Takvimler-Tarihler-Bağlar

‘Acı, 5000 sene evvel bir kraliçenin doğumu, bir başkasının da ölümüyle başladı. Gün soğuk-buz gibi ve aynı gün ateş ve kor gibiydi. 2 Cehennem’in arasında kaldık. Öyle ki, kıyâmet bize teselli, başlangıç ise acı oldu. Gök yarıldı, kaynar bir taş indi başımıza, yer yarıldı bir ejder çıktı, ateşten ve demirden atların çektiği bir erimiş araç ve bütün erkeklerin kılıçları birbirine girmiş. Kaçtık, kaçtık ve dünya böyle kuruldu. 5 günde, 5 kötünün bağrında saklanan Ay kadınları ve Kara Güneş erkekleriyle ve 5 dar geçitin gizli dehlizlerinde doğdu. Acı ve azâb bu dünyayla geldi. Giden kadınla ve gelen kadınla birlikte… Zaman aktı ve bir kuyuya saklandı’. (Zinon Tarsos-Tarsuslu Zinon).

Tarihler-Takvimler… Bu konuda çok şey yazıldı/yazılabilir. Biz de bir iki kelâm edelim dedik…

Ben, Maya takviminin 17 Ağustos başladığını bilmiyordum, yeni öğrendim… Mayalar da insanlığın (veya dünyanın) başlangıcını üzüntülü bir gün, kıyâmeti ise teselli günü olarak tarif ediyorlar ve bu garib bir durum, neden böyle? Bu sualin cevabı beni aşıyor, o nedenle pırıl pırıl gönüldaşlarımız bu konuda kalem oynatacaklardır sanırım… Bu, ehemmiyeti yüksek bir sual herhâlde. İşin içinde bir de 17 Ağustos var, Mayalar’ın dünyayı başlatma tarihi olması ve aynı gün Venüs’ün (Afrodit’in) ölümü olarak kabul edilmesi de olayı daha da tuhaf kılıyor. 17 Ağustos-Venüs (Zühre)-doğum-ölüm-başlangıç-son-zelzele-Mayalar-Anadolu…

Dînî Takvimler

Gregorian (Gregoryen) takvim daha ziyâde ticârîdir ve Erken Julian Takvim esasına bağlıdır. Bu takvim (Julian), Milâd’dan Evvel 50 senesinde (yani günümüzden yaklaşık 2050 sene evvel) Roma’daki Pagan rahibler tarafından dizayn edilmiştir. İmparator Julius Caesar, o sıralarda Roma’da kullanımda olan mevcud takvimden daha kullanışlı bir takvim geliştirmelerini istemiştir. Hristiyanî devrede, 25 Aralık 1 tarihi, Hz. İysâ’nın doğum tarihi olarak tesbit be kabul edilmiş ve tarih buradan başlatılmıştır. Bu anlamda, Hristiyanlar için reel tarih 2003 yıllıktır. Bugün ise, birçok otorite Hz. İysâ’nın –şimdiki takvime göre-Milâd’dan evvel 4 ilâ 7 seneleri arasında bir tarihte doğduğunu belirtiyorlar.

Julian takvim, her yıl 11 dakika 14 sâniye artık veriyordu. Bunun anlamı her 128 senede bir artık gün oluşacaktı. 16. asrın sonlarında, bu hata tolere edilemez olan 10 günde akümüle edildi. Papa Gregory 13, bunun düzeltilmesi için bir komisyon topladı. Çözüm olarak, 400’e bölünebilen yılların sıçrayıcı yıl olarak kabul edilmesine karar verildi (1600, 2000 vs).

Roman-Katholik ülkeler, 15 Ekim 1582 tarihini, 4 Ekim 1582’ye tahvil ederek tarih düzeltme işlemini gerçekleştirdiler. İngiltere, 14 Eylül 1752’yi, 2 Eylül 1752’ye tahvil etti. Yunanistan, 1923 senesine kadar Gregoryen takvimi değiştirmedi.

