Seçme Eserlerden Seçme Tesbitler: IRK VE IRKÇILIK

79
 • Her ırkın kökleri vardır. Irk ve yöre birbirine aittir. Bir bitki nerede kök saldıysa orada ölür… İngilizler ve Almanlar Amerika’ya göç etmemişlerdir, fakat insanlar oraya İngiliz veya Alman olarak göçmüşlerdir; onların torunları ise orada Amerikalı olarak yaşarlar. Ne zamandan beri görülmektedir ki Kızılderililerin toprağı onların üzerinde iz bırakmıştır; kuşaktan kuşağa, kökünü kuruttukları halka gittikçe daha çok benzerler. (BATININ ÇÖKÜŞÜ – OSWALD SPENGLER)
 • Beyaz ırk üç kısma ayrılır: Nordikler, Alpliler ve Akdenizliler. Farklı iklimlerde yaşayan milletler, zevkleri ve zihin yapıları bakımından da birbirlerinden ayrılırlar… (BATI DÜŞÜNCESİNDEKİ BÜYÜK DEĞİŞME – PAUL HAZARD)
 • Ulusal karakter kitleden söz ettiği için, onda asla samimi bir biçimde övünülecek çok sayıda iyi yön bulunmaz. Daha çok, insanî sınırlılık, kusurluluk ve kötülük, her ülkede bir başka biçimde bulunur ve buna ulusal karakter denir. (YAŞAM BİLGELİĞİ ÜZERİNE AFORİZMALAR – ARTHUR SCHOPENHAUER)
 • Aynı ırktan toplumlarda en çeşitli organizasyon biçimlerine rastlanırken, farklı ırklardan toplumlar arasında çarpıcı benzerlikler görülür. (SOSYOLOJİK METODUN KURALLARI – EMİLE DURKHEİM)
 • Genel olarak anlaşılıyor ki bir ulusun karakterinin yaygın şeklini ve geleneklerini, o ulusun yaşadığı toprağın fizikî şartlarına bağlayabiliriz. (ORYANTALİZM [DOĞU BİLİM] – SÖMÜRGECİLİĞİN KEŞİF KOLU – EDWARD SAİD)
 • Yalanları Asya imal etmedi. Irkçılık Fransa’da doğdu, Almanya’da gelişti, Amerika’da uygulanmaktadır. UNESCO… Asya’yı, Afrika’yı terbiyeli bir sirk hayvanı haline getirdi… (JURNAL-II – CEMİL MERİÇ)
 • Beyaz adam dünyayı ister, yalnız kendisi için ister onu. Dünyanın ezelî efendisi olarak görür kendini. Ve onu tutsak eder. Gasbedenle, gasbedilen arasındaki ilişki neyse odur, onunla dünya arasındaki ilişki. (SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER – FRANTZ FANON)
 • Tabiî çevre ve veraset yolu ile kazanılan ortak karakterlerin toplamı, bir ırkın ruhunu teşkil eder. (KİTLELER PSİKOLOJİSİ – GUSTAVE LE BON)
 • Irk ve günlük ihtiyaçlarımız arasındaki bağlılık… İşte mukadderatımıza hükmeden kuvvetler bunlardır… Irkın gücü o derecedir ki, çok derin değişikliğe uğramaksızın, hiçbir unsur bir kavimden başka bir kavme geçemez… İdealin yavaş yavaş sönmesiyle ırk, düzenini, birlik ve gücünü meydana getirmiş olan şeylerin tamamını kaybeder… Gelenekler; geçmişin düşüncelerini, ihtiyaçlarını ve duygularını temsil ederler. Bunlar ırkın oluşumudur ve bütün ağırlıklarıyla üzerimize yüklenmiştir. (KİTLELER PSİKOLOJİSİ – GUSTAVE LE BON)
 • Galton: “Bir insanın tabiî kabiliyetleri, bütün organik dünyanın şeklî ve fizikî hususiyetleri ile aynı sınırlamalara tâbi olarak, irsiyet yolu ile intikal eder. (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Üstün ırklar, basit ırkların fertlerini kullanma olanağı bulmamış olsalardı, kendilerini uygarlığa götüren yol üzerinde, hiçbir zaman ilk adımı atamayacaklardı. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Üstün bir insanlığın varlığı için gereken ilk şart, devlet değil, istenen yeteneklere sahip bulunan ırktır. (KAVGAM – ADOLF HİTLER)
 • Karolinyan İmparatorluğunun halk şekillerinden –Saksonlar. Swabianlar, Franklar, Vizigotlar, Lombardlar– aniden Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar ve İspanyollar doğar. (BATININ ÇÖKÜŞÜ – OSWALD SPENGLER)
