizli Hayatı, David Eagleman, Çev; Zeynep Arık

9- İnsan – Erkek ve Kadın, Salih Mirzabeyoğlu

10- İnsan – Büyük Doğu-İBDA, Salih Mirzabeyoğlu

11- Şuurun Doğrudan Verileri, Hengri Bergson, Çev; Şekip Tunç

12- Ruhun İhtirasları, Descartes, Çev; Mehmet Karasan

13- Bilinç ve Bilinçaltının İşlevi, C. G. Jung, Çev; Engin Büyükinal

14- Yaşamım ve Psikanaliz, Freud, Çev; Kamuran Şipal

15- İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Deneme, John Locke, Çev; Meral Delikara

16- Telegram, Salih Mirzabeyoğlu

 

TEFEKKÜR VE HATIRALAR

1- Bütün Fikrin Gerekliliği, Salih Mirzabeyoğlu

2- Bu Ülke, Cemil Meriç

3- Umrandan Uygarlığa, Cemil Meriç

4- Kültür Davamız, Salih Mirzabeyoğlu

5- Işık Doğudan Gelir, Cemil Meriç

6- Kültürden İrfana, Cemil Meriç

7- İstikbâl İslâmındır, Salih Mirzabeyoğlu

8- Üç Işık, Salih Mirzabeyoğlu

9- Sefine, Salih Mirzabeyoğlu

10- Müjdelerin Müjdesi, Salih Mirzabeyoğlu

11- Madde Nedir?, Salih Mirzabeyoğlu

12- Eflatun’dan Mirzabeyoğlu’na Diyalektik Düşünce, Selim Gürselgil

13- Altüst  Oluşun Sebepleri, Selim Gürselgil

14- Bir Osmanlı-Arap Gazetecinin Anıları, M. Kürt Ali, Çev; İbrahim Tüfekçi

15- Ali Ulvi Kurucu-Hatıralar, M. Ertuğrul Düzdağ

16- Generalin İtirafları, Abbas Karabaği Anıları, Çev; Sabah Kara

17- Gulag Takım Adaları, Aleksander Soljenitsin, Çev; Selim Taygan

18- İtiraflar, Jean Jacques Rousseau, Kaknüs Yay.,

19- Salih Mirzabeyoğlu ile Zindan Konuşmaları, Şükrü Sak

20- Necip Fazıl’la Başbaşa, Salih Mirzabeyoğlu

21- Ulu Hakan, Necip Fazıl Kısakürek

22- Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar, Necip Fazıl Kısakürek

23- Büyük Muztaribler, (4 Cilt) Salih Mirzabeyoğlu

24- Damlaya Damlaya, Salih Mirzabeyoğlu

 

DİN VE İDEOLOJİ

1- İdeolocya Örgüsü, Necip Fazıl Kısakürek

2- İdeolocya ve İhtilâl, Salih Mirzabeyoğlu

3- İBDA Diyalektiği, Salih Mirzabeyoğlu

4- Dünyayı Değiştiren Kitaplar, Robert B. Downs, Çev; Erol Güngör

5- Türk İslâm Ülküsü, Seyyid Ahmed Arvasi

6- Alparslan Türkeş ve Dokuz Işık, Haz; Oğuzhan Cengiz

7- Modern Batı Düşüncesinde Din ve Siyaset, Maurice Barbier, Çev; Özkan Gözel

8- Türkiye’de Din ve Siyaset, Şerif Mardin

9- Kavgam, Adolf Hitler

10- Faşizm, Mussolini, Toker Yay.,

11- Komünist Manifesto ve Komünizmin İlkeleri, K. Marx, F. Engels, Çev; Muzaffer Erdost

