Tilki Günlüğü Başlıklarının Ebced Değerleri

Takdim Yerine

— «Büyük Doğu-İbda sisteminin bütün hâlinde ortaya koyduğu temel ipuçlarından ayrı olarak, onunla ilgilenirken kendini bulmak–mevzuunu ve yarayanını onun vesilesiyle kendinde ve çevrede keşfetmek gibi toplayıcı motivasyon aracı, “Tilki Günlüğü”dür. Bu eser, zâtî keyfiyeti bir yana, ilk ânda pratik faydası görülmeyen veya görülmeyecek olan bir mevzu etrafındaki motivasyon vesilesi diye alırsanız, bu bile pratik faydalara mevzu âlet rolünü gösterir: Meselâ, dış gözle Mars’a uydu gönderip gönderilmemesinin ve orada olup biteni anlamaya çalışmanın hiçbir pratik yararı yoktur. Fakat bu husus etrafında yapılan çalışmaların, iktisadî, itibarî –siyasî–, o vesileyle bulunan ve geliştirilen ilmî ve teknik verilerin günlük hayatın çeşitli sahalarına intikali gibi bir rolü vardır. İktisattan misâl verirsek: Bir kısım imar ve inşâ işlerinin, zâtî yararı olmasa da sermaye aktarımı ve piyasaya deveran verilmesi gayesine âlet oluşu gibi.» (1)

Niyetimiz bu… Tilki Günlüğü’ne bakışta farklı bir âlet sunabilmek…

Matematik veya matematikle ilgili mevzulara bir kısım insanlar ilgi duyarken, bir kısım ise uzak durmak şöyle dursun, kaçar… Öyleyse matematiği tarif ederken her iki grubun da his ve düşüncelerini göz önüne almak gerek. Matematiği sevenler, onu, “objektif aklın” hiçbir şüpheye yer bırakmayan, nihaî ve kesin hüküm devşirebilecekleri en kamil zihnî âlet olarak görürler. Ondan uzak duranlar ise onun mat bir perspektif verdiğini; şümulünü geliştirirken ihmal ettiği-etmek zorunda kaldığı teferruatta canlı unsurların yitip gittiği; anlamayı temin için sun’i bir dil inşâ etmek zorunda olduğunu ve iddiasının tersine ön-kabule mahkum olduğunu ileri sürerler.

Bizim tezimiz ise matematiğin “arada” olduğudur. Şöyle ki, her ilmin dayandığı bir varlık kategorisi vardır. Matematiğin dayandığı bu “arada” varlık kategorisini de en iyi ifâde eden varlık alanı Berzâh âlemidir.

Kendi tezimize geçmeden, her iki fikrin de tadile muhtaç yönleri olduğunu söyleyelim. “Objektif aklın” gerçekleşmesi savunucularının, göremedikleri şey, “objektif akıl”ın ortaya konuluşuna zıd olarak, bedihî-apaçık bir sezgi olduğudur. Külli Ruh’tan filizlenen bir buud olarak objektif akıl, şuurun kesintisiz hayatın temsilcisi ruh yönüne mukabil, zamandışı yönünü temsil eder:

— «”Şuur”un “ruh” ve zamandışı şuur hâlinden geçit bulan “akıl” şeklindeki iki kutbu biri dünya ve madde, öbürü de mavera ve üstün hayat gayesi etrafında hamlelerde bulunurken, “ruh”la “hürriyet”i ve “duraksız maksatlılığı”, “akıl”la “kalıplaşma” ve “zihnî tecrit”i ifâde etmektedir. İşte “zamandışı” olarak belirtilen şuurdan geçit bulan “zihnî tecrit” bu hâliyle, ilâhî esrarla kuşatılmış olarak “sır İdrakı”na varır ki, değeri de bunu muhafaza etmesi kadardır. Akıl bir şeyi kuşatınca anlar ve aklı da ilâhî esrar kuşatmıştır… Sır İdrakı “anlayış”tır ve anlayış da ruh-ruhî meleke.

Böylece MATEMATİK GİBİ “zamandışı” mevzular ve değişmeler dışındaki “değişmez değerler”le hakikatleri de bu yolla anlarken, mesele, “ben istemekte serbestim, ama istemeyi istemekte serbest miyim?” inceliğini kavrayarak, bu şuurun, -daha doğrusu şuurun bu yönünün- yeri ve değerinin tayin etmekte.» (2)

Matematikten uzak duranların da göremedikleri şey, varlık bütünü, kullanılan âlete bağlı olarak kendini ifşâ eder. Âlet, mânânın suretlenmesini sağlayan bir vasıta-dil vasfına bürünür. Göz görülebilecekleri, burun kokuları, dokunma duyusu dokunmayı, vehim ince mânâları, kalb latif duyguları idrak eder. Matematiğin âleti olduğu akıl da berzâh ıstılahı ile ifâde edilen varlıkları:

— «Allah Resûlü, “Allah’ı görür gibi ona ibadet et” buyurmuştur… Şunu bil ki, “Berzâh” denilen yer, “Emr âlemi”ndendir. Allah’ın iki emrini birbirinden ayıran bir emir yeridir. Bu yer ve emir katiyyen taraf iltizam etmez (tutmaz), güneş ve gölgeyi ayıran mani sebeb gibidir.

Allah der ki “Meracel …… Lâ yebğıyân”… Bu son kelime olan “lâ yebğıyân”dan maksat, “bu denizin suları birbirine karışmaz” demektir. Burada hissin bunları ayırmaktan aciz kalmasıdır. AKIL ise, bunların birbiriyle karışmalarının, aralarındaki bir maniin mevcudiyetinden ileri geldiğini kabul eder. İşte aradaki bu MAKUL mania veya örtü, “Berzâh”tır… Bunu his ile idrak edersek, yukarıda anlatılan “iki emirden biri”, yâni “berzâh” olmaması icâb eder… Her iki emir de Berzâh’a yakın olmak ihtiyacında iseler, bu iki emir birbirinin aynı; ve birbirine benzemediği cihetle de her birinden ayrı kuvvetler bulunur… Fakat “Berzâh” denilen şey, BİLİNEN VE BİLİNMEYEN, BULUNAN VE BULUNMAYAN, MÜSBET VEYA MENFİ, AYIRICI BİR EMİR OLDUĞUNDAN, buna ıstılah olarak “Berzâh” ismi verilir; bu husus doğru ve makuldür… Tasavvur ve hayâl yoluyla akıllıca ona yetişebilirsen, GÖZÜNÜN DEĞDİĞİ BİR VÜCUDA-VARLIĞA erişmiş olduğunu bilir ve idrak edersin; ve bunun bir şeyin esası olduğunu öğrenirsin. –Muhiddin-i Arabî» (3)

Böylece matematiğin niçin rüya verilerine uygulandığını da anlamış oluyoruz. Suretin-ifâdenin olduğu her yerde bir dil ve bu dil unsurlarının iç ve dış irtibatlarını anlamaya çalışan bir matematik vardır. Suret ve Berzâh arasındaki ilgi:

— «Bu, marifet rükünleri arasında çok büyük bir rükündür. Bu, berzâh ilmidir. Bu, ruhanî varlıkların zuhur ettiği bedenler âleminin ilmidir. Bu, bir cennet bahçesi ilmidir. Bu, Kıyamet Günü’nde değişik suretlerde tecellinin ve tebeddülün bir ilmidir. Bu, bir koç suretindeki ölüm gibi, KENDİ KENDİLERİNE MÜŞAHHAS BİR ŞEKLE GİREMEYEN MÂNÂLARIN ZUHURU İLMİDİR. Bu, insanların uykudayken rüyâlarında gördükleri şeylerin ilmidir. Bu, mahlukatın ölümden sonra ve dirilişten önce içinde bulundukları vatanın (el-mevtın) ilmidir. Bu, SURETLER İLMİDİR. Ayna gibi parlayan cisimlerde görülen suretler bu âlemde zuhur eder.

İlahî isimlerle ilgili ilimden, tecelliden ve onun umumî tezahürlerinden sonra bu rükünden daha tam bir rükün yoktur; çünkü bağlanma vasıtasıdır. Duygular o âleme yükselir; mânâlar o âleme iner; bu, vatanından kesinlikle ayrılmaz; her şeyin meyvesi oraya gelir. O, bir iksir sahibidir; mânânın üzerine o iksiri taşır ve hangi sureti dilerse, o mânâyı o surete müşahhaslaştırır. Tasarrufta ve hükümde hiçbir nüfuz ona vakıf olamaz. Şeriatler ona yardım eder, tabiatlar onu isbat eder. Tam bir tasarrufla müşahede edilen bir âlemdir. Cisimlerle mânâların kaynaştırılıp birleştirilmesi ona âittir. Delilleri ve akılları hayrete düşürür.» (4)

Matematik hakkında söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar…

Bu yazı üç bölüm hâlinde tasarlandı. Birinci bölüm, Tilki Günlüğü başlıklarının Ebced karşılıklarından oluşmaktadır. İkinci bölüm, her başlık altındaki tefe’ül, tablo, ufuk, yevmiye ve vâridâtların Ebced karşılıklarından oluşuyor. Bu bölüm daha bitirilmediğinden sadece ilk günün Ebced değerleri verilmiştir. Gerisi daha sonra tamamlanacaktır. Son bölümde ise İbda Mimarı’na âid Hırka-i Tecrîd’den bazı ibârelerin Ebced değerleri tablo hâlinde sunulmaktadır.

Bu yazıyı hazırlarken, hoş sürprizlerle karşılaştım. Bir misâl vermek gerekirse Tilki Günlüğü’nün 308. günü olan 20 haziranın başlığı “Yaşasın Gölgeler!”. Gölgeler’in Ebced değeri de 308. Ve bu da Arvasî’ye denk geliyor. Bir başka misâl, 321. gün olan 3 temmuz ile ilgili. O günün başlığı olan “Ben.Hazır.Ol” ibâresinin Ebced değeri 1098. Bu da 99’a denk gelebiliyor. 1999?.. Bir başka misâl 365. gün olan son gün ile ilgili; “Devamı Yarın” olan başlığın Ebced değeri 332; bu da Mirzabeyoğlu’na denk geliyor… Birinci günün başlığı, “Medhe Lâyık Takdim”. Takdim’in Ebced değeri 554; bu da muktedî ve müdîr fikir’e denk geliyor. Misâller uzayıp gideceğinden ve bu da okuyucunun hakkına tecavüz olacağından bu kadarlık kâfi…

Osmanlıca’ya vâkıf birisi değilim ve bu mevzuda kendi başıma bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu yüzden kelimelerin Ebced karşılıklarını ararken doğrusu hayli zorlandım. Bunun için Osmanlıca imlâ kılavuzlarından, lûgatlardan ve İbda Mimarı’nın Tilki Günlüğü ve Hırka-i Tecrîd adlı eserlerinden faydalandım. Değişik imlâlı kelimelerin her birisini ayrı ayrı vermeye çalıştım. Ayrıca latinize hâli bir fakat mânâsı ve Osmanlıca imlâsı farklı olan kelimeleri de ayrı ayrı hesaba kattım. Dr. Ali Kemâl BelviranlıOsmanlıca İmlâ Lügati adlı eserinin önsözünde, eserini hazırlarken “Osmanlıca’nın şâhika devrindeki kaide ve usullere uygun tarzda ve 1928 tarihli İmlâ Encümeni’nin tesbitlerine göre” yazdığını beyan etmekte. Karşılaştığım en büyük problem, okutan harfler olarak bilinen “elif, vav, ye” harfleri ile “nazal n” harfinin imlâsı olmuştur. Bu sebebden, dostlardan istirhamım, yazı içinde rastladıkları imlâ ve hesab hatâlarını bana bildirsinler.

Faydalandığım Eserler:

 1. Osmanlı Türkçesi Grameri, Prof.Dr. Faruk K. Timurtaş, 4.baskı, Umur Reklâmcılık ve Matbaacılık Kol. Şti, İst., 1983.
 2. Osmanlıca İmlâ Rehberi, Dr. Ali Kemâl Belviranlı, Marifet yay., İst.
 3. Osmanlıca İmlâ Lügati, Dr. Ali Kemâl Belviranlı, Marifet yay., İst.
 4. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgat, Heyet, Türdav, İst., Ocak 1999.
 5. Türkçe-İngilizce Redhouse Sözlüğü, Heyet, Redhouse Yayınevi, İst., 1984.
 6. BAŞLIKLAR
 7. TİLKİ GÜNLÜĞÜ

Tilki: Te + (ye) + lâm + kef + ye = 400 + (10) + 30 + 20 + 10 = 460, 470

Tilki: Te + lâm + kef + vav = 400 + 30 + 20 + 6 = 456

Günlüğü: Kef + vav + nun + lâm + kef + ye = 20 + 6 + 50 + 30 + 20 + 10 = 136

Tilki Günlüğü = (456, 460, 470) + 136 = 592, 596, 606

Ufuk: Elif + fe + kaf = 1 + 80 + 100 = 181

İle: Elif + ye + lâm + he = 10 + 30 + 5 = 46

Hafiye: Hı + fe + ye + he = 600 + 80 + 10 + 5 = 695

Hafiye: Hı + elif + fe + ye + he = 600 + 1 + 80 + 10 + 5 = 696

Ufuk İle Hafiye = 181 + 46 + (695, 696) = 922, 923

Levha: Lâm + vav + ha + he = 30 + 6 + 8 + 5 = 49

Düşvârî: Dal + vav + şın + vav + elif + re + ye = 4 + 6 + 300 + 6 + 1 + 200 + 10 = 527

Tefe’ül: Te + fe + elif + lâm = 400 + 80 + 1 + 30 = 511

Tevâfuk: Te + vav + elif + fe + kaf = 400 + 6 + 1 + 80 + 100 = 587

Tablo: Te + elif + be + lâm + vav = 400 + 1 + 2 + 30 + 6 = 439

Ufuk: Elif + fe + kaf = 1 + 80 + 100 = 181

Yevmiye: Ye + vav + mim + ye + he = 10 + 6 + 40 + 10 + 5 = 71

Vâridât: Vav + elif + re + dal + elif + te = 6 + 1 + 200 + 4 + 1 + 400 = 612

 1. MEDHE LÂYIK TAKDİM / 17 Ağustos

Medhe: Mim + dal + ha + he (elif) = 40 + 4 + 8 + 5 (1) = 57, 53

Lâyık: Lâmelif + ye + kaf = 30 + (1) + 10 + 100 = 140, 141

Takdim: Te + kaf + dal + ye + mim = 400 + 100 + 4 + 10 + 40 = 554

Medhe Lâyık Takdim = 57 (53) + 140 (141) + 554 = 747, 748, 751, 752

 1. ÇARE ÇETİN BİR İDMAN / 18 Ağustos

Çare: Çim + elif + re + he = 3 + 1 + 200 + 5 = 209

Çetin: Çim + te + ye + nun = 3 + 400 + 10 + 50 = 463

Bir: Be + re = 2 + 200 = 202

İdman: Elif + dal + mim + elif + nun = 1 + 4 + 40 + 1 + 50 = 96

Çare Çetin Bir İdman = 209 + 463 + 202 + 96 = 970

 1. YILDIRIM DÜŞEN KAFA / 19 Ağustos

Yıldırım: Ye + ye + lâm + dal + (ye) + re + (ye) + mim = 10 + 10 + 30 + 4 + (10) + 200 + (10) + 40 = 314, 304, 294

Düşen: Dal + (vav) + şın + nun = 4 + (6) + 300 + 50 = 360, 354

Kafa: Kaf + fe + elif = 100 + 80 + 1 = 181

Yıldırım Düşen Kafa = (294, 304, 314) + (354, 360) + 181 = 829, 835, 839, 845, 849, 855

 1. UFUK KORKULU RÜYA / 20 Ağustos

Ufuk: Elif + fe + kaf = 1 + 80 + 100 = 181

Korkulu: Kaf + vav + kaf + vav + lâm + ye = 100 + 6 + 100 + 6 + 30 + 10 = 252

Rüya: Re + vav + ye + elif = 200 + 6 + 10 + 1 = 217

Ufuk Korkulu Rüya = 181 + 252 + 217 = 650

 1. AKREP YOLUN YARISI / 21 Ağustos

Akrep: Ayn + kaf + re + be = 70 + 100 + 200 + 2 = 372

Yolun: Ye + vav + lâm + kef = 10 + 6 + 30 + 20 = 66

Yarısı: Ye + elif + re + ye + sin + ye = 10 + 1 + 200 + 10 + 60 + 10 = 291

Akrep Yolun Yarısı = 372 + 66 + 291 = 729

 1. UFUKTA MALÛM HABER / 22 Ağustos

Ufukta: Elif + fe + kaf + dal + he = 1 + 80 + 100 + 4 + 5 = 190

Malûm: Mim + ayn + lâm + vav + mim = 40 + 70 + 30 + 6 + 40 = 186

Haber: Hı + be + re = 600 + 2 + 200 = 802

Haber: Ha + be + re = 8 + 2 + 200 = 210

Ufukta Malûm Haber = 190 + 186 + (210, 802) = 586, 1178

 1. ESKİ ŞEHİRDE BERAT / 23 Ağustos

Eski: Elif + sin + kef + ye = 1 + 60 + 20 + 10 = 91

Şehirde: Şın + he + re + dal + he = 300 + 5 + 200 + 4 + 5 = 514

Berat: Be + re + elif + te = 2 + 200 + 1 + 400 = 603

Eski Şehirde Berat = 91 + 514 + 603 = 1208

 1. HALİS İHSAN YOLUNDA / 24 Ağustos

Halis: Ha + lâm + sin = 8 + 30 + 60 = 98

Halîs: Hı + lâm + ye + sin = 600 + 30 + 10 + 60 = 700

Hâlis: Hı + elif + lâm + sad = 600 + 1 + 30 + 90 = 721

İhsan: Elif + ha + sin + elif + nun = 1 + 8 + 60 + 1 + 50 = 120

İhsan: Elif + ha + sad + elif + nun = 1 + 8 + 90 + 1 + 50 = 150

Yolunda: Ye + vav + lâm + nun + dal + he = 10 + 6 + 30 + 50 + 4 + 5 = 105

Halis İhsan Yolunda = (98, 700, 721) + (120, 150) + 105 = 323, 353, 925, 946, 955, 976

 1. RUH AYNASI TABLOLAR / 25 Ağustos

Ruh: Re + vav + ha = 200 + 6 + 8 = 214

Aynası: Elif + ye + nun + he (elif) +sin + ye = 1 + 10 + 50 + 5 (1) + 60 + 10 = 132, 136

Tablolar: Te + elif + be + lâm + vav + lâm + re = 400 + 1+ 2 + 30 + 6 + 30 + 200 = 669

Ruh Aynası Tablolar = 214 + (132, 136) + 669 =1015, 1019

 1. MÂNÂYA ERİŞ MERTEBELERİ / 26 Ağustos

Mânâya: Mim + ayn + nun + elif + ye + he = 40 + 70 + 50 + 1 + 10 + 5 = 176

Eriş: Elif + re + (ye) + şın = 1 + 200 + (10) + 300 = 501, 511

Mertebeleri: Mim + re + te + be + he + lâm + re + ye = 40 + 200 + 400 + 2 + 5 + 30 + 200 + 10 = 887

Mânâya Eriş Mertebeleri = 176 + (501, 511) + 887 = 1564, 1574

 1. TASARRUFA BAĞLI TABİR / 27 Ağustos

Tasarrufa: Te + sad + re + fe + he = 400 + 90 + 200 + 80 + 5 = 775

Bağlı: Be + elif + gayn + lâm + ye = 2 + 1 + 1000 + 30 + 10 = 1043

Tabir: Te + ayn + be + ye + re = 400 + 70 + 2 + 10 + 200 = 682

Tasarrufa Bağlı Tabir = 775 + 1043 + 682 = 2500

 1. HECE TAŞINDA SÜKÛT / 28 Ağustos

Hece: He + cim + elif = 5 + 3 + 1 = 9

Taşında: Tı + elif + şın + nun + dal + he = 9 + 1 + 300 + 50 + 4 + 5 = 369

Sükût: Sin + kef + vav + te = 60 + 20 + 6 + 400 = 486

Hece Taşında Sükût = 9 + 369 + 486 = 864

 1. ŞAHİDİM MEZAR TAŞI / 29 Ağustos

Şahidim: Şın + elif + he + dal + mim = 300 + 1 + 5 + 4 + 40 = 350

Mezar: Mim + ze + elif + re = 40 + 7 + 1 + 200 = 248

Taşı: Tı + elif + şın + ye = 9 + 1 + 300 + 10 = 320

Şahidim Mezar Taşı = 350 + 248 + 320 = 918

 1. GAFLETİ ARAYAN DALGIÇ / 30 Ağustos

Gafleti: Gayn + fe + lâm + te + ye = 1000 + 80 + 30 + 400 + 10 = 1520

Arayan: Elif + re + elif + ye + nun = 1 + 200 + 1 + 10 + 50 = 262

Dalgıç: Dal + elif + lâm + gayn + ye + cim = 4 + 1 + 30 + 1000 + 10 + 3 = 1048

Gafleti Arayan Dalgıç = 1520 + 262 + 1048 = 2830

 1. DENİZDE DİRİ ÖLÜM / 31 Ağustos

Denizde: Dal + kef + (ye) + ze + dal + he = 4 + 20 + (10) + 7 + 4 + 5 = 40, 50

Diri: Dal + (ye) + re + ye = 4 + (10) + 200 + 10 = 214, 224

Ölüm: Elif + vav + lâm + (vav) + mim = 1 + 6 + 30 + (6) + 40 = 77, 83

Denizde Diri Ölüm = (40, 50) + (214, 224) + (77, 83) = 331, 337, 341, 347, 351, 357

 1. VANLI BÜYÜK KAPTAN / 1 Eylül

Vanlı: Vav + elif + nun + lâm + ye = 6 + 1 + 50 + 30 + 10 = 97

Büyük: Be + vav + ye + (vav) + kef = 2 + 6 + 10 + (6) + 20 = 38, 44

Kaptan: Kaf + elif + be + tı + elif + nun = 100 + 1 + 2 + 9 + 1+ 50 = 163

Vanlı Büyük Kaptan = 97 + (38, 44) + 163 = 298, 304

 1. «İSTİKBÂL KALPTE VEHİM» / 2 Eylül

İstikbâl: Elif + sin + te+ kaf + be + elif + lâm = 1 + 60 + 400 + 100 + 2 + 1 + 30 = 594