Şark Orthodoks Kiliseleri’nin çoğu Julian takvimi kullanmaya devâm ediyorlar. Julian takvim Gregoryen takvimden mevcud durumda 13 gün geçtir. Mesâfe açılmaya devâm etmektedir. Buna nazaran; Mevcud Hristiyanî Yılbaşı 14 Ocak’a ve Noel kutlaması ise 7 Ocak’a tekâbül etmektedir. Roma ve Yunan Orthodoksları ise bu takvimi kullanmamaktadırlar (Modern takvimi kullanıyorlar).

Yahudî takvimi, Kâinat’ın yaratıldığına inanılan tarihle başlamaktadır. Bu tarih, Milâd’dan evvel 3761’de başlamaktadır. Yahudî takvimi Kamerî’dir. Her 3 ya da 4 senede bir, 1 ay eklenir. Böylece, yahudî yılı, 354 ilâ 385 gündür. Uluslararası terminolojide ‘AM’ (Anno Mundi: Dünya Senesi) harfleriyle gösterilir.

İslâmî takvim, Milâdî 622’den başlar. Bu tarih, Râsûl’ün, Mekke-i Mükerreme’den Medine-i Münevvere’ye hicretine tekâbül eder. Hicrî Takvim adıyla anılır ve uluslararası terminolojide ‘H’ veya ‘AH’ harfleriyle gösterilir (Hejira veya Anno Hejira: Hicret Senesi). Kamerî’dir ve her 30 senede bir kendini tekrar eder.  2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları sıçrama yıllarıdır ve 355 günden meydana gelirler. Diğer yıllar, 354 gündür. Güneş (Şems) yılına göre 11 gün daha kısadır, Kamerî yıl. Her Kamerî ay, Yeni Ay’ın hilâlinin net olarak görülmesiyle başlar (Rûyet-i Hilâl).

Hindu takvimi, Saka çağının başlangıcı olarak kabul edilen, Milâd’dan evvel 78’e tekâbül eder. ‘SE’ harfleriyle (Saka Era) gösterilir. Bu takvim, Jupiter gezegeninin hareketlerine göre düzenlendiğine inanılan bir takvimdir ve Milâd’dan Evvel 3012’ye kadar iner.

Sih dininin takvimi, Kalşa Çağı’nın başlangıcına denk düşmektedir. Yeni Yıl, 13-14 Nisan’da başlar. ‘KE’ olarak sembolize edilir.

Bahaî takvimi, Bab’ın kendini ilâh ilân ettiği tarihe denk gelir. Milâd’dan Evvel 1844’e tekâbül etmektedir.  Takvim 19 aydan müteşekkildir ve her sene 361 günden meydana gelir. ‘BE’ (Bahaî Era) olarak gösterilir.

Zerdüştî (Zoroastrian) takvimde 12 ay mevcuddur. Herbir ay 30 gün ihtivâ eder. Son ay, 5 gatha fazladır. Takvimin başlangıcı, son Zerdüştî Sasanî kralı Yazdegird 2’nin, Milâd’dan Evvel 631’de gerçekleşen cülûsuna (taç giyme töreni) denk gelir. Gregoryen sıçrayan yıl sistemini tâkib eder. Yeni Yıl, 21 Mart’tır (21 Adar-Newroz). Hindli Zerdüştîler haric, bütün Zerdüştîler Yeni Yıl’ı 21 Mart’ta kutlamaktadırlar.