12- Anarşizm, George Woodcock, Çev; Alev Türker

13- İdeoloji, Şerif Mardin

14- Sosyoloji Yazıları, Max Weber, Çev; Taha Parla

15- Pozitivizm İlmihali, Auguste Comte, Çev; Peyami Erman

16- Sosyoloji Notları, Cemil Meriç

17- Sosyolojik Metodun Kuralları, Durkheim, Çev; Enver Aytekin

18- Türk Modernleşmesi, Şerif Mardin

19- Din ve İdeoloji, Şerif Mardin

20- Bir Dünyanın Eşiğinde, Cemil Meriç

21- Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer, Çev; Mustafa Tüzel

22- Doğu ve Batı Arasında İslâm, Ali İzzetbegoviç, Çev; Salih Şaban

23- Din ile Bilim, Bertrand Russell, Çev; Akşit Göktürk

24-Bagavad Gita-Hind Efsaneleri, Çev; Sevda Çalışkan

25- Yahudi Türkler Yahut Sabetaycılar, M. Şevket Eygi

26- Sabetay Sevi-Mistik Mesih, Gershom Seholem, Çev; Eşref Bengi Özbilen

27- Max Weber ve İslâm, Bryan S. Turner, Çev; Yasin Aktay

28- Vatikan ve Tapınak Şövalyeleri, Aytunç Altındal

29- Gül ve Haç Kardeşliği, Aytunç Altındal

30- Bir Türk Casusunun Mektupları, Aytunç Altındal

31- Üç İsa, Aytunç Altındal

32- Türkiye ve Ortodokslar, Aytunç Altındal

33- Ayasofya’nın Gizli Tarihi, Pelin Çift-Erhan Altunay

34- Kutsal Kitaptan Neler Öğrenebilirsiniz?, What Can the Bible Teach Us?, Yehova Şahitleri

35- İlk Zafer Yıllarında İslam, Maurice Lombard, Çev; Nezih Üzel

36- Sosyoloji Notları, Nurettin Şazi Kösemihal

37- Nutuk, M. Kemal Atatürk

38- Kürt Milli Şuuru ve Ahlâkı, Sezai Kırlangıç

39- İslâmın Bugünkü Meseleleri, Erol Güngör

40- Adımlar, Salih Mirzabeyoğlu

41- Kavgam (2 Cilt), Salih Mirzabeyoğlu

 

TARİH VE HUKUK

1- Şarlatanlığın Tarihi, Lars Morris, Çev; A. Kumrular-F. Özdemir

2- Büyük İslâm Tarihi

3- Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti, Osman Turan

4- Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık

5- Bilinmeyen Osmanlı, Ahmet Akgündüz, Said Öztürk

6- Büyük Osmanlı Tarihi, Hammer

7- Selçuklu Tarihi, Hüseyin Tekinoğlu

8- Doğu ve Güneydoğu Türkistan mı Kürdistan mı?, Mehmet Fatih Bekirhan

9- Kürt Tarihi, Ali Rıza Yurttaş

10- Türkiyede Şark Meselesi ve Alınacak Tedbirler, Seyyid Ahmed Arvasi

11- Düşünce Tarihi, Orhan Hançeroğlu

12- Dönmeler Tarihi, Abdurrahman Küçük

13- Kültür Değişimleri, Mümtaz Turhan

14- İslam Toplumlarında Gelenek ve Değişim,  Charles Lindholm, Elips Yay.,

15- Belgelerle 28 Şubat, Saygı Öztürk

16- Sıradışı Bir 28 Şubat Hikayesi, Sabahaddin Arslan

17- Renan Müdafaanamesi, Namık Kemal

18- Mecelle’nin Külli Kaideleri, Osman Öztürk

19- Osmanlı Ceza Hukuku, Mustafa Avcı

20- Osmanlıda Devlet Hukuk ve Adalet, Halil İnalcık

21- Kanunların Ruhu Montesquieu, Çev; Fehmi Baldaş

22- Yasalar Üzerine, Cicero, Çev; Cengiz Çevik

23- Yükümlülükler Üzerine, Cicero, Çev; Cengiz Çevik

24- Osmanlı Devletinde Kadı, İlber Ortaylı

25- Hukuk Edebiyatı, Salih Mirzabeyoğlu

 

DEVLET VE SİYASET

1- Siyasetname, Nizamü’l-Mülk, Çev; Mehmet Altay Köymen

2- Mukaddime, İbn Haldun, Çev; Zakir Kadiri Ugan

3- Düşünceler ve Hatıralar, G. Von Bismarck, Çev; Nijad Akipek

4- Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip

5- Devlet-i Âliyye I, Halil İnalcık

6- Başyücelik Devleti, Salih Mirzabeyoğlu

7- Prens, Machiavelli, Çev; Nazım Güvenç

8- İktidar, Adolf A. Berle, Çev; Nejaat Muallimoğlu

9- Hükümdar, Niccolo Machiavelli, Çev; Nejdet Adabağ

10- İstihbarat Teorisi, Ümit Özdağ

11- İktidar, Bertrand Russell

12- Devlet ve İhtilal, Lenin, Çev; Kenan Somer

13- Gladio-Natonun Gizli Terör Örgütü, Jens Mecklenburg, Çev; Süheyla-Saliha Kaya