Kalpte: Kaf + lâm + be + dal + he = 100 + 30 + 2 + 4 + 5 = 141

Vehim: Vav + he + mim = 6 + 5 + 40 = 51

İstikbâl Kalpte Vehim = 594 + 141 + 51 = 786

 1. YELKENİ ÇEKİLMİŞ GEMİ / 3 Eylül

Yelkeni: Ye + lâm + kef + nun + ye = 10 + 30 + 20 + 50 + 10 = 120

Çekilmiş: Çim + kef + ye + lâm + mim + şın = 3 + 20 + 10 + 30 + 40 + 300 = 403

Gemi: Kef + mim + ye = 20 + 40 + 10 = 70

Yelkeni Çekilmiş Gemi = 120 + 403 + 70 = 593

 1. MEŞHUR KAPTAN MİSÂLİ / 4 Eylül

Meşhur: Mim + şın + he + vav + re = 40 + 300 + 5 + 6 + 200 = 551

Kaptan = 163

Misâli: Mim + se + elif + lâm + ye = 40 + 500 + 1 + 30 + 10 =581

Meşhur Kaptan Misâli = 551 + 163 + 581 = 1295

 1. ŞEYHİN ELİNDE EMİN / 5 Eylül

Şeyhin: Şın + ye + hı + kef = 300 + 10 + 600 + 20 = 930

Elinde: Elif + lâm + nun + dal + he = 1 + 30 + 50 + 4 + 5 = 90

Emin: Elif + mim + ye + nun = 1 + 40 + 10 + 50 = 101

Şeyhin Elinde Emin = 930 + 90 + 101 = 1121

 1. DÜNYAYI SARSAN HADİSE / 6 Eylül

Dünyayı: Dal + nun + ye + elif + ye + ye = 4 + 50 + 10 + 1 + 10 + 10 = 85

Sarsan: Sad + elif + re + sad + nun = 90 + 1 + 200 + 90 + 50 = 431

Hadise: Ha + elif + dal + se + he = 8 + 1 + 4 + 500 + 5 = 518

Dünyayı Sarsan Hadise = 85 + 431 + 518 = 1034

 1. NAMAZDA VÂRÎ SIRRI / 7 Eylül

Namazda: Nun + mim + elif + ze + dal + he = 50 + 40 + 1 + 7 + 4 + 5 = 107

Vârî: Vav + elif + re + ye = 6 + 1 + 200 + 10 = 217

Sırrı: Sin + re + ye = 60 + 200 + 10 = 270

Namazda Vârî Sırrı = 107 + 217 + 270 = 594

 1. SUYA DALAN ÇOCUK / 8 Eylül

Suya: Sad + vav + ye + he = 90 + 6 + 10 + 5 = 111

Dalan: Dal + elif + lâm + nun = 4 + 1 + 30 + 50 = 85

Çocuk: Çim + vav + cim + vav + kaf = 3 + 6 + 3 + 6 + 100 = 118

Suya Dalan Çocuk = 111 + 85 + 118 = 314

 1. EYÜP SEMTİNE SELÂM / 9 Eylül

Eyüp: Elif + ye + vav + be = 1 + 10 + 6 + 2 = 19

Semtine: Sin + mim + te + nun + he = 60 + 40 + 400 + 50 + 5 = 555

Selâm: Sin + lâmelif + mim = 60 + 30 + 40 = 130

Eyüp Semtine Selâm = 19 + 555 + 130 = 704

 1. ATIFTA NAKŞÎ SIRRI / 10 Eylül

Atıfta: Ayn + tı + fe + dal + he = 70 + 9 + 80 + 4 + 5 = 168

Nakşî: Nun + kaf + şın + ye = 50 + 100 + 300 + 10 = 460

Sırrı = 270

Atıfta Nakşî Sırrı = 168 + 460 + 270 = 898

 1. GÜNLÜK BİR TARİHÇE / 11 Eylül

Günlük: Kef + vav + nun + lâm + kef = 20 + 6 + 50 + 30 + 20 = 126

Bir = 202

Tarihçe: Te + elif + re + ye + hı + çim + he = 400 + 1 + 200 + 10 + 600 + 3 + 5 = 1219 (Tarihi, Tı + re + ye + ha olarak alırsak, Tarihçe = 9 + 200 + 10 + 8 + 3 + 5 = 235 olur.)

Günlük Bir Tarihçe = 126 + 202 + (1219, 235) = 1547, 563

 1. GÜNLÜKTE TİLKİ HAYDAR / 12 Eylül

Günlükte: Kef + vav + nun + lâm + kef + dal + he = 20 + 6 + 50 + 30 + 20 + 4 + 5 = 135

Tilki: Te + (ye) + lâm + kef + ye = 400 + (10) + 30 + 20 + 10 = 460, 470

Tilki: Te + lâm + kef + vav = 400 + 30 + 20 + 6 = 456

Haydar: Ha + ye + dal + re = 8 + 10 + 4 + 200 = 222

Günlükte Tilki Haydar = 135 + (456, 460, 470) + 222 = 813, 817, 827

 1. MAVİ GÖZÜMDE DELİL / 13 Eylül

Mavi: Mim + elif + vav + ye = 40 + 1 + 6 + 10 = 57

Gözümde: Kef + vav + ze + mim + dal + he = 20 + 6 + 7 + 40 + 4 + 5 = 82

Delil: Dal + lâm + ye + lâm = 4 + 30 + 10 + 30 = 74

Mavi Gözümde Delil = 57 + 82 + 74 = 213

 1. MÜRŞİD MÜRİDDE HUDUD / 14 Eylül

Mürşid: Mim + re + şın + dal = 40 + 200 + 300 + 4 = 544

Müridde: Mim + re + (ye) + dal + he = 40 + 200 + (10) + 4 + 5 = 249, 259

Hudud: Ha + dal + vav + dal = 8 + 4 + 6 + 4 = 22

Hudud: Hı + dal + vav + dal = 600 + 4 + 6 + 4 = 614

Mürşid Müridde Hudud = 544 + (249, 259) + (22, 614) = 815, 825, 1407, 1417

 1. DÜNYAYI SARSAN İRFAN / 15 Eylül

Dünyayı = 85

Sarsan = 431

İrfan: Ayn + re + fe + elif + nun = 70 + 200 + 80 + 1 + 50 = 401

Dünyayı Sarsan İrfan = 85 + 431 + 401 = 917

 1. KAPTAN HALİS ÖRNEK / 16 Eylül

Kaptan = 163

Halis = 98, 700, 721

Örnek: Elif + vav + re + nun + kef = 1 + 6 + 200 + 50 + 20 = 277

Kaptan Halis Örnek = 163 + (98, 700, 721) + 277 = 538, 1140, 1161

 1. KÜRT SADÎ SELMA / 17 Eylül

Kürt: Kef + (vav) + re + dal = 20 + (6) + 200 + 4 = 224, 230

Sadî: Sin + ayn + dal + ye = 60 + 70 + 4 + 10 = 144

Sadi’: Sad + dal + ye + ayn = 90 + 4 + 10 + 70 = 174

Selma: Sin + lâm + mim + elif = 60 + 30 + 40 + 1 = 131

Kürt Sadî Selma = (224, 230) + (144, 174) + 131 = 499, 505, 529, 535

 1. NECİP FAZIL’A VATAN / 18 Eylül

Necip: Nun + cim + ye + be = 50 + 3 + 10 + 2 = 65

Fazıl’a: Fe + elif + dat + lâm + he = 80 + 1 + 800 + 30 + 5 = 916

Vatan: Vav + tı + nun = 6 + 9 + 50 = 65

Necip Fazıl’a Vatan = 65 + 916 + 65 = 1046

 1. KÜLHANBEYİ VE ADİL / 19 Eylül

Külhanbeyi: Kef + lâm + hı + elif + nun + be + kef + ye = 20 + 30 + 600 + 1 + 50 + 2 + 20 + 10 = 733

Ve: Vav = 6

Adil: Ayn + elif + dal + lâm = 70 + 1 + 4 + 30 = 105

Adil: Ayn + dal + ye + lâm = 70 + 4 + 10 + 30 = 114

Külhanbeyi Ve Adil = 733 + 6 + (105, 114) = 844, 853

 1. KAFATASIMDA YILAN / 20 Eylül

Kafatasımda: Kaf + fe + elif + tı + elif + sin + mim + dal + he = 100 + 80 + 1 + 9 + 1+ 60 + 40 + 4 + 5 = 300

Yılan: Ye + (ye) + lâmelif + nun = 10 + (10) + 30 + 50 = 90, 100

Kafatasımda Yılan = 300 + ( 90, 100) = 390, 400

 1. ÇIPLAK HAVUZDA PÎR / 21 Eylül

Çıplak: Çim + ye + be + lâmelif + kaf = 3 + 10 + 2 + 30 + 100 = 145

Havuzda: Ha + vav + dat + dal + he = 8 + 6 + 800 + 4 + 5 = 823

Pîr: Be + ye + re = 2 + 10 + 200 = 212

Çıplak Havuzda Pîr = 145 + 823 + 212 = 1180

 1. BÜYÜK AĞAÇTA KAPTAN / 22 Eylül

Büyük = 38, 44

Ağaçta: Elif + gayn + elif + cim + dal + he = 1 + 1000 + 1 + 3 + 4 + 5 = 1014

Kaptan = 163

Büyük Ağaçta Kaptan = (38, 44) + 1014 + 163 = 1215, 1221

 1. SON EL GÖLGEDE / 23 Eylül

Son: Sad + vav + kef = 90+ 6 + 20 = 116

El: Elif + lâm = 1 + 30 = 31

Gölgede: Kef + vav + lâm + kef + he + dal + he = 20 + 6 + 30 + 20 + 5 + 4 + 5 = 90

Son El Gölgede = 116 + 31 + 90 = 237

 1. GÖNÜL YAZAN KAPTAN / 24 Eylül

Gönül: Kef + vav + kef + lâm = 20 + 6 + 20 + 30 = 76

Yazan: Ye + elif + ze + elif + nun = 10 + 1 + 7 + 1 + 50 = 69

Kaptan = 163

Gönül Yazan Kaptan = 76 + 69 + 163 = 308

 1. BİR HIRSIZ FIRTINA / 25 Eylül

Bir = 202

Hırsız: Hı + ye + re + sin + ze = 600 + 10 + 200 + 60 + 7 = 877

Fırtına: Fe + vav + re + tı + nun + he = 80 + 6 + 200 + 9 + 50 + 5 = 350

Fırtına: Fe + ye + re + tı + ye + nun + he = 80 + 10 + 200 + 9 + 10 + 50 + 5 = 364

Bir Hırsız Fırtına = 202 + 877 + (350, 364) = 1429, 1443

 1. PERDE PERDE BEN / 26 Eylül

Perde: Be + re + dal + he = 2 + 200 + 4 + 5 = 211

Ben: Be + nun = 2 + 50 = 52

Perde Perde Ben = 211 + 211 + 52 = 474

 1. ELÇİ EBU FİRAS / 27 Eylül

Elçi: Elif + lâm + çim + ye = 1 + 30 + 3 + 10 = 44

Ebu: Elif + be + vav = 1 + 2 + 6 = 9

Firas: Fe + re + elif + sad = 80 + 200 + 1 + 90 = 371

Firas: Fe + re + elif + sin = 80 + 200 + 1 + 60 = 341

Elçi Ebu Firas = 44 + 9 + (341, 371) = 394, 424

 1. VAV DÜNYASI İCABI / 28 Eylül

Vav: Ebced değeri 6; Vav: Vav + elif + vav = 6 + 1 + 6 = 13

Dünyası: Dal + nun + ye + elif + sin + ye = 4 + 50 + 10 + 1 + 60 + 10 = 135

İcabı: Elif + ye + cim + elif + be + ye = 1 + 10 + 3 + 1 + 2 + 10 = 27

Vav Dünyası İcabı = (6, 13) + 135 + 27 = 168, 175

 1. KEDİ KEDİ OLALI… / 29 Eylül

Kedi: Kef + dal + ye = 20 + 4 + 10 = 34

Olalı: Elif + vav + lâmelif + lâm + ye = 1 + 6 + 30 + 30 + 10 = 77

Kedi Kedi Olalı = 34 + 34 + 77 = 145

 1. DOĞRULAYICILIK USULÜ / 30 Eylül

Doğrulayıcılık: Dal + vav + gayn + re + vav + lâmelif + ye + ye + cim + ye + lâm + kaf = 4 + 6 + 1000 + 200 + 6 + 30 + 10 + 10 + 3 + 10 + 30 + 100 = 1409

Usulü: Elif + sad + vav + lâm + ye = 1 + 90 + 6 + 30 + 10 = 137

Doğrulayıcılık Usulü: 1409 + 137 = 1546

 1. DEVAMLI OKUNAN DUA / 1 Ekim

Devamlı: Dal + vav + elif + mim + lâm + ye = 4 + 6 + 1 + 40 + 30 + 10 = 91

Okunan: Elif + vav + kaf + vav + nun + kef = 1 + 6 + 100 + 6 + 50 + 20 = 183 ??

Dua: Dal + ayn + elif = 4 + 70 + 1 = 75

Devamlı Okunan Dua = 91 + 183 + 75 = 349

 1. DOKUZ KERE SALAVAT / 2 Ekim

Dokuz: Dal + vav + kaf + vav + ze = 4 + 6 + 100 + 6 + 7 = 123

Dokuz: Tı + kaf + vav + ze = 9 + 100 + 6 + 7 = 122

Kere: Kef + re + he = 20 + 200 + 5 = 225

Salavat: Sad + lâm + vav + elif + te = 90 + 30 + 6 + 1 + 400 = 527

Dokuz Kere Salavat = (122, 123) + 225 + 527 = 874, 875

 1. UZUN AYAKLI EMİR / 3 Ekim

Uzun: Elif + vav + ze + vav + nun = 1 + 6 + 7 + 6 + 50 = 70

Ayaklı: Elif + ye + elif + kaf + lâm + ye = 1 + 10 + 1 + 100 + 30 + 10 = 152

Emir: Elif + mim + (ye) + re = 1 + 40 + (10) + 200 = 241, 251

Uzun Ayaklı Emir = 70 + 152 + (241, 251) = 463, 473

 1. NAKŞÎ SIRRIDIR KAVGAM / 4 Ekim

Nakşî = 460

Sırrıdır: Sin + re + ye + dal + re = 60 + 200 + 10 + 4 + 200 = 474

Kavgam: Kaf + elif + vav + gayn + elif + mim = 100 + 1 + 6 + 1000 + 1 + 40 = 1148

Kavgam: Gayn + vav + gayn + elif + mim = 1000 + 6 + 1000 + 1 + 40 = 2047

Nakşî Sırrıdır Kavgam = 460 + 474 + (1148, 2047) = 2082, 2981

 1. O VE BEN / 5 Ekim

O: Elif + vav = 1 + 6 = 7

Ve: Vav = 6

Ben = 52

O Ve Ben = 7 + 6 + 52 = 65

 1. AYNI DÖŞEKTE YATMAK / 6 Ekim

Aynı: Ayn + ye + nun + ye = 70 + 10 + 50 + 10 = 140

Döşekte: Dal + vav + şın + kef + dal + he = 4 + 6 + 300 + 20 + 4 + 5 = 339

Yatmak: Ye + elif + te + mim + kaf = 10 + 1 + 400 + 40 + 100 = 551

Aynı Döşekte Yatmak = 140 + 339 + 551 = 1030

 1. SEMA DA MAVİ PERDE / 7 Ekim

Sema: Sin + mim + elif + hemze = 60 + 40 + 1 + 1 = 102

Sema’: Sin + mim + elif + ayn = 60 + 40 + 1 + 70 = 171

Sema: Se + mim + elif + hemze = 500 + 40 + 1 + 1 = 542

Da: Dal + he = 4 + 5 = 9

Mavi = 57

Perde = 211

Sema Da Mavi Perde = (102, 171, 542) + 9 + 57 + 211 = 379, 448, 819

 1. EMİN’DE KAYNAK ESER / 8 Ekim

Emin’de: Elif + mim + ye + nun + dal + he = 1 + 40 + 10 + 50 + 4 + 5 = 110

Kaynak: Kaf + elif + ye + nun + elif + kaf = 100 + 1 + 10 + 50 + 1 + 100 = 262

Eser: Elif + se + re = 1 + 500 + 200 = 701

Eser: Elif + sin + re = 1 + 60 + 200 = 261

Emin’de Kaynak Eser = 110 + 262 + (261, 701) = 631, 1073

 1. ÇOCUK GÖZÜNDE BALIK / 9 Ekim

Çocuk = 118

Gözünde: Kef + vav + ze + nun + dal + he = 20 + 6 + 7 + 50 + 4 + 5 = 92

Balık: Be + elif + lâm + ye + kaf = 2 + 1 + 30 + 10 + 100 = 143

Çocuk Gözünde Balık = 118 + 92 + 143 = 353

 1. BİR DAİRE DÖRT İNSAN / 10 Ekim

Bir = 202

Daire: Dal + elif + hemze + re + he = 4 + 1 + 1 + 200 + 5 = 211

Dört: Dal + vav + re + te = 4 + 6 + 200 + 400 = 610

İnsan: Elif + nun + sin + elif + nun = 1 + 50 + 60 + 1 + 50 = 162

Bir Daire Dört İnsan = 202 + 211 + 610 + 162 = 1185

 1. MÜJDELİ HABER VEREN / 11 Ekim

Müjdeli: Mim + je + dal + he + lâm + ye = 40 + 7 + 4 + 5 + 30 + 10 = 96

Haber = 210, 802

Veren: Vav + re + nun = 6 + 200 + 50 = 256

Müjdeli Haber Veren = 96 + (210, 802) + 256 = 562, 1154

 1. KAİDE HARİCİ OLANLAR / 12 Ekim

Kaide: Kaf + elif + ayn + dal + he = 100 + 1 + 70 + 4 + 5 = 180

Harici: Hı + elif + re + cim + ye = 600 + 1 + 200 + 3 + 10 = 814

Olanlar: Elif + vav + lâmelif + lâm + re = 1 + 6 + 30 + 30 + 200 = 267

Kaide Harici Olanlar = 180 + 814 + 267 = 1261

 1. LİSÂN MÂNÂYA MEZAR / 13 Ekim

Lisân: Lâm + sin + elif + nun = 30 + 60 + 1 + 50 = 141

Mânâya = 176

Mezar = 248

Lisân Mânâya Mezar = 141 + 176 + 248 = 565

 1. GÜNEŞİN DOĞMASINA YAKIN / 14 Ekim

Güneşin: Kef + vav + nun + şın + kef = 20 + 6 + 50 + 300 + 20 = 396

Doğmasına: Dal + vav + gayn + mim + elif + sin + ye + nun + he = 4 + 6 + 1000 + 40 + 1 + 60 + 10 + 50 + 5 = 1176

Yakın: Ye + (elif) + kaf + ye + nun = 10 + (1) + 100 + 10 + 50 = 170, 171

Güneşin Doğmasına Yakın = 396 + 1176 + (170, 171) = 1742, 1743

 1. RABBÂNÎ RABB BÂNÎ / 15 Ekim

Rabbânî: Re + be + elif + nun + ye = 200 + 2 + 1 + 50 + 10 = 263

Rabb: Re + be = 200 + 2 = 202

Bânî: Be + elif + nun + ye = 2 + 1 + 50 + 10 = 63

Rabbânî Rabb Bânî = 263 + 202 + 63 = 528

 1. SU VÂRÎ HÜVİYET / 16 Ekim

Su: Sad + vav = 90 + 6 = 96

Vârî = 217

Hüviyet: He + vav + ye + te = 5 + 6 + 10 + 400 = 421

Su Vârî Hüviyet = 96 + 217 + 421 = 734

 1. SON GÜNÜNE YETİŞEN / 17 Ekim

Son = 116

Gününe: Kef + vav + nun + nun + he = 20 + 6 + 50 + 50 + 5 = 131

Yetişen: Ye + te + ye + şın + nun = 10 + 400 + 10 + 300 + 50 = 770

Son Gününe Yetişen = 116 + 131 + 770 = 1017

 1. BEYAZ AT KESKİN BIÇAK / 18 Ekim

Beyaz: Be + ye + elif + dat = 2 + 10 + 1 + 800 = 813

At: Elif + te = 1 + 400 = 401

Keskin: Kef + sin + kef + ye + nun = 20 + 60 + 20 + 10 + 50 = 160

Bıçak: Be + ye + çim + elif + kaf = 2 + 10 + 3 + 1 + 100 = 116

Beyaz At Keskin Bıçak = 813 + 401 + 160 + 116 = 1490

 1. IŞIK AŞKIN OLTASI / 19 Ekim

Işık: Elif + ye + şın + ye + kaf = 1 + 10 + 300 + 10 + 100 = 421

Aşkın: Ayn + şın + kaf + kef = 70 + 300 + 100 + 20 = 490

Oltası: Elif + vav + lâm + te + he (elif) + sin + ye = 1 + 6 + 30 + 400+ 5 (1) + 60 + 10 = 508, 512

Işık Aşkın Oltası = 421 + 490 + (508, 512) = 1419, 1423

 1. ADI VE BAHSİ GEÇEN / 20 Ekim

Adı: Elif + dal + ye = 1 + 4 + 10 = 15

Ve = 6

Bahsi: Be + ha + se + ye = 2 + 8 + 500 + 10 = 520

Geçen: Kef + çim + nun = 20 + 3 + 50 = 73

Adı ve Bahsi Geçen = 15 + 6 + 520 + 73 = 614

 1. FİKİR SULTAN AHMET’TE / 21 Ekim

Fikir: Fe + kef + re = 80 + 20 + 200 = 300

Sultan: Sin + lâm + tı + elif + nun = 60 + 30 + 9 + 1 + 50 = 150

Ahmet’te: Elif + ha + mim + dal + dal + he = 1 + 8 + 40 + 4 + 4 + 5 = 62

Fikir Sultan Ahmet’te = 300 + 150 + 62 = 512

 1. DELİ DELİL HİKÂYE / 22 Ekim

Deli: Dal + lâm + ye = 4 + 30 + 10 = 44

Delil: Dal + lâm + ye + lâm = 4 + 30 + 10 + 30 = 74

Hikâye: Ha + kef + elif + ye + he = 8 + 20 + 1 + 10 + 5 = 44

Deli Delil Hikâye = 44 + 74 + 44 = 162

 1. CUMA’DA ÂNÎ ZUHUR / 23 Ekim

Cuma’da: Cim + mim + ayn + he (elif) + dal + he = 3 + 40 + 70 + 5 (1) + 4 + 5 = 123, 127