Maya takvimi 5 sayılı bir format dâhilinde geliştirilmiştir. 6 Baktun: 144.000 günlük (400 sene) bir fâsıla, 19 Katun: 7200 gün (20 yıl), 18 Tûn: 360 gün (1 yıl), 1 Uinal: 20 gün (1 ay), 5 Kin (Gün). Toplam olarak, 1 milyon 7 bin 305 gün. Yani, Maya takvimi 400 senelik dilimlere göre dizayn edilmiştir. Eric Thompson’a göre, ilk Maya günü (tarihi) Milâd’dan Evvel 17 Ağustos 3114’e tekâbül etmektedir. Yani, 17 Ağustos 2003’de Mayalar (olsalardı) 5117. yıllarını kutluyor olacaklardı. Bunun nedeni ise Venüs’ün bu tarihte doğduğuna inanılmasıdır. Mayalar’ın 13 Baktunluk bir takvim devresi daha vardır ve bu 5125 seneye tekâbül eder. Mayalar, dünyanın son günü olarak 21 Aralık 2012 (Milâdî) tarihini vermektedirler ve bugüne kendi sistemlerinde 13.0.0.0.0 notunu düşmüşlerdir. Bu gün, Mayalar’da ‘Teselli Günü’ olarak anılır.

Aztek takviminde bu yılın temsilcisi ‘Kamış-saz’ (Acatl) ve ehemmiyet ekseni Şark’ta. Aztekler güneş yılına Hiulihu diyorlar. Bu takvimde ayrıca, Ollin (Hareket) adı verilen 13 günlük periyodlar da mevcud. Bu 13 günlük dönem pamuk, cinsellik ve doğum ilâhesi Tikahwel tarafından yönetilir. Bu ilâhe aynı zamanda günahların yiyicisi (yok edicisi) olarak bilinir. Kalbi karartan hastalıkları yer, bitirir. Gökkuşağı yılanı zevk ve çılgınlığın sembolüdür ve is (duman) ile gölgenin kefenlenmiş olduğu noktanın ortasında durur. 13 gün, çalınmış olan sırların ve kaderin eşsiz yılankavî bükülmelerini temsil eder. Dünyanın kendisi sürekli çalkalanmaktadır. Bu şoklarla yaratılan hastalıklar bâzen daha büyük bir şokla tedâvî olur. Bunlar hidâyet ve arınma günleri olarak kabul edilir. Aztekler’de günün koruyucusu Tokhtli’dir (Tavşan) ve buna Mayahuel adı da verilir. Mayahuel büyü ve bereketi yöneten ilâhedir. Tokhtli aynı zamanda, insanın kendini aşmasını (aşkınlık-trans) temsil eder. Nefs sürekli terbiye edilmelidir.

Çin takvimi çok eski bir takvimdir. Milâd’dan Evvel 2700 senesine inmektedir. Yani yaklaşık 4700 senelik bir takvimdir. İmparator Huang Ti zamanında zodyağın ilk döngüsü oluşturulmuştur. Kamerî’dir. Çin Kamerî takvimi her yıla bir hayvan ismi verir. Efsâneye göre, Buddha ölümünden evvel bütün hayvanları yanına toplamış, sâdece 12 hayvan bu mesaja cevâb vermiştir.

Çin takvimine göre;

Fare     1924    1936    1948    1960    1972    1984    1996

Öküz    1925    1937    1949    1961    1973    1985    1997

Kaplan 1926    1938    1950    1962    1974    1986    1998

Tavşan 1927    1939    1951    1963    1975    1987    1999

Ejder    1928    1940    1952    1964    1976    1988    2000

Yılan    1929    1941    1953    1965    1977    1989    2001

At        1930    1942    1954    1966    1978    1990    2002

Koyun  1931    1943    1955    1967    1979    1991    2003

Maymun1932  1944    1956    1968    1980    1992    2004

Horoz  1933    1945    1957    1969    1981    1993    2005

Köpek 1934    1946    1958    1970    1982    1994    2006

(Erkek) Domuz 1935   1947    1959    1971    1983    1995    2007

tarafından temsil edilirler.