14- İngiliz İstihbarat Raporlarında Fişlenen Türkiye, Bülent Özdemir

15- Ortadoğuda Devlet ve Terör, Asaf Hüseyin, Çev; Taha Cevdet

16- Büyük Ortadoğu Projesi, Mahir Kaynak, Emin Gürses

17- CIA’nın Türk Casusu, Ruzi Nazar, Enver Altaylı

18- Strateji, Lawrence Fredman

19- Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, Şerif Mardin

20- Stratejik Derinlik Ahmet Davutoğlu

21- Yahudi Devleti, Theodor Herzl, Çev; Hakan Başak

22- Abdulhamid’in Hatıra Defteri

23- İktisat ve Ahlâk, Salih Mirzabeyoğlu

24- Parakutâ’, Salih Mirzabeyoğlu

25- Haçın Hilal Üzerine Savaş Manevrası, Sedat Bulut

 

SAVAŞ SANATI

1- Savaş Sanatı, Sun Tzu, Çev; Sibel Özbudun-Zeynep Ataman

2- Savaş Sanatı, Niccolo Machiavelli, Çev; Berna Hasan

3- Japon Savaş Sanatları, Thomas Gleary, Çev; Şen Süer Kaya

4- Beş Çember Kitabı, Miyamota Musashi, Çev; Sibel Özbudun

5- Savaş Sanatında Ustalaşmak, Zhuge Liang-Liu Ji, Çev; Sibel Özbudun

6- Politik ve Askeri Savaş Sanatı, İlk Eriş Yay.,

7- Savaş ve Uygarlık, Arnold Toynbee, Çev; Mehmet Dündar

8- Büyük Satranç Tahtası, Zbigniew Brzezinski

9- Onların Savaşı, Mustafa Aydın

10- Ortadoğu Çıkmazı, Cengiz Çandar

11- Arapların Gözünde Haçlı Seferleri, Amin Malouf

12- Tarihin En Cüretkâr Suikast Plânı, Laslo Havas, Çev; Mithat Perin

 

DEVRİM VE MÜCADELE

1- BangsaMoro, Salah Jubair, Çev; Ebubekir Doğan

2- Kafkasyada Özgürlük Mücadelesi, Cafer Barlas

3- Özgürlüğün Bedeli, Tunku Hasan Di Tiro, Çev; Halil Hasanalioğlu

4- Filistin Sorunu, Edward Said, Çev; Alev Alatlı

5- Sokota Dosyası, A. Muhammed Kani, Çev; Harun Şencan

6- Suriye Dosyası, Ömer Faruk Abdullah, Çev; Hasan Basri

7- İsrail, Ali Uğur

8- Nijerya’da İslâmi Cihad, A. Muhammed Kani, Çev; Ömer Gündüz

9- Dağılan Yugoslavya Mozayiğinde Bosna, Necmettin Alkan

10- Filipinlerde Çağdaş İsâmi Hareket, C. Edib Majul, Çev; Levent Balkan

11- Çerkezler, Jabağhi Baj

12- Vatansız Filistinli Ebu Iyad, Çev; Aydın Emeç

13- İhtilâl, Necip Fazıl Kısakürek

14- İhtilaller ve Darbeler Tarihi, Cem Yay.,

15- Bitmeyen Devrim Osmanlı, Ali Hışıroğlu

16- Karşı Devrim ve İsyan, Herbert Marcuse, Çev; Gürol Koca

17- Devrim Pâlanı, Srdja Popovic, Çev; Ebru Erbaş

18- Savaş Anıları, Ernesto Che Guevara,  Çev; Seçkin CIlızoğlu

19- Askeri Yazılar, Ernesto Che Guevara, Çev; Nadiye Çobanoğlu

20- Bolivya Günlüğü, Ernesto Che Guevara, Çev; Ragıp Zarakolu

21- Mektuplar, Kişiler, Tarihsel Anlar, Ernesto Che Guevara, Çev; Cevdet Şaşkın

22- El Salvadorda Devrim, Farabundo Marti, Coşkun Kartal

23- Nikaragua Devrimin Stratejisi, Der; Bruce Marcus, Çev; R. Şen Süer

24- Dağdan Kopan Ateş Omar Cabezaa, Çev; Kudret Emiroğlu

25- Darağacında Üç Fidan, Nihat Behram

26- Kürtler PKK ve Öcalan, A. Cem Ersever

27- Gizli Mücadele, U. T. Hsu, Çev; Cevdet San

 