Ânî: Elif + nun + ye = 1 + 50 + 10 = 61

Zuhur: Zı + he + vav + re = 900 + 5 + 6 + 200 = 1111

Cuma’da Ânî Zuhur = (123, 127) + 61 + 1111 = 1295, 1299

 1. NİMET SAHİR FAHRİYE / 24 Ekim

Nimet: Nun + ayn + mim + te = 50 + 70 + 40 + 400 =560

Sahir: Sin + elif + he + re = 60 + 1 + 5 + 200 = 266

Sahir: Sin + elif + ha + re = 60 + 1 + 8 + 200 = 269

Sahir: Sin + elif + hı + re = 60 + 1 + 600 + 200 = 861

Fahriye: Fe + hı + re + ye + he = 80 + 600 + 200 + 10 + 5 = 895

Nimet Sahir Fahriye = 560 + (266, 269, 861) + 895 = 1721, 1724, 2316

 1. SU BULANDI RENK DOĞDU / 25Ekim

Su = 96

Bulandı: Be + vav + lâmelif + nun + dal + ye = 2 + 6 + 30 + 50 + 4 + 10 = 102

Renk: Re + nun + kef (kaf) = 200 + 50 + 20 (100) = 270, 350

Doğdu: Dal + vav + gayn + dal + ye = 4 + 6 + 1000 + 4 + 10 = 1024

Su Bulandı Renk Doğdu = 96 + 102 + (270, 350) + 1024 = 1492, 1572

 1. KUSTO BEZİN HATASI / 26 Ekim

Kusto = 175, 181

Bezin: Be + ze + kef = 2 + 7 + 20 = 29

Hatası: Hı + tı + elif + sin + ye = 600 + 9 + 1 + 60 + 10 = 680

Hatası: Hı + tı + ye + sin + ye = 600 + 9 + 10 + 60 + 10 = 689

Hatası: Ha + te + elif + sin + ye = 8 + 400 + 1 + 60 + 10 = 479

Kusto Bezin Hatası = (175, 181) + 29 + (479, 680, 689) = 683, 689, 884, 890, 893, 899

 1. KUSTO MÜCAHİD SERDAR / 27 Ekim

Kusto = 175, 181

Mücahid: Mim + cim + elif + he + dal = 40 + 3 + 1 + 5 + 4 = 53

Serdar: Sin + re + dal + elif + re = 60 + 200 + 4 + 1 + 200 = 465

Kusto Mücahid Serdar = (175, 181) + 53 + 465 = 693, 699

 1. BEN MALÛM BENDEN ZAMAN / 28 Ekim

Ben = 52

Malûm = 186

Benden: Be + nun + dal + nun = 2 + 50 + 4 + 50 = 106

Zaman: Ze + mim + elif + nun = 7 + 40 + 1 + 50 = 98

Ben Malûm Benden Zaman = 52 + 186 + 106 + 98 = 442

 1. KAYAN YILDIZ SIRRI / 29 Ekim

Kayan: Kaf + elif + ye + elif + nun = 100 + 1 + 10 + 1 + 50 = 162

Yıldız: Ye + ye + lâm + dal + ye + ze = 10 + 10 + 30 + 4 + 10 + 7 = 71

Sırrı: Sin + re + ye = 60 + 200 + 10 = 270

Kayan Yıldız Sırrı = 162 + 71 + 270 = 503

 1. GÖZE GÖRÜNMEZ ADAM / 30 Ekim

Göze: Kef + vav + ze + he = 20 + 6 + 7 + 5 = 38

Görünmez: Kef + vav + re + vav + nun + mim + ze = 20 + 6 + 200 + 6 + 50 + 40 + 7 = 329

Adam: Elif + dal + elif + mim = 1 + 4 + 1 + 40 = 46

Göze Görünmez Adam = 38 + 329 + 46 = 413

 1. DUMAN ÇEKME ZAMANI / 31 Ekim

Duman: Dal + vav + mim + elif + nun = 4 + 6 + 40 + 1 + 50 = 101

Çekme: Çim + kef + mim + he = 3 + 20 + 40 + 5 = 68

Zamanı: Ze + mim + elif + nun + ye = 7 + 40 + 1 + 50 + 10 = 108

Duman Çekme Zamanı = 101 + 68 + 108 = 277

 1. ŞAİR GEMİ YELKENİ / 1 Kasım

Şair: Şın + elif + ayn + re = 300 + 1 + 70 + 200 = 571

Gemi = 70

Yelkeni: Ye + lâm + kef + nun + ye = 10 + 30 + 20 + 50 + 10 = 120

Şair Gemi Yelkeni = 571 + 70 + 120 = 761

 1. ZAMAN ŞAŞMAZ BİR OKTUR / 2 Kasım

Zaman = 98

Şaşmaz: Şın + elif + şın + mim + ze = 300 + 1 + 300 + 40 + 7 = 648

Bir = 202

Oktur: Elif + vav + kaf + dal + re = 1 + 6 + 100 + 4 + 200 = 311

Zaman Şaşmaz Bir Oktur = 98 + 648 + 202 + 311 = 1259

 1. METİN HALİFE FARUK / 3 Kasım

Metin: Mim + te + ye + nun = 40 + 400 + 10 + 50 = 500

Halife: Hı + lâm + ye + fe + he = 600 + 30 + 10 + 80 + 5 = 725

Halife: Hı + lâm + fe + he = 600 + 30 + 80 + 5 = 715

Halife: Hı + elif + lâm + fe + he = 600 + 1 + 30 + 80 + 5 = 716

Halife: Ha + lâm + fe + he = 8 + 30 + 80 + 5 = 123

Faruk: Fe + elif + re + vav + kaf = 80 + 1 + 200 + 6 + 100 = 387

Metin Halife Faruk = 500 + (123, 715, 716, 725) + 387 = 1010, 1602, 1603, 1612

 1. FAZIL SUYA BAKAN / 4 Kasım

Fazıl = 911

Suya: Sad + vav + ye + he (elif) = 90 + 6 + 10 + 5 (1) = 111, 107

Bakan: Be + elif + kaf + (elif) + nun = 2 + 1 + 100 + (1) + 50 = 154, 155

Fazıl Suya Bakan = 911 + (107, 111) + (154, 155) = 1172, 1173, 1176, 1177

 1. «MARAŞ’A ANTRENÖR OL!» / 5 Kasım

Maraş’a: Mim + re + şın + he = 40 + 200 + 300 + 5 = 545

Antrenör: Elif + nun + te + re + he (elif) + nun + vav + re = 1 + 50 + 400 + 200 + 5 (1) + 50 + 6 + 200 = 908, 912

Ol: Elif + vav + lâm = 1 + 6 + 30 = 37

Maraş’a Antrenör Ol = 545 + (908, 912) + 37 = 1490, 1494

 1. «BÜTÜN HÜVİYETİNLE GÖRÜNECEKSİN!» / 6 Kasım

Bütün: Be + vav + te + vav + nun = 2 + 6 + 400 + 6 + 50 = 464

Hüviyetinle: He + vav + ye + te + kef + lâm + he = 5 + 6 + 10 + 400 + 20 + 30 + 5 = 476 ??

Görüneceksin: Kef + vav + re + vav + nun + he (elif) + cim + kef + sin + kef = 20 + 6 + 200 + 6 + 50 + 5 (1) + 3 + 20 + 60 + 20 = 390, 386 ??

Bütün Hüviyetinle Görüneceksin = 464 + 476 + (386, 390) = 1326, 1330

 1. NECİP FAZIL’IN KORKUSU / 7 Kasım

Necip = 65

Fazıl’ın: Fe + elif + dat + lâm + kef = 80 + 1 + 800 + 30 + 20 = 931

Korkusu: Kaf + vav + re + kaf + vav + sin + ye = 100 + 6 + 200 + 100 + 6 + 60 + 10 = 482

Necip Fazıl’ın Korkusu = 65 + 931 + 482 = 1478

 1. HAKÎM AYIRDEDİCİ ÜSTÜN / 8 Kasım

Hakîm: Ha + kef + ye + mim = 8 + 20 + 10 + 40 = 78

Ayırdedici: Elif + ye + ye + re + dal + elif + dal + ye + cim + ye = 1 + 10 + 10 + 200 + 4 + 1 + 4 + 10 + 3 + 10 = 253

Üstün: Elif + vav + sin + te + vav + nun = 1 + 6 + 60 + 400 + 6 + 50 = 523

Hakîm Ayırdedici Üstün = 78 + 253 + 523 = 854

 1. YEŞİL MEDENİYET YAZARI / 9 Kasım

Yeşil: Ye + şın + ye + lâm = 10 + 300 + 10 + 30 = 350

Medeniyet: Mim + dal + nun + ye + te = 40 + 4 + 50 + 10 + 400 = 504

Yazarı: Ye + elif + ze + elif + re + ye = 10 + 1 + 7 + (1) + 200 + 10 = 228, 229

Yeşil Medeniyet Yazarı = 350 + 504 + (228, 229) = 1082, 1083

 1. DENİZİN DERİN YERİ / 10 Kasım

Denizin: Dal + kef + (ye) + ze + kef = 4 + 20 + (10) + 7 + 20 = 51, 61

Derin: Dal + re + ye + nun = 4 + 200 + 10 + 50 = 264

Yeri: Ye + re + ye = 10 + 200 + 10 = 220

Denizin Derin Yeri = (51, 61) + 264 + 220 = 535, 545

 1. MUHSİNE ALTIN BULAK / 11 Kasım

Muhsine: Mim + ha + sin + nun + he = 40 + 8 + 60 + 50 + 5 = 163

Altın: Elif + lâm + te + vav (ye) + nun = 1 + 30 + 400 + 6 (10) + 50 = 487, 491

Bulak: Be + lâmelif + gayn (kaf) = 2 + 30 + 1000 (100) = 1032, 132

Muhsine Altın Bulak = 163 + (487, 491) + (132, 1032) = 782, 786, 1682, 1686

 1. «BENDEN SONRA KRAL SEN!» / 12 Kasım

Benden = 106

Sonra: Sad + vav + kef + re + elif = 90 + 6 + 20 + 200 + 1 = 317

Kral: Kaf + re + elif + lâm = 100 + 200 + 1 + 30 = 331

Sen: Sin + nun = 60 + 50 = 110

Benden Sonra Kral Sen = 106 + 317 + 331 + 110 = 864

 1. VASITA MERKEZ NOKTA / 13 Kasım

Vasıta: Vav + elif + sin + tı + he = 6 + 1 + 60 + 9 + 5 = 81

Merkez: Mim + re + kef + ze = 40 + 200 + 20 + 7 = 267

Nokta: Nun + kaf + tı + he = 50 + 100 + 9 + 5 = 164

Vasıta Merkez Nokta = 81 + 267 + 164 = 512

 1. UYKU ÖRÜMCEK AĞI / 14 Kasım

Uyku: Elif + vav + ye + kaf + vav = 1 + 6 + 10 + 100 + 6 = 123

Örümcek: Elif + vav + re + vav + mim + cim + kef = 1 + 6 + 200 + 6 + 40 + 3 + 20 = 276

Ağı: Elif + gayn + ye = 1 + 1000 + 10 = 1011

Uyku Örümcek Ağı = 123 + 276 + 1011 = 1410

 1. HİNDÛ MAHMUT KAYA / 15 Kasım

Hindû: He + nun + dal + vav = 5 + 50 + 4 + 6 = 65

Mahmut: Mim + ha + mim + vav + dal = 40 + 8 + 40 + 6 + 4 = 98

Kaya: Kaf + elif + ye + elif = 100 + 1 + 10 + 1 = 112

Hindû Mahmut Kaya = 65 + 98 + 112 = 275

 1. «İLK FİKİR» BENDE / 16 Kasım

İlk: Elif + ye + lâm + kef = 1 + 10 + 30 + 20 = 61

Fikir = 300

Bende: Be + nun + dal + he = 2 + 50 + 4 + 5 = 61

İlk Fikir Bende = 61 + 300 + 61 = 422

 1. HAFİYE NAZIR AHMET / 17 Kasım

Hafiye: Hı + fe + ye + he = 600 + 80 + 10 + 5 = 695

Hafiye: Hı + elif + fe + ye + he = 600 + 1 + 80 + 10 + 5 = 696

Nazır: Nun + elif + zı + re = 50 + 1 + 900 + 200 = 1151

Nazır: Nun + elif + dat + re + he = 50 + 1 + 800 + 200 + 5 = 1056

Ahmet = 53

Hafiye Nazır Ahmet = (695, 696) + (1056, 1151) + 53 = 1804, 1805, 1899, 1900

 1. UFUK SÖYLER HAFİYE YAZAR / 18 Kasım

Ufuk = 181

Söyler: Sin + vav + ye + lâm + re = 60 + 6 + 10 + 30 + 200 = 306

Hafiye = 695, 696

Yazar = Ye + elif + ze + (elif) + re = 10 + 1 + 7 + 1 + 200 = 218, 219

Ufuk Söyler Hafiye Yazar = 181 + 306 + (695, 696) + (218, 219) = 1400, 1401, 1402

 1. HER NESİL BAŞKA ZAMAN / 19 Kasım

Her: He + re = 5 + 200 = 205

Nesil: Nun + sin + lâm = 50 + 60 + 30 = 140

Nesil: Nun + se + ye + lâm = 50 + 500 + 10 + 30 = 590

Başka: Be + elif + şın + kaf + he = 2 + 1 + 300 + 100 + 5 = 408

Zaman = 98

Her Nesil Başka Zaman = 205 + (140, 590) + 408 + 98 = 851, 1301

 1. KUŞ GAGASINDA YÜZÜK / 20 Kasım

Kuş: Kaf + vav + şın = 100 + 6 + 300 = 406

Gagasında: Gayn + elif + gayn + elif + sin + nun + dal + he = 1000 + 1 + 1000 + 1 + 60 + 50 + 4 + 5 = 2121

Yüzük: Ye + vav + ze + vav + kef = 10 + 6 + 7 + 6 + 20 = 49

Kuş Gagasında Yüzük = 406 + 2121 + 49 = 2576

 1. NADİDE GÜLER AY / 21 Kasım

Nadide: Nun + elif + dal + ye + dal + he = 50 + 1 + 4 + 10 + 4 + 5 = 74

Güler: Kef + vav + lâm + re = 20 + 6 + 30 + 200 = 256

Ay: Elif + ye = 1 + 10 = 11

Nadide Güler Ay = 74 + 256 + 11 = 341

 1. MUHİB AHMET SAKA / 22 Kasım

Muhib: Mim + ha + be = 40 + 8 + 2 = 50

Ahmet = 53

Saka: Sin + kaf + elif = 60 + 100 + 1 = 161

Saka: Sin + elif + kaf + he = 60 + 1 + 100 + 5 = 166

Saka: Sad + kaf + ayn + elif = 90 + 100 + 70 + 1 = 261

Saka: Sad + ayn + kaf + he = 90 + 70 + 100 + 5 = 265

Muhib Ahmet Saka = 50 + 53 + (161, 166, 261, 265) = 264, 269, 364, 368

 1. CENGİZ HAN’IN MASKESİ / 23 Kasım

Cengiz: Cim + nun + kef + ye + ze = 3 + 50 + 20 + 10 + 7 = 90

Han’ın: Hı + elif + nun + kef = 600 + 1 + 50 + 20 = 671

Maskesi: Mim + elif + sin + kef + he + sin + ye = 40 + 1 + 60 + 20 + 5 + 60 + 10 = 196

Cengiz Han’ın Maskesi = 90 + 671 + 196 = 957

 1. NASLI ŞÖHRET ÇEHRESİ / 24 Kasım

Naslı: Nun + sad + lâm + ye = 50 + 90 + 30 + 10 = 180

Şöhret: Şın + he + re + te = 300 + 5 + 200 + 400 = 905

Çehresi: Cim + he + re + he + sin + ye = 3 + 5 + 200 + 5 + 60 + 10 = 283

Naslı Şöhret Çehresi = 180 + 905 + 283 = 1368

 1. HAŞMETLİ İŞ YAPAN / 25 Kasım

Haşmetli: Ha + şın + mim + te + lâm + ye = 8 + 300 + 40 + 400 + 30 + 10 = 788

İş: Elif + ye + şın = 1 + 10 + 300 = 311

Yapan: Ye + elif + be + nun = 10 + 1 + 2 + 50 = 63

Haşmetli İş Yapan = 788 + 311 + 63 = 1162

 1. HER YERDE BULUNAN / 26 Kasım

Her = 205

Yerde: Ye + re + dal + he = 10 + 200 + 4 + 5 = 219

Bulunan: Be + vav + lâm + vav + nun + elif + nun = 2 + 6 + 30 + 6 + 50 + 1 + 50 = 145

Her Yerde Bulunan = 205 + 219 + 145 = 569

 1. NADİR YELKENCİ SERDAR / 27 Kasım

Nadir: Nun + elif + dal + re = 50 + 1 + 4 + 200 = 255

Yelkenci: Ye + lâm + kef + nun + cim + ye = 10 + 30 + 20 + 50 + 3 + 10 = 123

Serdar = 465

Nadir Yelkenci Serdar = 255 + 123 + 465 = 843

 1. KAYIP PARA ÇANTASI / 28 Kasım

Kayıp: Gayn + ye + be = 1000 + 10 + 2 = 1012

Kayıp: Kaf + (elif) + ye + be = 100 + (1) + 10 + 2 = 112, 113

Para: Be + elif + re + elif = 2 + 1 + 200 + 1 = 204

Çantası: Çim + elif + nun + tı + he + sin + ye = 3 + 1 + 50 + 9 + 5 + 60 + 10 = 138

Kayıp Para Çantası = (112, 113, 1012) + 204 + 138 = 454, 455, 1354

 1. BİR GÜL NİHÂL / 29 Kasım

Bir = 202

Gül: Kef + lâm = 20 + 30 = 50

Nihâl: Nun + he + elif + lâm = 50 + 5 + 1 + 30 = 86

Bir Gül Nihâl = 202 + 50 + 86 = 338

 1. ERZİN CAN FİGÜRLERİ / 30 Kasım

Erzin: Elif + re + ze + nun = 1 + 200 + 7 + 50 = 258

Can: Cim + elif + nun = 3 + 1 + 50 = 54

Figürleri: Fe + ye + kef + vav + re + lâm + re + ye = 80 + 10 + 20 + 6 + 200 + 30 + 200 + 10 = 556

Erzin Can Figürleri = 258 + 54 + 556 = 868

 1. BİR KABİR ZİYARETİ / 1 Aralık

Bir = 202

Kabir: Kaf + re + be = 100 + 200 + 2 = 302

Kabir: Kef + elif + be + re = 20 + 1 + 2 + 200 = 223

Ziyareti: Ze + ye + elif + re + te + ye = 7 + 10 + 1 + 200 + 400 + 10 = 628

Bir Kabir Ziyareti = 202 + (223, 302) + 628 = 1053, 1132

 1. KUSTO MÜHÜR SAHİBİ / 2 Aralık

Kusto = 175, 181

Mühür: Mim + he + re = 40 + 5 + 200 = 245

Sahibi: Sad + elif + ha + be + ye = 90 + 1 + 8 + 2 + 10 = 111

Kusto Mühür Sahibi = (175, 181) + 245 + 111 = 531, 537

 1. SAHİR SUDÎ FAZIL / 3 Aralık

Sahir: 266, 269, 861

Sudî: Sin + vav + dal + ye = 60 + 6 + 4 + 10 = 80

Sudî: Sad + dal + ye = 90 + 4 + 10 = 104

Fazıl = 911

Sahir Sudî Fazıl = (266, 269, 861) + (80, 104) + 911 = 1257, 1260, 1281, 1284, 1852, 1876

 1. DÂİ ÜÇ IŞIK / 4 Aralık

Dâi: Dal + elif + ayn + ye = 4 + 1 + 70 + 10 = 85

Üç: Elif + vav + cim = 1 + 6 + 3 = 10

Işık = 421

Dâi Üç Işık = 85 + 10 + 421 = 516

 1. GÖMME DOLAPLAR BOMBOŞ / 5 Aralık

Gömme: Kef + vav + mim + he = 20 + 6 + 40 + 40 + 5 = 111

Dolaplar: Dal + vav + lâmelif + be + lâm + re = 4 + 6 + 30 + 2 + 30 + 200 = 272

Bomboş: Be + vav + mim + be + vav + şın = 2 + 6 + 40 + 2 + 6 + 300 = 356

Gömme Dolaplar Bomboş = 111 + 272 + 356 = 739

 1. KEMALET − DİN CEM / 6 Aralık

Kemalet-Din: Kef + mim + elif + lâm + te + Dal + ye + nun = 20 + 40 + 1 + 30 + 400 + 4 + 10 + 50 = 555

Cem: Cim + mim = 3 + 40 = 43

Kemalet-Din Cem = 555 + 43 = 598

 1. YILDIZIM SAG-I TAKÎR / 7 Aralık

Yıldızım: Ye + ye + lâm + dal + ye + ze + mim = 10 + 10 + 30 + 4 + 10 + 7 + 40 = 111

Sag-ı Takîr: Sad + gayn (kaf) + te + elif + kaf + ye + re = 90 + 1000 (100) + 400 + 1 + 100 + 10 + 200 = 901, 1801