Çin Efsâneleri, Köpek, Maymun ve Erkek Domuz yıllarının çok sıkıntılı geçtiğini söylüyor. Ayrıca 2006-2007 senelerine denk gelen senelerin büyük altüstoluşlara neden olacağı, dünyadan büyük bir kara parçasının kopacağı belirtiliyor. Bu yıllar, Köpek ve Erkek Domuz yıllarına denk düşüyorlar. 2006-2007’de Hind’de büyük bir kargaşanın yaşanacağı notu da düşülüyor. Hu Zing isimli bir Çinli büyücü, ‘Ters ayaklıların iktidarının sarsılacağından’ söz ediyor.

Modern Takvim’e göre bazı mühim günler:

Modern Dünya Takvimi Dînî yılbaşı
1996-Eylül-14 5757 AM (Yahudî yılbaşı: Roş Haşana)
1997-Mart-21 153. Bahaî yılı
1997-Mart-22 1919. Sih Yılı
1997-Nisan-13 299. Kalaş Yılı
1997-Mayıs-09 1418. Hicrî Yılbaşı
1997-Ekim-02 5758. Yahudî yılbaşı
1998-Mart-21 154. Bahaî yılbaşı
1998-Mart-22 1920. Sih Yılbaşı
1998-Nisan-13 300. Kalaş Yılbaşı
1998-Nisan-28 1419. Hicrî Yılbaşı
1998-Eylül-21 5759. Yahudî Yılbaşı
1999-Mart-21 155. Bahaî Yılbaşı
1999-Mart-22 1921. Sih Yılbaşı
1999-Nisan-13 301. Kalaş Yılbaşı
1999-Nisan-17 1420.  Hicrî Yılbaşı
1999-Eylül-11 5760. Yahudî Yılbaşı
2000-Nisan-06 1421. Hicrî Yılbaşı
2000-Eylül-30 5761. Yahudî Yılbaşı
Hristiyanların Mukaddes Günleri
Yıl Kül Çarşambası Batı’da Paskalya Pazarı (Batı’da) Paskalya Pazarı (Orthodoks) Göğe Yükseliş (Batı’da) Pentecost (Hamsin-5 Yortusu. Yahudîler bunu Gül bayramı olarak kutlarlar) (Batı’da)
1996 Şubat-21 Nisan-7 Nisan-14 Mayıs-16 Mayıs-26
1997 Şubat-12 Mart-30 Nisan-27 Mayıs-8 Mayıs-18
1998 Şubat-25 Nisan-12 Nisan-19 Mayıs-21 Mayıs-31
1999 Şubat-17 Nisan-4 Nisan-11 Mayıs-13 Mayıs-23
2000 Mart-8 Nisan-23 Nisan-30 Haziran-1 Haziran-11
2001 Feb-28 Nisan-15 Apr-15 May-24 Haziran-3
2002 Feb-13 Mart-31 Mayıs-5 Mayıs-9 Mayıs-19
2003 Mar-5 Nisan-20 Nisan-27 Mayıs-29 Haziran-8

Epifania, Ocak 6’da kutlanır. Hz. İysâ’nın 3 kişi tarafından, göğe çekilişinden sonra görülmesi (Hz. İysâ’nın rûyeti veya Hz. İysâ’nın Nûr’unun vizyonu). Bu bayrama, Hz. İysâ’nın (hâşâ) İlâh olarak görülmesinden dolayı ‘Theofania’ (İlâh’ın-Nûr’unun rûyeti) olarak da adlandırılmaktdır.

Noel-Christmas veya Hristuyena ise Hz. İysâ’nın doğumunu kutlama dönemidir. Batı Kiliseleri tarafından 25 Aralık’da, Şark Orthodoks Kiliseleri tarafından 7 Ocak’da kutlanmaktadır.

Zuhur Pazar’ı (Advent Sunday) olarak kutlanan gün ise, Hz. İysâ’nın dünyaya ikici defâ gelişine işâret eder ve Noel’den yaklaşık 40 gün evvele denk düşer.