 • Eğer, 19’uncu asrın ulus fikri orta çağlarda mevcut olsaydı, İngiltere, Fransa, İspanya ve Almanya kesinlikle dünyaya gelmiş olmazlardı. (KÜTLELERİN İSYANI – ORTEGA Y GASSET)
 • Tabiî ırkların yönetilmesi gerektiği, böyle ırkların var olduğu, bunun yanı sıra, ana misyonu kendi alanının ötelerine yayılmak olan ve bu hakkı tutarlı bir biçimde kazanan bir ırk bulunduğu konularında gerçek bir oy birliği var. (KÜLTÜR VE EMPERYALİZM – EDWARD W. SAİD)
 • Genel olarak Kuzey ülkeleri insanlarının Güney ülkeleri halklarından daha hünerli, daha çalışkan olduklarını, çünkü böyle olmaktan daha zor vazgeçebileceklerini, tabiatın böylece sanki toprağa vermeyi reddettiği verimliliği zekâlara vererek eşitlik kurmak istediğini gösterebilirdim. (İNSANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN KAYNAĞI – JEAN-JACQUES ROUSSEAU)
 • Gobineau: “Bir medeniyetin ilerleme veya gerilemesi, her şeyden önce ırk faktörüne bağlıdır. Beyaz ırk bütün ırklardan üstündür ve beyaz ırkın en yüksek kolu Aryan ırkıdır.” (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Grant: “Bütün insan ırkları içinde en üstün olanlar beyaz ırklardır ve bütün beyaz ırklar içinde de en yüksek olanı Nordik ırkıdır.” (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Grant: “Batı medeniyetinin belkemiğini kuzeyden gelen ırklar (Nordikler) teşkil etmektedir… Liderlik ve savaşçılıktaki üstün kabiliyetleri ile temayüz eden bu büyük ırk sonunda göçecek olursa, onunla birlikte medeniyet dediğimiz şey de göçecektir.” (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Nordik ırkı… Düşük kafatası endeksi, sarı saç, açık göz rengi. Bunlara bir de sık sık uzun boy ilave edilmektedir. (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Toynbee: “Nordikler, insanoğlunun yirmi bir büyük medeniyetinden sadece dört, en çok beş tanesine katkıda bulunmuş, buna mukabil Akdeniz milletleri, bariz bir tezat hâlinde, en aşağı on medeniyet getirmişlerdir.” (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Dokuzuncu asrın İskandinavyalıları, denizlerin korkunç, mütecaviz Vikingleri olarak şöhret yapmışlardı; halbuki bugün onları demokrasinin ve orta yolun barışçı temsilcileri olarak övüyoruz… (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Chamberlain: “Eğer Cermenler (Tötonlar) dünya tarihini yapan yegâne millet olmasalar bile, şüphesiz en ön sırada yer almaya layıktırlar: altıncı asırdan bu yana, ister devlet yapıcıları olarak, ister yeni düşünce ve orijinal sanat yaratıcıları olarak olsun, insanlık doktrinlerine gerçekten şekil verenlerin hepsi Cermen ırkına mensupturlar… Bugünkü medeniyet ve kültürümüz, bir tek insan ırkının, Cermenlerin eseridir…” (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • “Asıl can alıcı nokta, ırklar arasındaki farklar değil, fakat aynı ırkın içinde mevcut olan farklardır… İnsanlar arasındaki akıl ve kabiliyet eşitsizliklerinin sadece aileden intikal ettiği ve irsî olduğu kabul edilir.” (ANTİDEMOKRATİK DÜŞÜNCE ŞEKİLLERİ – DAVİD SPİTZ)
 • Ragatz, tüm bilginliğine karşın, ‘Negro ırkı’nın şu özellikleri olduğunu söyleyebilmektedir: “Hırsızlık yapar, yalan söylerdi; kıt akıllı, kuşkulu, yetersiz, sorumsuz, tembel, boş inançlı ve cinsel ilişkilerinde gevşekti.” (KÜLTÜR VE EMPERYALİZM – EDWARD W. SAİD)