Yıldızım Sag-ı Takîr = 111 + (901, 1801) = 1012, 1912

 1. MAVİ İBRA HÎM / 8 Aralık

Mavi = 57

İbra: Elif + be + re + elif = 1 + 2 + 200 + 1 = 204

Hîm: Ha + ye + mim = 8 + 10 + 40 = 58

Mavi İbra Hîm = 57 + 204 + 58 = 319

 1. TERCÜMAN YÜCE EMİN / 9 Aralık

Tercüman: Te + re + cim + mim + elif + nun = 400 + 200 + 3 + 40 + 1 + 50 = 694

Yüce: Ye + vav + cim + he = 10 + 6 + 3 + 5 = 24

Emin = 101

Tercüman Yüce Emin = 694 + 24 + 101 = 819

 1. KAŞ KEMİĞİ BİLMECE / 10 Aralık

Kaş: Kaf + elif + şın = 100 + 1 + 300 = 401

Kemiği: Kef + mim + ye + kef + ye = 20 + 40 + 10 + 20 + 10 = 100

Bilmece: Be + ye + lâm + mim + cim + he = 2 + 10 + 30 + 40 + 3 + 5 = 90

Kaş Kemiği Bilmece = 401 + 100 + 90 = 591

 1. NESLİ HAN HAKÎM / 11 Aralık

Nesli: Nun + sin + lâm = 50 + 60 + 30 + (10) = 140

Nesli: Nun + se + lâm = 50 + 500 + 30 = 580

Han: Hı + elif + nun = 600 + 1 + 50 = 651

Hakîm: Ha + kef + ye + mim = 8 + 20 + 10 + 40 = 78

Nesli Han Hakîm = (140, 580) + 651 + 78 = 869, 1309

 1. «BÜTÜN GENÇLİĞE TALİBİM!» / 12 Aralık

Bütün = 464

Gençliğe: Kef + nun + cim + lâm + kef + he = 20 + 50 + 3 + 30 + 20 + 5 = 128

Talibim: Tı + elif + lâm + be + mim = 9 + 1 + 30 + 2 + 40 = 82

Bütün Gençliğe Talibim = 464 + 128 + 82 = 674

 1. MÜRİDİN YÜKSELİŞİ / 13 Aralık

Müridin: Mim + re + (ye) + dal + kef = 40 + 200 + (10) + 4 + 20 = 264, 274

Yükselişi: Ye + vav + kef + sin + lâm + ye + şın + ye = 10 + 6 + 20 + 60 + 30 + 10 + 300 + 10 = 446

Müridin Yükselişi = (264, 274) + 446 = 710, 720

 1. SERDAR AZİZ NİMET / 14 Aralık

Serdar = 465

Aziz: Ayn + ze + ye + ze = 70 + 7 + 10 + 7 = 94

Nimet = 560

Serdar Aziz Nimet = 465 + 94 + 560 = 1119

 1. SUDA UZAYAN MÂNÂ / 15 Aralık

Suda: Sad + vav + dal + he = 90 + 6 + 4 + 5 = 105

Uzayan: Elif + vav + ze + elif + ye + nun = 1 + 6 + 7 + 1 + 10 + 50 = 75

Mânâ: Mim + ayn + nun + elif = 40 + 70 + 1 + 50 = 161

Suda Uzayan Mânâ = 105 + 75 + 161 = 341

 1. MİSÂL HAYRİ FAZIL / 16 Aralık

Misâl: Mim + se + elif + lâm = 40 + 500 + 1 + 30 = 571

Hayri: Hı + ye + re + (ye) = 600 + 10 + 200 + (10) = 810, 820

Hayri: Ha + ye + re + (ye) = 8 + 10 + 200 + (10) = 218, 228

Fazıl = 911

Misâl Hayri Fazıl = 571 + (218, 228, 810, 820) + 911 = 1700, 1710, 2292, 2302

 1. “HİÇ DEĞİŞME BÖYLE KAL!” / 17 Aralık

Hiç: Ha + ye + cim = 8 + 10 + 3 = 21

Değişme: Dal + kef + ye + şın + mim + he = 4 + 20 + 10 + 300 + 40 + 5 = 379

Böyle: Be + vav + ye + lâm + he = 2 + 6 + 10 + 30 + 5 = 53

Kal: Kaf + elif + lâm = 100 + 1 + 30 = 131

Hiç Değişme Böyle Kal = 21 + 379 + 53 + 131 = 584

 1. “RUHUNDA NİZÂM ŞİİRİ!” / 18 Aralık

Ruhunda: Re + vav + ha + nun + dal + he = 200 + 6 + 8 + 50 + 4 + 5 = 273

Nizâm: Nun + zı + elif + mim = 50 + 900 + 1 + 40 = 991

Şiiri: Şın + ayn + re + ye = 300 + 70 + 200 + 10 = 580

Ruhunda Nizâm Şiiri = 273 + 991 + 580 = 1844

 1. GAİB HİL’ÂTI TALİH / 19 Aralık

Gaib: Gayn + elif + (hemze) + be = 1000 + 1 + (1) + 2 = 1003, 1004

Hil’âtı: Hı + lâm + ayn + te = 600 + 30 + 70 + 400 + 10 = 1110

Talih: Tı + elif + lâm + ha = 9 + 1 + 30 + 8 = 48

Gaib Hil’âtı Talih = (1003, 1004) + 1110 + 48 = 2161, 2162

 1. PERVAZ ÜSTÜNDE AYNA / 20 Aralık

Pervaz: Pe + re + vav + elif + ze = 2 + 200 + 6 + 1 + 7 = 216

Üstünde: Elif + vav + sin + te + vav + nun + dal + he = 1 + 6 + 60 + 400 + 6 + 50 + 4 + 5 = 532

Ayna: Elif + ye + nun + he = 1 + 10 + 50 + 5 = 66

Pervaz Üstünde Ayna = 216 + 532 + 66 = 814

 1. AZİZ KAPTAN ARİF / 21 Aralık

Aziz = 94

Kaptan = 163

Arif: Ayn + elif + re + fe = 70 + 1 + 200 + 80 = 351

Aziz Kaptan Arif = 94 + 163 + 351 = 608

 1. NEVZÂT SU VÂRİ HAYÂL / 22 Aralık

Nevzât: Nun + vav + ze + elif + dal (te) = 50 + 6 + 7 + 1 + (4) 400 = 68, 464

Su = 96

Vâri: Vav + elif + re + ye = 6 + 1 + 200 + 10 = 217

Hayâl: Hı + ye + elif + lâm = 600 + 10 + 1 + 30 = 641

Nevzât Su Vâri Hayâl = (68, 464) + 96 + 217 + 641 = 1022, 1418

 1. NİSBETLERİN KIVAMI / 23 Aralık

Nisbetlerin: Nun + sin + be + te + lâm + re + kef = 50 + 60 + 2 + 400 + 30 + 200 + 20 = 762

Kıvamı: Kaf + vav + elif + mim + ye = 100 + 6 + 1 + 40 + 10 = 157

Nisbetlerin Kıvamı = 762 + 157 = 919

 1. RAHMET REMZİDİR ÇINAR / 24 Aralık

Rahmet: Re + ha + mim + te = 200 + 8 + 40 + 400 = 648

Remzidir: Re + mim + ze + dal + re = 200 + 40 + 7 + 4 + 200 = 451

Çınar: Cim + nun + elif + re = 3 + 50 + 1 + 200 = 254

Rahmet Remzidir Çınar = 648 + 451 + 254 = 1353

 1. ANAHTAR ÇEKİRDEK HECE / 25 Aralık

Anahtar: Elif + nun + elif + ha + te + elif + re = 1 + 50 + 1 + 8 + 400 + 1 + 200 = 661

Çekirdek: Cim + kef + ye + re + dal + kef = 3 + 20 + 10 + 200 + 4 + 20 = 257

Hece = 13

Anahtar Çekirdek Hece = 661 + 257 + 13 = 931

 1. RAİSE SULTAN BARRİER / 26 Aralık

Raise: Re + elif + elif + sin + he = 200 + 1 + 1 + 60 + 5 = 267

Sultan = 150

Barrier: Be + elif + re + ye + elif + re = 2 + 1 + 200 + 10 + 1 + 200 = 414

Raise Sultan Barrier = 267 + 150 + 414 = 831

 1. AKREP ZİYÂDE YAKIN / 27 Aralık

Akrep = 372

Ziyâde: Ze + ye + elif + dal + he = 7 + 10 + 1 + 4 + 5 = 27

Yakın: Ye + (elif) + kaf + ye + nun = 10 + (1) + 100 + 10 + 50 = 170, 171

Akrep Ziyâde Yakın = 372 + 27 + (170, 171) = 569, 570

 1. NECDET KIVAMIN AYNI / 28 Aralık

Necdet: Nun + cim + dal + te = 50 + 3 + 4 + 400 = 457

Kıvamın: Kaf + vav + elif + mim + kef = 100 + 6 + 1 + 40 + 20 = 167

Aynı: Ayn + ye + nun + ye = 70 + 10 + 50 + 10 = 140

Necdet Kıvamın Aynı = 457 + 167 + 140 = 764

 1. NADÎDE SARP DAĞ / 29 Aralık

Nadîde: Nun + elif + dal + ye + dal + he = 50 + 1 + 4 + 10 + 4 + 5 = 74

Sarp: Sad + elif + re + be = 90 + 1 + 200 + 2 = 293

Dağ: Dal + elif + gayn = 4 + 1 + 1000 = 1005

Dağ: Tı + elif + gayn = 9 + 1 + 1000 = 1010

Nadîde Sarp Dağ = 74 + 293 + (1005, 1010) = 1372, 1377

 1. IŞIKLI EL DESTANI / 30 Aralık

Işıklı: Elif + ye + şın + ye + kaf + lâm + ye = 1 + 10 + 300 + 10 + 100 + 30 + 10 = 461

El = 31

Destanı: Dal + sin + te + elif + nun + ye = 4 + 60 + 400 + 1 + 50 + 10 = 525

Işıklı El Destanı = 461 + 31 + 525 = 1017

 1. SEYYİD MUSTAFA NUR / 31 Aralık

Seyyid: Sin + ye + dal = 60 + 10 + 4 = 74

Mustafa: Mim + sad + tı + fe + ye = 40 + 90 + 9 + 80 + 10 = 229

Nur: Nun + vav + re = 50 + 6 + 200 = 256

Seyyid Mustafa Nur = 74 + 229 + 256 = 559

 1. KIRMIZI KAPAKLI DEFTER / 1 Ocak

Kırmızı: Kaf + re + mim + ze + ye = 100 + 200 + 40 + 7 + 10 = 357

Kırmızı: Kaf + ye + re + mim + ye + ze + ye = 100 + 10 + 200 + 40 + 10 + 7 + 10 = 377

Kapaklı: Kaf + (elif) + be + elif + kaf + lâm + ye = 100 + (1) + 2 + 1 + 100 + 30 + 10 = 242, 243

Defter: Dal + fe + te + re = 4 + 80 + 400 + 200 = 684

Kırmızı Kapaklı Defter = (357, 377) + (242, 243) + 684 = 1283, 1284, 1303, 1304

 1. “SİN İKİ KİŞİ DEMEK” / 2 Ocak

Sin: Sin + (elif) + nun = 60 + (1) + 50 = 110, 111, (Sin Ebced değeri 60 olan harf)

İki: Elif + ye + kef + ye = 1 + 10 + 20 + 10 = 41

Kişi: Kef + (ye) + şın + ye = 20 + (10) + 300 + 10 = 330, 340

Demek: Dal + mim + kef = 4 + 40 + 20 = 64

Sin İki Kişi Demek = (60, 110, 111) + 41 + (330, 340) + 64 = 495, 505, 545, 546, 555, 556

 1. DENİZ ASKERİ MİRZA / 3 Ocak

Deniz: Dal + kef + (ye) + ze = 4 + 20 + (10) + 7 = 31, 41

Askeri: Ayn + sin + kef + re + ye = 70 + 60 + 20 + 200 + 10 = 360

Mirza: Mim + (ye) + re + ze + elif = 40 + (10) + 200 + 7 + 1 = 248, 258

Deniz Askeri Mirza = (31, 41) + 360 + (248, 258) = 639, 649, 659

 1. SERSERİ KALDIRIMLAR / 4 Ocak

Serseri: Sin + re + sin + re + ye = 60 + 200 + 60 + 200 + 10 = 530

Kaldırımlar: Kaf + lâm + dal + ye + re + ye + mim + lâm + re = 100 + 30 + 4 + 10 + 200 + 10 + 40 + 30 + 200 = 624

Serseri Kaldırımlar = 530 + 624 = 1154

 1. TİLKİ GİBİ KURNAZ BEN / 5 Ocak

Tilki: Te + ye + lâm + kef + ye = 400 + 10 + 30 + 20 + 10 = 470

Tilki: Te + lâm + kef + ye = 400 + 30 + 20 + 10 = 460

Tilki: Te + lâm + kef + vav = 400 + 30 + 20 + 6 = 456

Gibi: Kef + be + ye = 20 + 2 + 10 = 32

Kurnaz: Kaf + vav + re + nun + elif + ze = 100 + 6 + 200 + 50 + 1 + 7 = 364

Ben = 52

Tilki Gibi Kurnaz Ben = (456, 460, 470) + 32 + 364 + 52 = 904, 908, 918

 1. REHBER SALİH GÜLERAY / 6 Ocak

Rehber: Re + he + be + re = 200 + 5 + 2 + 200 = 407

Salih: Sad + elif + lâm + ha (he) = 90 + 1 + 30 + 8 (5) = 129, 126

Salih: Sin + elif + lâm + hı = 60 + 1 + 30 + 600 = 691

Güleray: Kef + vav + lâm + re + elif + ye = 20 + 6 + 30 + 200 + 1 + 10 = 267

Rehber Salih Güleray = 407 + (126, 129, 691) + 267 = 800, 803, 1365

 1. SADİ HALİS AHMET / 7 Ocak

Sadi = 144, 174

Halis = 98, 700, 721

Ahmet = 53

Sadi Halis Ahmet = (144, 174) + (98, 700, 721) + 53 = 295, 325, 897, 918, 927, 948

 1. MEMNUN OLUNACAK HABER / 8 Ocak

Memnun: Mim + mim + nun + vav + nun = 40 + 40 + 50 + 6 + 50 = 186

Olunacak: Elif + vav + lâm + vav + nun + elif + cim + kaf = 1 + 6 + 30 + 6 + 50 + 1 + 3 + 100 = 197

Haber = 210, 802

Memnun Olunacak Haber = 186 + 197 + (210, 802) = 593, 1185

 1. VELİ ORHAN KANIK / 9 Ocak

Veli: Vav + lâm + ye = 6 + 30 + 10 = 46

Orhan: Elif + vav + re + hı + elif + nun = 1 + 6 + 200 + 600 + 1 + 50 = 858

Kanık: Kaf + elif + nun + ye + kaf = 100 + 1 + 50 + 10 + 100 = 261

Veli Orhan Kanık = 46 + 858 + 261 = 1165

 1. RÜYA TABİR ETMEK / 10 Ocak

Rüya = 217

Tabir = 682

Etmek: Elif + te + mim + kef = 1 + 400 + 40 + 20 = 461

Rüya Tabir Etmek = 217 + 682 + 461 = 1360

 1. YOSUN YEŞİLİ KIYAM / 11 Ocak

Yosun: Ye + vav + sad + vav + nun = 10 + 6 + 90 + 6 + 50 = 162

Yeşili: Ye + şın + ye + lâm + ye = 10 + 300 + 10 + 30 + 10 = 360

Kıyam: Kaf + ye + elif + mim = 100 + 10 + 1 + 40 = 151

Yosun Yeşili Kıyam = 162 + 360 + 151 = 673

 1. FİİL CİNİ Mİ SAHİR?.. / 12 Ocak

Fiil: Fe + ayn + lâm = 80 + 70 + 30 = 180

Cini: Cim + nun + ye = 3 + 50 + 10 = 63

Mi: Mim + ye = 40 + 10 = 50

Sahir = 266, 269, 861

Fiil Cini Mi Sahir = 180 + 63 + 50 + (266, 269, 861) = 559, 562, 1154

 1. MAVİ YÜZLÜ AKTÖR / 13 Ocak

Mavi = 57

Yüzlü: Ye + vav + ze + lâm + ye = 10 + 6 + 7 + 30 + 10 = 63

Aktör: Elif + kaf + te + vav + re = 1 + 100 + 400 + 6 + 200 = 707

Mavi Yüzlü Aktör = 57 + 63 + 707 = 827

 1. KÖŞEDE ŞEYHİN YERİ / 14 Ocak

Köşede: Kef + vav + şın + he + dal + he = 20 + 6 + 300 + 5 + 4 + 5 = 340

Şeyhin: Şın + ye + hı + kef = 300 + 10 + 600 + 20 = 930

Yeri: Ye + re + ye = 10 + 200 + 10 = 220

Köşede Şeyhin Yeri = 340 + 930 + 220 = 1490

 1. İHTİLÂLİN GENÇLİK ÇAĞI / 15 Ocak

İhtilâlin: Elif + hı + te + lâmelif + lâm + kef = 1 + 600 + 400 + 30 + 30 + 20 = 1081

Gençlik: Kef + nun + cim + lâm + kef = 20 + 50 + 3 + 30 + 20 = 123

Çağı: Çim + elif + gayn + ye = 3 + 1 + 1000 + 10 = 1014

İhtilâlin Gençlik Çağı = 1081 + 123 + 1014 = 2218

 1. MÜJDE ANAHTAR LİSÂN / 16 Ocak

Müjde: Mim + je + dal + he = 40 + 7 + 4 + 5 = 56

Anahtar = 616

Lisân: Lâm + sin + elif + nun = 30 + 60 + 1 + 50 = 141

Müjde Anahtar Lisân = 56 + 616 + 141 = 813

 1. UNUTULMAMASI GEREKEN / 17 Ocak

Unutulmaması: Elif + vav + nun + vav + te + vav + lâm + mim + mim + elif + sin + ye = 1 + 6 + 50 + 6 + 400 + 6 + 30 + 40 + 40 + 1+ 60 + 10 = 650

Gereken: Kef + re + kef + nun = 20 + 200 + 20 + 50 = 290

Unutulmaması Gereken = 650 + 290 = 940

 1. TABAKTA SAVAŞ SEYRİ / 18 Ocak

Tabakta: Tı + be + (elif) + kaf + dal + he = 9 + 2 + (1) + 100 + 4 + 5 = 120, 121

Savaş: Sad + elif + vav + şın = 90 + 1 + 6 + 1 + 300 = 398

Seyri: Sin + ye + re + ye = 60 + 10 + 200 + 10 = 280

Tabakta Savaş Seyri = (120, 121) + 398 + 280 = 798, 799

 1. MERASİM SUDA RESİM / 19 Ocak

Merasim: Mim + re + elif + sin + mim = 40 + 200 + 1 + 60 + 40 = 341

Suda: Sad + vav + dal + he = 90 + 6 + 4 + 5 = 105

Resim: Re + sin + mim = 200 + 60 + 40 = 300

Merasim Suda Resim = 341 + 105 + 300 = 746

 1. SALİH MİRZABEYOĞLU / 20 Ocak

Salih Mirzabeyoğlu = 451, 1431, 1993

Salih = 126,129, 691

Mirzabeyoğlu = 322, 332, 1302, 1312

Salih Mirzabeyoğlu = 448, 451, 458, 461, 1013, 1023, 1428, 1431, 1438, 1441, 1993, 2003

 1. KUŞ KANADI ENDAM / 21 Ocak

Kuş: Kaf + vav + şın = 100 + 6 + 300 = 406

Kanadı: Kaf + (elif) + nun + elif + dal + ye = 100 + (1) + 50 + 1 + 4 + 10 = 165, 166

Endam: Elif + nun + dal + elif + mim = 1 + 50 + 4 + 1 + 40 = 96

Kuş Kanadı Endam = 406 + (165, 166) + 96 = 667, 668

 1. VELİ SÖZÜNE MERAK / 22 Ocak

Veli = 46

Sözüne: Sin + vav + ze + vav + nun + he = 60 + 6 + 7 + 6 + 50 + 5 = 134

Merak: Mim + re + elif + kaf = 40 + 200 + 1 + 100 = 341

Veli Sözüne Merak = 46 + 134 + 341 = 521

 1. TAKDİR VE TAHMİN ETMEK / 23 Ocak

Takdir: Te + kaf + de + ye + re = 400 + 100 + 4 + 10 + 200 = 714

Ve = 6

Tahmin: Te + hı + mim + ye + nun = 400 + 600 + 40 + 10 + 50 = 1100

Etmek = 461

Takdir Ve Tahmin Etmek = 714 + 6 + 1100 + 461 = 2281

 1. MARCHEL VE YÜRÜYEN EL / 24 Ocak

Marchel: Mim + elif + re + cim + ha + (elif) + lâm = 40 + 1 + 200 + 3 + 8 + 30 =282, 283

Ve = 6

Yürüyen: Ye + vav + re + vav + ye + nun = 10 + 6 + 200 + 6 + 10 + 50 = 282

El = 31

Marchel Ve Yürüyen El = (282, 283) + 6 + 282 + 31 = 601, 602

 1. İHTİLÂLCİ ÇIKIŞ / 25 Ocak

İhtilâlci: Elif + hı + te + lâmelif + lâm + cim + ye = 1 + 600 + 400 + 30 + 30 + 3 + 10 = 1074

Çıkış: Çim + ye + kaf + ye + şın = 3 + 10 + 100 + 10 + 300 = 423

İhtilâlci Çıkış = 1074 + 423 = 1497

 1. BENZERİ OLMAYAN EL / 26 Ocak

Benzeri: Be + nun + ze + re + ye = 2 + 50 + 7 + 200 + 10 = 269

Olmayan: Elif + vav + lâm + mim + elif + ye + nun = 1 + 6 + 30 + 40 + 1 + 10 + 50 = 138

El = 31

Benzeri Olmayan El = 269 + 138 + 31 = 438

 1. GENÇLİĞE HİTABE / 27 Ocak

Gençliğe: Kef + nun + cim + lâm + ye + kef + he = 20 + 50 + 3 + 30 + 10 + 20 +5 =138

Hitabe: Hı + tı + elif + be + he = 600 + 9 + 1 + 2 + 5 = 617

Gençliğe Hitabe = 138 + 617 = 755

 1. EMRETMEYE TAYİN EDEN / 28 Ocak

Emretmeye: Elif + mim + re + te + mim + ye + he = 1 + 40 + 200 + 400 + 40 + 10 + 5 = 696

Tayin: Te + ayn + ye + ye + nun = 400 + 70 + 10 + 10 + 50 = 540

Eden Elif + dal + nun = 1 + 4 + 50 = 55

Emretmeye Tayin Eden = 696 + 540 + 55 = 1291

 1. ŞAH-I NAKŞİBEND−ÇOCUK / 29 Ocak

Şah-ı Nakşibend: Şın + elif + he + nun + kaf + şın + be + nun + dal = 300 + 1 + 5 + 50 + 100 + 300 + 2 + 50 + 4 = 812