Paskalya (Pesaş) Pazar’ına bağlı günler:

Lent (Büyük Perhiz Günü). Bu aslında bir oruç ve dua dönemidir. Paskalya’dan 40 gün evvel başlar. Bu güne Kül Çarşamba’sı adı verilir.

Palm Sunday (Paskalyadan bir hafta evvelki Pazar günü). Mukaddes haftanın başlangıcı olarak kabul edilir.

Mukaddes Perşembe (Paskalya’dan evvelki Perşembe, Yunan-Orthodokslar bu güne Katari Pembti adını vermektedirler). Hz. İysâ’nın ‘Son Yemek-Kudas’ına işâret eder (Last Supper).

Mukaddes Cuma. (İeri Paraskevi-Holy Friday). Hazret-i İysâ’nın Romalı devleti tarafından (gûyâ) infaz edilmesi tes’id edilir.

Paskalya Pazar’ı, Hz. İysâ’nın ‘Yeniden Doğuşu’nu, (Ressurection-Anastasi) temsil eder.

Göğe Yükseliş perşembes’si. (Ascension Thursday). Paskalya Pazarı’ndan 40 gün sonra kutlanır; Hz. İysâ’nın Cennet’e yükselişini temsil eder.

Pentecost, (Pendekosti-Whit Sunday-Zerre Pazar’ı-Hamsin Yortusu). Paskalya’dan sonraki 7. Pazar günüdür. Mukaddes Ruh’un (Holy Spirit-Spiritum Sancti-Agia Pnevma) Havarîler’in yanına varmasını temsil eder.

Bazı Hristiyan otoriteler ise, Hz. İysâ’nın doğum günü olarak 25 Aralık’I değil, 25 Kasım’ı işâret etmektedirler.

Yahudîler’in Mukaddes Günleri;

Yahudîler’in 2003 senesindeki yeni yılı yani Roş Haşana 27 Eylül’e denk geliyor. Bu tarihte, 5764. Yahudî yılına girilecek. Yom Kippur’ları ise 3 Ekim’e…

Yıl Sukkot Hanukkah Purim Pesach (Paskalya) Şavut
5757 96-Ekim-7 96-Aralık-06 97-Mart-23 97-Nisan-22 97-Haziran-11
5758 97-Ekim-16 97-Aralık24 98-Mart-12 98-Nisan-11 98-Mayıs-31
5759 98-Ekim-05 98-Aralık-14 99-Mart-02 99-Nisan-01 99-Mayıs-21
5760 99-Eylül-25 99-Aralık-04 00-Mart-21 00-Nisan-20 00-Haziran-09
5761 00-Ekim-14 00-Aralık-22 01-Mart-09 01-Nisan-09 01-Mayıs-28
5762 01-Ekim-02 01-Aralık-10 02-Şubat-26 02-Mart-28 02-Mayıs-17
5763 02-eylül-21 02-Kasım-30 03-Mart-28 03-Nisan-17 03-Haziran-06
5764 03-Ekim-11 03-Aralık-20 04-Mart-27 04-Nisan-8 04-Haziran-21

Otoriteler, Yahudîler’in bu kutlama günlerinin Mukaddes kitaba değil, Pagan bir kavim olan Kenanîler’e dayandığını ileri sürüyorlar.

Yahudî Günleri

Tarih/Ay İsim Sinonim ve Mânâ
Tişrî 1 Roş Haşanah; “Yılbaşı” Yahudî yeni yılı ve yaratılışın tamamlanması.
Tişrî 10 Yom Kippur; “Kefâret Günü” Roş Haşana’dan sonra 10 gün boyunca oruç tutulur ve dua edilir. Yılın en mukaddes günü sayılır. Bu yıl 3 Ekim’de kutlanıyor…
Tişrî 15 Sukkot; “Tabernacle bayramı ve keyf mevsimi “ 8 günlük bir festivaldir. Verilen Nimetler’e şükredilir.
 Kislev 25 Hanukkah, Şanukah; “Adak Bayramı “” Makkabîler’in dînî hürriyet için gerçekleştirdiği savaşın anısına.
Adar 14 Purim; “Kısmet Bayramı “ Esther’in mağlubiyeti.
 Nissan 15 Pesah(ş); “Paskalya” İzraeloğullarının Mısır’dan çıkışı.
Sivan 6; Paskalya’dan 50 gün sonra. Şavuth; “Haftalar Bayramı” Pentacost (Torah’ın Yahudîler’e indirilmesi).