 • Ruskin, 1870 Oxford’da, İngiltere’nin saf ırkından söz ederken, İngiltere’yi yeniden krallara tahtlık eden bir ülkeye, elinde asa olan adaya, tüm dünya için bir ışık kaynağına, bir barış merkezine dönüştürmelerini söylemiştir. (KÜLTÜR VE EMPERYALİZM – EDWARD W. SAİD)
 • Ammon: “Deha ve yetenek, her şeyden önce soyaçekim ürünüdür.” (SOSYOLOJİ TARİHİ – NURETTİN ŞAZİ KÖSEMİHAL)
 • Stewar Chamberlain: “Üstün ırk beyaz ırktır. Beyaz ırkın en üstün kolu Aryanlardır. Bunlar da eski çağlarda Greklerle Romalılar, zamanımızda da Tötonlardır.” (SOSYOLOJİ TARİHİ – NURETTİN ŞAZİ KÖSEMİHAL)
 • Vacher de Lapouge: “Bugün Amerika ve İngiltere’de Aryan ırkından olanlar, yani uzun kafalılar nüfusun büyük bir kısmını meydana getirdikleri için, bu ülkeler ilerlemişlerdir.” (SOSYOLOJİ TARİHİ – NURETTİN ŞAZİ KÖSEMİHAL)
 • Paris’te, “Herifçioğlu siyah olmasına siyah, ama zekâsına diyecek yok” dendiği olur siyah bir adam için. (SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER – FRANTZ FANON)
 • Sartre: “Irkçı bir hümanizmden daha tutarlı bir şey yoktur, çünkü Avrupalı ancak köleler ve canavarlar yaratarak adam olabilmiştir.” (KÜLTÜR VE EMPERYALİZM – EDWARD W. SAİD)
 • Sartre: “Eğer ben orta sınıftan biriysem, Yahudi’yi aşağılık ve muzır bir yaratık olarak görmekle hiç olmazsa kendi seçkinliğimi kanıtlamış olurum.” (SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER – FRANTZ FANON)
 • İnsan emeğinin en az ihtiyacı karşılayabildiği yerlerde, yalnız barbar milletleri oturtmalı. Çünkü bu gibi yerlerde her türlü medeniyet kurmak imkansızdır. (TOPLUM ANLAŞMASI – J.J. ROUSSEAU)
 • İtalyan asıllı Amerikalılar arasında Mussolini’nin devrimini en hayranlıkla karşılayanlar, en az başarılı olanlarla en çok başarılı olanlardı. Yahudiler arasında Siyonizm’i en çok benimseyenler, en çok ve en az başarılı olanlardır; ve Amerika zencileri arasında en ırkçı olanlar, en az ve en çok başarılı olanlardır. (KESİN İNANÇLILAR – ERİC HOFFER)
 • François Jules Harmand: “İlke ve hareket noktası olarak, bir ırklar ve uygarlıklar hiyerarşisinin varlığı olgusunu ve bizim üstün ırk ve uygarlıklara mensup olduğumuzu kabul etmek; bunun yanında, üstünlüğün, haklar tanımakla birlikte bunun karşılığında sıkı yükümlülükler de getirdiğini teslim etmek gerekiyor. Yerli halkları fethetmemizin asıl meşruluğu; bizim üstünlüğümüze, yalnızca makine, iktisat ve askerlik alanlarında değil, aynı zamanda törel alanda üstün olduğumuza duyulan inançta yatar. Saygınlığımız bu özelliğe dayanır; insanlığın geriye kalanını yönetme hakkımızın altında yatan da budur. Maddî güç, bu amaca hizmet eden bir araçtan başka bir şey değildir. (KÜLTÜR VE EMPERYALİZM – EDWARD W. SAİD)
 • Louis T. Achille: “Pek çok erkeğin ve pek çok kadının, kendi ırklarından olsalar evlenmeye asla yanaşmayacakları kadar nitelik ve kütür olarak kendilerinden aşağı seviyede başka ırklardan kimselerle evlendikleri ve bunu da çoğu zaman, sırf ‘vatan değiştirmek’, daha nahoş bir deyimle ‘ırk değiştirmek’ için yaptıkları bir gerçektir. Bazı siyah derili insanlar için, beyaz ırktan biriyle evlenmek, öteki her türlü kaygıyı aşan bir şeydir. Böyle bir evlilik, onlar için, dünyanın efendisi, siyah insanların yöneticisi durumundaki parlak bir ırkla denk sayılmak anlamına gelmektedir.” (SİYAH DERİ BEYAZ MASKELER – FRANTZ FANON)

 

Seçme Eserlerden Seçme Tesbitler: FAYDALANILAN KİTAPLARIN KÜNYELERİ

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!