Çocuk = 118

Şah-ı Nakşibend−Çocuk = 812 + 118 = 930

 1. RASİM EFLÂTUN SAHİR / 30 Ocak

Rasim: Re + elif + sin + mim = 200 + 1 + 60 + 40 = 301

Eflâtun: Elif + fe + lâmelif + tı + vav + nun = 1 + 80 + 30 + 9 + 6 + 50 = 176

Sahir = 266, 269, 861

Rasim Eflâtun Sahir = 301 + 176 + (266, 269, 861) = 743, 746, 1338

 1. HAPİSTEN HÜRRİYETE / 31 Ocak

Hapisten: Ha + be + sin + dal + nun = 8 + 2 + 60 + 4 + 50 = 124

Hürriyete: Ha + re + ye + te + he = 8 + 200 + 10 + 400 + 5 = 623

Hapisten Hürriyete = 124 + 623 = 747

 1. “ÖĞLEDEN SONRA GÖRÜŞEMEM!” / 1 Şubat

Öğleden: Elif + vav + kef + lâm + he + dal + nun = 1 + 6 + 20 + 30 + 5 + 4 + 50 = 116

Sonra = 317

Görüşemem: Kef + vav + re + vav + şın + mim + mim = 20 + 6 + 200 + 6 + 300 + 40 + 40 = 612

Öğleden Sonra Görüşemem = 116 + 317 + 612 = 1045

 1. KUSTO SADIK EKİNCİ / 2 Şubat

Kusto = 175, 181

Sadık: Sad + elif + dal + kaf = 90 + 1 + 4 + 100 = 195

Ekinci: Elif + kef + ye + nun + cim + ye = 1 + 20 + 10 + 50 + 3 + 10 = 94

Kusto Sadık Ekinci = (175, 181) + 195 + 94 = 464, 470

 1. EL DEVAMLI GÖRÜNTÜ / 3Şubat

El = 31

Devamlı: Dal + vav + elif + mim + lâm + ye = 4 + 6 + 1 + 40 + 30 + 10 = 91

Görüntü: Kef + vav + re + vav + nun + te + vav = 20 + 6 + 200 + 6 + 50 + 400 + 6 = 688

El Devamlı Görüntü = 31 + 91 + 688 = 810

 1. HERŞEY SUDA BAŞLADI / 4 Şubat

Herşey: He + re + şın + ye = 5 + 200 + 300 + 10 = 515

Suda = 105

Başladı: Be + elif + şın + lâmelif + dal + ye = 2 + 1 + 300 + 30 + 4 + 10 = 347

Herşey Suda Başladı = 515 + 105 + 347 = 967

 1. KÜRDİSTAN’DA MER’AŞ / 5 Şubat

Kürdistan’da: Kef + (vav) + re + dal + sin + te + elif + nun + dal + he = 20 + (6) + 200 + 4 + 60 + 400 + 1 + 50 + 4 + 5 = 744, 750

Mer’aş: Mim + re + ayn + şın = 40 + 200 + 70 + 300 = 610

Kürdistan’da Mer’aş = (744, 750) + 610 = 1354, 1360

 1. BİR BÜTÜN − İKİ PARÇA / 6 Şubat

Bir = 202

Bütün = 464

İki = 41

Parça: Be + elif + re + cim + elif = 2 + 1 + 200 + 3 + 1 = 207

Bir Bütün − İki Parça = 202 + 464 + 41 + 207 = 914

 1. MUHAMMED ŞERİF FAZIL / 7 Şubat

Muhammed: Mim + ha + mim + dal = 40 + 8 + 40 + 4 = 92

Şerif: Şın + re + ye + fe = 300 + 200 + 10 + 80 = 590

Fazıl = 911

Muhammed Şerif Fazıl = 92 + 590 + 911 = 1593

 1. HIZLI VE SERİ GİDEN / 8 Şubat

Hızlı: Hı + ye + ze + lâm + ye = 600 + 10 + 7 + 30 + 10 = 657

Ve = 6

Seri: Sin + re + ye + (ayn) = 60 + 200 + 10 + (70) = 270, 340

Giden: Kef + ye + dal + nun = 20 + 10 + 4 + 50 = 84

Hızlı Ve Seri Giden = 657 + 6 + (270, 340) + 84 = 1017, 1087

 1. ZAMANDAN BELLİ DİLİM / 9 Şubat

Zamandan: Ze + mim + elif + nun + dal + nun = 7 + 40 + 1 + 50 + 4 + 50 = 152

Belli: Be + lâm + lâm + ye = 2 + 30 + 30 + 10 = 72

Dilim: Dal + ye + lâm + (ye) + mim = 4 + 10 + 30 + (10) + 40 = 84, 94

Zamandan Belli Dilim = 152 + 72 + (84, 94) = 308, 318

 1. İLÂHÎ KÖR FATURASI / 10 Şubat

İlâhî: Elif + lâm + he + ye = 1 + 30 + 5 + 10 = 46

Kör: Kef + vav + re = 20 + 6 + 200 = 226

Faturası: Fe + elif + tı (te) + vav + re + elif + sin + ye = 80 + 1 + 9 (400) + 6 + 200 + 1 + 60 + 10 = 367, 758

İlâhî Kör Faturası = 46 + 226 + (367, 758) = 639, 1030

 1. ÇOCUKTA TOPLU GERÇEK / 11Şubat

Çocukta: Cim + vav + cim + vav + kaf + dal + he = 3 + 6 + 3 + 6 + 100 + 4 + 5 = 127

Toplu: Tı + vav + be + lâm + ye = 9 + 6 + 2 + 30 + 10 = 57

Gerçek: Kef + re + cim + kef = 20 + 200 + 3 + 20 = 243

Çocukta Toplu Gerçek = 127 + 57 + 243 = 427

 1. İMÂ İLE ANLATMA / 12 Şubat

İmâ: Elif + ye + mim + elif = 1 + 10 + 40 + 1 = 52

İle: Elif + ye + lâm + he = 1 + 10 + 30 + 5 = 46

Anlatma: Elif + kef + lâmelif + te + mim + he = 1 + 20 + 30 + 400 + 40 + 5 = 496

İmâ İle Anlatma = 52 + 46 + 496 = 594

 1. “YOL ONUN VARLIK ONUN” / 13Şubat

Yol: Ye + vav + lâm = 10 + 6 + 30 = 46

Onun: Elif + vav + nun + kef = 1 + 6 + 50 + 20 = 77

Varlık: Vav + elif + re + lâm + kaf = 6 + 1 + 200 + 30 + 100 = 337

Yol Onun Varlık Onun = 46 + 77 + 337 + 77 = 537

 1. GÖK BAYRAK ÇEKİLİYOR / 14 Şubat

Gök: Kef + vav + kef = 20 + 6 + 20 = 46

Bayrak: Be + elif + ye + re + elif + kaf = 2 + 1 + 10 + 200 + 1 + 100 = 314

Çekiliyor: Çim + kef + ye + lâm + ye + ye + vav + re = 3 + 20 + 10 + 30 + 10 + 10 + 6 + 200 = 289

Gök Bayrak Çekiliyor = 46 + 314 + 289 = 649

 1. TEHLİKELİ YER VE ZAMAN / 15 Şubat

Tehlikeli: Te + he + lâm + kef + he + lâm + ye = 400 + 5 + 30 + 20 + 5 + 30 + 10 = 500

Yer = 210

Ve = 6

Zaman = 98

Tehlikeli Yer Ve Zaman = 500 + 210 + 6 + 98 = 814

 1. NİZAMEDDİN NAZİF / 16 Şubat

Nizameddin: Nun + zı + elif + mim + elif + lâm + dal + ye + nun = 50 + 900 + 1 + 40 + 1 + 30 + 4 + 10 + 50 = 1086

Nazif: Nun + zı + ye + fe = 50 + 900 + 10 + 80 = 1040

Nizameddin Nazif = 1086 + 1040 = 2126

 1. “IRAK CASUSU ÖRGÜT” / 17Şubat

Irak: Ayn + re + elif + kaf = 70 + 200 + 1 + 100 = 371

Casusu: Cim + elif + sin + vav + sin + ye = 3 + 1 + 60 + 6 + 60 + 10 = 140

Casusu: Cim + elif + se + vav + se + ye = 3 + 1 + 500 + 6 + 500 + 10 = 1020

Casusu: Cim + ayn + sin + vav + sin + ye = 3 + 70 + 60 + 6 + 60 + 10 = 209

Örgüt: Elif + vav + re + kef + vav + te = 1 + 6 + 200 + 20 + 6 + 400 = 633

Irak Casusu Örgüt = 371 + (140, 209, 1020) + 633 = 1144, 1213, 2024

 1. MUHAMMED ŞERİF FAZIL / 18 Şubat

7 Şubat: Muhammed Şerif Fazıl = 92 + 590 + 911 = 1593

 1. İSLÂM’A MUHATAP ANLAYIŞ / 19 Şubat

İslâm’a: Elif + sin + lâmelif + mim + he = 1 + 60 + 30 + 40 + 5 = 136

Muhatap: Mim + hı + elif + tı + be = 40 + 600 + 1 + 9 + 2 = 652

Anlayış: Elif + kef + lâmelif + ye + şın = 1 + 20 + 30 + 10 + 300 = 361

İslâm’a Muhatap Anlayış = 136 + 652 + 361 = 1149

 1. “AĞAÇ İÇİNDE AĞAÇ” / 20 Şubat

Ağaç: Elif + gayn + elif + cim = 1 + 1000 + 1 + 3 = 1005

İçinde: Elif + ye + cim + ye (vav) + nun + dal + he = 1 + 10 + 3 + 10 (6) + 50 + 4 + 5 = 83, 79

Ağaç İçinde Ağaç = 1005 + (79, 83) + 1005 = 2089, 2093

 1. HECE TAŞI GÖLGELER / 21 Şubat

Hece = 13

Taşı: Tı + elif + şın + ye = 9 + 1 + 300 + 10 = 320

Gölgeler: Kef + vav + lâm + kef + (elif) + lâm + (elif) + re = 20 + 6 + 30 + 20 + 1 + 30 + 1 + 200 = 308

Gölgeler: Kef + vav + lâm + kef + he + lâm + re = 20 + 6 + 30 + 20 + 5 + 30 + 200 = 311

Hece Taşı Gölgeler = 13 + 320 + (308, 311) = 641, 644

 1. MURAT KAPTAN KUSTO / 22Şubat

Murat: Mim + re + elif + dal (te) = 40 + 200 + 1 + 4 (400) = 245, 641

Kaptan = 163

Kusto = 175, 181

Murat Kaptan Kusto = (245, 641) + 163 + (175, 181) = 583, 589, 979, 985

 1. YÜRÜYEN BÜYÜK DOĞU / 23 Şubat

Yürüyen = 282

Büyük = 38, 44

Doğu: Dal + vav + gayn + vav = 4 + 6 + 1000 + 6 = 1016

Doğu: Tı + vav + gayn + vav = 9 + 6 + 1000 + 6 = 1021

Doğu: Tı + vav + gayn + ye = 9 + 6 + 1000 + 10 = 1025

Yürüyen Büyük Doğu = 282 + (38, 44) + (1016, 1021, 1025) = 1336, 1341, 1342, 1345, 1347, 1351

 1. “YAKIN DOSTLARIM CİNLER” / 24 Şubat

Yakın = 170, 171

Dostlarım: Dal + vav + sin + te + lâm + re + mim = 4 + 6 + 60 + 400 + 30 + 200 + 40 = 740

Cinler: Cim + nun + lâm + re = 3 + 50 + 30 + 200 = 283

Yakın Dostlarım Cinler = (170, 171) + 740 + 283 = 1193, 1194

 1. “BALIK KARNINDA HESAP” / 25Şubat

Balık = 143

Karnında: Kaf + elif + re + nun + ye + nun + dal + he = 100 + 1 + 200 + 50 + 10 + 50 + 4 + 5 = 420

Hesap: Ha + sin + elif + be = 8 + 60 + 1 + 2 = 71

Balık Karnında Hesap = 143 + 420 + 71 = 634

 1. KUSTO TİLKİ TACİR / 26 Şubat

Kusto = 175, 181

Tilki = 456, 460, 470

Tacir: Te + elif + cim + re = 400 + 1 + 3 + 200 = 604

Kusto Tilki Tacir = (175, 181) + (456, 460, 470) + 604 = 1235, 1239, 1241, 1245, 1249, 1255

 1. HAYAT KURTARAN NEVZAT / 27Şubat

Hayat: Ha + ye + elif + te = 8 + 10 + 1 + 400 = 419

Hayat: Ha + ye + elif + tı = 8 + 10 + 1 + 9 = 28

Kurtaran: Kaf + vav + re + te + elif + re + elif + nun = 100 + 6 + 200 + 400 + 1 + 200 + 1+ 50 = 958

Nevzat: Nun + ve + ze + elif + dal (te) = 50 + 6 + 7 + 1 + 4 (400) = 68, 464

Hayat Kurtaran Nevzat = (28, 419) + 958 + (68, 464) = 1054, 1445, 1450, 1841

 1. 28 ŞUBAT 82 / 28 Şubat

Şubat: Şın + be + elif + te = 300 + 2 + 1 + 400 = 703

28 Şubat 82 = 28 + 703 + 82 = 813

 1. CANÎ DAHİ KUSTO / 1 Mart

Canî: Cim + elif + nun + ye = 3 + 1 + 50 + 10 = 64

Dahi: Dal + elif + he + ye = 4 + 1 + 5 + 10 = 20

Kusto = 175, 181

Canî Dahi Kusto = 64 + 20 + (175, 181) = 259, 265

 1. LİDYA ALÂMETİ TİLKİ / 2 Mart

Lidya: Lâm + ye + dal + ye + elif = 30 + 10 + 4 + 10 + 1 = 55

Alâmeti: Ayn + lâmelif + mim + te + ye = 70 + 30 + 40 + 400 + 10 = 550

Tilki = 456, 460, 470

Lidya Alâmeti Tilki = 55 + 550 + (456, 460, 470) = 1061, 1065, 1075

 1. UFUK İLE HAFİYE / 3 Mart

Ufuk = 181

İle = 46

Hafiye = 695, 696

Ufuk İle Hafiye = 181 + 46 + (695, 696) = 922, 923

 1. SÜVARÎ NAZİF KUSTO / 4 Mart

Süvarî: Sin + vav + elif + re + ye = 60 + 6 + 1 + 200 + 10 = 277

Nazif = 1040

Kusto = 175, 181

Süvarî Nazif Kusto = 277 + 1040 + (175, 181) = 1492, 1498

 1. TÂCİR ENES AHMET / 5 Mart

Tâcir = 604

Enes: Elif + nun + sin = 1 + 50 + 60 = 111

Ahmet = 53

Tâcir Enes Ahmet = 604 + 111 + 53 = 768

 1. ABDÜLHAKÎM SADÎ GÜL / 6 Mart

Abdülhakîm: Ayn + be + dal + (elif) + lâm + ha + kef + ye + mim = 70 + 2 + 4 + 1 + 30 + 8 + 20 + 10 + 40 = 184, 185

Sadî = 144, 174

Gül = 50

Abdülhakîm Sadî Gül = (184, 185) + (144, 174) + 50 = 378, 379, 408, 409

 1. HAYRAN HAYREDDİN MİRZÂ / 7 Mart

Hayran: Ha + ye + re + elif + nun = 8 + 10 + 200 + 1 + 50 = 269

Hayreddin: Hı + ye + re + elif + lâm + dal + ye + nun = 600 + 10 + 200 + 1 + 30 + 4 + 10 + 50 = 905

Mirzâ: Mim + (ye) + re + ze + elif = 40 + (10) + 200 + 7 + 1 = 248, 258

Hayran Hayreddin Mirzâ = 269 + 905 + (248, 258) = 1422, 1432

 1. BÜYÜK DOĞU’DA SİN / 8 Mart

Büyük = 38, 44

Doğu’da: Dal + vav + gayn + vav + dal + he = 4 + 6 + 1000 + 6 + 4 + 5 = 1025

Doğu’da: Tı + vav + gayn + vav + dal + he = 9 + 6 + 1000 + 6 + 4 + 5 = 1030

Doğu’da: Tı + vav + gayn + ye + dal + he = 9 + 6 + 1000 + 10 + 4 + 5 = 1034

Sin = 60, 110, 111

Büyük Doğu’da Sin = (38, 44) + (1025, 1030, 1034) + (60, 110, 111) = 1123, 1129, 1132, 1135, 1138, 1173, 1174, 1179, 1180, 1182, 1183, 1185, 1186, 1188, 1189

 1. ATEŞ EDEN İKİ ÇOCUK / 9 Mart

Ateş: Elif + te + şın = 1 + 400 + 300 = 701

Eden = 55

İki = 41

Çocuk = 118

Ateş Eden İki Çocuk = 701 + 55 + 41 + 118 = 915

 1. NÂCÎ HAŞMETLİ SULTAN / 10 Mart

Nâcî: Nun + elif + cim + ye = 50 + 1 + 3 + 10 = 64

Haşmetli = 788

Sultan = 150

Nâcî Haşmetli Sultan = 64 + 788 + 150 = 1002

 1. NAS GÜLÜ TİLKİ / 11 Mart

Nas: Nun + elif + sin = 50 + 1 + 60 = 111

Nas: Nun + ayn + sin = 50 + 70 + 60 = 180

Nas: Nun + elif + se = 50 + 1 + 500 = 551

Gülü: Kef + lâm + ye = 20 + 30 + 10 = 60

Tilki = 456, 460, 470

Nas Gülü Tilki = (111, 180, 551) + 60 + (456, 460, 470) = 627, 631, 641, 696, 700, 710, 1067, 1071, 1081

 1. “KENDİMİ BULUYORUM” / 12 Mart

Kendimi: Kef + nun + dal + ye + mim + ye = 20 + 50 + 4 + 10 + 40 + 10 = 134

Buluyorum: Be + vav + lâm + vav + ye + vav + re + mim = 2 + 6 + 30 + 6 + 10 + 6 + 200 + 40 = 300

Kendimi Buluyorum = 134 + 300 = 434

 1. SEYYAL TİLKİ NÂS / 13 Mart

Seyyal: Sin + ye + elif + lâm = 60 + 10 + 1 + 30 = 101

Tilki = 456, 460, 470

Nâs = 111, 180, 551

Seyyal Tilki Nâs = 101 + (456, 460, 470) + (111, 180, 551) = 668, 672, 682, 737, 741, 751, 1108, 1112, 1122

 1. SİLÂHLI ZEKİ SERDAR / 14 Mart

Silâhlı: Sin + lâmelif + ha + lâm + ye = 60 + 30 + 8 + 30 + 10 = 138

Zeki: Ze + kef + ye =7 + 20 + 10 = 37

Zeki: Zal + kef + ye = 700 + 20 + 10 = 730

Serdar = 465

Silâhlı Zeki Serdar = 138 + (37, 730) + 465 = 640, 1333

 1. SİLÂHLI ZEKİ KAPTAN / 15 Mart

Silâhlı = 138

Zeki = 37, 730

Kaptan = 163

Silâhlı Zeki Kaptan = 138 + (37, 730) + 163 = 338, 1031

 1. “DALGALAR ÇİÇEKLENİR” / 16 Mart

Dalgalar: Dal + elif + lâm + gayn + elif + lâm + re = 4 + 1 + 30 + 1000 + 1 + 30 + 200 = 1266

Çiçeklenir: Çim + (ye) + çim + kef + lâm + nun + re = 3 + (10) + 3 + 20 + 30 + 50 + 200 = 306, 316

Dalgalar Çiçeklenir = 1266 + (306, 316) = 1572, 1582

 1. İBDA HALK−TİLKİ DEVİR / 17 Mart

İbda: Elif + be + dal + elif = 1 + 2 + 4 + 1 = 8

İbda: Elif + be + dal + ayn = 1 + 2 + 4 + 70 = 77

İbda: Elif + be + dat + elif + ayn = 1 + 2 + 800 + 1 + 70 = 874

Halk: Hı + lâm + kaf = 600 + 30 + 100 = 730

Halk: Ha + lâm + kaf = 8 + 30 + 100 = 138

Tilki = 456, 460, 470

Devir: Dal + vav + re = 4 + 6 + 200 = 210

İbda Halk−Tilki Devir = (8, 77, 874) + (138, 730) + (456, 460, 470) + 210 = 812, 816, 826, 881, 885, 895, 1404, 1408, 1418, 1473, 1477, 1487, 1678, 1682, 1692, 2270, 2274, 2284

 1. KUSTO FETİH MÜJDESİ / 18 Mart

Kusto = 175, 181

Fetih: Fe + te + ha = 80 + 400 + 8 = 488

Müjdesi: Mim + je + dal + he + sin + ye = 40 + 7 + 4 + 5 + 60 + 10 = 126

Kusto Fetih Müjdesi = (175, 181) + 488 + 126 = 789, 795

 1. TEHLİKELİ BİR ADAM / 19 Mart

Tehlikeli = 500

Bir = 202

Adam: Elif + dal + elif + mim = 1 + 4 + 1 + 40 = 46

Tehlikeli Bir Adam = 500 + 202 + 46 = 748

 1. “SENİN YATAĞIN ÇEKİRDEK DOLU” / 20 Mart

Senin: Sin + nun + kef = 60 + 50 + 20 = 130

Yatağın: Ye + elif + te + elif + kaf + kef = 10 + 1 + 400 + 1 + 100 + 20 = 532

Çekirdek: Çim + kef + ye + re + dal + kef = 3 + 20 + 10 + 200 + 4 + 20 = 257

Dolu: Dal (tı) + vav + lâm + vav = 4 (10) + 6 + 30 + 6 = 46, 52

Senin Yatağın Çekirdek Dolu = 130 + 532 + 257 + (46, 52) = 965, 971

 1. AĞZI GÜL KOKAN KAPTAN / 21 Mart

Ağzı: Elif + gayn + ze + ye = 1 + 1000 + 7 + 10 = 1018

Gül = 50

Kokan: Kaf + vav + kaf + elif + nun = 100 + 6 + 100 + 1 + 50 = 257

Kaptan = 163

Ağzı Gül Kokan Kaptan = 1018 + 50 + 257 + 163 = 1488

 1. “LEVHALAR DEVAM EDECEK” / 22 Mart

Levhalar: Lâm + vav + ha + he + lâm + re = 30 + 6 + 8 + 5 + 30 + 200 = 279

Devam: Dal + vav + elif + mim = 4 + 6 + 1 + 40 = 51

Edecek: Elif + dal + cim + kef = 1 + 4 + 3 + 20 = 28

Levhalar Devam Edecek = 279 + 51 + 28 = 358

 1. “BALIK KARNINDA HESAP” / 23 Mart

25 Şubat: Balık Karnında Hesap = 143 + 420 + 71 = 634

 1. MÜBDİ AHMET SALİH / 24 Mart

Mübdi: Mim + be + dal + ayn = 40 + 2 + 4 + 70 = 116

Mübdi: Mim + be + dal + ye = 40 + 2 + 4 + 10 = 56

Ahmet = 53

Salih = 126, 129, 691

Mübdi Ahmet Salih = (56, 116) + 53 + (126, 129, 691) = 235, 238, 295, 298, 800, 860