Hinduizm

Maha Shivarathri. Şubat ortasında kutlanır. İlâhe Şiva’ya adanır.

Holi. Bahar festivalidir. Mart’ın başlarında gerçekleştirilir. Krişna veya Kama’ya (Zevk İlâhı) adanır.

Ramnavami. Rama’nın doğum günüdür. Mart’ın sonunda kutlanır. İlâh Vişnu’nun bedenlenmesini temsil eder.

Wesak. Buddha’nın doğum günüdür. Mahayana geleneğine göre, Nisan’ın başında kutlanır.

Dusserah. İyinin kötüye üstünlüğü kutlanır. Kasım’ın başında. Diwali. Kasım’ın ortasında kutlanır ve Işık festivali olarak da anılır. Bereket ilâhesi Lakşmi’ye adanır. Aynı zamanda Hindular’ın yeni yılıdır.

Buddhizm

Nirvana günü. Şubat’ın ortasında. Siddhartha Gautama (Buddha)nın ölümü.

Wesak. Buddha’nın doğum günü. 19 Nisan.

Khao Pansa. Perhiz’in başlangıç günü. Temmuz’da, Dolunay’da kutlanır.

Boun Ok Pansa. Perhiz’in son günü. Ekim.

Bodhi günü. Aralık başında. Buddha’nın aydınlandığı gün. Milâd’dan Evvel 596.

Sihizm

Guru Nanak’ın doğum günü. Ekim’de. Sihliğin kurucusu.

Guru Gobind Singh’in doğum günü.

Baisakhi günü. 13 Nisan’da. Kalşa kardeşliğinin kuruluş günü. Milâd’dan Evvel 1699’dan beri.

Guru Arjun Dev’in şehitliği. 5. Guru’dur. Sihlik’in ilk şehidi olarak kabul edilir. Moğol imparatoru Cihangir tarafından Milâd’dan Evvel 1606’da infaz edilmiştir. Amritsar tapınağını kuran odur.

Guru Teg Bahadur’un şehitliği. 9. Guru’dur. Moğollar tarafından infaz edilmiştir. Kasım sonunda idrâk edilir.

Bahaîlik

Naw-Rúz. Bahar ve Yeni Yıl. Mart-21’e tekâbül eder. Hristiyanlar’ın ve Yahudîler’in Paskalya’sına denk gelmektedir.

Ridvan (Krallar kralı festivali). Nisan 21’de. 12 gün surer. Bahaullah’ın risâletini ve Bab’ı ilân etmesi.

Bab’ın ilânı. 23 Mayıs. Milâd’dan Evvel 1844’te Bab’ın, Bahaullah’ın bedeninde reenkarne olduğunu ilân etmesi.

Baha’u’llah’ın göğe çıkışı-ölümü. 29 Mayıs.

Bab’ın şehitliği. 9 Temmuz.

Bab’ın doğumu. 20 Ekim.

Baha’u’llah’ın doğumu. Kasım12.

Ahid günü. 26 Kasım. Bahaullah’ın oğlu Abd ul-Baha, onun yerine geçiyor.

Abdu’l-Baha ölümü. Kasım 28.