DEMOKRASİ VE SÖMÜRGECİLİK

1- Prag Mezarlığı, Umberto Eco

2- Batının Çöküşü, Oswald Spencer, Çev; Giovanni Scognamillo-Nuray Sengelli

3- Medeniyet Yargılanıyor, Arnold Toynbee, İşaret Yay.,

4- Demokratik Düşünce Şekilleri, David Spitz, Çev; Şiar Yalçın

5- Demokrasinin Sonu, Jean Marie Guehenno, Dost Kitabevi Yay.,

6- Modernliğin Sonuçları, Anthoyn Giddens

7- Oryantalizm-Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Edward Said, Pınar Yay.,

8- Kültür Emperyalizmi, Edward Said, Çev; Necmiye Alpay

9- Yeryüzünün Lanetlileri, Frantz Fanon, Çev; Bayram Doktor

10- Siyah Deri Beyaz Maske, Frantz Fanon, Çev; Cahit Koytak

11- Rockefeller Ailesi Ölüm İmparatorluğu, Ali Kuzu

12- Küresel Düzenin Şifreleri, Ramazan Kurtoğlu

13- Tanrı İmparatorluğu ve Türkiye, Ramazan Kurtoğlu

14- Evanjelizm, Ramazan Kurtoğlu

15- Sömürgecilik Üzerine, K. Marx-F. Engels, Sol Yay.,

16- Sömürgecilik Tarihi, Raimondo Kuraghi, Sosyalist Yay.,

17- Kapitalizm ve Özgürlük, Milton Frıedman, Çev; Doğan Erberk, Nilgün Himmetoğlu

18- İslam ve Sömürgecilik, Rudolph Peters, Çev; Süleyman Gündüz

19- Amerikan Emperyalizminin Doğuşu, Türkkaya Ataöv

20- Siyonizm Dosyası, Roger Garaudy, Çev; Nezih Üzel

21- Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, Zygmunt Bauman, Çev; Abdullah Yılma

22- Küresel Ekonomik Kriz ve Yeni Dünya Düzeni, Ramazan Kurtoğlu

23- KCK Kılıfında Terör, Önder Deligöz

24- X İlişkiler, Mahmut Çetin

25- Batılılaşmanın İhaneti, Mehmet Doğan

26- Çıkmaz Sokak, S. Bilgehan Eren

27- Paspartu, S. Bilgehan Eren

28- Garplılaşmanın Neresindeyiz? Mümtaz Turhan

 

LİDERLİK VE KİTLE

1- Liderlik Sanatı- Zen Dersleri, Haz; Thomas Cleary, Çev; Şen Süer Kaya

2- İnsan Yönetme Sanatı, Herbert N. Casson, Hayat Yay.,

3- Sosyal Meseleler ve Aydınlar, Erol Güngör

4- Kesin İnançlılar, Eric Hoffer

5- Kütlelerin İsyanı, Ortega y Gasset, Çev; Nejat Muallimoğlu

6- Gandhi ve Şiddet Dışı Direniş, Thomas Merton, Çev; Seda Çifçi

7- Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş, H. David Thoreau-Mohandes K. Gandhi, Vadi Yay.,

8- Sosyal İsyancılar, Eric Hobsbawm, Çev; Necati Doğru

9- Doğal Yaşam ve Başkaldırı, Henry David Thoreau, Çev; Seda Çifçi

10- Şiddetin Yüzyılı, John Keane, Dost Yay.,

11- Sistem Karşıtı Hareketler, Arrighi, Hopkins, Wallerstein, Metis Yay.,

12- Said Halim Paşa, Buhranlarımız ve Son Eserleri, Haz; Ertuğrul Düzdağ

13- Toplumsal Cinsiyet Feminizm ve LGBTIQ+ Ercan Çifçi

14- Entellektüel, Edward Said, Çev; Tuncay Birkan

15- Yağmurcu, Salih Mirzabeyoğlu

16- Hayat Size Güzel, Sabahaddin Arslan

PDF OLARAK İNDİR

 

İBDA Mimarı’nın Tavsiye Ettiği Eserler

İBDA Külliyatı Hangi Sırayla Okunmalı?

Büyük Doğu Külliyatına Nereden Başlamalı, Hangi Sırayla Okunmalı?

Salih Mirzabeyoğlu’nun Eserleri

Doğudan, Batıdan, Türkiye’den 125 Tavsiye Eser (Kenan Durdu – M.E.D.)

Yılmaz Aksu’nun 132 Eserlik Tavsiye Felsefe Literatürü Listesi

İktisat Okuma Listesi (Türkçe Kaynaklar)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!