 1. AYNI DÖŞEKTE YATANLAR / 25 Mart

Aynı = 140

Döşekte = 339

Yatanlar: Ye + elif + te + elif + nun + lâm + re = 10 + 1 + 400 + 1 + 50 + 30 + 200 = 692

Aynı Döşekte Yatanlar = 140 + 339 + 692 = 1171

 1. SALİH EMİN UMMAN / 26 Mart

Salih = 126, 129, 691

Emin = 101

Umman: Ayn + mim + elif + nun = 70 + 40 + 1 + 50 = 161

Salih Emin Umman = (126, 129, 691) + 101 + 161 = 388, 391, 953

 1. LEYLÂ KARANLIK GECE / 27 Mart

Leylâ: Lâm + ye + lâmelif = 30 + 10 + 30 = 70

Karanlık: Kaf + elif + re + elif + kef + lâm + kaf = 100 + 1 + 200 + 1 + 20 + 30 + 100 = 452

Gece: Kef + ye + cim + he = 20 + 10 + 3 + 5 = 38

Leylâ Karanlık Gece = 70 + 452 + 38 = 560

 1. “KUSTO ALMAN CASUSU” / 28 Mart

Kusto = 175, 181

Alman: Elif + lâm + mim + elif + nun = 1 + 30 + 40 + 1 + 50 = 122

Casusu = 140, 209, 1020

Kusto Alman Casusu = (175, 181) + 122 + (140, 209, 1020) = 437, 443, 506, 512, 1317, 1323

 1. TİLKİ İNİNDE CUMHUR / 29 Mart

Tilki = 456, 460, 470

İninde: Elif + ye + nun + ye + nun + dal + he = 1 + 10 + 50 + 10 + 50 + 4 + 5 = 130

Cumhur: Cim + mim + he + vav + re = 3 + 40 + 5 + 6 + 200 = 254

Tilki İninde Cumhur = (456, 460, 470) + 130 + 254 = 840, 844, 854

 1. YOL SAATİ ESER / 30 Mart

Yol = 46

Saati: Sin + elif + ayn + te + ye = 60 + 1 + 70 + 400 + 10 = 541

Eser = 261, 701

Yol Saati Eser = 46 + 541 + (261, 701) = 848, 1288

 1. “GÖZÜMÜ YUMDUKÇA GÖRDÜĞÜM NAKIŞ” / 31 Mart

Gözümü: Kef + vav + ze + vav + mim + ye = 20 + 6 + 7 + 6 + 40 + 10 = 89

Yumdukça: Ye + vav + mim + dal + vav + kaf + çim + he = 10 + 6 + 40 + 4 + 6 + 100 + 3 + 5 = 174

Gördüğüm: Kef + vav + re + dal + vav + kef + mim = 20 + 6 + 200 + 4 + 6 + 20 + 40 = 296

Nakış: Nun + kaf + şın = 50 + 100 + 300 = 450

Gözümü Yumdukça Gördüğüm Nakış = 89 + 174 + 296 + 450 = 1009

 1. İRŞAD KUTBU MAKAMI / 1 Nisan

İrşad: Elif + re + şın + elif + dal = 1 + 200 + 300 + 1 + 4 = 506

Kutbu: Kaf + tı + be + ye = 100 + 9 + 2 + 10 = 121

Makamı: Mim + kaf + elif + mim + ye = 40 + 100 + 1 + 40 + 10 = 191

İrşad Kutbu Makamı = 506 + 121 + 191 = 818

 1. KAPTAN ÖC ALAN TİLKİ / 2 Nisan

Kaptan = 163

Öc: Elif + vav + cim = 1 + 6 + 3 = 10

Alan: Elif + lâmelif + nun = 1 + 30 + 50 = 81

Tilki = 456, 460, 470

Kaptan Öc Alan Tilki = 163 + 10 + 81 + (456, 460, 470) = 710, 714, 724

 1. HAYATI DÜŞÜNMEYLE GEÇEN / 3 Nisan

Hayatı: Ha + ye + elif + te + ye = 8 + 10 + 1 + 400 + 10 = 429

Düşünmeyle: Dal + vav + şın + vav + nun + mim + he + ye + lâm + he = 4 + 6 + 300 + 6 + 50 + 40 + 5 + 10 + 30 + 5 = 456

Geçen: Kef + çim + nun = 20 + 3 + 50 = 73

Hayatı Düşünmeyle Geçen = 429 + 456 + 73 = 958

 1. AŞK EŞK EŞKA / 4 Nisan

Aşk: Ayn + şın + kaf = 70 + 300 + 100 = 470

Eşk: Elif + şın + kef = 1 + 300 + 20 = 321

Eşka: Elif + şın + kaf + ye = 1 + 300 + 100 + 10 = 411

Aşk Eşk Eşka = 470 + 321 + 411 = 1202

 1. KUSTO FİLİSTİN ELÇİSİ / 5 Nisan

Kusto = 175, 181

Filistin: Fe + lâm + sin + tı + ye + nun = 80 + 30 + 60 + 9 + 10 + 50 = 239

Elçisi: Elif + lâm + çim + ye + sin + ye = 1 + 30 + 3 + 10 + 60 + 10 = 114

Kusto Filistin Elçisi = (175, 181) + 239 + 114 = 528, 534

 1. ÇÖLE İNEN NUR / 6 Nisan

Çöle: Çim + vav + lâm + he = 3 + 6 + 30 + 5 = 44

İnen: Elif + ye + nun + nun = 1 + 10 + 50 + 50 = 111

Nur: Nun + vav + re = 50 + 6 + 200 = 256

Çöle İnen Nur = 44 + 111 + 256 = 411

 1. NECİP SALİH İKİZLER / 7 Nisan

Necip = 65

Salih = 126, 129, 691

İkizler: Elif + ye + kef + ye + ze + lâm + re = 1 + 10 + 20 + 10 + 7 + 30 + 200 = 278

Necip Salih İkizler = 65 + (126, 129, 691) + 278 = 469, 472, 1034

 1. ŞİİR İDRAKI İ-BD-A / 8 Nisan

Şiir = Şın + ayn + re = 300 + 70 + 200 = 570

İdrakı: Elif + dal + re + elif + kef + ye = 1 + 4 + 200 + 1 + 20 + 10 = 236

İ-bd-a: Elif + be + dal + elif = 1 + 2 + 4 + 1 = 8

İbda = 8, 77, 874

Şiir İdrakı İ-bd-a = 570 + 236 + (8, 77, 874) = 814, 883, 1680

 1. “AKREP NOKTA NOKTA…” / 9 Nisan

Akrep = 372

Nokta = 164

Akrep Nokta Nokta = 372 + 164 + 164 = 700

 1. “BEN” CASUS KAPTAN / 10 Nisan

Ben = 52

Casus = 140, 209, 1020

Kaptan = 163

Ben Casus Kaptan = 52 + (140, 209, 1020) + 163 = 355, 424, 1235

 1. ADALI TİLKİ SAMİ / 11 Nisan

Adalı: Elif + dal + elif + lâm + ye = 1 + 4 + 1 + 30 + 10 = 46

Tilki = 456, 460, 470

Sami: Sin + elif + mim + ye = 60 + 1 + 40 + 10 = 111

Sami: Sad + elif + mim + ye = 90 + 1 + 40 + 10 = 141

Sami: Sin + elif + mim + ayn = 60 + 1 + 40 + 70 = 171

Adalı Tilki Sami = 46 + (456, 460, 470) + (111, 141, 171) = 613, 617, 627, 643, 647, 657, 673, 677, 687

 1. ABD−ÜL HAKÎM KOLTUĞU / 12 Nisan

Abd-ül Hakîm: Ayn + be + dal + (elif) + lâm + ha + kef + ye + mim = 70 + 2 + 4 + (1) + 30 + 8 + 20 + 10 + 40 = 184, 185

Koltuğu: Kaf + vav + lâm + te + vav + kaf + ye = 100 + 6 + 30 + 400 + 6 + 100 + 10 = 652

Abd-ül Hakîm Koltuğu = (184, 185) + 652 = 836, 837

 1. ORMANDA CASUS ELİ / 13 Nisan

Ormanda: Elif + vav + re + mim + elif + nun + dal + he = 1 + 6 + 200 + 40 + 1 + 50 + 4 + 5 = 307

Casus = 140, 209, 1020

Eli: Elif + lâm + ye = 1 + 30 + 10 = 41

Ormanda Casus Eli = 307 + (140, 209, 1020) + 41 = 488, 557, 1368

 1. CİMA CEM CİM / 14 Nisan

Cima: Cim + mim + elif + ayn = 3 + 40 + 1 + 70 = 114

Cem: Cim + mim = 3 + 40 = 43

Cem: Cim + mim + ayn = 3 + 40 + 70 = 113

Cim: Ebced değeri 3.

Cim: Cim + ye + mim = 3 + 10 + 40 = 53

Cima Cem Cim = 114 + (43, 113) + (3, 53) = 160, 210, 230, 280

 1. KATİL KİM BİLİR KİM / 15 Nisan

Katil: Kaf + elif + te + lâm = 100 + 1 + 400 + 30 = 531

Kim: Kef + ye + mim = 20 + 10 + 40 = 70

Bilir: Be + ye + lâm + ye + re = 2 + 10 + 30 + 10 + 200 = 252

Katil Kim Bilir Kim = 531 + 70 + 252 + 70 = 923

 1. SAHİR ZEKİ METİN / 16 Nisan

Sahir = 266, 269, 861

Zeki = 37, 730

Metin: Mim + te + ye + nun = 40 + 400 + 10 + 50 = 500

Sahir Zeki Metin =(266, 269, 861) + (37, 730) + 500 = 803, 806, 1398, 1496, 1499, 2091

 1. “OKURLAR FERMANINI İMANIN” / 17 Nisan

Okurlar: Elif + vav + kaf + vav + re + lâm + re = 1 + 6 + 100 + 6 + 200 + 30 + 200 = 543

Fermanını: Fe + re + mim + elif + nun + ye + nun + ye = 80 + 200 + 40 + 1 + 50 + 10 + 50 + 10 = 441

İmanın: Elif + ye + mim + elif + nun + kef = = 1 + 10 + 40 + 1 + 50 + 20 = 122

Okurlar Fermanını İmanın = 543 + 441 + 122 = 1106

 1. PERDELER CANDIR − CANLAR PERDE / 18 Nisan

Perdeler: Pe + re + dal + he + lâm + re = 2 + 200 + 4 + 5 + 30 + 200 = 441

Candır: Cim + elif + nun + dal + re = 3 + 1 + 50 + 4 + 200 = 258

Canlar: Cim + elif + nun + lâm + re = 3 + 1 + 50 + 30 + 200 = 284

Perde = 211

Perdeler Candır – Canlar Perde = 441 + 258 + 284 + 211 = 1194

 1. YENİ DEVİRDE BEN / 19 Nisan

Yeni: Ye + nun + ye = 10 + 50 + 10 = 70

Devirde: Dal + vav + re + dal + he = 4 + 6 + 200 + 4 + 5 = 219

Ben = 52

Yeni Devirde Ben = 70 + 219 + 52 = 341

 1. “OKU–HÜKMET–TAKDİR ET” / 20 Nisan

Oku: Elif + vav + kaf + vav = 1 + 6 + 100 + 6 = 113

Hükmet: Ha + kef + mim + te = 8 + 20 + 40 + 400 = 468

Takdir Et: Te + kaf + dal + ye + re + elif + te = 400 + 100 + 4 + 10 + 200 + 1 + 400 = 1115

Oku–Hükmet–Takdir Et = 113 + 468 + 1115 = 1696

 1. “ŞEHİT Mİ NE OLURSUN!” / 21 Nisan

Şehit: Şın + he + ye + dal = 300 + 5 + 10 + 4 = 319

Mi: Mim + ye = 40 + 10 = 50

Ne: Nun + he = 50 + 5 = 55

Olursun: Elif + vav + lâm + vav + re + sin + kef = 1 + 6 + 30 + 6 + 200 + 60 + 20 = 323

Şehit Mi Ne Olursun = 319 + 50 + 55 + 323 = 747

 1. “RÜYALARIN İZİNDE” / 22 Nisan

Rüyaların: Re + vav + ye + elif + lâm + re + kef = 200 + 6 + 10 + 1 + 30 + 200 + 20 = 467

İzinde: Elif + ye + ze + nun + dal + he = 1 + 10 + 7 + 50 + 4 + 5 = 77

Rüyaların İzinde = 467 + 77 = 544

 1. “TÂBİRLERİN PEŞİNDE” / 23 Nisan

Tâbirlerin: Te + ayn + be + ye + re + lâm + re + kef = 400 + 70 + 2 + 10 + 200 + 30 + 200 + 20 =932 Peşinde: Pe + şın + ye + nun + dal + he = 2 + 300 + 10 + 50 + 4 + 5 = 371

Tâbirlerin Peşinde = 932 + 371 = 1303

 1. HALİFE FÂLİH KUSTO / 24 Nisan

Halife: Hı + lâm + ye + fe + he = 600 + 30 + 10 + 80 + 5 = 725

Halife: Hı + lâm + fe + he = 600 + 30 + 80 + 5 = 715

Halife: Hı + elif + lâm + fe + he = 600 + 1 + 30 + 80 + 5 = 716

Halife: Ha + lâm + fe + he = 8 + 30 + 80 + 5 = 123

Fâlih: Fe + elif + lâm + ha = 80 + 1 + 30 + 8 = 119

Kusto = 175, 181

Halife Fâlih Kusto = (123, 715, 716, 725) + 119 + (175, 181) = 417, 423, 1009, 1010, 1015, 1016, 1019, 1025

 1. DUAYI İCRADA ARA! / 25 Nisan

Duayı: Dal + ayn + elif + ye + ye = 4 + 70 + 1 + 10 + 10 = 95

İcrada: Elif + cim + re + elif + dal + he = 1 + 3 + 200 + 1 + 4 + 5 = 214

Ara: Elif + re + elif = 1 + 200 + 1 = 202

Duayı İcrada Ara = 95 + 214 + 202 = 511

 1. “ONLAR BANA, BEN SANA!” / 26 Nisan

Onlar: Elif + vav + nun + lâm + re = 1 + 6 + 50 + 30 + 200 = 287

Bana: Be + kef + elif = 2 + 20 + 1 = 23

Ben = 52

Sana: Sin + kef + elif = 60 + 20 + 1 = 81

Onlar Bana Ben Sana = 287 + 23 + 52 + 81 = 443

 1. “12 SIĞIR YAVRUSU” / 27 Nisan

Sığır: Sad + ye + gayn + ye + re = 90 + 10 + 1000 + 10 + 200 = 1310

Yavrusu: Ye + elif + vav + re + vav (ye) + sin + ye = 10 + 1 + 6 + 200 + 6 (10) + 60 + 10 = 293, 297

12 Sığır Yavrusu = 12 + 1310 + (293, 297) = 1615, 1619

 1. SUADÎ NECİP İZZET / 28 Nisan

Suadî: Sin + ayn + elif + dal + ye = 60 + 70 + 1 + 4 + 10 = 145

Necip = 65

İzzet: Ayn + ze + te = 70 + 7 + 400 = 477

Suadî Necip İzzet = 145 + 65 + 477 = 687

 1. SALİH AZİZ DEMİRCİ / 29 Nisan

Salih = 126, 129, 691

Aziz = 94

Demirci: Dal + mim + ye + re + cim + ye = 4 + 40 + 10 + 200 + 3 + 10 = 267

Salih Aziz Demirci = (126, 129, 691) + 94 + 267 = 487, 490, 1052

 1. CASUS ENES DUYMAZ / 30 Nisan

Casus = 140, 209, 1020

Enes = 111

Duymaz: Dal + vav + ye + mim + ze = 4 + 6 + 10 + 40 + 7 = 67

Casus Enes Duymaz = (140, 209, 1020) + 111 + 67 = 318, 387, 1198

 1. “İSTANBUL’A EŞKİYA İNDİ!” / 1 Mayıs

İstanbul’a: Elif + sin + te + elif + nun + be + vav + lâm + he = 1 + 60 + 400 + 1 + 50 + 2 + 6 + 30 + 5 = 555

Eşkiya: Elif + şın + kaf + ye + elif = 1 + 300 + 100 + 10 + 1 = 412

İndi: Elif + ye + nun + dal + ye = 1 + 10 + 50 + 4 + 10 = 75

İstanbul’a Eşkiya İndi = 555 + 412 + 75 = 1042

 1. BATAN GÜNEŞTE LEYLÂ / 2 Mayıs

Batan: Be + elif + te + elif + nun = 2 + 1 + 400 + 1 + 50 = 454

Güneşte: Kef + vav + nun + şın + dal + he = 20 + 6 + 50 + 300 + 4 + 5 = 385

Leylâ = 70

Batan Güneşte Leylâ = 454 + 385 + 70 = 909

 1. “NURU KALBİNDEN KOVAYLA ÇEK!” / 3 Mayıs

Nuru: Nun + vav + re + ye = 50 + 6 + 200 + 10 = 266

Kalbinden: Kaf + lâm + be + nun + dal + nun = 100 + 30 + 2 + 50 + 4 + 50 = 236

Kovayla: Kaf + vav + vav + elif + ye + lâm + he = 100 + 6 + 6 + 1 + 10 + 30 + 5 = 158

Çek: Çim + kef = 3 + 20 = 23

Nuru Kalbinden Kovayla Çek = 266 + 236 + 158 + 23 = 683

 1. SAMİ EMİN NAZIR / 4 Mayıs

Sami = 111, 141, 171

Emin = 101

Nazır = 1151, 1156

Sami Emin Nazır = (111, 141, 171) + 101 + (1151, 1156) = 1363, 1368, 1393, 1398, 1423, 1428

 1. İBDA SELÂMINA DAİR / 5 Mayıs

İbda = 8, 77, 874

Selâmına: Sin + lâmelif + mim + nun + he = 60 + 30 + 40 + 50 + 5 = 185

Dair: Dal + elif + hemze + re = 4 + 1 + 1 + 200 = 206

İbda Selâmına Dair = (8, 77, 874) + 185 + 206 = 399, 468, 1265

 1. “SANAT ALLAH’I ARAMAK!” / 6 Mayıs

Sanat: Sad + nun + ayn + te = 90 + 50 + 70 + 400 = 610

Allah’ı: Elif + lâm + lâm + he + ye = 1 + 30 + 60 + 5 + 10 = 76

Aramak: Elif + re + elif + mim + kaf = 1 + 200 + 1 + 40 + 100 = 342

Sanat Allah’ı Aramak = 610 + 76 + 342 = 1028

 1. KUSTO YÜRÜYEN ASÂ / 7 Mayıs

Kusto = 175, 182

Yürüyen = 282

Asâ: Ayn + sin + elif = 70 + 60 + 1 = 131

Asa: Ayn + sad + elif + hemze = 70 + 90 + 1 + 1 = 162

Asa: Ayn + sin + ye = 70 + 60 + 10 = 140

Asa: Elif + sin + elif = 1 + 60 + 1 = 62

Kusto Yürüyen Asâ = (175, 181) + 282 + (62, 131, 140, 162) = 519, 525, 588, 594, 597, 603, 619, 625

 1. YOL GÖSTEREN TİLKİ / 8 Mayıs

Yol = 46

Gösteren: Kef + vav + sin + te + re nun = 20 + 6 + 60 + 400 + 200 + 50 = 736

Tilki = 456, 460, 470

Yol Gösteren Tilki = 46 + 736 + (456, 460, 470) = 1238, 1242, 1252

 1. DOĞDUĞUM GÜN / 9 Mayıs

Doğduğum: Dal + vav + gayn + dal + ye (vav) + gayn + mim = 4 + 6 + 1000 + 4 + 10 (6) + 1000 + 40 = 2060, 2064

Gün: Kef + vav + nun = 20 + 6 + 50 = 76

Doğduğum Gün = (2060, 2064) + 76 = 2136, 2140

 1. NEFSİ MÜBAREK BAHTSIZ / 10 Mayıs

Nefsi: Nun + fe + sin = 50 + 80 + 60 = 190

Nefsi: Nun + fe + se = 50 + 80 + 500 = 630

Mübarek: Mim + be + elif + re + kef = 40 + 2 + 1 + 200 + 20 = 263

Bahtsız: Be + hı + te + sin + ze = 2 + 600 + 400 + 60 + 7 = 1069

Bahtsız: Be + ha + te + sin + ze = 2 + 8 + 400 + 60 + 7 = 477

Nefsi Mübarek Bahtsız = (190, 630) + 263 + ( (1069, 477) = 930, 1522, 1370, 1962

 1. TAYYAR ALTI (6) KULAÇ / 11 Mayıs

Tayyar: Tı + ye + elif + re = 9 + 10 + 1 + 200 = 220

Tayyar: Te + ye + elif + re = 400 + 10 + 1 + 200 = 611

Altı: Elif + lâm + te + ye = 1 + 30 + 400 + 10 = 441

Kulaç: Kaf + vav + lâmelif + cim = 100 + 6 + 30 + 3 = 139

Tayyar Altı (6) Kulaç = (220, 611) + 441 + (6) + 139 = 800, 806, 1191, 1197

 1. “ŞEHİT OLDUĞUM GÜN!” / 12 Mayıs

Şehit = 319

Olduğum: Elif + vav + lâm + dal + ye + gayn + mim = 1 + 6 + 30 + 4 + 10 + 1000 + 40 = 1091