Wicca (Kuzey Amerika Neopaganizmi)

Eski Keltler’in pagan dîninin ihyâsını öngörüyor. Mevsimî kutlama günlerine Sabbath adını veriyorlar. Toplam 8 Sabbath var: 4 küçük ve 4 büyük.:

4 Küçük Sabbath her mevsimin başında:

21 Mart eqinoksu ve 21 Eylül eqinoksu. 21 Aralık ve 21 Haziran.

Her Sabbath, ayın 20’sinden 23’üne kadar sürüyor.

4 büyük Sabbath’ın isimleri Keltçe’dir;

Samhain Ekim 31. Wicanlar’ın yeni yılı.

Imbolc Şubat 2.

Beltane Mayıs 1

Lammas Ağustos 1

Hz. İysâ’nın (gûyâ) çarmıha gerilmesini otoriteler, 7 Nisan ile 19 Nisan arasına tarihliyorlar. Aynı uzmanlar, Hz. İysâ’nın doğumu olarak 25 Kasım’a işâret ediyorlar. Yine, İz. İysâ, 0 yılında değil, -15 veya -17’de doğdu yaklaşımı var. Bu iddialar Lapis Venetus’un mektubâtına dayandırılıyor. Romalı tarihçi Cassius Dio ise, Epifania’da görülen parlak ışık’ın Epifania değil, komet (kuyruklu yıldız) olduğunu ve toplumda büyük korku ve huzursuzluğa neden olduğunu belirtiyor. Luka İncili’ni tefsir edenler, 25 Aralık tarihinin, doğum tarihi için çok geç olduğunu belirtiyorlar. Bazı evangeloglar, Hz. Meryem’e, Milâd’dan Evvel 8 Kasım 31’de Quds mâbedinde Ruh Nefyedildiğini iddia ediyorlar.  Hz. Meryem’in doğum tarihi için ise (mevcud milâdî takvime göre), 5, 13 veya 17 Ağustos 30 veriliyor. Hz. Meryem’in isminin verildiği gün olarak, doğumundan 12 gün sonrası yani 17 Ağustos, 25 Ağustos veya 29 Ağustos veriliyor. O hâlde, 17 Ağustos’un Hz. Meryem’in ya doğum günü ya da isminin verildiği gün olma ihtimâli çok yüksek. Quds’ün yahudî kralı Hirod (Herod) ise 16-17 Ağustos 8 tarihinde ölüyor. Quds’ün genel kabul olarak 70’de düştüğü söylenir fakat 56’da düştüğü de iddialar arasında.  Hz. İysâ’nın dünyaya geri dönüşü için ise, 2002 ilâ 2437 seneleri veriliyor. En çok üstünde durulan tarihler; 2003, 2006, 2007, 2012, 2016, 2027, 2281 ve 2437.

Taylandlı bir grup rahib, (onlar Buddha olarak algılıyorlar) Kurtarıcı’nın (Saviour, Sotir) 3 Mart 2016’da geleceğini, 98 yılında yaptıkları bir açıklamayla Buddhistler’e duyurdular.

Bazı Orthodoks papazlar, rûyet olarak  1 Mayıs 2003’de, (Y)Ezekiel peygamberin kendilerine göründüğünü ve, ‘göklerde büyük hazırlık var, siz de cürûfları toplayıcı olarak görevlisiniz’ dediğini belirttiler.

17 Ağustos 2002’de, 4 Ağustos 2002’den beri kayıb olan 10 yaşında iki kız çocuğu, Holly Wells ve Jessica Chapman’ın yürekleri çıkarılmış çıplak cesetleri İngiltere’nin doğusunda bir kasabada bulundu. (Holy Well: Mukaddes Kaynak, Mukaddes Kuyu mânâsına).

Birkaç tarih;

28 Şubat 1947’de Taiwan katliamı, Çin devleti tarafından gerçekleştirildi. Bu katliamda 10.000 kişi imhâ edildi, 30.000 kişi yaralandı.