Gün = 76

Şehit Olduğum Gün = 319 + 1091 + 76 = 1486

 1. SUAT YILDIZ SERDAR / 13 Mayıs

Suat: Sin + ayn + elif + te (dal) = 60 + 70 + 1 + 400 (4) = 531, 135

Yıldız = 71

Serdar = 465

Suat Yıldız Serdar = (135, 531) + 71 + 465 = 671, 1067

 1. KABİRDEN GELEN SELÂM / 14 Mayıs

Kabirden: Kef + elif + be + re + dal + nun = 20 + 1 + 2 + 200 + 4 + 50 = 277

Kabirden: Kaf + be + re + dal + nun = 100 + 2 + 200 + 4 + 50 = 356

Gelen = Kef + lâm + nun = 20 + 30 + 50 = 100

Selâm = 130

Kabirden Gelen Selâm = (277, 356) + 100 + 130 = 507, 586

 1. YERYÜZÜ TAŞ BEŞİK / 15 Mayıs

Yeryüzü: Ye + re + ye + vav + ze + ye = 10 + 200 + 10 + 6 + 7 + 10 = 243

Taş = 310

Beşik: Be + şın + ye + kef = 2 + 300 + 10 + 20 = 332

Yeryüzü Taş Beşik = 243 + 310 + 332 = 885

 1. MEYDAN OKUYAN KİŞİ / 16 Mayıs

Meydan: Mim + ye + dal + elif + nun = 40 + 10 + 4 + 1 + 50 = 105

Okuyan: Elif + vav + kaf + vav + ye + elif + nun = 1 + 6 + 100 + 6 + 10 + 1 + 50 = 174

Kişi: Kef + (ye) + şın + ye = 20 + (10) + 300 + 10 = 330, 340

Meydan Okuyan Kişi = 105 + 174 + (330, 340) = 609, 619

 1. LİSÂNDA VAHDET SIRRI / 17 Mayıs

Lisânda: Lâm + sin + elif + nun + dal + he = 30 + 60 + 1 + 50 + 4 + 5 = 150

Vahdet: Vav + ha + dal + te = 6 + 8 + 4 + 400 = 418

Sırrı = 270

Lisânda Vahdet Sırrı = 150 + 418 + 270 = 838

 1. “HİKEMİYÂT” VE ÜSTADIM / 18 Mayıs

Hikemiyât: Ha + kef + mim + ye + elif + te = 8 + 20 + 40 + 10 + 1 + 400 = 479

Ve = 6

Üstadım: Elif + sin + te + elif + dal + mim = 1 + 60 + 400 + 1 + 4 + 40 = 506

Hikemiyât Ve Üstadım = 479 + 6 + 506 = 991

 1. ORHAN ŞAHİN KAYA / 19 Mayıs

Orhan: Elif + vav + re + hı + elif + nun = 1 + 6 + 200 + 600 + 1 + 50 = 858

Şahin: Şın + elif + he + ye + nun = 300 + 1 + 5 + 10 + 50 = 366

Kaya = 112

Orhan Şahin Kaya = 858 + 366 + 112 = 1336

 1. “MÜSLÜMAN SÜRÜNMEZ” / 20 Mayıs

Müslüman: Mim + sin + lâm + mim + elif + nun = 40 + 60 + 30 + 40 + 1 + 50 = 221

Sürünmez: Sin + vav + re + vav + nun + mim + ze = 60 + 6 + 200 + 6 + 50 + 40 + 7 = 369

Müslüman Sürünmez = 221 + 369 = 590

 1. “BU ASRIN SAHİBİSİNİZ!” / 21 Mayıs

Bu: Be + vav = 2 + 6 = 8

Asrın: Ayn + sad + re + kef = 70 + 90 + 200 + 20 = 380

Sahibisiniz: Sad + elif + ha + be + ye + sin + kef + ze = 90 + 1 + 8 + 2 + 10 + 60 + 20 + 7 = 198

Bu Asrın Sahibisiniz = 8 + 380 + 198 = 586

 1. HÂLİS GÜL BERKÎ / 22 Mayıs

Hâlis = 98, 700, 721

Gül = 50

Berkî: Be + re + kef + ye = 2 + 200 + 20 + 10 = 232

Hâlis Gül Berkî = (98, 700, 721) + 50 + 232 = 380, 982, 1003

 1. SON NEFES DENİZ GİBİ / 23 Mayıs

Son = 116

Nefes: Nun + fe + sin = 50 + 80 + 60 = 190

Nefes: Nun + fe + se = 50 + 80 + 500 = 630

Deniz = 31, 41

Gibi = 32

Son Nefes Deniz Gibi = 116 + (190, 630) + (31, 41) + 32 = 369, 379, 809, 819

 1. KUŞ GAGASI VE DUDAK / 24 Mayıs

Kuş = 406

Gagası: Gayn + elif + gayn + elif + sin + ye = 1000 + 1 + 1000 + 1 + 60 + 10 = 2072

Ve = 6

Dudak: Dal + vav + dal + elif + kaf = 4 + 6 + 4 + 1 + 100 = 115

Kuş Gagası Ve Dudak = 406 + 2072 + 6 + 115 = 2599

 1. O AKSİYON ADAMIYDI / 25 Mayıs

O = 7

Aksiyon: Elif + kaf + sin + ye + vav + nun = 1 + 100 + 60 + 10 + 6 + 50 = 227

Adamıydı: Elif + dal + elif + mim + ye + dal + ye = 1 + 4 + 1 + 40 + 10 + 4 + 10 = 70

O Aksiyon Adamıydı = 7 + 227 + 70 = 304

 1. YERYÜZÜNÜN GÖLGESİ / 26 Mayıs

Yeryüzünün: Ye + re + ye + vav + ze + ye + nun + kef = 10 + 200 + 10 + 6 + 7 + 10 + 50 + 20 = 313

Gölgesi: Kef + vav + lâm + kef + he + sin + ye = 20 + 6 + 30 + 20 + 5 + 60 + 10 = 151

Yeryüzünün Gölgesi = 313 + 151 = 464

 1. MİLLİ NİZÂM TALİMİ / 27 Mayıs

Milli: Mim + lâm + ye = 40 + 30 + 10 = 80

Nizâm = 991

Talimi: Te + ayn + lâm + ye + mim + ye = 400 + 70 + 30 + 10 + 40 + 10 = 560

Milli Nizâm Talimi = 80 + 991 + 560 = 1631

 1. TİCARETİM NASIL MI?.. / 28 Mayıs

Ticaretim: Te + cim + elif + re + te + mim = 400 + 3 + 1 + 200 + 400 + 40 = 1044

Nasıl mı: Nun + (elif) + sad + lâm + mim + ye = 50 + (1) + 90 + 30 + 40 + 10 = 220, 221

Ticaretim Nasıl Mı = 1044 + (220, 221) = 1264, 1265

 1. GÖK GÖZLÜ HAKAN / 29 Mayıs

Gök = 46

Gözlü: Kef + vav + ze + lâm + ye = 20 + 6 + 7 + 30 + 10 = 73

Hakan: Hı + elif + kaf + elif + nun = 600 + 1 + 100 + 1 + 50 = 752

Gök Gözlü Hakan = 46 + 73 + 752 = 871

 1. “HEM AYNIYIM HEM GAYRI” / 30 Mayıs

Hem: He + mim = 5 + 40 = 45

Aynıyım: Ayn + ye + nun + ye + ye + mim = 70 + 10 + 50 + 10 + 10 + 40 = 190

Gayrı: gayn + ye + re + (ye) = 1000 + 10 + 200 + (10) = 1210, 1220

Hem Aynıyım Hem Gayrı = 45 + 190 + 45 + (1210, 1220) = 1490, 1500

 1. YÜCE HALİS VAVÎ / 31 Mayıs

Yüce: Ye + vav + cim + he = 10 + 6 + 3 + 5 = 24

Halis = 98, 700, 721

Vavî: Vav + elif + vav + ye = 6 + 1 + 6 + 10 = 23

Yüce Halis Vavî = 24 + (98, 700, 721) + 23 = 145, 747, 768

 1. YÜRÜYEN MÜJDE ELİ / 1 Haziran

Yürüyen = 282

Müjde = 56

Eli: Elif + lâm + ye = 1 + 30 + 10 = 41

Yürüyen Müjde Eli = 282 + 56 + 41 = 379

 1. “AYDINLIK SAVAŞÇILARI” / 2 Haziran

Aydınlık: Elif + ye + dal + ye + nun + lâm + kaf = 1 + 10 + 4 + 10 + 50 + 30 + 100 = 205

Savaşçıları: Sad + elif + vav + elif + şın + cim + ye + lâm + re + ye = 90 + 1 + 6 + 1 + 300 + 3 + 10 + 30 + 200 + 10 = 651

Aydınlık Savaşçıları = 205 + 651 = 856

 1. CASUS HARP GEMİSİ / 3 Haziran

Casus = 140, 209, 1020

Harp: Ha + re + be = 8 + 200 + 2 = 210

Gemisi: Kef + mim + ye + sin + ye = 20 + 40 + 10 + 60 + 10 = 140

Casus Harp Gemisi = (140, 209, 1020) + 210 + 140 = 490, 559, 1370

 1. HATTAB OĞLU ÖMER / 4 Haziran

Hattab: Ha + tı + elif + be = 8 + 9 + 1 + 2 = 20

Oğlu: Elif + vav + gayn (kef) + lâm + ye = 1 + 6 + 1000 (20) + 30 + 10 = 1047, 67

Ömer: Ayn + mim + re = 70 + 40 + 200 = 310

Hattab Oğlu Ömer = 20 + (67, 1047) + 310 = 397, 1377

 1. “DELİ MİDİR ŞÂİR?” / 5 Haziran

Deli: 44

Midir: Mim + ye + dal + re = 40 + 10 + 4 + 200 = 254

Şâir = 571

Deli Midir Şâir = 44 + 254 + 571 = 869

 1. “NOKTAYI GÖRDÜNÜZ MÜ?” / 6 Haziran

Noktayı: Nun + kaf + tı + he + ye + ye = 50 + 100 + 9 + 5 + 10 + 10 = 184

Gördünüz: Kef + vav + re + dal + vav + kef + ze = 20 + 6 + 200 + 4 + 6 + 20 + 7 = 263

Mü: Mim + ye = 40 + 10 = 50

Noktayı Gördünüz Mü = 184 + 263 + 50 = 497

 1. İSTİKBAL GAZÂDADIR! / 7 Haziran

İstikbal = 594

Gazâdadır: Gayn + ze + elif + dal + he + dal + re = 1000 + 7 + 1 + 4 + 5 + 4 + 200 = 1221

İstikbal Gazâdadır = 594 + 1221 = 1815

 1. DÜMDÂR KILIÇ KUSTO / 8 Haziran

Dümdâr: Dal + mim + dal + elif + re = 4 + 40 + 4 + 1 + 200 = 249

Kılıç: Kaf + (ye) + lâm + ye + çim = 100 + (10) + 30 + 10 + 3 = 143, 153

Kusto = 175, 181

Dümdâr Kılıç Kusto = 249 + (143, 153) + (175, 181) = 567, 573, 577, 583

 1. “SELÂM SANA HAŞMETLİ AZAP!” / 9 Haziran

Selâm = 130

Sana = 81

Haşmetli = 788

Azap: Ayn + zal + elif + be = 70 + 700 + 1 + 2 = 773

Selâm Sana Haşmetli Azap = 130 + 81 + 788 + 773 = 1772

 1. BÜZÜRG; DÖRT–İKİ AĞAÇ; İKİ ŞÂHİT / 10 Haziran

Büzürg: Be + ze + re + kef = 2 + 7 + 200 + 20 = 229

Dört: Dal + vav + re + te = 4 + 6 + 200 + 400 = 610

İki = 41

Ağaç = 1005

Şâhit: Şın + elif + he + dal =300 + 1 + 5 + 4 = 310

Büzürg; Dört – İki Ağaç: İki Şâhit = 229 + 610 + 41 + 1005 + 41 + 310 = 2236

 1. KUSTO ÇANAKKALEDE / 11 Haziran

Kusto = 175, 181

Çanakkalede: Çim + nun + elif + kaf + kaf + lâm + ayn + he + dal + he = 3 + 50 + 1 + 100 + 100 + 30 + 70 + 5 + 4 + 5 = 368

Kusto Çanakkalede = (175, 181) + 368 = 543, 549

 1. ÜSTADIMLA DÖRT YOLDA / 12 Haziran

Üstadımla: Elif + sin + te + elif + dal + mim + lâm + he = 1 + 60 + 400 + 1 + 4 + 40 + 30 + 5 = 541

Dört = 610

Yolda: Ye + vav + lâm + dal + he = 10 + 6 + 30 + 4 + 5 = 55

Üstadımla Dört Yolda = 541 + 610 + 55 = 1206

 1. NASREDDİN HOCA’NIN HİMMETİ / 13 Haziran

Nasreddin: Nun + sad + re + (elif + lâm) + dal + ye + nun = 50 + 90 + 200 + (1 + 30) + 4 + 10 + 50 = 404, 435

Hoca’nın: Hı + vav + elif + cim + he + nun + kef = 600 + 6 + 1 + 3 + 5 + 50 + 20 = 685

Himmeti: He + mim + te + ye = 5 + 40 + 400 + 10 = 455

Nasreddin Hoca’nın Himmeti = (404, 435) + 685 + 455 = 1544, 1575

 1. DERYA KARACA AHMED / 14 Haziran

Derya: Dal + re + ye + elif = 4 + 200 + 10 + 1 = 215

Karaca: Kaf + (elif) + re + elif + cim + he = 100 + (1) + 200 + 1 + 3 + 5 = 309, 310

Ahmed = 53

Derya Karaca Ahmed = 215 + (309, 310) + 53 = 577, 578

 1. “SANA DELİ DİYORLAR!” / 15 Haziran

Sana = 81

Deli = 44

Diyorlar: Dal + ye + vav + re + lâm + re = 4 + 10 + 6 + 200 + 30 + 200 = 450

Sana Deli Diyorlar = 81 + 44 + 450 = 575

 1. EFENDİMİN KAŞLARI / 16 Haziran

Efendimin: Elif + fe + nun + dal + ye + mim + kef = 1 + 80 + 50 + 4 + 10 + 40 + 20 = 205

Kaşları: Kaf + elif + şın + lâm + re + ye = 100 + 1 + 300 + 30 + 200 + 10 = 641

Efendimin Kaşları = 205 + 641 = 846

 1. “EN BÜYÜK AKTÖR SENSİN!” / 17 Haziran

En: Elif + nun = 1 + 50 = 51

Büyük = 38, 44

Aktör = 707

Sensin: Sin + nun + sin + kef = 60 + 50 + 60 + 20 = 190

En Büyük Aktör Sensin = 51 + (38, 44) + 707 + 190 = 986, 992

 1. NAMI (M) DİĞER DERVİŞ MUHAMMED / 18 Haziran

Namı (m): Nun + elif + mim + (mim) = 50 + 1 + 40 + (40) = 91, 131

Diğer: Dal + ye + kef + re = 4 + 10 + 20 + 200 = 234

Derviş: Dal + re + vav + ye + şın = 4 + 200 + 6 + 10 + 300 = 520

Muhammed = 92

Namı (m) Diğer Derviş Muhammed = (91, 131) + 234 + 520 + 92 = 937, 977

 1. “MEYVE DEVŞİRME MEVSİMİ” / 19 Haziran

Meyve: Mim + ye + vav + he = 40 + 10 + 6 + 5 = 61

Devşirme: Dal + vav + şın + ye + re + mim + he = 4 + 6 + 300 + 10 + 200 + 40 + 5 = 565

Mevsimi: Mim + vav + sin + mim + ye = 40 + 6 + 60 + 40 + 10 = 156

Meyve Devşirme Mevsimi = 61 + 565 + 156 = 782

 1. “YAŞASIN GÖLGELER!” / 20 Haziran

Yaşasın: Ye + elif + şın + elif + sin + kef = 10 + 1 + 300 + 1 + 60 + 20 = 392

Gölgeler = 308, 311

Yaşasın Gölgeler = 392 + (308, 311) = 700, 703

 1. MUCİZE CASUS / 21 Haziran

Mucize: Mim + ayn + cim + ze + he = 40 + 70 + 3 + 7 + 5 = 125

Casus = 140, 209, 1020

Mucize Casus = 125 + (140, 209, 1020) = 265, 334, 1145

 1. MUHABBET KUŞU / 22 Haziran

Muhabbet: mim + ha + be + te = 40 + 8 + 2 + 400 = 450

Kuşu: Kaf + vav + şın + ye = 100 + 6 + 310 = 416

Muhabbet Kuşu = 450 + 416 = 866

 1. “HÜKÜM KESİLMİŞ GELDİN!” / 23 Haziran

Hüküm: Ha + kef + mim = 8 + 20 + 40 = 68

Kesilmiş: Kef + sin + ye + lâm + mim + şın = 20 + 60 + 10 + 30 + 40 + 300 = 460

Geldin: Kef + lâm + dal + kef = 20 + 30 + 4 + 20 = 74

Hüküm Kesilmiş Geldin = 68 + 460 + 74 = 602

 1. AVN–İ ŞERİAT / 24 Haziran

Avn-i: Ayn + vav + nun = 70 + 6 + 50 = 126

Şeriat: Şın + re + ye + ayn + te = 300 + 200 + 10 + 70 + 400 = 980

Avn-i Şeriat = 126 + 980 = 1106

 1. CİNLERLE BAŞBAŞA / 25 Haziran

Cinlerle: Cim + nun + lâm + re + lâm + he = 3 + 50 + 30 + 200 + 30 + 5 = 318

Başbaşa: Be + elif + şın + be + elif + şın + he = 2 + 1 + 300 + 2 + 1 + 300 + 5 = 611

Cinlerle Başbaşa = 318 + 611 = 929

 1. SİN–MOĞOL–JAPON / 26 Haziran

Sin = 60, 110, 111

Moğol: Mim + gayn + vav + lâm = 40 + 1000 + 6 + 30 = 1076

Japon: Je + (elif) + pe + vav + nun = 7 + (1) + 2 + 6 + 50 = 65, 66

Sin–Moğol–Japon = (60, 110, 111) + 1076 + (65, 66) = 1201, 1202, 1251, 1252, 1253

 1. MİRZABEYOĞLU TABUTTA / 27 Haziran

Mirzabeyoğlu = 322, 332, 1302, 1312

Tabutta: Te + elif + be + vav + te + dal + he = 400 + 1 + 2 + 6 + 400 + 4 + 5 = 818

Mirzabeyoğlu Tabutta = (322, 332, 1302, 1312) + 818 = 1140, 1150, 2120, 2130

 1. “20 YIL BERABER” / 28 Haziran

20: Bist: Be + ye + sin + te = 2 + 10 + 60 + 400 = 472

Yıl: Ye + ye + lâm = 10 + 10 + 30 = 50

Beraber: Be + re + elif + be + re = 2 + 200 + 1 + 2 + 200 = 405

20 Yıl Beraber = (20, 472) + 50 + 405 = 475, 927

 1. ŞEYH ŞAMİL / 29 Haziran

Şeyh: Şın + ye + hı = 300 + 10 + 600 = 910

Şamil: Şın + elif + mim + lâm = 300 + 1 + 40 + 30 = 371

Şeyh Şamil = 910 + 371 = 1281

 1. CIA DA UYANDI!.. / 30 Haziran

Cia Da: Cim + elif + elif + Dal + he = 3 + 1 + 1 + 4 + 5 = 14

Uyandı: Elif + vav + ye + elif + nun + dal + ye = 1 + 6 + 10 + 1 + 50 + 4 + 10 = 82

Cia Da Uyandı = 14 + 82 = 96

 1. “NESLİHAN’I DA ANLAT!” / 1Temmuz

Neslihan’ı Da: Nun + sin + lâm + hı + elif + nun + ye + dal + he = 50 + 60 + 30 + 600 + 1 + 50 + 10 + 4 + 5 = 810

Anlat: Elif + kef + lâmelif + te = 1 + 20 + 30 + 400 = 451

Neslihan’ı Da Anlat = 810 + 451 = 1261

 1. “RESİM RED KÖKÜNDENDİR!”/ 2 Temmuz

Resim = 300

Red: Re + dal = 200 + 4 = 204

Kökündendir: Kef + vav + kef + nun + dal + nun + dal + re = 20 + 6 + 20 + 50 + 4 + 50 + 4 + 200 = 354

Resim Red Kökündendir = 300 + 204 + 354 = 858

 1. “BEN. HAZIR. OL…” / 3 Temmuz

Ben = 52

Hazır: Ha + elif + dat + re = 8 + 1 + 800 + 200 = 1009

Ol: Elif + vav + lâm = 1 + 6 + 30 = 37

Ben Hazır Ol = 52 + 1009 + 37 = 1098

 1. MUZİP BİR KEDİ!.. / 4 Temmuz

Muzip: Mim + ayn + zal + be = 40 + 70 + 700 + 2 = 812

Bir = 202

Kedi = 34

Muzip Bir Kedi = 812 + 202 + 34 = 1048

 1. SU: IŞIK, ZİYÂ, NUR / 5 Temmuz

Su = 96

Işık = 421

Ziyâ: Dat + ye + elif = 800 + 10 + 1 = 811

Ziyâ: Dat + ye + elif + ayn = 800 + 10 + 1 + 70 = 881

Nur = 256

Su Işık Ziyâ Nur = 96 + 421 + (811, 881) + 256 = 1584, 1654

 1. “SENİN SİLÂH TAŞIMAN LÂZIM!” / 6 Temmuz

Senin: Sin + nun + kef = 60 + 50 + 20 = 130

Silâh: Sin + lâmelif + ha = 60 + 30 + 8 = 98

Taşıman: Te + elif + şın + ye + mim + kef = 400 + 1 + 300 + 10 + 40 + 20 = 771

Lâzım: Lamelif + ze + mim = 30 + 7 + 40 = 77

Senin Silâh Taşıman Lâzım = 130 + 98 + 771 + 77 = 1076

 1. KUSTO CUMHUR BABASI / 7 Temmuz

Kusto = 175, 181

Cumhur: Cim + mim + he + vav + re = 3 + 40 + 5 + 6 + 200 = 254

Babası: Be + elif + be + elif + sin + ye = 2 + 1 + 2 + 1 + 60 + 10 = 76

Kusto Cumhur Babası = (175, 181) + 254 + 76 = 505, 511

 1. “MÜJDELİ ÂYET MEÂLİ” / 8 Temmuz

Müjdeli = 96

Âyet: Elif + ye + te = 1 + 10 + 400 = 411

Meâli: Mim + elif + lâm + ye = 40 + 1 + 30 + 10 = 81

Müjdeli Âyet Meâli = 96 + 411 + 81 = 588

 1. ÇOCUK VE MÜRŞİD SOYU / 9 Temmuz

Çocuk = 118

Ve = 6

Mürşid: Mim + re + şın + dal = 40 + 200 + 300 + 4 = 544

Soyu: Sad + vav + ye + ye = 90 + 6 + 10 + 10 = 116

Çocuk Ve Mürşid Soyu = 118 + 6 + 544 + 116 = 784

 1. “FÜSUS–ÜL HİKEM” / 10 Temmuz

Füsus: Fe + sad + vav + sad = 80 + 90 + 6 + 90 = 366

Füsus: Fe + sin + vav + sin = 80 + 60 + 6 + 60 = 206

El-Hikem: Elif + lâm + Ha + kef + mim = 1 + 30 + 8 + 20 + 40 = 99

Füsus–ül Hikem = (206, 366) + 99 = 305, 465

 1. SUİKASTÇI KARAYILAN / 11 Temmuz

Suikastçı: Sin + vav + hemze + kaf + sad + dal (te) + cim + ye = 60 + 6 + 1 + 100 + 90 + 4 (400) + 3 + 10 = 274, 670

Karayılan: Kaf + elif + re + elif + ye + ye + lâmelif + nun = 100 + 1 + 200 + 1 + 10 + 10 + 30 + 50 = 402

Suikastçı Karayılan = (274, 670) + 402 = 676, 1072

 1. HİNDU–VÂNÎ HAFİYE / 12 Temmuz

Hindu-Vânî: He + nun + dal + vav + elif + nun + ye = 5 + 50 + 4 + 6 + 1 + 50 + 10 = 126

Hafiye = 695, 696

Hindu-Vânî Hafiye = 126 + (695, 696) = 821, 822

 1. KUSTO ÇANAK KALEDE / 13 Temmuz

Kusto = 175, 181

Çanak: Çim + elif + nun + elif + kaf = 3 + 1 + 50 + 1 + 100 = 155

Kalede: Kaf + lâm + ayn + he + dal + he = 100 + 30 + 70 + 5 + 4 + 5 = 214

Kalede: Kef + elif + lâm + he + dal + he = 20 + 1 + 30 + 5 + 4 + 5 = 65

Kalede: Kaf + elif + lâm + he + dal + he = 100 + 1 + 30 + 5 + 4 + 5 = 145

Kusto Çanak Kalede = (175, 181) + 155 + (65, 145, 214) = 395, 401, 475, 481, 544, 550

 1. “BİR ASÂ KES BANA…” / 14 Temmuz

Bir = 202

Asâ = 62, 131, 140, 162

Kes: Kef + sin = 20 + 60 = 80

Bana = 23

Bir Asâ Kes Bana = 202 + (62, 131, 140, 162) + 80 + 23 = 367, 436, 445, 467

 1. VAV KULESİNDE FER / 15 Temmuz

Vav = 6, 13

Kulesinde: Kaf + (vav) + lâm + he + sin + nun + dal + he = 100 + (6) + 30 + 5 + 60 + 50 + 4 + 5 = 254, 260

Fer: Fe + re = 80 + 200 = 280

Fer: Fe + re + ayn = 80 + 200 + 70 = 350

Vav Kulesinde Fer = (6, 13) + (254, 260) + (280, 350) = 540, 546, 547, 553, 610, 616, 617, 623

 1. CEZAEVİNDE İSYAN / 16 Temmuz

Cezaevinde: Cim + ze + elif + elif + vav + nun + dal + he = 3 + 7 + 1 + 1 + 6 + 50 + 4 + 5 = 77

İsyan: Ayn + sad + ye + elif + nun = 70 + 90 + 10 + 1 + 50 = 221

Cezaevinde İsyan = 77 + 221 = 298

 1. RAMAZ MARAZ ZAMİR / 17 Temmuz

Ramaz: Re + mim + dat = 200 + 40 + 800 = 1040

Maraz: Mim + re + dat = 40 + 200 + 800 = 1040

Maraz: Mim + ayn + re + dat = 40 + 70 + 200 + 800 = 1110

Zamir: Ze + elif + mim + re = 7 + 1 + 40 + 200 = 248

Zamir: Dat + mim + ye + re = 800 + 40 + 10 + 200 = 1050

Ramaz Maraz Zamir = 1040 + (1040, 1110) + (248, 1050) = 2328, 2398, 3130, 3200

 1. SALİH AHMET MÜSTESNA / 18 Temmuz

Salih = 126, 129, 691

Ahmet = 53

Müstesna: Mim + sin + te + se + nun + ye = 40 + 60 + 400 + 500 + 50 + 10 = 1060

Salih Ahmet Müstesna = (126, 129, 691) + 53 + 1060 = 1239, 1242, 1804

 1. (………………………..) / 19 Temmuz
 2. (………………………..) / 20 Temmuz
 3. ÖFKELİ KÜÇÜK CİN / 21 Temmuz

Öfkeli: Elif + vav + fe + kef + he + lâm + ye = 1 + 6 + 80 + 20 + 5 + 30 + 10 = 152

Küçük: Kef + vav + çim + vav + kef = 20 + 6 + 3 + 6 + 20 = 55

Cin: Cim + nun = 3 + 50 = 53

Öfkeli Küçük Cin = 152 + 55 + 53 = 260

 1. BAŞYÜCELİK DEVLETİ / 22 Temmuz

Başyücelik: Be + elif + şın + ye + vav + cim + he + lâm + kef = 2 + 1 + 300 + 10 + 6 + 3 + 5 + 30 + 20 = 377

Devleti: Dal + vav + lâm + te + ye = 4 + 6 + 30 + 400 + 10 = 450

Başyücelik Devleti = 377 + 450 = 827

 1. MADAFÎ NECİP FAZIL / 23 Temmuz

Madafî: Mim + elif + dal + elif + fe + ye = 40 + 1 + 4 + 1 + 80 + 10 = 136

Necip = 65

Fazıl = 911

Madafî Necip Fazıl = 136 + 65 + 911 = 1112

 1. (………………………..) / 24 Temmuz
 2. AYŞE GÜL ERİŞ / 25 Temmuz

Ayşe: Ayn + ye + şın + he = 70 + 10 + 300 + 5 = 385

Gül = 50

Eriş: Elif + re + (ye) + şın = 1 + 200 + (10) + 300 = 501, 511

Ayşe Gül Eriş = 385 + 50 + (501, 511) = 936, 946

 1. CAN KURTARAN MER OL!.. / 26 Temmuz

Can = 54

Kurtaran = 958

Mer: Mim + re = 40 + 200 = 240

Ol = 37

Can Kurtaran Mer Ol = 54 + 958 + 240 + 37 = 1289

 1. (………………………..) / 27 Temmuz
 2. İBDA–C MAFYA / 28 Temmuz

İbda: 8, 77, 874

C: Cim = 3

Mafya: Mim + elif + fe + ye + elif = 40 + 1 + 80 + 10 + 1 = 132

İbda-c Mafya = (8, 77, 874) + 3 + 132 = 143, 212, 1009

 1. “YOLLARIMIZ YEŞİLLENDİ!” / 29 Temmuz

Yollarımız: Ye + vav + lâm + lâm + re + ye + mim + ze = 10 + 6 + 30 + 30 + 200 + 10 + 40 + 7 = 333

Yeşillendi: Ye + şın + ye + lâm + lâm + nun + dal + ye = 10 + 300 + 10 + 30 + 30 + 50 + 4 + 10 = 444

Yollarımız Yeşillendi = 333 + 444 = 777

 1. CİNNÎ NAZİF KESKİN / 30 Temmuz

Cinnî: Cim + nun + ye = 3 + 50 + 10 = 63

Nazif = 1040

Keskin = 160

Cinnî Nazif Keskin = 63 + 1040 + 160 = 1263

 1. “SALİH MİRZABEYOĞLU HÜKÜMDARDIR!” / 31 Temmuz

Salih Mirzabeyoğlu = 448, 451, 458, 461, 1013, 1023, 1428, 1431, 1438, 1441, 1993, 2003

Hükümdardır = Ha + kef + mim + dal + elif + re + dal + re = 8 + 20 + 40 + 4 + 1 + 200 + 4 + 200 =477

Salih Mirzabeyoğlu Hükümdardır = (448, 451, 458, 461, 1013, 1023, 1428, 1431, 1438, 1441, 1993, 2003) + 477 = 925, 928, 935, 938, 1490, 1500, 1905, 1908, 1915, 1918, 2470, 2480

 1. İKİNCİ BAHARI KUTLAMAK… / 1 Ağustos

İkinci: Elif + ye + kef + ye + nun + cim + ye = 1 + 10 + 20 + 10 + 50 + 3 + 10 = 104

Baharı: Be + he + elif + re + ye = 2 + 5 + 1 + 200 + 10 = 218

Kutlamak: Kaf + vav + te + lâmelif + mim + kaf = 100 + 6 + 400 + 30 + 40 + 100 = 676

İkinci Baharı Kutlamak = 104 + 218 + 676 = 998

 1. (………………………..) / 2 Ağustos
 2. RAHMÎ NECİP FAZIL / 3 Ağustos

Rahmî: Re + ha + mim + ye = 200 + 8 + 40 + 10 = 258

Necip = 65

Fazıl = 911

Rahmî Necip Fazıl = 258 + 65 + 911 = 1234

 1. (………………………..) / 4 Ağustos
 2. EBU–L HASÎN GÜNLÜĞÜ / 5 Ağustos

Ebu: Elif + be + vav = 1 + 2 + 6 = 9

El-Hasîn: Elif + lâm + ha + sad + ye + nun = 1 + 30 + 8 + 90 + 10 + 50 = 189

El-Hasîn: Elif + lâm + hı + sad + ye + nun = 1 + 30 + 600 + 90 + 10 + 50 = 781

Günlüğü: Kef + vav + nun + lâm + kef + ye = 20 + 6 + 50 + 30 + 20 + 10 = 136

Ebu-l Hasîn Günlüğü = 9 + (189, 781) + 136 = 334, 926

 1. “YAPTIĞIN İŞ KOLAY DEĞİL!” / 6 Ağustos

Yaptığın: Ye + elif + be + te + ye + gayn + kef = 10 + 1 + 2 + 400 + 10 + 1000 + 20 = 1443

İş: Elif + ye + şın = 1 + 10 + 300 = 311

Kolay: Kaf + vav + lâmelif + ye = 100 + 6 + 30 + 10 = 146

Değil: Dal + kef + lâm = 4 + 20 + 30 = 54

Yaptığın İş Kolay Değil = 1443 + 311 + 146 + 54 = 1954

 1. (………………………..) / 7 Ağustos
 2. “İZZET’İN MÜRŞİDİ…” / 8 Ağustos

İzzet’in: Ayn + ze + te + kef = 70 + 7 + 400 + 20 = 497

Mürşidi: Mim + re + şın + dal + ye = 40 + 200 + 300 + 4 + 10 = 554

İzzet’in Mürşidi = 497 + 554 = 1051

 1. KIR ATIN SÜVÂRİSİ / 9 Ağustos

Kır: Kaf + ye + re = 100 + 10 + 200 = 310

Atın: Elif + te + kef = 1 + 400 + 20 = 421

Süvârisi: Sin + vav + elif + re + ye + sin + ye = 60 + 6 + 1 + 200 + 10 + 60 + 10 = 347

Kır Atın Süvârisi = 310 + 421 + 347 = 1078

 1. “KADIN BENDE BİR FİKİR…” / 10 Ağustos

Kadın: Kaf + elif + dal + ye + nun = 100 + 1 + 4 + 10 + 50 = 165

Bende: Be + nun + dal + he = 2 + 50 + 4 + 5 = 61

Bir = 202

Fikir = 300

Kadın Bende Bir Fikir = 165 + 61 + 202 + 300 = 728

 1. “ARAMIZDA AYNİYET VAR!” / 11 Ağustos

Aramızda: Elif + re + elif + mim + ze + dal + he = 1 + 200 + 1 + 40 + 7 + 4 + 5 = 258

Ayniyet: Ayn + ye + nun + ye + te = 70 + 10 + 50 + 10 + 400 = 540

Var: Vav + elif + re = 6 + 1 + 200 = 207

Aramızda Ayniyet Var = 258 + 540 + 207 = 1005

 1. “MAVİ IŞIK” / 12 Ağustos

Mavi = 57

Işık = 421

Mavi Işık = 57 + 421 = 478

 1. (………………………..) / 13 Ağustos
 2. (………………………..) / 14 Ağustos
 3. “ÖP BABANIN ELİNİ!” / 15 Ağustos

Öp: Elif + vav + pe = 1 + 6 + 2 = 9

Babanın: Be + elif + be + elif + nun + kef = 2 + 1 + 2 + 1 + 50 + 20 = 76

Elini: Elif + lâm + ye + nun + ye = 1 + 30 + 10 + 50 + 10 = 101

Öp Babanın Elini = 9 + 76 + 101 = 186

 1. DEVAMI YARIN / 16 Ağustos

Devamı: Dal + vav + elif + mim + ye = 4 + 6 + 1 + 40 + 10 = 61

Yarın: Ye + elif + re + ye + nun = 10 + 1 + 200 + 10 + 50 = 271

Devamı Yarın = 61 + 271 = 332

 1. GÜNLER

17 Ağustos.MEDHE LÂYIK TAKDİM (747, 748, 751, 752)

Tefe’ül: Tefe’ül (511)

Tablo: 1-Kusto, Küsto (175, 181)

2-Mahmud: Mim + ha + mim + vav + dal = 40 + 8 + 40 + 6 + 4 = 98

3-Mavi (57)

Ufuk: Kafa Kağıdım (1246)

Kafa: Kaf + fe + elif = 100 + 80 + 1 = 181

Kağıdım: Kef + elif + gayn + dal + mim = 20 + 1 + 1000 + 4 + 40 = 1065

Kafa Kağıdım = 181 + 1065 = 1246

Yevmiye: Medhe Lâyık (195, 198)

Medhe: 54, 57

Lâyık: 141

Medhe Lâyık = (54, 57) + 141 = 195, 198

Vâridât: Takdim (554)

 

III. HIRKA-İ TECRÎD’DEN BAZI EBCED DEĞERLERİ

Necîb 65
Hindu 65
Kaptan Kusto (Noktasız) 92
Gusto 101
Ahmed Necîb 118
Abdülhakîm (Noktasız) : Kaptan (Noktalı) 152
Moğol İstilâ (Noktasız) 172
Kaptan Kusto (Noktalı) 172
Eflâtun 176
Muhammed Salih 221
Ünsî Salih 250
Selâm Aleyküm 300
Kaptan Kusto Müslüman 302
Kaptan Kusto Müslüman: Kaptan Mirzabeyoğlu : Abdülhakîm Mirzabeyoğlu
Aynı Moğol istilâ : Aynı Kaptan Kusto
Derviş Muhammed (Noktasız) 302
Gölgeler 306, 308
Arvasî 308
Ezrak 308
Kusto Salih 310
Amar(e) 312
2 tomurcuk 316
Gusto Müslüman 322
Mirzabeyoğlu 322
Arvasî Eli 322
Var-yok : Dost Mirzabeyoğlu 323, 1322
Mîrzabeyoğlu 332 ,1312
Mehdî Hırkası 333
İki kişi 333
Mübhem Fikir : İbrîz Salih 349
Ahmed Rasim : Mûcid Rasim 354
Sokrat 370
Yunus Emre 372
Tilki Mirzabeyoğlu : Aktör Mirzabeyoğlu : Mu’ciz Râsim 421
15 Şaban 428
Kur’ân-ı Hakîm 429
Fikir Salih’in 429
Fikir İslâm 431
Muhiddin-i Arabî : Mesîha Mirzabeyoğlu 445
Seyyid Mahmud Hayranî 451
Salih Mirzabeyoğlu 451
Benli Mirzabeyoğlu 452
Müressim Salih 466
İki dahi dost 466
Revâk-ül Ayn 468
Hikemiyat 479
Salih Muammer 479
Salih İzzet Mirzabeyoğlu 501
Kutâ’ Mirzabeyoğlu 502
Salih Erdiş Elif + 506
Fikir Süpürgesi 508
Deha Necîb Kısakürek 516
Dehâ Erdiş 516
Pîrân-ı Kirâm 524
Mehdî Eli 526
Sener rabıta 527
Ridâ Mirzabeyoğlu 528
Bedr Mirzabeyoğlu 528
Emîn (doğru) siyaset 539
Necîb İzzet 542
Benli Aktör 544
Kard Mirzabeyoğlu : Ebu-l vakt 546
Sokrat ve Eflâtun 546
Ab-kâr Mirzabeyoğlu 546
Muktedî 554
Müdîr Fikir 554
Derviş çocuk 560
“Var-yok 126 tamam!” : Var-yok 566 : İki Necîb Kısakürek
Seyyid Abdülhakîm Arvasî 566
Necîb Kısakürek 566
İki Erdiş 566
İki Necîb Kısakürek 566
Mustafa Şâhin 595
Yeltegıyan (Rahman:19) 601
Salih İzzet 603
Salih İzzet 606
Dervîş Muhammed 612
İrşad Kutbu : Tecrîd : Erdiş Nâs 617
Derviş Gusto 621
İrşad Kutbu 623
Arvasî Mirzabeyoğlu 630
Abdülhakîm Mirzabeyoğlu 630
Salih Abdülhakîm Mirzabeyoğlu 632
Kusto Vakti : Erdiş Vakti 642
Derviş Salih 649
Gusto Şerif(e) 691
Fikir Kahramanı 696
Fikir Kahramanı 706
Gusto Salih İzzet 707
Kaptan Salih İzzet 758
Mus (Bıçak) Fikir Mirzabeyoğlu 758
Halife Salih : Muhâmî Aktör 806
Halife Salih 806
Meşhur Kaptan Kusto 808
Râkıb Erdiş 809
Mürsel Erdiş 836
Muammer Eriş 851
Seyyid Salih Muhammed 857
İki çocuk 900
“20 sene beraber” 917
“20 sene beraber” : Benli Derviş
“20 yıl beraber” : Derviş gemiciler : iki dâhi dost : iki derviş 918 : 465 : 540
Hâl-dâr Muhammed : Salih İzzet Mirzabeyoğlu 928
Salih İzzet Mirzabeyoğlu 928
Mehdî Hırkası Tecrîd 950
Seyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık : Necîb Fâzıl 976
Ruhamî Salih : İstikbâl İslâmındır : Şeriat 980
İzzet Erdiş 983
Salih Risale 987
Mehdî Salih İzzet Mirzabeyoğlu 987
Derviş Gemici 987
Mektûbat Salih 998 (Hicrî 1418’e denk)
Benim dostum 37 yaşında : Ruhamî Mehdî Muhammed 1005
İmam Salih İzzet Mirzabeyoğlu 1010
Çınar merhamettir 1029
Hırk Salih 1029
Temsîl Mehdî 1042
Salih İzzet Dest 1070
Derviş İmâm : Mütefekkir Mirzabeyoğlu 1072
Moğol 1076
Mukza Salih : Mukzî Salih 1076
Münselih Mirzabeyoğlu 1102
Neslihan Kerimem 1102 ,1103
Temsilci (aktör) Salih 1106
Mümessil Salih İzzet Mirzabeyoğlu 1111
Salih İzzet Erdiş 1112
Sokrat Eflâtun Abdülhakîm Arvasî 1112
Emîn (Suyum) Salih İzzet Erdiş 1116
Naslıhan Kerimem 1131-131
Rahman S. 19. Âyet 1145
Necîb Fazıl Arvasî 1284
Mirzabeyoğlu 1302
Suret Salih İzzet 1302
Mirzabeyoğlu 1312
Ruhamî Erdiş : Mermer sütûn 1357
Necîb Mirzabeyoğlu : Mermer’den sütûn 1367
Yar-ı Gar 1412 (Miladî 1992’ye denk )
Necîb Fazıl Kısakürek 1417
Hırka-i Tecrîd : İbrîz Mirzabeyoğlu 1522-523
İfrat hâlde tecrîd 1543-544
Seyyid Abdülhakîm Arvasî Üçışık 1769
Hırk Mütefekkir Salih 1769
Salih İzzet Mirzabeyoğlu 1918
Dost Salih İzzet Mirzabeyoğlu 1918
Mirzabeyoğlu İrşad Kutbu 1919
Erişti o reze 1979 – 1983
Mehdî Salih İzzet Mirzabeyoğlu 1980
İki Şahıs 1980 (Hicrî 1400’e denk)
Hâkim Salih İzzet Mirzabeyoğlu : Hindî Salih İzzet Mirzabeyoğlu 1987
Dost Mirzabeyoğlu : Hafî Mirzabeyoğlu 1992
Salih Mirzabeyoğlu 1993
Müverrih Mirzabeyoğlu 2158
Mazbut Mirzabeyoğlu 2159
Furkan S. 53. Âyet 2160
Mürat Mirzabeyoğlu 2160
Rahman S. 20. Âyet 2631

 

Dipnotlar

 1. Salih Mirzabeyoğlu, Büyük Muztaribler, 1.Cilt, İBDA yay., İstanbul Mart 1998, s.229
 2. Salih Mirzabeyoğlu, Kültür Davamız, İBDA Yay. 3 Basım, İstanbul 1993, s. 57
 3. Salih Mirzabeyoğlu, Hırka-i Tecrîd, İBDA Yay., İstanbul 1998, s. 234
 4. Muhiddin-i Arabî, Marifet ve Hikmet, Çev. Mahmut Kanık, İz Yay., 2. Basım, İstanbul 1997, s. 133-134

 

Kaynak: M.E.D. “Akademya’ya Doğru Sitesi”, 2001-2005. (Arşiv makalelerimizde yazarlarımızın adları, açık isimleriyle yayınlandıklarında makalelerini yeniden tashih ihtiyacı duyabilecekleri ihtimaline nazaran, yazarlarımızın talebi olmadıkça sadece isimlerinin baş harfleriyle paylaşılmakta, böylece bu önemli ve değerli arşivimizden kamuoyunun istifadesi amaçlanmaktadır.)

 

YORUM YAZ

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi giriniz!