28 Şubat 1975’de, Londra metrosunda meydana gelen kazada 46 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

28 Şubat 1986’da İsveç başabakanı Olof Palme, uğradığı suikast neticesinde öldü.

28 Şubat 2001; Puget Sound / Washington’da 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi ve büyük maddî hasara yol açtı.

28 Şubat 1997; Afganistan’dan Kırgızistan’a doğru büyük bir göç olayı yaşandı.

28 Şubat 1987; Hitler’in beyinlerinden sayılan Rudolf Hess, Spandau cezaevinde ölü bulundu.

28 Şubat 2001; Afrika’da nedeni tesbit edilemeyen büyük bir menenjit salgını başladı. Aynı gün müdhiş yağmurlar hayatı felce uğrattı. Buna göre; Benin’de 122’si daha sonra ölümle sonuçlanan 2239 vak’â, Burkina Faso’da 301’i ölümle sonuçlanan 1555 vak’â, Kamerun’da 17’si ölümle neticelenen 270 vak’â, Çad’da 156’sı ölümle neticelenen 1257 vak’â, Ethiopia’da 99’u ölümle sonuçlanan 1004 vak’â, Senegal’de, 23’ü ölümle neticelenen 346 vak’â bildirildi.

17 Ağustos 1950; Endonezya’nın bağımsızlığına kavuşması

17 Ağustos 1960; Gabon’un bağımsızlığına kavuşması

17 Ağustos 1943; Meşhur actor Robert de Niro’nun doğumu

17 Ağustos 1960; Meşhur actor Sean Penn’in doğumu

17 Ağustos: Saint-Hyacinthe (Aziz Yakut) günü

17 Ağustos 1786; Prusya kralı 2. Frederic öldü

17 Ağustos 1969; 1943 Nobel Fizik ödülünün sahibi Otto Stern öldü

17 Ağustos 1988; Pakistan devlet başkanı Ziya ül-Haq katledildi. Aynı gün ABD’nin Pakistan büyükelçisi de öldü.

17 Ağustos 1978; Atlantik ilk defâ balonla geçildi.

17 Ağustos 1995; Müslüman eylemciler Paris’te Charles de Gaulle meydanında bombalı aksiyon gerçekleştirdiler. 29 kişi yaralandı.

17 Ağustos 1995; Çin, yeni bir nükleer deneme gerçekleştirdi

17 Ağustos 1999; Tarihin en büyük depremlerinden biri Türkiye’de meydana geldi, Gölcük yerle bir oldu.

11 Eylül 1901; Boston kentinde, alnında boynuzu olan beyaz bir tay doğdu (Mitoloji’deki Licorne gibi)

11 Eylül 1973; Şili’nin demokrat lideri Salvadore Allende, Augusto Pinochet liderliğindeki cunta tarafından düşürüldü.

11 Eylül 2001; Müslüman eylemciler, tarihin en büyük eylemlerinden birini gerçekleştirdiler.

11 Eylül 2000; Columbia Üniversitesi astronomları kâinat’ın en genç pulsarını keşfettiler. 700 yaşındaydı.

Tarihler, takvimler ve hâdisat arasındaki, şuurlu olduğu hiç şübhe götürmez bağlantılara dikkat çekmek için birkaç misal vermiş oldum. Çok daha zengin makâleler bu konuyu aydınlatmada belirleyici rol oynayabilirler.

Not: Beklenen Nizam Dergisi 7. Sayı’dan Alınmıştır.

Kaynak: H.A. “Akademya’ya Doğru Sitesi”, 2001-2005 (2010 öncesi arşiv makalelerimizde yazarlarımızın adları, açık isimleriyle yayınlandıklarında makalelerini yeniden tashih ihtiyacı duyabilecekleri ihtimaline nazaran, yazarlarımızın talebi olmadıkça sadece isimlerinin baş harfleriyle paylaşılmakta, böylece bu önemli ve değerli arşivimizden kamuoyunun istifadesi amaçlanmaktadır.)

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!